Skip to main content

Full text of "Norrländska släkter"

See other formats


.V.-JT ^Vv. €4 m.& ^-^■^T- '■ ,- .. 
Ä&Ä ■ ■,, , ^ : > *®<j 


•■»*•'».•* *£Ji*v«*..- u nr\ Förord, Dä jag nu till allmänheten öfvcrlcmnar mina 
nder åratal samlade btografiski-getiealogiska anteck- 
ingar om norrländska slag ter, för utskickar mp den 
anmärkningen, att ingen ma göra sig för stor et före- 
ställningar om desamma; jag vet allt för väl att 
mänga stora luckor finnas , att fel här och der ins^nugit 
sig ~ omständigheter, som det med bästa vilja varit micr 
omöjligt att förekomma. En hvar. som något systia) 
med forskningar af detta slag, känner nog huru svart 
det ar att erhålla uppgifter, emedan dels kyrkoböckerna 
(den säkraste källan) äro förkomna, eller, åtminstone 
for äldre tider, bristfälligt förda, dels slägtmedlem- 
mar uraktlåta besvara gjorda förfragmn «ar. 

■ Endast för mitt nöje har jag sent och lida sysslat 

med slagtforskningar och aldrig haft för afsigt att 

offentliggöra resultatet deraf, men dä frän flera hall 

ppmaningar ingått, att lata till trycket befordra sam- 

lmgar ne, har jag än dt ligen beslutat mig för att öfver- 

lt mna dem till allmänheten. Visserligen heter det. att 

^den rad lyder ar vis,» men jag befarar, att ett annat 

< rdsprak, »goda rad aro dvra,-» härvidlag kommer att 

blifva mera tillämpligt. Emellertid hoppas /äg. att 

allmänheten benäget öf verser med bristerna, om ej por 

annat sä åtminstone för den goda sakens skull. 

Anmärkningar, tillägg och rättelser anhåller jag 
matte mig tillsändas, städse tacksam för de bidrag, st 
pä detta sätt kunna crhällas. 

Östersund i juni /Spo. 

O. C. AHLSTRÖM. !Ps 


blägton läror härstamma från Hussjö by i H 
sjö socken af Medelpad, der stamfadern Nils Eras 
Tecklo eller Talo bodde och var bonde .samt 1 
louu- talet. 

Tab. 1. 

Ofvannämde Nils Ersson Tecklo eller Talo 
hade flere barn, deribland må nämnas: 

Clemms, kallade .-ig Thclaus blef borgan 
Hernösand. 

Hans, blef bonde i Kens af Häegdån- 

gers socken, 

Erik Nilsson Huss, född 159Ö f . Past 
i Torp. (Se tab. 2.) 

Olof Nilsson Huss, f. Komminister 

i Offerdal; bodde- 1024 i Mattmar och Tossber* Pastor 
i Norge 1643. 

Jonas Nilsson flnss. f. i Hussjöj student i 
Up^aki 1623, komminister i Ramsek 1025: blef sedan 
komminister i Fastema. Upsala stift, der han ännu 
lefde 1648. 

2 dallrar tt ogifta. 

Tab. & 

Erik Nilsson Huss, (son af Nils Eraaon Teck 

eller Talo, se Tab. 1) f. i Hussjö 1590. Komminist 
i Skön K520 7 kyrkoherde i Torp 1637. Lemnade 1669 
sysslan at sin son Olaus. K Yar en förnöjsam man o ■MH ■i 6 biel på ålderdomen blind." Gift med Marta Stigzelia 
dotter af kyrkoherden i Ljustorp Matias Laurentii 
lielgoms otb Elisabet Mårtensdotter samt halfsyster 
t dl erkebiskopen Lars Stigzelius. 

Barn. 

Olof, t. i Skön 1636 t 1701 Kyrkoherd* i 

I oi|. (Se tal, 3.) 

Rebecka, f ogift. 

Samuel, j; s in ntspastor. i- j An- 

-lam 1676, gift mul Anna Danielsdotter Åland r trän 
Njumnda. 

Matias, Klocka:-' i Tor]). (Se tab. 15.) 

Krita, Gift m ed Lars i Back n. 

Johan, Cruvemementsfiskal. (S ta .17.) 

Tab. 3. 

1036 Student i Upsala 1656; prestvigd och adjunkt 
hos fadren 1660; kyrkoherde i Torp medan fodren ännu 
lefde lc.69. Lmnade 1694 sysslan at sin mag Johan 
kenzehus i 1701. Gift med Elisabet Bremminl dotter 
af kyrkoherden i Xjurunda Joan Petri ^jurenius och 
Anna Mattsdotter Gammal, en dött, r af radman Gam- 
mal i Gefle. (hvarifran ätten Ehrencrona härstammar). 

Barn. 

i tv ^ rta 'J- f 1704 - Gift med kyrkoherden 
i torp Johan Hansson Kenzelius frän Kensjö i Häger. 
dangers socken t 1705. öo 

Johan, f. 1671 j- 1720. Kyrkoherde i Gud- 
mnndn. (Sr tal.. 4.) 

(Se tab f""" 1 ' f ' l6U '' 170 °- Re g ement spa.stor. 

. ^ nna - f- Gift med radmannen Nils 

.blom i Hernösand. 

Magnus, f. t 1781. Radman i Stockholm. 

(S tab. < .) Svpb Frift^V' • u '' (i,ft mod kyrkoherden i 
bveg Enk Sebrehus i hans andra gifte, f. 1664 fl 1750 

rsv, e,u F f k ' f 1670 t 1727. Kyrkoherde i Ber,: (So tab. s.j Tab. 4. 1671 S ? U ? 8 ' ( f n af 01öf; sc tab - 3 ) f - j Torp 
16 1 Student i Upsala 1688; filos. mag:r 1699: kon- 

sistorn notarie och gymnasiiadjunkt i Hernösand 
1700; lektor vid gymnasiet i Hernösand 1703; kyrko- 
herde i Gudmundrå 1712 •;- 1720. Gift med Mari, 
Elisabet Bolin, dotter af kyrkoh iden i Själevad, prosten 
Haqvm Bolin och Elisabet Bozsea från Wdingrå samt 
f m i S 691 ^f 7 ^ omministern j Högsjö Jonas Ljungberg, 

Barn. 

Pofl ^Tf'/ + 178ri ' Landssekreterare i 

Cxefle. (Se tab. o.) 

Elisabel, Gift m ed kronofogden i n. 

Ångermanland Olof Vestman i Hernösand." i ha 
första gifte. 

Tab, 5. 

Haquin Huss, (son af Johan, se tab. 4). »Stu- 
dent 1723: landssekreterare i Gefle 1744. f 178«> 
Gift 1753 med Maria Krupp. f 1754. 

Barn. 

Enk, f. Student i Upsala 1758; A 

skultant i .Svea Hofrätt 1765. -Deind^ vagabundus 
in Hollandria et America." t 1777. 
t u J**ria Elisabet, f. Gift med fänriken 

Johan Ström, i hans första gifte. 

Tab. 6. 

Samuel Huss, (son af Olof, se tab 3) f. i Torp 
1674. Gymnasist i Hernösand l(>sb; student i CTpsala 8 I 

■ 

■ &4: filos-. mag:r 1703. Omtalas i Hofkonsistorii 
ndlingar såsom konsistoriinotari : blef sedermera 
fordrad till regementspastor vid kongl. Lifgardet i 

Stockholm, och i denna tjenst död i fältläg] 

Narvci 170(5. Tab. 7. Magnus Huss, (son af Olof, se tab. 3). Stu- 
dent i L psala 4 2 1691; radman i Stockholm f "/« 
1731. Gift mod Anna Maria Petré, dotter af bruks- 
patronen Vilhelm Fet Barn. 

Magnus, f i Ostindien. Olof, adlad af Huss, f. i Stockholm J -, 1743 

Volontär vid Lifgardet 1734; kongl. Lifdrabant 1737; 

löjtnant vid Vestmanlands mente 1742; kapten i 

iransk tjenst 1745; v. korpral vid Lifdraban k iren 

175o; R. S. o. 1759; korpral 1762; K. af franska orden 

I our le ménte militaire; öfverstelöjtnant i armén 1772- 

ad : i 1772; adjutant vid Lifdrabantkåren; öfversté 

ti; i ogift i Stockholm l ~ i 1785. 

Regina, f ogift i Stockholm. Tab. 8. 

Erik Huss, (son af Olof, se tab. 3) £ 1670. 
buudent i Upsala 1G88; prestvigd och adjunkt hos 
lädren i Torp: pastor vid Jemtlands regemente 1711- 
rkoherde i Borg 1714; riksdagsman 1720; f n /e 172?' 
Gift med Anna Drake, dotter af kyrkoherden i Berg 
•Johan Drake och Katrina Hofverberg. 

Barn. 

Margreta Elisabet, f. m/ 8 1699 t Gift med 

l rukskamreraren Henrik Hasselhuhn; bodde såsom enka 
hos sm svåger prosten Henning Tideman i Rödön , p *nna, l ^ , 1708 t Gift I :o med kollegan 

vid I-rosö skola [.ars Hedén i 1730; 2:o mod kyrko- 
herden i Lit .Johan Huss j 1749. (Se tab 19) 

Wärta, f. »/, 1705 , ' . 1792. Giftl729med 
prosten i Rödön Henning Tideman, f. 1699 , 1763 

Kristina, f «y* 1707 f 1787. Gift med kap 
tenen Carl Uofv rberg, f. 1695 f i Berg »*/» 1765 

Olof, f. »/> 1710. Student i Upsala 1730; 
promov. i Abo 1741; blef sinnessvag och dog its 
o., tai J l\ ani f * 1?n '' 1768 ' Kyrkohenle i Reftuid. 

(So WD. 9.) 

Samuel, f. 1717 |1 774. Kyrkoherde i Oviki 
(oe tal . 12.) 

Gi f. Student ls m 1733. f 1743. 

Tab. 9. 

Johan Huss, (son af Erik, so tab. 8) f. 1711 
i Berg. Student i Upsala 1730: fil. mag:r i Åbo 1738: 
prestvigd s. a.; skvadronspredikant vid Jemtlands rege- 
inenti "»/» ] 742; i m < mtspastor ° , 1748: kvrkoherde 
i Refsund 1 ,64 Okt,; t 1768. Gift l:o med Kristina Flo- 
uaiin, t. j barnlos 1752; dotter af kyrkoherden i 

Oviken Olaus Magni Flodalin. 2:o m d Anna Margrel 
>argentin f t i M anstå, Xäs socken io 17! 

dotter af kyrkoherden i Sunne, prosten mag. Vilhe 
varg ntni och hans 2:dra hustru Kristina Arosell Barn. 

Knk } f. 1754. Student i Upsala 1776; fil 
mag:r 1/82; prestvigd och huspredikant hos riksrådet 
von Uopkcn 1779; e . o. hofpredikant hos hertigen af 
Södermanland 1782. »Uppvaktade med tjenstgörin* 
vid dess hof till 1783, då han nödsakad 8 anhålla om 
tjenstledighet för att under densamma sköta sin sva 
iielsa och forsöka genom ombyte af luft och i 
vinna någon forbättring. År 1784 företogs resan till 
födelseort* n, men d n tärande lungsoten förföl d honom. ■■ 


10 
och oakta.lt använda lik medel och änder en öm ma 

gymnasnadjunkt i Hernösand 1790. Död c$ft 1799 
(Sew,mf ' ' 75,i 1 " t83S " Lektor i Hernösand 

"^ dog ung. 

Tab. 10. 

1840 »a, Cm 1793 med Brita Kristina Valange 

ni f v i ' otter af t,;oL ek torn i Hernöstnd 

Olof Valanger och Marta Brita Ramström! asrMfaaa 

Barn. 

s?ÄV. H n :r d gg j !- 1801 •(• 1802. 
1804 f 1804. 
1800. Läroverks- Pfr Ertk, f. j d:0 

Per Vilhelm, f. i d:0 

Per Samuel, t. i d:o 

adjunkt. ( s e tab. u.) 

~..~ Anna Vilhelmina, f. i Hernöaanri iQfifi-- iokk 
Karl Vilhelm, f. 1811 f 1812. 11 Tab. 11. Per Samuel Huss, (son af Olof, se ta . 10) 
f. i Hemösand 4 2 1806. Student i Upsala 1823; fil. 
mag:r 14 /< 1833; v. amanuens vid gymnasiibiblioteket 
i Hemösand 1833; spec. pres. i Upsala 1834; v. kollega 
vid Hernösands apologistskola samma ar; andre aj 
logist a kl näinda skola 18:55; vi gymn. adjunkt 18. 

1839; kollega vid Hernösands lärdomsskola l 1842; 
spec. presid. 1847; konrektor vid samma la M /ii 
1847; adjunkt vid Hernösands högre elementarläroverk 
1858; erhöll afsked 1876. Gift ' i Ls41 med Brit.' 
Maria Terese Berlin, f. "7c 1816, dotter af kyr rden 
i Stigsjö, prosten o<h teoL doktorn Xils Magnus Ber- 
lin och Anna Sofia Gustafva Kjernander. Barn. Anna, f. i Hernösand 28 Ao 1842. Gi1 «/« 
1879 med kyrkoherden i Skellefteå, doktor Sim i 
Brandell, i hans tredje , f. 1S22. 

Magnus VUhelm, f. i Hernösand - m 18! 
Studerade vid Hernösands läroverk och afladestud< nt< \. 
i Ipsala '., 1S62; filos. kand. . 1867; fil s. d ktor 

1S69; juris kand.-ex. ' B 1871; auskultant i s^ 
hofi'ätt * c o h e. o. notari- * g s. a.; t. f. domh 
vande i Medelpads domsaga 1871 72; vice häradshöf- 
ding *% 2 1872; e. o. fiskal i Svea hofrätt Vio 1874: 
adjung. ledamot d rst. 1876; seki i rare i nya lag 
redningen 8 /is 1870 "/" 1870; t. f. revisionsseki 

'•are 'g 18S1; fiskal i Svea hofrätt °« s. L; assessor 
derst. 2 % 1883; konstit. revisionssekret, rar " n s. 
revisionss kreterare l9 /s 1880; R. N. O.: I dan i af 
riksdagens första kammare för Vesternorrlands län 
1887; justitie ombudsmannens suppleant 1888; justitie- 
ombudsman "/i 1889; justitieråd /« 1889. 

Per Emanuel, f. i Hemösand - s /c 1849. Ge- 
nomgick Hernösands läroverk 1858 68; maturitetsex. 
derst. «/« 1S6S. Student i Upsala ht. s. a.; bofrätts- 
«\amen ,2 /i 2 1^72; auskultant i Svea hofrätt ,0 2 o 


12 

e. o. notarii 2! /* LS73; bokhållare vid Norrlands sju 
assuransfor ning i Hernösand 1875; dispachör i Herm 
sand V, 1S78; ombudsman i nämda förening; ledamot 
i direktionen för navigationsskolan i Hernösand ISs 
Gift V" 1878 med Ida G< rgina Nes ber, i. ' io L852, 
(1 tter af handland n N s :her i Sollefteå. 

Barn. 
\faria Teresia J< hunna, f. i Hernös tnd " • 1879. 

Tab. 13. 

Samuel Huss, (son af Erik, se tab'. 8) f. i 
Berg 1.17. Student i Upsala 1736; filos. magrriÅbo 
1/48; pr stvigd s. å.; högmessopred. i Hernösand 1751: 
komminister i Högsjö 1762; kyrkoherde i Öviken 1766. 
Död 1774. Gift l:o med Sara Magdalena Vargentin, 
dotter af prosten i Sunne Vilhelm Vargentin och hans 
andra hustru Kristina Arosell. 2:o 1753 ined Brita 
Kristina Klefl rg, dotter af kyrkoherden i Rödön 
prosten Petrus Klefb< rg och Elsa Mi ränder. 

Barn. 

Vilhelm, (. 1752 f 1845. Kyrkoherde i Sveg. 
(Se tab. 18.) 

Sara Helma, f. 1754 y 1832. Gift 1780 med 
öfverfältläkaren Jonas Gestrich, f. 1756 f 1834. 

Erik, f. 175... död pa Frösö skola 1771. 

Anna Brita, f. 1759 f 1782. Gift l:o med 
landtmätaren Erik Feltström f. 1753 f barnlös 1785 
2:o med exped. fogden Matias Sundström. 

Kristina Katrina, f. -V* 1760 f n /i 1S44. 

Gift 1780 med landsfiskalen, häradshöfdingen Olof Fredr 
Biberg, f. f 1810. 

Maria Margreta, f. 1 7(53 f 1794 barnlos. Giftmed 
kollegan vid Frösö skola Erik Hamb rg, f. 1758 f 1795 

Elsa Marta, i. »»/w 1771 f i" Hackas 
brift med komministern i Torp Erik Söderlind f. 1742 
t 1818. 


Tab. 13. 

Vilhelm Samuelsson Huss, (son afsamu 
tab. 12) f. i Högsjö */« 1757. Genomgick Frö 
trivialskola och Hernösands gymnasium samt blef stu- 
dent i Upsala 1778; prestvigd 1781; past.-cx. 1783; 
hofpred. hos hertig Fredrik Adolf 1791; kyrkoherde i 
Sveg 7* 1 '94; kyrkoherde i Ljustorp »*/,, 1800; v. kont 
prost 1818; kontr.-prost h L819; teol. doktor 1830 
ii. Död ' d 1845. -Doktor Huss' bad., lärdom, 
fromhet och efterdömlighet såsom pastor vitsordas, 
och vårdade han sig med stort nit samt med en i 
märkt flit om kyrkans och församlingens angelägen- 
h t r, som under hans långvariga tjenstetid och ända 
intill hans senaste ålderdom lago honom närmast. 
Gift med Gertrud Margreta Vagenius f. f 185S, 
dotter af brukspredikanten vid Ljusii dals bruk Paul 
Vag< nius och Margreta Katrina Biberg. Barn. 

Samuel, £ i Sveg l8 /n 1790. Student i Upsala 
1821; prestvigd 1:, A 1825; komministersadj. på Alnen 
s. a.: pastorsadj. i Airmdsjö 1820. Död ogift 8 % 1826, 

Paul Vilhelm, f. i Sveg 1801 1 1357. Kyrkoh. 
i Torsåker. (Se tab. 14.) 

Carl Erik, f. i Ljustorp 1809. Student i Up- 
da 1827. Död ogift 1831. 

Vilhelmina, f. Gift med prosten Esbjörn 

Bergman i Ljustorp, f. 1805 t 187 L ). 

Katrina, (Karin) f. Gift med kom- 

ministern i Tynd ro Anders Gissler, f. 1786 f 1868. 

Sofia Magdalena, f. Gift med en or- 

gelbyggare. 

Anna, f. Gift med bruksförvaltaren 

Tjerneld, som atled 1853. I i i 


^^^■■■^■■■B 14 15 Tab. 14. Tab. 17. Paul Vilhelm Huss, (son af Vilhelm, se tab. 
lo) i. i Sveg 7 A 180]. Student i Upsala 1S21; fl] 
doktor h /6 1833; v. kollega vid Umeå .skola s. SL: ord 
kollega derst. 27 /a 1835; prestv. »/i 1845; past.-ex. A 
s. a.; kyrkoherde i Torsåk r " b L846. Död s % 1S57. 
Gift med Helena Charlotta Burström frän Umeå. 

Barn. 

Paulina Vilhelmina, f. 1847. Sångerska, bor 
i Umeå. 

Ä^>;/ Vilhelm t t 1848. A ilade farmade stud. 
ex. 3 / 6 1873; fältskär i Umeå. 

Paul ' f: 1850. Afgången Iran Umeå läroverk 
18 < 6 (klass 7,2); extra landskanslist i Umeå. 

Anna Margreta, f. 1854. Ogift, bor i Um a. 

Tab. 15. 

Matias Huss, (son af Erik, se tab. 2). Klockan 
i Torp. Gift med Märta Eriksdotter. 

Barn. 

0l °f> *• Student i Upsala 15 ,h 1689: 

radman och stadskassör i Uddevalla. 

Samuel, f. Vaktmästare på Frösön. 

Eri] > f - Länsman och klockare i 

Torp. (Se tab. 16.) 

Tab. 16. 

Erik Huss, (son af Matias, se tab. 15). Läns- 
man och klockare i Torp. 

Barn. 

Matts Ersson, klockare och bonde i Torp, hade 
en dotter, som blef gift med bonden Johan Nilsson i 
Hvalsta, Torps socken. Johan Huss, (son af Erik, se tab. 2). Student 
1050. Guvernementsfiskal i Vesternorrlands lan- 
t 16/5. Gift med Margreta BacLuea frän RarmW Erik, f. 
(Se tab. 18.) 

Olof, f. 

(So tab. 28.) 

Lars, f. 
tab. 29.) 

[o han, f. 
(Se tab. 47.) 

Brita, f. hcea frän Harmånger. 
Barn. 

t 1723. Kyrkoherde i Njurund 
t 1710 d:o i Bälinge. 

t 1707. Bataljonspredikant. (Se 
t 1709. Kyrkoherde i Nordingrå. 

t ogift. Marta, f. 1656 f 1723. Gift med kyrkoherden 
i Sveg Jonas Trundman. Tab. 18. 

Erik Huss, (son af Johan, se tab. 17) f. 165... 
Prestvigd 1675; kongl. hofpredikant 1681: regements- 
pastor vid Jemtlands regemente 1687: kyrkoherd i 
Njurunda 1697. "Utnämdes till prost och hade det 
beröm, att han var en dri/vande lärare och allvarsam 
prost Död 1723 n U. Gift med N. Flur, dotter af 
prosten i Skellefteå Erik Joh. Flur Emporagrius. 

Barn. 

Johan, f. 1700 f 1749. Kyrkoherde i Lit. 
(Se tab. 19.) 

Mar o reta, f. t 1743. Gift med länsmannen 

Erik Forsberg i Njurunda. 

Mag d lena, f. \ ogift. 

Märta Brita, f. Gift med kommi- 

nistern i Njurunda Hans Damin f 1765. 
■ 


16 Tab. W. Johan Huss, (son af Erik, se tal». IS) f. i 
Njumnda 1700. Student i Upsala 1720; filos. kand. 
1730; kollega vid Frösö skola 1731; komminister i 
Röclön 1743; kyrkoherde i Lit 1746. Död 174 ( .». aift 
med Anna Huss, f. i Berg 17 .-, 1703. (Se tab. 8.) Barn. i — o — 178; Kyrkoherde i Kam- 
Gift l:o 17r>ö med Erik, t. 

merdal. (Se tab. 20.) 

Magdkna, f. 1723 f 
sockenpredikanten i Sattna Carl Bib i , i hans andra 
gifte, f. 1718 -j- 1755; 2:o i I komminist n i Haa ■ 
dånger Por Sundvall, f. 1723 f 1796. 

Margreta, f. Gift 1764 med afvitt- 

ringslandtmätaren, nios. m g:r Por Björalind, f. i Lill- 
herrdal 171 , och död i Ede Offerdals s eken 17S2. 

Johan, f. Student 1764. Död ogift 1768. 

Tab. 20. 

Erik Huss, (son af Johan, se tab. 19) f. på 
Stocke, Frösön l % 1737. Student i Upsala 1759, filos 
mag:r 1764; prästvigd 1767; o. o. bataljonspred. s. a- 
kyrkoherde i Rammerdal 1782; tilltr. 1784. Död 1K „ 
1787. "Kyrkoherden Huss var lika r Ii och nitisk 
i sitt kall som kristligt fr >m. Hans \. ttre visade en 
stark kroppsbyggnad, förenad mod en jemn och god 
helsa hela lifstiden för öfrigt." Gift 1770 mod Kri- 
stina Margreta Forsman, f. 6 io 1744 f 2 s 1821, dotter 
af kyrkoherden i Hammerdal Olof Åm}. Forssman o< h 
Anna Kristina Gran, Barn. 

Johan, t. «/ 7 1771 j 
ström. (Se tab. 21.) /i 1-S44. Koinministoj 17 

Anna Margreta, f. 8 /i 1773 f l5 /« 1836. Gift * i 
1791 med kaptenen vid Jemtlands reg:te Johan Carl 
Rickman, f. 7» 1753 f */■ 1829. 

Olof, f. JJ /; 1775 f "/< 184(3. Komminister i 
Hftssjö. (Se tab. 23.) 

Erik, f. -"-Vn 1776 f späd. Kristina Magdalena, f. J /u 1778 f Gift 11 , 1801 med kyrkoherden i Offerdal, prosten Olof 
Nordenström, i hans senare gifte, f. 1738 f 1819. 

Erik, f. ~ s g 1780 t 1807. Länsman i Lit. 
(Se tab. 24.) 

Mikael, f. 2I / 9 1782 f 1836. Kyrk »b rde i 
Mo. (Se tab. 25.) 

Per Samuel, f. 24 / 5 1787 Torpare. (Se tab. 27.) 

A// dödfödd son, d. 8 /n 1785. 

Johan Huss, (son af Erik, se tab. 20) f. - i 
1771. Student i Upsala 1791; v. kollega vid Frösö 
skola ht 1795; prestvigd och pastorsadjunkt i Natra 
M /c 1796; adjunkt i Gudmundrå 1797: nådårspredikaut 
derst. s. å.; adjunkt i Botea 1800; i Hammerdal 1801; 
i Lit 1807; komminister i Ström 29 1817 f - . 1844. 
Gift med Anna Maria Rissler, f. h 1780 f Va 1845, 
dotter af kyrkoherden i Sveg Per Rissler och Anna 
Margreta Feltström. 

Barn. 

Erik, f. 1806 f 1857. Komminister i Edsele. 
(So tab. 22.) 

Anna Kristina Margreta. f. i Hammerdal 2S io 
1804. Död ogift hos sin s\ ägerska i Östersund 8 /« 1875. 

Per Vilhelm, f. i Ström 1 /s 1819 f der l */s 1824. 

Tab. 22. 

Erik Huss, (son af Johan, se tab. 21) f. i Ham- 
merdal 29 /t 1806. Intogs i Frösö skola V> 1818; af- 
gängsex. till gymnasium V« 1825; genomgick Hemö- 18 

sands gymnasium 1825—29 och blef student i Upsala 
fi /s 1829; prestvigd och pastorsadjunkt i Lit u /e 1832; 
vice komminister i Ström l /& 1836; komminister i 
Edsele h 1854. Död M is 1857. Gift ,b o 1845 med 
Anna Katrina Anirén, f. a « 1822 f 8 * 1876 i Öster- 
sund, der hon egde gård; dotter af komministern i 
Hellesjö och Håsjö Anders Ann ■< n o h Kristina Brita 
Ångman. 

Barn. 

Hilda Maria Kristina, f. i Hammerdal " l /i 1846. 
Gift Vio 1870 med kyrkoherden i Bodum Henrik Berg- 
ström, f. Va 1840. 

Albertina Erika Katrina, f. i Hammerdal 28 /* 
1848 t B Ya 1850. 

Anders Johan Albert, f. i Hammerdal 2Ä /s 1850. 
Studerade vid lärov. i Östersund n i 1862— 9 /« 1872 
och aflade der maturitetsexamen 5 /u 1872; volontär 
vid Jemtlands faltjagarekår 81 /a 1867; underofficers- 
examen J /,-, 1868; afsked 2, / 4 1870; sergeant vid Vester- 
norrlands bevaringsbataljon 1870; elev vid krigsskolan 
å Carlberg k 1873. Officersex. 1875; underlöjtnant 
vid nämde bataljon »/" 1875; löjtnant Ve 1880. Gift 
1889 med Hanna Zetterberg, dotter af handlanden Ang. 
Zetterberg i Sollefteå. 

Emma Margrrta Katrina, f. 27 / r . 1853 f i 
Vännäs 23 i 1890. Gift lfi A 1882 med kyrkoherden i 
\ ännas Lars Ulrik Ferdinand Öberg, f. l % 1850. 

Etik Axel Emanuel, (Manne) f. i Edsele 2fl , 
1857. Intogs i Östersunds h. lärov. '% 1867; matur. 
ex. derst. 23 / fi 1879; volontär vid Jemtlands fältjägare- 
kår 2 /g 1877; korpral ° ,o 1878; ele\ \id krigsskolan 
å Carlberg »/i 1879; officersex. °n, 1880; underlöjt- 
n mt vid nämda kår U) /u 1880; landtmäteriele\ -% 1881. 

Tab. 23. 

Olof Huss, (son af Erik, se tab. 20) f. i 
Hammerdal -'■» 3 1775. Frösö skola 1787—93; gym- 19 

nästam i Hernösand 1793 97; student i Upsala 1797; 
t>ru st vigd och adjunkt i Skön l8 /n 1803; v. kommini- 
ster i Häggdångcr 1804; i Stud- 1805; åter adjunkt i 
iskon 1806; e. o. bataljonspred, vid J< rutlands dragon- 
res-te Vs 1S08; brukspred, på Galtström 1812; kom- 
minister i Hässjö 1820. Död - 7 / 4 1846. Gift med 
Maria Katrina Borg. 

Barn. 

Erik fohan, f. a Galtstroms bruk M b 1810- 
Skollärare och organist i Hässjö. Död '' i 1852. Giii 
1847 med sin kusin Maria Katrina Borg, f. t I* 

1854, dotter af kronofogden Borg. Tab. 24. 


Erik Huss, (son af Erik, se tab. 20) i. 
1780 Intogs i Frösö skola 1791; kronolänsman i Lit; 
karta sigill, ombudsman. Död 1807. Gift med Brita 
Sofia liisslcr. t. 1786 dotter af kyrkoherden i 

Sveg Per Rissler oeh Anna Margreta Feltström. 

Barn. 

Margreta, f. 1806. 
Anna Kristina, f. 1808. Tab. 25. 

Mikael Huss, (son af Erik, se tab. 20) f. n h 

1782. Intogs i Frösö ^kola 1792; student i Upsala 
1803; prestv. och pastorsadj. i Hcde u t 1814; v. kom- 
minister a Frösön l % 1816; i Årnäfi ' h s. å.;kapell- 
pred. i Linsell ,s /2 1818; i Stugnn Vs 1821; pastorsex. 
,7 /i2 1822; kyrkoherde i Mo w /n 1826; tilltr. 1S 1827. 
Död 4 /e 1836. Gift */" ISIS med Katrina Helena 
Ruuth, dotter af kyrkoherden i Hede Johan Chnstofter 
Ruuth och hans första hustru Katrina Maria Martineli. ^■•■■^ 
■■■■■■ 20 

Barn. 

Katrina Margreta, f. 181 ( .) f b. å. 

Ka I r in a Elisabet, f. ,0 /i 1821 \ Gift **/* 

1860 med skolläraren och organist en i Årnäs Por Öd- 
hmd, f. 1818 i Årnäs. 

Erik Johan, f. i Sfcugun 15 A 1824; student i 
UpsaJa 18 Ao 1844. Död i Nordmalings presteård 
23 A 1845. ö 

Carl Johan, f. i Stilgun 1827; skollärare. (Se 
tab. 26.) 

Tab. 20. 

Carl Johan Huss, (son af Mikael, se tab. 25) 

f. i Stugan ' n h 1827; bokbindaregesäll i Stockholm: 

folkskollärare -ex. i Hernösand 5 A 1848; folkskollärare 
i Mo '% 184S . i Själevad « /lt lg49; kantor 1875; 

ordförande i komm.-nämnden i Själevad. Gift V» 1853 
med Margreta Sofia Aurön, dotter af prosten i Siden- 
sjo Hans Peter Aurén och Kristina Elisabet Sundberg. 

Barn. 

lärov. {% Ig?" ^ 1854; «** l ÖniÉMdB^B 

ä«* /****, f. »V, 1856 i Själevad, som alla 
syskonen; förvaltare vid Ilärneborgs ångsåg vid Örn- 
sköldsvik. 

/A/^7 Kris/ma, f. l V, J 858. 

TWI* S tfl-i' 2l/8 1859; länsm --^.; student, i 
Å?nÄ 1889 h0frätiöcxamen "/» 1*88; länsman i 

Valfrid Teodor, t '*/ 3 1861 f '% 1874 
Fram Gustaf, f. Vi 1863; studerade i Umeå. 
T genom vådaskott 1880. 

Anna Maria, f. w/„ 1864. 
-^/wa Margreta, f. l % 1867. 
Ar AforAfe, f. */s 1869 f «y 7 1871 
Helena Lydia, f. m/ 10 1871. 
Valfrid Ferdinand, f. 2 7? 1875. 21 T«&. 27. Per Samuel Huss, (son af Erik, se tab. 20) 
f. **/s 1787; torpare i Häxas, Hammerdals socken. 
Gift. 2 A 1810 med torpareenkan Kerstin Ersdo t ter frän 
Häxas, f. 1779. 

Barn. 

Olof, f. 1811 t s. å. 
Kristina Margreta, f. 'A 1813. 
Erika Susanna, f. s4 /8 1815. 
Per Johan, f. fi / 7 1821. 

T«6. 28. 

Olof Huss, (son af Johan, se tab. 17) f. 
Pastor vid gardet; kyrkoherde i Bälinge, Söderman- 
land, 1694; prost. Död 1710. Gift med Margreta 
Ejling. 

Barn. 

Charlotta Gustava, f. 1 1743. Gift med lands- 

sekreteraren i Geile Jean Melkior Hyphoff. (Enligt 
Hiilphers skulle Hyphoff varit gift, med en dotter af 
denne Huss' broder, kyrkoherden i Nordingrå Johan 
Huss och Anna Lambert.) 

Tab. 29. 

Lars Huss, (son af Johan, se tab. 17) f. 1671; 
student i Upsala 1686; bataljonspred, i Vestmanland 
1698; apologist vid Frösö skola 1703; kollega vid 
Hernösands skola 1706; regementspastor vid artille- 
riet 1707. Död i Stettin 1707. Gift '% 1700 med 
Katrina Bremberg f. 1682 f /a 1708; dotter af hand- 
landen i Stockholm Johan Larsson Bremberg och Elisa- 
bet Johansdotter. 


■m 


p.p. Barn. 

Johan, i. i?(ii t t768; prosl i Selånger. (K 
tab. ;-)((. 

Margrcta, f. -;- 4 ar gammal. 

Elisabet f. f 2 Ar gammal. Taft. 30. 

Johan Hnss, (son af Lars, (so tab. 2<j) f. i 
Stockholm »/, 1701; student i Upsala 1720, filos 
mag:r '»/. 1731; prestvigd 1782 till huspred. hos riks- 
rådet grefve Olof Törnflygt; pastor vid gardet 1738 
kyrkoherde i Selånger 1744; riksdagsman 1746 och 
1756; prost 1759. Död 1768. Gift 2B /t 1730 med 
Beata. Elisabet Elbfass, dotter af tobaksfabrikören och 
handlanden Axel Elbfass i Stockholm och Margreta 
Palmroth. b 

Barn. . 

Johan Axel, f. i Stockholm '»/« 1740t 8 /is s a 
TT , ™> '• ' Stockholm "/.o 1741. Student i 
Upsala 1758; prestvigd och pastorsadjunkt i Selånger 
762; komminister ^ derst. 1770; kyrkoherde i Skön 
1<85. Dod ogift 1789. 

Katrina, f. ""/.o 1742 -j- s / s s. a. 
i vt K"*?™ Margreta, f. »/,« 1744. Gift l:o med 
ektorn Erik Djupenström, f. 1727 t 1772; 2:o med 

lös ?823 ie " Heniösand Ma § m,s Norlén, t barn- 

i ».tu {° ha % A ^' f - Vn 1745 + 'V» 1^20. Pastor 
i iollmge. (Se tab. 31.) 

£Mfe .i<fc//, f. n/ ;i och död »,'« 1747 
Brita Elisabet, l - , 1748 f »/, 1753 
^ M Magdalena, f. " , 1750 -j- «*/„ s a 
■/fer Magnus, f. -j- 

^** A»*w*. f. 10/ 175y ... 1M() fi 
stare i Hernösand. (8c tab. 45 ) & 

Per Magnus, f. »/„ 1757 f M/u g _ å 23 T«6. #*. , - c^ hal^ I AX ? 1 o?? US c S, (son af Johan » se tab. 30; 
f. i Selånger '/.. 174.). Student i Upsala 1764- prest- 
vigd I4 A 1769; komminister i Sundsvall " .■',,' 1785- 
pastor och skolmästare i Pöllinge " 3 1795- iubelnrost 
1719. Död »/.. 1820. Gift med Brita Kristina Qul 
berg, f. 1/54 f 1825, dotter af komministern i Stigsiö 
Johan yulbeig och Katrina Aspgren. 

Barn. 

Johan Lars, f. -j- 8 år gammal. 

,a f • y Qof Ma i>™s. f- 1777 f 1846. Kronofogde. 

Elisabeth Katrina, f. 3 4 1778 f 8 4 1850 Gift 
1798 mal kyrkoherden i Hammerdal, prosten Jonas 
Ångman, f. */* 1764 f '»/io 1845. 

Beata Kristina, f. 5 / 6 1782 f barnlös 22 A 1806. 
Gift »/« 1801 med andre landtmätaren Daniel Ångman 
i hans första gifte f. 1770 f 1822. 

>//a» ^a-<?/, f. 1787 t 1840, kyrkoherde i 
Fredrika. (Se tab. 37.) 

Tab. 32. 

Jonas Magnus Huss, (son af Johan Axel, 
se tab. 31) f. i Sundsvall "/a 1777. Länsman i Grund- 
sunda 1800; häradsskrifvare i n. Ångermanlands fög- 
deri; kronofogde derst. 1829; bodde å Dombäck i Gnid- 
sunda socken. Gift 1815 med Elisabet Maria Hassel - 
huta, f. *o /b i 791 t tt /a 1864> dotter af kyrkoherden i 
Sollefteå, prosten Henrik Hasselhuhn och Elisabet 
ttebrelius. 

Barn. 

Axel, f. *y 8 1816 f '% 1864. Länsman i 
Arnäs. (Se tab. 33.) 

Henrik, f. * 4 10 1817. Drunknade i Gideå- 
elfven 1828. ■■I ■MI^H 


■ 24 

Magnus, f. »/., 1818 t 7i 1888. Ltasbok- 
hållare. (Se tab. 34.) 

Maria Kristina, f. »/« 1S20 f 1856. Gift mod 

landtbrukaren Jonas Lundholm i Lunne, Arnfts socken. 

<9/*/, f. "Ao 1821. Handlande. (Se tab. 35.) 

Emilia Johanna, f. "A 1823 Gift »/o 1847 

mod folkskolläraren i Björna Gfillis Ulrik Fredrik Öman, 
f. i Göteborg B /s 1823. 

Johan, f. ,3 /a 1824 i Grundsunda. Student i 
Upsala - 8 /y 1847; kamer.-ex. 1851; e. o. kammarskrif- 
vare i kammarkollegium s. å.; e. o. landskontorist i 
Härnösand 1851. f '/s 1852. 

Axelina Elisabet, f. 2 / 3 1827 Gift med 

byggmästaren H. G. Österlund i Vännäs. 

Eugenia Teresia, f. 1828 f s. å, 
Josef na Maximiliana, f. 28 /c 1829 Gift med 
skomakaren Johan Bladh i Örnsköldsvik. 

C la ra Amalia, f. 1830 f 

Augusta Ottilia, f. /, 2 1832. Gift med sko- 
makaren Erik Eriksson, flyttade till Amerika 1865. 
Jonas, f. 2S /, 2 1835 f 1836. 

Taft. ,95. 

Axel Huss, (son af Jonas Magnus, se tab. 32) 
f. i Grundsunda 28 / 8 1816. Länsman i Grundsunda 
1840; transport, till Arnäs distrikt 1842 ,9 / 5 . Död 10 /s 
1864. Gift med Karolina Lundholm. Alma, f. 
Olsson i Husum. Barn. 

Gift med kassören Bernhard 

Tab. 34. Magnus Huss, (son af Jonas Magnus, se tab. 
o2)f. i Grundsunda ,0 /u 1818. Landskontorist i Umeå 
7* 1840; länsbokhållare */u 1861; erhöll, på begäran, 
afsked 1835. Död i Umeå % 1888. Gift \o iy t i» 25 

1854 med Maria Kristina Teresia Friedlieb, f. i Stock- 
hoJm M /i 1834 f M /i 1860; 2:o d. 17 /io 1866 med Fanny 
Emilia Adolfina Grape, f. * 4 /5 1840, dotter af rådmanen 
o b v. konsuln i Gefle Per Adolf Grape och Vilhelmina 
Odelstjerna. 

Barn. 

Bruno Engclbcrt, f. i Umeå såsom alla barnen, 
; / 8 1855 t l V» s. a. ' 

Afa™ /A/wö, f. J b 1356. Lärarinna i teck 
ning vid folkskollärarinneseminariet i Umeå 1880. 

Magnus Teodor, f. 31 /io 1857. Aflade farm. 
vtad.-ex. Vu 1879; handelsresande. Reste till Amerika 
j, A 1890; död i Jamnstown i n. Amerika ,8 /s 1890 
genom förtärandet af en öfverdosis af oblandad trä- 
ättika (wood alkohol). 

Ernst Vilhelm, f. */, 1859. Bokhållare vid 
korsnäs i Dalarne. 

Maria Kristina Teresia, f. 13 / 2 1860. Gift 
med handlanden Carl Edvard Otterström i Ljungby. 

Fanny Signe Maria, f. 2 / 3 1868. 

Ammy Emilia Maria, f. "/« 1869 t " u 1873 

Harald Viktor, f. «/,<» 1871 -j- 19 /s 1872. 

Malvina Alida Maria, f. >*/u 1872 -j- :} 6 1873 

Anny Emilia Mana, f. «/ 3 1874. 

Harald Axel, f. "/» 1875. 

isW /wf, f. 2«/ 5 1877> 

/V/- Magnus Gunnar, f. 29 / € 1878. 
&ö ^//dfc j&raz, f. M / a » 1879. 
>4rzwf Immanuel, f. *% 2 1881. Taft. 35. 

Olof Huss, (son af Jonas Magnus, se tab. 32) 
t i Grundsunda «/io 1821. Handelebokhållare i Hernö- 
sand. Egare af Dombäck i Grundsunda. Handlande i 
_-Mo, Nordmalings socken. Gift 3, /i 1848 med Ulrika 
Bernhardina Bergström, f. M /s 1824, dotter af bruks- 
förvaltaren Bergström i Baggböle. ^■^m ■M 


C) 6 3irn. OloJ Bernhard, f. i Grundsunda som alla o 
riga barnen, u i, 1ö49 f n /io 1850. 

OloJ Bernhard, f. 5 /$ 1851. Handelsbokhallaie 
j Sundsvall. 

>*«« Magnus, f. w/s 1852. Handlande. (Se 
tab. 36.) 

äfaAfa J/rf/vÄ, f. i»/| 1853 t i Um å w fa 1873 
IfoirA Gustaf, f. si/ 5 1856. Kontorist. 

Olivia Ulrika, f. »/« 1859. 

Alma Fredrika, f. »/« 1861. 

/ont? Bernhardina, f. */ 9 1864 f i Nordma- 
Iing u io 1874. 

Carl Albert, f. -V, f »/ 4 1866. 

Taö. 36. 

Johan Magnus Huss, (son af Olof, se tab. 
oö) f. i Grundsunda "A 1852: kom i handel 1867- 
bandiande i Sundsvall i kompani med P. U. Martin' 
under firma Huss & Martin: är numera ensam mn 
bafvare af finnan. Gift l :0 med Matilda Lindholm, f. 
4 A 18.)1 i Alsheda f 2:o med 

Jenny Ulrika, f. i Sundsvall Vn 1878. 
is/j-<? Marit, 

Harald Magnus, 

Tab. 37. 

t*] ^ h f U £*?' Huss ' (,s0n af Joharl *** (se 
tato. 31) f i Sundsvall » 10 1787. Student i Upsala 

160,. prestv. »Vi 181J till past-adj. i Föllinge; stu 

Me i U! )sala « „ 1813 »/. 1815; fllos.doktoi 

iöio, t. t pastor och skolmästare i Föllinge '7b 18 Kr 

nadåxspred. derst. »/, 1821; v. kollega vid Frösö skola 

A 1822: kyrkoherde i Fredrik;] "/u 1824; tilltr. V, 27 

1826 t V» 1839. Gift 1815 med Sara Maria Nordenström 
f. 1790tiMo 22 /i2 1867, dotter af kyrkoherden i OfTerdal' 
kontr.-prosten Olof Nordenström och Sara Genberg. ' 

Barn. 

c * v/oof 0Ä/ - f * 24/11 1816 Kyrkoh.iNätra. 

(.se tab. SS.) 

Ifrs Axel f. •/,. 1818 f 1868. Handlande. 
(Se tab, 39.) 

Carl Jonas, f. »/„ 1819 Gästgifvare. (Se 

. 43.) 

Nils Magnus, f. «/» 1825 i Föllinge. Gym- 
nasist; f i Mo A 1841. 

£rd Otf^ f. Vs 1830. Kem.-landtmätare. 
(Se t b. 44.) 

Johan Olof Huss, (son af Johan Axel, se tab. 
37) f. i Föllinge 24 /n 1816. student i Upsala 3 /i a 
1840; dimiss.-ex. vt. 1842; prestv. "/ n s. a. och 
st.-adj. i Grundsunda; t. f. pastor derst. under riks- 
dagarne 1844, 1845, 1847 och 1848 samt från «/ 6 

1845, «/» »7, 1851, Vn 51-7s 53: kapellpred. a 
Hemsön */n 1852 samt pred. vid Logdö och Lagfors 
t riksförsamlingar «/„ s. å.; tilltr. ■ , 1853; past.-ex. 
1858; komminister i Animdsjö u /v> 1857; tilltr. 
7b 1859; v. pastor derst. 23 /io 1861—75 1863; t. f. 
rastor i Björna under sommaren 1869; kyrkoherde i 
Grundsunda »/ 4 1872; kyrkoherde i Nätra "/» 1878; 
tilltr. 7 5 1880. Gift I9 A 1846 med Alarm eta Johanna 
Nylen, f. »/• 1820, dotter af handlanden Jonas Nylén 
i Hemösand och Johanna Tillgren. 

Barn. 

Mana Johanna, f. V;, 1847 i Grundsunda. Gift 
med handlanden Magnus Fredrik Öman i Grundsunda. 

Jonas Axel. f. * 8 1848 i Grundsunda. Bok- 
h Hare vid Husums sågverk (188<>). 
28 Anders Johan, f. •» , 1850 i Grundsund,,. 
drl , AggAfag,,,. f. mfy 18>1 J Grundsunda + 

^»/m Vilhelmina, f. « 1353 vid LöedÖ bruk 
iHassjö socken. Gift «/, 1876 med länsmannen 
2SÄ ^Segerström, f. •/. SSTffl- 

»«/ , o™ ttlly 1 ( r harlolta - t »/» 1855 i Lögdö bruk O i fl 

i Husum TT i <r an r! andt ' n Harald August Lu, g 
1 MUbUiii. f. 1849 1 Hernösand. 

t i AnunlsjoV^f"' ' '" ^6 i L ögdö bluk 

JW GW*/ f. ' /B 185D i Anundsiö Thn! 
lande i Husum. Gift med Anna Ung J ,J 

/ doW r f. » j jflo. 

der 186 "'^ ^^'^ f ' V. 1863 i Anundsjö | 
A«7^ Oloj, l '■ , 1 S65. 

Taft. 30. 

o 7l , ^ B „ AX81 , Hl f SS ' < son af Johan Axel, se tab 
f börian ift & f 18 8 " ,, Ha f« , Örnsköldsvik 

Kevselbaok , ,^ (sWTöreSf ^A ÄSTdSSÄ 
musikdirektören J. G. Key® Ha k. ' dotteraf 

(Se tab. lo.? 71w * r ' ' • ' '■ 1845 Skeppsklarei-are. 

egare. Ä.^)^^' f "^ 18 * 9 ***•» 
(Se tab. f? ^ >W ' ^ '* 18 ^ Handlande 

anst-.ld SÄ f - R ° 1853 i Skellefteå. Reste till sjös- 

anstald ud en jern vägsstation i Washington J ' 

Aw %»„, f u ; l85 7 i Skellefteå. Sjöman. 29 

Adelina Teresia f. " ,, 1859 i Skellefteå 
f.mdn Mana, f. * , l 86 4 i ökelhff.r,, Tab. 40 S9) f ^n 1 m-? d °,Vn H L U h ' ( -!°V f Lara ^Uetab 
jM> 1. 11 1845 1 Örnsköldsvik. Kom i handel- skenns 

klarerare. Gnmsby i England. Gift med Snt #, klarerar 

kinson från Hull. med Annie Wii Barn. 
Vilhelm Axel, 
Laurentius Bethcl, 

Alfred Teodor, 
Cora Linda, 
Axel Luther, 
Karl Oskar, 

Tab. 4J 
Johan Olof Gottfrid Huss, ( y0 n af Tat 

iäfiÄ* ? 9) f ' l Skel L efteå 2J > i^BÄiäS 

sös 1862; ptantageegare i Syd-Amerika. Gift med en 
Plantageegaredotter Margrete Soria af spansk börd 

Barn. Tab. 4?. 

tab 5iw ^f 1 !!^ Huss - ( gon af I«8 Axel, se 
Ömklrnn V Sk f efteä "'» 185l e ^v a apoteket i 

gasas 2S£ r«A*ssif" & 
30 Barn. Karl Oskar, 
fornas Sebaston. Tub. 43. Carl Jcrnas Hnss, (son af Johan Axel, se ta b 
37) f. j Föllinge */» 1819. Landtbrukare och eästeif- Jtetgif- 

vare i Mo, Ångermanland. Gift 1845 med Märta 
Kristina Olsson Mn Norrböle i Anundsjö socken. 

^^, f. l Vs 1S4H f ! % 1862. 
>/#*« Olof, t 7 / 2 1848 i Mo. 
Kristina Elisabet, f. 7* 1850 i Mo. 
.SV?/fa Margreta, f. y < 1 854 i Mo. 
Märta Johanna, f. % 1856 i Mo. 
6W Axel, f. «>/,« 1858 t 7 A 1865. 
^rawi Amalia, f. 24 „ 1860 f 24 A 1868. 
A% Magnus, f. 7 / g 1863. Aflade matur.-cx. 
i Umeå 1886; student i Upsala ht. s. å. 

Tab. 44. 

4 ^ o?ft k -£ Ustaf Huss ' (son af Johan Axel, se 

Ä ?oL £ ' F 1 rednka ' 9 183 °- Landtmäterianskultant 

V» 1851; v. kommissionslandtmätare i Vesterbottens 

Jan * I806; kommissionslandtmätare 15 1 1864- e<*er 

™ u^J^ 11 j Löfån S ers socke n; justerare 'i888. 
txiit iso6 med Amalia Kjellerstedt, f. »/„ 1833, 

dotter af lagmannen och riddaren Adam MaenusKiel- 
lerstedt och Anna Katrina A man. 

Nanna, f. i Löfånger s % 1857. 
>/**« ^<fa«, f. i Löfånger */* 1859. Genom- 
fe ck 1 o ^ 0ver ^ i Umeå 1869 80; ailade matur,ex. 
/o JööU; e. o. kammarskrifvare i tullverket "»/a 1881. 3.1 

^rid Amalta, f. »/„ [ 8 60 i Löfånger. 
Gustaf Helmer, f. *>/, 1862 i Löfånger; f «»/, 18h;> 
Glista/Alexis, f. w /lf 1863 i Löfånger gt ; 

^Qo d ^V Un 'f.i 874 r / 82 Ä»* e - o. postexpeditor 
1883; extra biträde i Centr.-distr. »/ a 1887 

Aärf Ä&wr, f Vs 1865 i Löfånger. Stude 
rade i Umeå 18, 5-1884; matur,ex. 1884; volontär vid 
\ esterbottens fältjägarekar «/* 1884; sergeant 6 / 6 1885- 
elev vid krigsskolan " ■ s. a.; officersex. 1886; under' 

JA 7 " 1 nämda kår l *A« 1886; landtmäterielev 
'712 I080. 

ÄiZafa iJforw. f. »/, 1866 i Löfånger 
e 2W M^mtf. f. »/ 4 1868 i Löfånger gfcu . 
derar vid Umeå lärov. sedan 1879. 

rT . f nk G ? nn ?r> £ */« 1871 i Löfånger. Intogs 
i Lmeå läroverk 1881. 5 

Alma Karolina, f. Vi 1874 i Löfånger. 
Axel Birger, f, »/„ 1876 1 Löfånger. In 
togs 1 Lmea läroverk 1886. 

r io/ =r J*r? ° a ^ lm HUSS ' (SOn af Johan > se taI >- 30) 
/12 1/68 i Selanger. Student i Upsala 1773; en- 
gagerad 1 hofrätten 1779; v. landssekreterare i Herno 
sand 1783; landsfiskal i Ångermanland 1785; bom 
mästare i Hernösand 1795. Död 1810 i Ramsele. 
yrift med Mana Elisabet Söderberg, dotter af rådmannen 
i Hernösand, borgmästaren Johan Söderberg 

Barn. 

f^ , , - / f, / " 7 " ^ r<>/ ' f - ä7/n 1791 t ,5 A 1868. Läkare, 
(be tab. 46. j 

Elisabet Ulrika, f »«/., 1796 f Gift lo 

i n ™ kyrkoherden f Luleä 01of Pefcer Sellstedt, f. 1785 
i 18^. 2:o med förste landtmätaren i Norrbottens 
ian, lk , w. O., Jonas Rutbäck, f. 1792 f 185?,. 

Tab. 46. 

Johan Axel Huss, (son af Erik Joakim, 
se tab. 4i» f. i Hernösand «/ u 1791. Student i Uj> 32 sala 1811; med. fil. kand. 1815; med. kand. 1823: lia 

it™ V 1824 j- med - doktor 1S2? ; kin,r 8- magister» , 
1829; stipendiat i Fältläkarekåren 1820; var under 

läkare vid allm. garnis.-sjukmiset från Aug. 1821 till 
Juni 1822; t. f. extra bataljonsläkare vid Helsinsre 
regein:te från April till Okt. 1822 och blef pens. i 
i alt akarekåren 1824; var sjukhusläkare vid allm. sam 
sjukhuset fr ' ', 1824 till "A 1825; uppbördsläkare å 
fregatten Chapman under dess exped. till södra o h 
norra Amerika; antogs till stadsläkare i Lidköpin- 
i 1827 och förordnades derjemte till brunnsinten- 
dent vid Lunds helsobrunn «/< s. a.; förordnades 
till v. prov. -läkare i Lidköpings distrikt «/. 1829 o L h 
utnamdes till bataljonsläkare vid Vestgöta regenrte 

t ■i 1 i 1 SP° ; Jo'? v -"J ak ? rP * Mariestad *Vi 1832; assessors 
titel *»/ 4 1836; R. V. O. »/„ 1854; erhöll p. b. afsked 

nan prov.-lakaretjensten med pension 12 /, 1860- bo 
w ic5§ ! t T 65 ' stockfl olm. Död å Bloekhusudden 
«s 1868 Har komponerat musiken till den gamla 
bekanta läkaremarschen, hvartill m d. doktor Ernst 
Swartz författat orden. Gift l:o e /< 1829 med Malin 

?Ä f v, f V i 1837 ' dotter af ma J 01 ™ Johan 
frednk Oldenburg och Maria Magdalena Roth. 2- o 

med Charlotta Juliana Schullström f. 1819 t 1868 
dotter af en brukspatron. ' Barn. Sven Axel Julius, f. 8 / 9 1830 f 1832. 

Fram Johan Vilhelm, f. •/• 1830. Student i 
ipsala lSoO-56; assistent vid mediko-pneumatiska 
ltfJ:Ti^ t0Ckh0 ^ 1869; mus ikhandlare (fii-ma Huss 

Lnfrf^- l" ; ,^f lklärare; redaktör af Svensk Musik- 
tidning i Stockholm. 

rift i 3 . J T£ y * F ^ rika VäMmina, f. */, 1832 f 

vtitnt.; 7 iv ^ ed , e> c: P rofesSOTn vid karolinska in- 
stitutet Oskar Teodor SandabJ, f. 1829. 

Fa/Arr Mrt« £„„/, f . ]834 E] w h 
delsinstitutet i Göteborg. Död 1852. 


S3 Hugo Johan Al/var, f. 1835 t 1837. 
Vendela Fredrika Charlotta, f "/i 1844 t 1856 
£aunz Helena Mana, f. 1845 j- 1846. 
Teresia Elvira Charlotta, f. : " » 1847- utex 
elev frän lärarinneseminariet i Stockholm, f /«' 

Ad* 1 '- f -J' 2 1& ^0i ex. fr. lärarinneseminariet 
i btockholm. Gift *••/,<, 1873 med kamrern vid Gas 
verket i Stockholm Alfred Sandahl. Tab. 4 /w Johan Huss, (son af Johan, se tab. 17). stu- 

nt i Upsala 81 /i« 1688; filos. mag:r 1700; pastor vid 

fVrtilleriet i btockholm 1701; utn. kyrkoherde i Nor- 

dingrå 1709 t 1709. Gift, med Anna Lambert, dotter af 

n köpman i Umeå Berndt Lambert och Brita Vennman. 

Barn. 

Kristina, f. Gift med gästgifvaren 

Jonas Sjöberg i Djupsjö af Njurunda sorken. 

Margnta, f. Gift med Vislander och 

Bodin (se tab. 48). 

Bnta, f. Gift med brukspatronen Lo- 

rentz Hammar pa Galtström. 

Tab. 48. 

Margreta Russ, (dotter af Johan, se tab. 47). 
(^ift l:o med länsmannen Hans Vislander, 2:a med 
länsmannen Måns Bodin i Torp. 

Bam. (flera, hvaraf endast följande upptagas). 

Anna Lisa Viständer, f. Gift med 

häradsdomaren Måns Michelsson. (Se tab. 49). Mar sr reta Viständer, f. Gift med hand- landen Vassberg. "Var såsom enka i drottning Lovisa 

t Mkas hof, att undervisa hofFröknarna i linspinning 

h var derunder till Amsterdam eller Amerika att 

Söka arf efter Anna Lamberts utom riket döde bror. ■■■■■■■■■Hl 34 
Hon dog i sin slägtinge pastor Johan Axel Hiiss i 
Föllin&e hus." Tab. 49 

Anna Elisabet Vislander, (dotter af Maj 
greta Huss, se tab. 48). Oift med henmmnsegaren i 
Storboda af Torps socken, häradsdomaren Mäns Mkheis 
son. f. 1722 f 1790. i Ön. Barn. 
Michacl Månss^ n. Blef bonde. Gift 
Blef bonde. Gift i I fans Afåttssott-j 
Konista. 

Måns ffim, f. i% 1755 i Torp. Handlande i 
Sundsvall. Bidrog huvudsakligen till Ragundasjöns (Ge 
dungsens) utgräfning 1796, då han samma år jemväl 
tillsatte lifvet. Kallades allmänt "Vild-Hussen". Gift 
med Katrina Dahlman. 

Johan Huss, f. 2 % 1761 f 1834. Prost i Torp. 
(Se tab. 50). 

Jonas Månsson, Blef bonde. 

Anna Elisabet Månsdotter, f. Gift 

med Elias Söderberg i Norrleringen. 

Tab. 50 

Johan Huss, (son af se tab. 49) f. i Storbodd 
lorps socken -•/» 1761. Student i Upsala 1783; presfc 
vigd h 1786; huspred. i»ast. adj. i Ulrika Eleonora 
forsaml. i Stockholm Vt 1788; past. ex. 1796: kommi- 
nister derst. "/a 1796; kyrkoherde i Torp li fr 1805" 
oppon. vid prestmötet 1812: prost ,8 A Ysi7- kontr* 
prost h 1819. Död Vt 1834. Gift «/« 1800 med Ka- 
trina Magdalena Hellzén, f. 1780 t »A 1847, dotter af 
lektorn i Hernösand Per Hellzén och Eva Kristina 
tioaström. 83 Barn. Johan Peter, f. i Stockholm M /< 1801. Stu- 
dent i Upsala 1816; fil. doktor 1824; v. apologist i 
L mcä 1825; d:o vid Frosö skola 1826; i Hernösand 
s. å.; kollega vid Frösö skola 1832: kollega i Umeå 
1834; rektor i Piteå w /« 1637; R. V. O. 1860; erhöll 
afsked 1866. Död ogift ä sin broder, generaldirektören 
Huss' egendom Ekhult i Östergötland * t 1873. 

Eva Elisabet, f. 1805 t Gift med bruks- 

inspektören Per Olof Forsgren, som sedan blef gift 
med systern. 

Magnus, f. i Torp 22 io 1807. Student i Up- 
sala 1824; filos. kand. 1829; filos, doktor 1830 16 A; 
med. kand. 1832; t. f. bataljonsläkare vid Västerbot- 
tens reg:te 7 A 1833; erhöll' afsked derifrån 7 /« 1834; 
med. licentiat l6 A 1834; underläkare vid Seraf. lasa- 
rettet 1834; kir. mag:r 3 A 1835: ined. doktor ,a A 1835; 
adjunkt vid Karol. inst. Vio s. a.: biträdande öfver- 

äkare vid Seraf. lasarettet och föreståndare för medic. 
Kliniken derst, ls r, 1ö39: blef w A 1840 överläkare vid 

asarettet samt 5 A s. a. d<-rjemte e. o. professor vid 
Karol. institutet, samt 13 /n 1S46 ord. professor; 
R. N. O. 6 A 1833: K. D. D. O. 1847: K. N. O. »A 1853; 
förste läkare vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 
lör sjuka barn 1854: R. Carl XIILs O. 1854; K. N. Set 
O. O. 1857; inspektor vid Karol. inst. 1860; ordförande i Sundhetskollegium * 7 o 
direktör öfver hospitalen K. D. D. O. 1 gr- 186< o. 1860— * is 1864; general 
m. m. i riket 
K. m. St. 10 

k. N. O. i 1864. Upphöjdes */« 1857 i adligt stånd. Le- 
damot af flera in- och utländska akademier och säll- 
skap. Riksdagsman 18(52: stadsfullm. i Stockholm 
1862 65; ordf. i Gymn. centralinst. styrelse 1863—66; 
andstingsman i Östergötlands län 1866: v. ordförande 
deri 1871: ledamot af riksdagens Andra kammare 
1873—76. Död 1890 "A. Gift ,5 A 1857 med enkefriher- 
rinnan Christina CharL Maria Baner, f. n - 1828 dot- 
ter af generaladjutanten, landshöfdingen. frih. Clas Ga- !■■ 


O O 

briel Bergenstråle och Kristina Sofia Lybe b r samt 
enka efter löjtnanten, frih. Carl Johan Svante Ban . 

Son. 

Helge Magnus Gabriel, f. * \ 1831» f 1874. 
Jakob Anid, f. i&oo f 1887. Radman. (S 
tab. 51). 

Carl Fredrik, f. 1311 Bruksegare. (Si 

tab. 52). 

Katrina Ulrika, f. 18 H \ ogift. 
Anna Magdalena, f. 181(5 Öift med sin 

svag* r inspektören Per Olof Forsgren, som varit gift 
med äldre systern. 

Frans Fabian, f. i Torp n .> 1819. »Student i 
Upsala «/io 183ö: filos. kand. u /« 1840; filos, doktor 
ll /e 1842; jur. kand. 28 A 1845; ausk. i Svea hofrätt 
och e. o. notarie * 8 \ s. å.: e. o. fiskal derst. M /u 1848; 
v. häradshöfding 28 , 9 1849: adj. ledamot i Svea hofrätt, 
första gången 7i 1852; fiskal derst. Vs s. a.; asses- 
sor - i 1855; revisionssekreterare Vn 1860; B. N. O. 
'' s 1863; exped. chef i Justitiestatsexp. * 5 /» 1866; supp- 
leant för Riksdag na justitieombudsman w /« 1867; ju- 
sfiti kansler S 1867; t. f. president i Göta hofrätt 
I7 A 1869: justitierad 2S /is 1869: K. N. O. 1 kl. l4 /s 1873; 
K. m. St. K. N. O. »/t i 1881: erhöll afsked med pen 
sion 1889. Ogift. Tab. 51. 

Jakob Arvid Huss, (son af Johan, se tab. 50) 
f. i Torp I4 /i2 1809. Elev å apoteket i Hernösand 1824 
farm. stud. ex. 2 /io 1828; student i Upsala w /i 1829 
provisor a apoteket i Eksjö 1831 1833; apotekareex. 
' -, 1835; recept, a apoteket Nordstjärnan i Stockholm 
1836 -1838: egare af apoteket i Luleå l /& 1838. hvil 
ket han 12 io 1863 försålde; rådman i Luleå 2 % 1851. 
Död 1887. Gift */« 1841 med Elisabet Katrina Berg- 
man dotter af handlanden i Luleå Olof Berg- 

man och Margreta Magdalena Sundborg. 37 Barn. Johan OloJ A nid, f. i Luleå */« 1842. Fann. 
h ud. ex. 4 /ö 1861; student i Upsala 1862; fil. kand. 
1871; v. adjunkt vid h. läroverket i Strengnäs ht 1872 
och vt 1873: extra lärare vid Linköpings h. allm. 
läroverk ht 1873 och vt 1874; v. adjunkt derst. ht 
1874 och vt 1875; extra lärare ht 1875. Lod ogift 

»Vio 1875. 

Elisabet Magdalena, f. i Luleå -" , io 1849. 

Erik Fabian, f. i Luleå l4 /is 1ö50. Aflade 
matin. ex. i Umeå 3 /6 1872; student i Upsala ht 1872; 
jur. prelim. ex. 1874; hofrättsexamen 26 /s 1879; e. o. 
n >tarie i Svea hofrätt 9 /o s. a. Död i Luleå 1H a 

1881. 

Magnus Vilgott, f. i Luleå l */a 1854. Aflade 
natur. ex. i Luleå Ve 1874; elev vid krigsskolan X4 A 
s. å.: off.-ex. underlöjtnant vid Norrbottens falt 

garekår M /" 1876; landtm.-elev 17 /s 1877: löjtnant 
8 /o 1880; landtm. ex. G /s 1882 och landtmäterimed 
Ii. i pare i Vesterbottens län s. a. Tab 52. 

Carl Tredrik Huss, (son af Johan, se tab. 
50) f. i Torp 31 Ao 1811 Landtmäterielev. Fanjun- 

kare vid Jemtlands faltjägare-reg:te 3 % 1834; afsked 
7 7 1835; v. kommisbionslandtmätare i Vesternorrlands 
1 in 1836; kommissionslandtm. 1845; afsked 1856; bruks 
t atron på Johannisherg i Torps socken. R. V. O. 1865. 
Gift med Eva Katrina Hellzén, f. ,8 A 1821 dotter 

af direktören vid ViMavarf, filos, doktor Per Anders 
Hellzén och Justina Agréen. Barn. Johan, f. lI 5 1847 i Torp. 
Östersund 7 j 1859 och afgick 20 /n 
1 indiande å Johannisberg Död * Intogs i lärov. i 
1864 fr. 5 klass; 
i 1873. ■ 
■ 
■ ■ 
't. ■ jr 

I 

B 

I 38 

Carl Martin, f. - 2 1849 i Torp. Intogs i 
Östersunds läroverk 6 / 9 1858 och afg. % 1865 fr. 5 k].; 
matur.-ex. 1870; hospitant vid Ultuna landtbruksin- 
stitut 1876—77; brukspatron på Jobannisberg 1878; 
namdeman; disponent for Torpshammars bruk; leda- 
mot af riksdagens andra kammare 1884 — 1887. Gift 
Anna Bergman, f. 27 / 9 1860, dotter af inspektören 
Bergman i Torp. 

Barn. 

Anna Kat r Ina, i. 1< U 1880. 
Sigrid Eva Sofia, f. Vi 1882. 
Karl Johan Magnus, f. u , 1883. 
Fr<m$ Martin Arvid, f. 2 /« 3884. 

Magnus Albert, f. 22 /io 1850. Intogs i Öster- 
sands l&rov. V» 1860 och afg. 2 /e 1865; elev å apotek 
1867; farm.-stud.-ex. 1870. Död 1875. 

Anna Katrina, f. 1852. Gift med t. f. 

amanuensen i medicinalstyrelsen, med. lic. Olof Mas*- 
nas Nässén, f. i Borgsjö 22 / 9 1848 -J- 1 Ö A 1889. Här nedan upptagas åtskilliga personer med slägt- 
namnet Huss och deras afkomlingar, hvilkas samband 
rned slagtenHuss utgifvaren hittills ej lyckats få reda på. 

Olof Huss, f. 1731. Volontär vid Jemtlands 
reg:te 1756; fältväbel 20 / 9 1770; afsked 12 /c 1780; bi- 
träde hos landtmätare. Gift med Elisabet Lemoine 
f. '*/» 1752, dotter af kaptenen Isak Lemoine och Maria 
Kristina Vandels. 

Barn. 

Anna Märta, 

Katrina Märg reta, f. 1773 t M /s 1832. Gift 
med hemmansegaren Per Persson i Näcksåsen. 

Maria Elisabet, "f. 27 / 3 1774. 

Elsa Juliana, f. i Edsele 1790 Gift 1811 

med hemmansegaren Johan Persson i Alavattnet, 
fetroms socken. De hade många barn, deribland: 

Olof Johansson, f. ,f /e 1818. HandlandeochlaDdt- 
brukare i Alanäset, Alanäs socken. Gift med Gunilla Jönsson, f. 
i Alavattnet 1822, dotter af hemmansegaren Jöns Persson derstädes. 30 

Af 15 barn Iefra 

Märta Juliana, f. 1843 i Tåsiö. Gift med inspek- 
tören Rolf Ivar Edmund Sundemao, f. i Upland 1844, bo l Lugn 
vik, Alanäs socken. 

Johan Olofsson, f. 1847 i Alanäset. Hemmanaegaro. 
Gift med Maria Katrina Blom. 

Brita Elisabet, f. 1850 i Alanäset. Gift med orga- 
nisten och skolläraren Erik Blix, f 1855 i Hammerdal; bo i Alanäset 

Olof Christian Ahlström, f. i Alanäset 1853; e. o. 
landskansliat l Östersund. 

Jeiis Mlström, f. i Alanäset 1855. Kontorist hosfadron. 

Per Ahlström, f. i AIanä9et 1857. Landtbrukare. 

Anna Erika Ahlström, f. i Alanäset 1859. 

Axel Emanuel Ahlström, f. i Alanäset 1865. Han- 
delsbokhållare. 

J. H. Huss, Possessionat i Färgestad 

i Grava socken i Vermland. 

Viktor Huss, f. i Grava, Verml. 1849. Fadren: 
bruksegare. Genomgick Karlstads läroverk 1859—69; 
matur.-ex. 5 /e 1869; student i Upsala ht. 1869; ined. 
fil. kand. 1870; med. kand. 3 % 1885. 

Reinhold Huss, f. i Grava 7? 1858. Fadren: 
bruksegare. Studer. vid Karlstads läroverk 1867 
1875 (5 kl.); aflade matur.-ex. vid Lunds priv. läroverk 
Ivi 1882; volontär vid Verml. fältjägarereg:te w /« 
1880; sergeant 1(i /5 1882; elev vid krigsskolan M A 1883; 
underlöjtnant vid nämde reg: te 81 /u 1884. 

Henrik Alexander Huss, f. i Grava 7s 1863. 
Fadren: bruksegare. Studer. vid Karlstads läroverk 
1873—1881. 

Ericus Petri Huss, Fadren: länsman i 

Njurunda. Student i Upsala l5 /s 1750 t 1758. 

Johan Huss, Krigskommissarie. Gift med 

Augusta Sofia Cederstolpe, f. 1702 f 1780. 

Katrina Huss, Dotter af en kyrkoherde. 

Gift med kaptenen vid Dairecrt Anders Philp; f 18 /a 
1706 i Polen. 
' ■ 40 

Anders Huss, f. i Grundsmida 1841. Fadren: 
landtbrukare. {Studerade vid Umeå läroverk; student 
i Upsala 1863; kameralexamen 1864; deltog 1867 i 
Upsala-sångarnes pariserfärd; t. f. kronofogde i s. Ånger- 
manlands nedre fögderi 1871, kronofogde i s. Ånger- 
manlands öfre fögderi lb /z 187S; ledamot af riksdagens 
andra kammare 1884 1887. 

Enoch Huss, f. i Kläpp, Kyrkas socken, 4 i* 
1761. Föräldrar: rusthallaren Olof Andersson i Kläpp 
o h Cicilia Enochsdotter. Intogs i Frösö skola och 
blef student i Upsala 1783; prestvigd och kommini- 
sters-adj. i Alsen "/» 17S9; komminister på Frösön 41 13 7o 1797. Död 10 . 

/ < 1815. Gift med Märta Elisabet Grundal, f. \i 1767 t 2S /n 1839, dotter af kommi- 
nistern i Alsen Salomon Grundal och Maria Katrina 
Hofverberg. 

Barn. 

Katrina Cicilia, f. j793. Gift med sjökapten 
Rothoff i Hernösand. 

Margreta Ulrika, f % 4 / 7 1806 f 2B /" 1878. 
Gift med inspektören Adolf Ångman. --o&o- 0-x-u.rid.al. Härstammar från Sbugun i Jemtlands lan. 

En inom slägten gängs* traditi< n ma häri nt< ms: 
•Om de till stånd och namn föga kända föräldrarne 
till stammodern^ hvars far skall hafva varit militär, 
( b betat Olof Åkerfelt, formäles, att de, som jemte 
en annan adlig, med dom beslägtad familj innehade 
sina gods, de förres benämdt Tussina, belägen på och 
omfattande det område, der S:t Petersburg nu ligger, 
nödgades, då ryssarne inbröto först i början af 1700- 
balet uti Ingermanland, sköflade och brände allt i deras 
väg, hvarvid egendomen totalt ödelades, så br&dstör- 
(adt flykta, att de icke hunno rädda, utom något silfver, 
ens fastighets- och eganclerättshandlingar, hvarför något 
lättsanspråk sedermera icke kunde med någon fram- 
gång väckas, hvarken hos czar Peter I, som kort der- 
fter började anlägga rikets andra hufvudstad, eller 
hans efterträdare, ehuru försök dertill skall hafva gjorts 
af en bland ättlingarne, sedermera biskopen i Hernö- 
sand, af Nordin; att flyktingarne skola begifvit sig af 
sjöledes, men att farkosten förlist och att endast en 
minderårig dotter blifvit räddad och omsider kommit 
öfver till Sverige, der hon förut hade tvänne äldre bröder, 
af h vilka den ene Zakarias, som vid 15 ars ålder gått 
in vid armén, tjenade sig upp till löjtnant, hvarefter 
han ingick i fransk krigstjenst och, efter några ar åter- 
kommen till fäderneslandet, slutligen transporterades 
såsom kapten på Jcmtlands regemente, samt hugnad s 
före sin död 1754 med majors fullmagt. Den andre 
brodern var sidenarbetare, då kallad silkesväfvare i, 
»Stockholm, dit deras nämda syster vid äldre ar blifvit 
gift med fabrikant i samma yrke, troligen vid namn 42 

Nordin, emedan en deras dotter, som var syskonbarn 
med bemälde biskop, har namnet Ingeborg Sabina Nor- 
din, då hon, som var född 1730 och död i Marby 179b, 
blef gift med komministern uti Hallen Nils Sundeli' 
(af allmogen kallad "vackra Sundeli"). 

Denna tradition stämmer ej alldeles med Anrep, 
srenska adelns ättartaflor, der under ätten Akerfelt 
(sid. 698 del. IV) säges, att Johan Akerfelt, f. 1627 
och kapten vid öfverste Campenhausens reg:te i Riga. 
Ii ek af sked 1682 samt, dog 1711; att han vid afskeds- 
t ägandet fick godset TiUina vid Newaströmmen i 
Ingermanland, hvilket han bebodde till 1702, då han 
med barn nödgades flykta undan på en båt, åseende 
huru ryssarne sköflade gården samt grödan på marken; 
han blef gift på 1670-talet med Sabina Wolff. Kap- 
ten Akerfelts barn voro: Mar grcta Elisabet, född vid 
år 1673; tjente hos ett herrskap i Ingermanland och 
var der ogift vid ryssarnes inbrott i landet, hvarefter 
ingen underrättelse om henne erhållits; Kristina Rep- 
munda, f. 1675 f 1677; Maria Sabina, f. 1679, var 
äfven såsom ogift hos ett herrskap i ingermanland 
vid ryssarnes inbrott och har sedan ej afhörts; Zaka- 
rms, f. 16b2 f 1754 som major vid Jcmtlands reg:te; 
Brita Claudina. f. 1683. Gift 1726 med komministern 
i Refsund Petter Sellin, f barnlös 1743. Claes Johan, 
f. 1685 f ung; Carl, f. 1686, handtverkare; var senast, 
1714, i Bremen, hvarefter ingen underrättelse om ho- 
nom försports; Sofia, f i6S6\ Gift 1J2S «/ö med f. 
d. fänriken vid Jcmtlands reg:te Daniel Nordin, f. i6gS 
24 ■U JL 

! pä iy 20-talet: farbroder till landshöfdingen Joli. 
Magnus af Nordin (bror till biskop Nordin). Denne 
Daniel Nordin hade i sitt äktenskap dottern 

Ingeborg Sabina, f. 1730 f »/ 7 1796 i Marby, 
(xift med ofvan omförmälde komminister Sandell. De 
hade 3 barn, neml. 

.. u . . 0l °f SmdOi, f. 28 4 1764 f 2 > 1820. Kanslirad, 

Gift med Krlntina Högström, f. 22 /i 1784 t '•/« 1859, barnlösa. DmM Sundrtl, f. 1765 f 1786. MAIare i Stockh:m. Ogift 
katrina Hopa Sundell, se nedan. 4° •j Tab. 1. 

Per Simonsson, f. 1634. Hemmansegare i 
Stugun. Död 1704. Gift med Lucia Pålsdotter, f 
1637 t lb94. 

Barn. 

Pål Persson, f. 1664 f 1754. Hemmansegare 
m. m. (Se tab. 2.) 
Jon Persson, 

Tab. 2. 
Svensdotter f 1704. 2:o med Ingrid Eshjörnsdotter. Barn. 

Esbjörn Pälsson, f. 1707 f 1785. 

Erik Pälsson, f. 1709. 

Mårten Pälsson, f. 1711. Hans dotter Ingrid 
blef gift med bondeståndets talman vid 1810 års och 
flera riksdagar, Anders Nilsson i Stugun. 

Kerstin Pälsdotter, f. 1712. 

Simon Pälsson, f. 1715. 

Esbjörn Pälsson, f. 1717. 

Salomon Grundat, f. 1721 f 1790. Kommi- 
nister i Alsen. (Se tab. 3.) 

Tab. 3. 

Salomon Grundal, (son af Pål Persson, se 
tab. 2) f. i Stugun M / 8 1721. Student i Upsala 1742; 
prestvigd 1749; komminister i Anundsjö 1766; kom- 
minister i Alsen 1774. Död M /t 1790. "Komministern 
Grundal var bekant såsom en vördnadsfull och heder- 
sam man". Gift 1754 med Margreta Katrina Hof- 
verberg, f. 1723 f i Sunne 1813, dotter af kyrkoherden 
i Berg, prosten Kils Hofverberg och Anna Eurenius. I ■ 

■ £ 
44 Barn. Nils : f. 1754 t V« 1826. Kyrkoherde i Sunne. 
(Se tab. 4.) 

Anna Margrcta, f. i Torp 18 /i2 1756 f "/« 
1S4S. Gift med kyrkoherden i Torp, kon tr. -prosten 
Petrus Hampus Vassemus, i hans andra gifte, f. 1723 
t 1803 lö 9. In vrid Kristina, f. s . i 1759 f Gift 1792 med kyrkoherden i Sveg Edvard Forsslöf, f. l2 /u 1760 t l V* 1823. Salomon, f. i Ofterdal n A 1761. Student i 
Upsala 1781; v. kollega vid Frösö skola 1783, 1785; 
rector cantus och direct. musie. i Hernösand :> /n 1788; 
v. apologist derst. 1791; kollega vid Piteå .skola B /i* 
1792: skolmästare i Luleå - 1 /» 1797; kollega och apo- 
logist i Piteå 2l /n 1799; erhöll afsked, på begäran, 
1822. Ogift. Löd 10 /i 1836. 

Brita Katruia, f. - s / 2 1764 f späd. 

Märta Elisabet, f. i Anundsjö l /i 1797 f *Vu 
1839. Gift med komministern a Frösön Enoch Russ, 
f. 1761 B /u t 1815 10 /7. 

/ dotter, f. f späd. 

Nils Grundal, (son af Salomon, se tab. 3) f. 
i Ström l8 /n 1754. Student i Upsala 1775; prestvigd 
1779 24 /» och past.-adjunkt i Offerdal; e. o. bataljons 
pred. vid Jcmtlands dragonreg:te 1783; past.-ex. 1786; 
ord. bataljonspred. **/* 1789; prom. filos. mag:r 1794; 
deltog som bat. pred. i finska kriget 1808 1809; 
kyrkoherde i Sunne 1810; prost Död a /s 1826. Gift 
med Katrina Sofia Sundel, f. 2T 7 1771 f 8 /s 1832, 
dotter af komministern i Hallen Nils Sundeli och Inge- 
borg Sabina Nordin. 

Barn. 

Katrina Sabina, f. l */i 1792 f 25 /i 2 1879. Gift 
2 /r, 1814 med komministern i Iiäggenås, v. pastorn 
Nils Samuel Edlund, f. l3 A 1785 f 2ö /io 1861. 45 

Salomon, f. w / 7 1793 f «*/ 6 1862. Fältkamrer. 
(Se tab. 5.) 

7W tvillingsöner, f. 1794, dogo genast. 

AfäWa 6V7/SW, f. 8 /n 1795 t 1831 i Hernösand. 
Gift V« 1815 med löjtnanten Per Jonas Fjellström, 
f. l */r, 1787 f 1854. 

Margreta Kristina, f. ,7 / 8 1797 f ,,; /io 1878. 
Gift 10 /« 1815 med häradshöfdingen Carl Henrik Ca 
vallin, f. 1778 f 1836. 

Olof Daniel, f. «/„ 1798 t ,4 Ao 1876. Råd- 
man i Stockholm. (Se tab. 7.) 

Erika Dorotea, f. a /s 1800 f 5 /i 1870. Gitt 
med komministern i Hallen Magnus Berndt Festin, f. 
"/* 1790 f l 7i2 1838. 

Karolina Gitstafva, f. 2 % 1801 f l2 /i 1875. 
Gift 18 /« 1825 med överstelöjtnanten, postinspektören 
i Östersund, Carl Adolf Charlier. f. */s 1789 f 19 /s 1859. 

Afa/v* Magdalena, f. l9 /a 1805 f ogift i Öster 
sund 3 % 1879. 

Eleonora Lovisa, f. 23 / 8 1807 f ,2 /i 1880. 
Gift 8 /« 1840 med kyrkoherden i Hede Johan Peter 
Vikström f. 25 A 1809. 

M& Emanuel, f. 17 / 9 1813 f */io 1860. Kapten. 
(Se tab. 9.) 

T«6. S. 

Salomon Grundal, (son af Nils, se tab. 4) f. 
* 7 A 1793. Intogs i Frösö skola 1802; afg. fr. rekt. 
klass 1810; reg:tskommissarie 2 A 1822; fältkamrer; 
ifsked h 1855. Död **/« 1862. Gift 1830 med Märta 
Ek, f. 1809 t i Sundsvall 4 /io 1862. 

Tnre Kils Fritiof, f. 3 / 7 1833 f 2C /« 1874. 
Handlande. (Se tab. 6.) 

Ingeborg Olava, f. 23 /i 2 1836 t l4 /u 1873. Gift 
med disponenten å Alafors Per Olsson, i hans första 
gifte, f. 3, / 3 1832 i Nora, Örebro län. ■an 46 

Carl Gustaf, f. 1842 Handelsbokhållare i 

Sundsvall; reste till sjös och dog under sjöresa. 

Tab. 6. 

Ture Nils Fritiof Grundal, (son af Salomon, 
sr tab. 5; f. i Marby V? 1S33. Handlande, furst i 
Sundsvall, sedan i Stugun: triivaruinspektor i Ragunda. 
Död «•/» 1874. Gift "/b 1858 med Anna Sofia Fors- 
berg f. 10 /i 3 1833, dotter af Johan Peter Poreberg och 
C. M. Häggblom i Sundsvall. 

Barn. 

Berta Sofia, f. 8 /« 1859. 

Anna Mana, f. -"/, 1860. 

Carl Johan, f. 4 /„ 1862 f 3 A 1864. 

Carl Fritiof, f. *% 1864. 

Ingeborg Lovisa, f. 7 4 1866. 

A"//?// 7Wr* GW*/ f. l \ fl 1870 t 7 A 1872. Tab 7. 

Olof Daniel Grundal, (son af Nils, se tab. 4) 
f. f, /n 1798. Intogs i Frösö skola 1808; vid gymna- 
sium i Ilernösand 1816; student i Upsala 1820; hof- 
ratts- och kameralcx. 1824: notarie i kämn. rätten 
i Stockholm 1831; primarie kåmner 183S; rådman i 
Stockholm och ordf. i kftmn. rättens 2 afdelning 1839* af- 
sked 1845. Död 1876 "/u. Gift "/« 1839 med Amalia 
Charlotta Ulrika Dybeck, f. «/, 1815 f 5/10 1871, dotter 
af kyrkoherden i Odensvi, prosten Carl Dybeck och 
Maria Ulrika Rennner. 

Barn. 

Carl Ivar, f »/ B 1840 f 23 A S. ä. 

Afofr ^flfo^ Richard, f. 28 /e 1841 Läkare. 

(Se tab. S.) 47 

Amaha Maria Lovisa, f. 9 / 6 1842 Gift 7 /io 

1863 med brukspatronen ä Dufäker Carl Gustaf La- 
gergren, f. 8 7 9 1821. 

„/*&* Charlotta, t. */s 1856. 

Nils Adolf Richard Grundal, (son af Olof 
Daniel, se tab. 7) f. i Stockholm »/e 1841. Genom- 
gick Strengnäs läroverk och blef student i Upsala s 
1861; med. filos. kand. "/» 1862; med. kand. »/s 1866; 
licentiat "/s 1860; stipendiat i Fältläkarekåren M / a 
1864; pens. derst. «/ 8 1867; bitr. läkare & fregatten 
Norrköping 1864, m. 11. förordnanden; praktiser. läkare 
1 Stockholm; inneh. Turk. Medj. O. 1886. Gift 1873 
med Enriquita Rosenblad, dotter af rentier Rosenblad 
från Buenos Ayres. 

Barn. 

Isabella Amalia, f. 8 5 1874. 

Tab. O. 
Nils Emanuel Grundal, (son af Nils, se tab. i) f. i Sunne ,7 A 1813. Intogs i Frösö skola 10 1829; fanjunkare vid 1833; off.-ex. J4 / 3 s. a.; andre adjutant 
nant i reg: tet 7« 1835; förste adjutant 1821; afg. fr. rektors klass 70 
Jemtlands fältjägarereg:te , /n 1830; underlöjtnant »A 

s 1834; löjt- 
• 1841, andre 
löjtnant <*% 1845; förste löjtnant 7* 1847; kapten vid 
A esternoniands beväringsbataljon Ve 1856. Död under 
pågående möte å Frösön l4 /io 1860. Gift u l% 1842 
med stiftsfröken Karolina Kristina Rothlieb, f. 1814, 
dotter af majoren Axel Fredrik Rothlieb och Kristina 
Margreta Duréc. 

Barn. 

Vilhelm. Fredrik Hjalmar, f. ! 7=> 1843. Bok- 
hållare i Mälareprov. enskilda bank i Vesterås; mön- mm 48 

sterskrifvare vid Vestmanlands reg:te; kamrer i namda 
bank i Västerås 1874. Död 1881. 

Karolina Amalia Matilda, f. 3l /s 1846 t v 'h 
1874. Gift 27 /i2 1872 med inspektören a Hedensbergs 
fidoikomiss, Salomon August Vesferblad f. ! /i 1829. 

Adolf Vilhelm Emanuel f. 28 / a 1848. Landfc 
brukare; vistas i Amerika. 

Ida Kalrina Kristina, t. 5 /io 1849 G i fl 

1882 med redaktören af Nya Dagligt Allehanda, jnr. 
kand. Vilhelm Alexander Bergstrand, i hans andra 
gifte, lödd 1850. 

Anna, f. 6 /i 1852. 

Tab. 10. 

Karolina Gustafva Grundal, (dotter af Nils 
GrundaT, se tab. 4) f. s % 1802 f » 2 /i 1875. Gift ,s /s 
1825 med Carl Adolf Charlicr, f. i Stockholm ' 
1789. Fänrik vid Hallands rotcringsbataljon *A 1808; 
officersex. S A 1809; underlöjtnant vid Jemtlands reg:te 
8 /.=> 1810; andre löjtnant ,9 /i 2 1812; förste löjtnant ''A 
1816; kapten ,0 / 4 1821; major 7« 1832; R. S. O. *7i 
1834; förste major M /« 1836; öfverstelöjtnant M / 8 1836; 
afsked M /io 1842; postinspektor i Östersund samma år. 
Död 10 s 1859. 

C«r/ August Charlicr. f. 2, / 4 182b f G / 3 1882. 
Postmästare. (Se tab. 11.) 

^4^/ Vilhelm Charlicr, f. "/s 1827. Prov.- 
läkare. (Se tab. 12.) 

Emerik Emanuel Charlicr. f. ,5 /e 1828. In 
spektor. (Se tab. 13.) 

2&H&Z Matilda Sofia Charlicr. f. 8 /i 183b. 
Gift med förre handlanden Carl Ludvig Holmgren, t 
27 A 1832; bo i Östersund. Deras barn: 

Ellen Karolina, f. 1R 10 18G5. 

CarZ Fredrik, t. •/» 1866. Sjöman. 49 Tö&. 17. 
Carl August Cliarlier, ( onaf se tab. 10) f. '■» 4 1826 a Frösön. Intogs i Frösö skola 3 /io 1836; 
postskrifvare i Östersund; postmästare i Vemdalen 
1850; postmästare i Aby (Klippan) ,7 s 1861. Död 
7a 1 882. Gift med Kristina Olofsdotter från Vemdalen. 

Barn. 

Karolina Matilda Kristina Charlicr. f. - s 

1854. Postsknfv. vid postkontoret i Aby 1S66; i 
( mibrishamn 1871; i Landskrona 1873; extra biträde 
derstädes 15 A 1876; i Hvetlanda 28 8 1883; e. o. post- 
expeditör 4 /c 1883. 

Brita Vilhelmina Augusta Charlicr, f. 12 185b. 

Alma Hildur Aurora CharUer, f. - 7 2 1858. 

Amalia Ida Josef na Charlicr, f. S *A 1860. 

Ester Siri Paula Charlicr, f. - 1, 1862. 

Carl Axel Emanuel Charlicr, f. 8 */i© 186-1. 

Vilhelm Charlicr, f. »A 1866. 

^dfo^" Charlicr, f. J , 1868. 

Anna Charlicr, f. 1870. 

Taft. i£. 

Axel Vilhelm Cliarlier, (son af — se tab. 
10) f. 12 /s 1827 å Öhne pä Frösön. Intogs i Frösö 
'-kola : \io 1836; gymnasist i Hernösand 1844; student 
1 Upsala 1848; med. fil. kand. ht. 1850; med. kand. 

5 1855; med. licentiat u 5 1858; kir. magister - ö 5 1859. 

Underläkare vid Allm. garnisonssjukhuset Vio 

1851— V* 1852; stipendiat i fältläkarekåren w /« 1852 

7? 1854; extra läkare vid Jemtlands hästjägarekår 
1852 från ,3 A till ' 7 1853, frän 14 A till lS A; 1855 fr. 2 /e till 
' s och 1857 från 74 till 1 f?\ samt vid Lifgardenas be- 
väring 1854 från »»/s till 8 / 6 5 biträd, läkare vid kolera- 
sjukvården i Gefle under Sept. och Okt. 1853; t. f. 
prov.-läkare i Sollefteå ' c 1859; ord. prov. -läkare der- 
städes V» 1862; R. V. O. Vu 1882; jernvägsläkare a 1 

I 50 

linieii Bispgården— Sollefteå Vi o 1886; afsked fr. prov. 
läkaretjensten 1887. Gift 30 A 1862 med Hilma Adelaid 
Hultbom, f. i Stockholm 3l A 1844, dotter af juvele- 
raren Carl Fredrik Hultbom och Fredrika Petronella 
Fredlund. 

Barn. 

Hilma Vilhelmina Charlie?, f. 21 /io 1864. 
il/h äd Blenda Fredrika C harlie r, f. V-t 1866. 
Frida Georgina Charlier, f. 7? 1868. 
Hildur Sigrid Karolina Charlie r, f. l5 -.' 1870 
t 17 /-> 1885. 

Carl Georg Vilhelm Charlier, f. lö /u 1871. 

Tab. 13. 

Emmerik Emanuel Charlier, (son af s 
tab. 10) f. 15 /e 1828 å Frösön. F. d. handlande; in- 
spektor, bosatt i Östersund. Gift 3 % 1858 med AuroiM 
Kristina Hollstein. f. 1828. 

Barn. 

Helga Matilda Charlier, f. Va 1860. 

Carl Ludvig Vilhelm Charlier, f. V* 1862. 
Intogs i Östersunds läroverk vt. 1872; matur.-ex. 28 /s 
1880; student i Upsala ht. 1881: fil. kand. ,2 /i 2 1882; 
amanuens vid astron. observatoriet i Upsala 1883; fil. 
licentiat 13 / s 1886: fil. doktor M / a 1887; docent i astro- 
nomi vid Upsala univ. 1887; astronomie observatör 
i Upsala 1890. 

Henning Emanuel Charlier, f. % 1864. Kom 
i handel 1874; handlande i Ström 1888. Död 1890. 

Naima Charlotta Charlier, f. g /a 1866. Skol- 
lärarinna i Ström, 0<g>Cr~- 51 Härstammar frän Fäste by, Hackas socken, i 
Jemtland. 

Tab. 1. 

Petter Ersson Festin, född bondson, i Fäste 
1712. Student i Upsala 1735; prestvigd 1743; kom- 
minister i Hede 1750; i Hallen och Sunne pastorat 
1762. Död 1771. Gift med Elisabet Margreta Hell- 
berg, f. ~' 4 io 1720 t dotter af komministern i 
Brunflo pastorat Lars Er. Hellberg och Elisabet Flodalin. 

Barn. 

Lars Erik, f. 1749 t 1828. (Se tab. 2.) 

Magnus, f. 7 /a 1755 i Hede. Student i Upsala 

1775; prest vid Öfverkrigsbefålet i Helsingfors 15 A 

1780; bataljonspred, vid Flemmingska garnisonsreg:tet 

Sveaborg; reg:tspastor; dödsskjuten i slaget vid 

Svensksund 1789. Tab. •V- Lars Erik Pestin, (son af Petter, se tab. 1) 
f. 4 7 1749 i Sunne. Student i Upsala 1772; prestvigd 
11 1 12 1775 och komministersadj. i Oviken; nådårspred. 
derstädes 1780; dito å Frösön 1782; åter komministers- 
adjunkt i Oviken 1785 och i Brunflo 1787; komminister 
i Undersåker >*/a 1792 samt erhöll ~ 3 A 1817 vice pastors 
titel. Död 1G A 1828. "Egde betydande insigter i me- 
dicin och botanik, hvilka vetenskaper han i Upsala 
med framgång studerade under Linné och Ptosén von 
Rosenstein. Var under de tio sista åren af sin lefnad 
blind, men fortsatte ändock att studera sitt herba- 52 o 6 % 

I rium, med känseln urskiljande, hvilka växter han hade 
framfor sig. Gift med Katrina Kristina Rickman f. 
1758 t dotter af kaj) tonen Henrik Vilhelm Rickman. 

Barn. 

Lovisa Margreta, f. "/i 17S2 i Hackas. Gift 
1816 med handlanden Sven Kindlund, f. M /i 1783. 

Lars Erik, f. 27 /io 1787. Intogs i Frösö skola 
1796 och i gymn. i Hernösand 1806 samt blef n ,U 
1810 student i Upsala; prästvigdes ,:; A 1813 till ad- 
junkt hos fadren, hvilken han efterträdde som kom- 
minister i Undersaker 1830; komminister i Hackas 1841. 
Död »/>« 1857. Gift IÄ /o 1816 med Annette Mag 
dalena Aspgren, f. 1796 f barnlös 1863. Egde och 
bebodde lägenheten Brämran i Hackas till 
den försåldes. 

Magnus Bernhard, f. 1790 f 1S38. 
mster i Hallen. (Se tab. 3.) 

Tab. 3. 

Magnus Bernhard Festin, (son af Lars Erik, 
se tab. 2) f. i Undersaker M A 1790. Intogs i Frösö 
skola 1799 samt i Hernösands gymnasium 1806; stu- 
dent i Upsala 1810 och pres t vigdes n 1 1816 till pa 
storsadjunkt i Sunne, der han från Vi 1826 var nåd- 
arspred. till r » 1827, då han utnämdes till komminister 
i Hallen, hvilken befattning tilltr. s. ä. Död l */n 
1838. Gift med Erika Dorotea Grundal, f. Va 1800 
Vi 1870, dotter af kyrkoherden i Sunne Kils Grun 
dal och Katrina Sofia Sundel. 1861, då 
Kommi t Barn. 

Katarina Dorotea Ad le, f. y, 1824. Gift 
28 9 1845 med häradsskrif våren i Jemtlands södra fog 
åen, sekreterare hos Hushållningssällskapet, R. V. O.. 
Carl Johan Cavallin, f. l0 /s 1816 f -S 1888. 

Henrietta Amalia Bernhardina, f. / 10 1826 
i Hallen. Idkar sedan 1870 handelsrörelse i Östersund. Erik Reinhold Sebastian, f. 1830. Underlöjt- 
nant. (Se tab. 4.) 

Ingeborg A agns ta Charlotta, f. t8 / 7 1833. Gift 
y 7 1858 med kronofogden i Jemtlands östra fögderi 
Per Englund, f. -| ; 1826 f * 6 /» 1888. Deras barn äro: 

Johan Axel Bernhard Engh/nd, i. 2:i 6 1859. Stude- 
rade vid Östersunds läroverk vt. 1869— vt. 1876 (4 klassen); aflade 
länsmansexamen 1879; t. f. landskontorist 1883; stadskassör i Öster- 
sund 1884. Gift 19 /r 1884 med Siri Maria Forssell, f. so n eller™* 
1865, dotter af inspektören Carl August Forssell och Emilia Lund- 
mark. 

Barn. 

Ragnar, f. 2> i 188o. 
Gerda, l *%o 1886. 
Karm, f. l io 1888. 

Anna Augusta Margreta. FJnalnnd. f. l 4 1861. Gift 
Vu 1888 med landtmäteriauskultanten Lars Tirén i. 2I t 1860. 

JBarn 

Rakel, f. 1889. 

Per Emanuel Richard Englund, f. M 9 1863. Musik- 
direktör. 

Hulda Henrietta Erika Englund, f. M /i 1864. 

Karl Olof Vilhelm Englund, f. "/» 186'. Eger till- 
sammans med Rob Vinström Östersunds Ångbryggeri. 

Tekla Karolina Maria Englund, f. 28 /io 1866. 

Helga Rosalie Elisabet Englund, f. ** 3 1874 

Eskil Gustaf Laurentius Tekel Englund, i. 2:i h 1876. 

Zbft. 4. 

Erik Reinhold Sebastian Festin, (son af 
Magnus Bernhard, se tab. 8) f. i Hallen l9 /* 1830. 
Intogs i Frösö skola V2 1840; fourier vid Jemtlands 
fältjägare u /$ 1844; und.-offlcersexanien ! i/e 1846: ser 
geant w / 3 1851; fanjunkare Sl /s 1855; svärdsman w t 
1869; kronojägare i Rödöns bevakningsdistrikt ltf /< 
1870; afsked frän fältjägarekaren -7» 1880; underlöjt- 
nant i armén äl /ö 18S0; inspektor för Alafors bolag; 
bosatt i Östersund. Gift 1857 med Josefina Charlotta 
Sunding, f. 7r> 1828, dotter af förste landtmätaren, 
landtmäteridirektören Martin Sunding och Edla Char- 
lotta Berg. 54 55 Barn. t l ht I da, i. 

Edla Dorotea Lovisa, f. -'A 1858. Gift 1879 
med sin kusin förre fanjunkaren vid Jemtlands fält- 
jägarekår, gränsridaren Ivan Ludvig Alignor Snndine:, 
född 1851. 

Berndt Reinhold Martin, f. 2s /i2 1859. Intogs 
i Östersunds läroverk - :; s 1872; volontär vid Jemt- 
lands fältjägarekår 21 A 1876; sergeant M /i 1877; aflade 
maturitetsexamen i Östersund 25 /5 1881 och antogs 
14 A s. å. till elev vid krigsskolan i Carlberg, der offi- 
cersexamen aflades 1882; underlöjtnant vid nämda kår 
1 is 1882; transport till Trängbataljonen 21 /-, 1886, der 
han 17 /c 1887 utnämdes till löjtnant. 

Karl Reinhold Laurentius, f. '/» 1866. In- 
togs i Östersunds läroverk 27 /8 1878; afg. fr. 6 2 kl. 
1888; genomgick dereftcr Ultuna landtbruksinstitut 
och antogs 1889 till landtmäterielev. Härstammar 
Jemtlands län. frän Ede bv af Lockne socken i Tab 1. Samuel Svensson. Hemmansegare i Ede. 
Lockne socken. Gift med Ingeborg Andersdotter, 
dotter af bonden Anders Persson i Lockne och Ross- 
bol, hvilken var son af kronofogden Per Renström. 

Barn. 

Sven Samuelsson. Hemmansegare i Lockne. 

Stina Samuelsdotter, f. 1792 f 1857. Var 
gift 3:ne gånger; första gången med 
andra gången med Löfström och hade med honom 13 
barn, cleribland Sven Edlund, målare i Östersund, s 
tab. 2. Tredje gången gift 1837 med kyrkovaktaren 
Mårten Bolin i Östersund f. 1792. 

Nils Samuelsson Edlund, f. 1785 t 1861. 
Vice pastor. (Se tab. 3.) Tab. 2. 

Sven Edlund, (son af Stina Samuelsdotter, se 
tab. 1) f. 24 A 1824. Målarmästare och gårdsegare i 
Östersund. Död U A 1878. Gift 83 /e 1853 med Anna 
Karolina Matilda Rhen, f. l /& 1827, dotter af kommis- 
sionslandtmätaren Erik Samuel Rhen och Brita He- 
lena Nygren. 

Barn. 

Olof Samuel f. */i 1865 t Vio 1855. 
Samuel Reinhold, f. % 1856. Intogs i Öster- 
sunds lärov. 16 /i 1867; afg. 1873 ht. fr. 3 kl.; kom i 56 

handel 1873; handelsbokhallare i Stockholm. Gift 1883 
med Emma Yahlström, f. 1859, dotter af kopparsla- 
garen Yahlström i Hudiksvall. 

Barn, 

Anna, i. 1884. 
Tor, i. 1886 
Sven, f. 1888. 

Hildur Kristina, f. , n 1857. 

Helga B r ig äta Amanda, f. 30 /u 1859. Gift 
'-'■' t) 1684 med biljardegaren Adalbert Lundequist i Öster- 
sund f. Vö 1858 f *A 1887; enkan fortsätter biljard 
rörelsen. 

Hennes barn. 

Karl Hilding Adalbert, f. */« 1885. 
Smi Folke Gidcon, f. w /& 1886. 

c>7/7 Gideon, f. *A« 1861. Intogs i Östersunds 
läroverk l6 A 1872; matur.-ex. 2& .-> 1881; student i Up- 
si la ht. s. å.; med. filos. kand. * 5 A> 1883; med. kand. 
vid Karolinska Institutet -'•;, 1887. 

Olof Abraham, f. */* 1863. Intogs i Öster 

blinds läroverk 27 /s 1875, afg. 1876; handelsagent i 
Östersund. 

Freja Karolina Amalia, f. u * c 1864 f 2 %a s. 

Hugo Immanuel, f. 18 $ 1867 t 13 A 1868. 

JSrcfc Emanuel, f. »»/a 1870 f efter 16 tim 
mars lefnad. 

Tab. 3. 

Nils Samuelsson Edlund, f. i Ede "A 1785. 
Intogs i Frösö skola 1790; i Hernösands gymn. 1802; 
student i Upsala 1807; prestvigd 29 A 1809 och pastors- 
adjunkt i Oviken; t. f. pastor derst. /n 1818 /s 1820; 
komminister i Hallen 3I A 1820; komminister i Hallen 
3 1826; v. pastors titel ,7 /« 1836. Död 2: 'A* 1861. 
Gift 3 A 1814 med Karolina »Sabina Grundal, f. l2 4 
1792 f " 3 '^ 1879, dotter af prosten i Sunne Nils 
Grundal och Katrina Sabina Sundel. 57 
Barn. Nils Samuel, f. 23 ,4 1815. Landtmätaie. (Se 

U ' ' Johan Fredrik, f. B8 /s 1817 i Oviken. Intogs 
i Frösö skola Vi o 1825; afg.-ex. till gymnasium 1(; o 
lb33; student i Upsala 8 /c 1837; prestvigd 1841; ad- 
iunkt i Häggenas. Död derst. "A 1843. 

.FVww Abraham Valfrid, f. ,2 A 1820. Kom- 
minister. (Se tab. 5.) 

Inga Sojia Matilda, f. w /« 1822 i Hallen. 
CJift l3 /s 1846 med byggmästaren Frans Agaton Lind- 
stein i Stockholm. (Se tab. 7.) 

Tab. 4. 

Nils Samuel Edlund, (son af Nils, se tab. 
)) f. i Oviken * 3 /* 1815. Intogs i Frösö skola •/« 
1824; afg. 1831; aflade landtmäteriex. i Hernösand 
1832; landtmäterimedhjelpare 30 /4 1836; vice komm.- 
landtmätare i Jemtlands län *°A 1841; kommissions- 
landtmåtare n /« 1852; t- f - andre landtmätare 1869; 
afsked med pension 2 /s 1872; landtbrukare i Söre, Lits 
socken. Gift 4 A 1860 med Olivia Maria Sollén, f. u 4 
1835, dotter af vice komm.-landtmätaren Jonas Aron 
Sollén och Maria Karolina Lindal. 

Barn. 

Nils Oskar Alfred, t »/i« 18(30 f »/11 1861. 
//^ J/*/7rt Katrina, f. 27 /io 1862. 
Av//n 0/rcfa Matilda, f, u 12 1864. 
'ToMs Amanda Karolina, f. i:, A 1868. 

Taft. J. 

Frans Abraham Valfrid Edlund, (son af 
Nils, b e tab. 3) f. 12 A 1820 i Oviken. Intogs i Frösö 
-kola Vt 1829; ex. till gymnasium ir, A 1886; student 
i Upsala V12 1840; dimiss.-ex. ht. Ib43; prestv. 20 /i2 
s. å. och adjunkt i Häggenas; vice stads-, lasaretts 58 

och fångpredikant i Östersund fnn l j till l % 1845; 
adjunkt i Häggenås L % 184'"); kapellpredikant i AU 

näset V» 1S47; komminister i Ullånger "12 1869; t. f. 
pastor i Nordingrå l5 /s 1870 l i 1871; t. f. pastor i 
Vibyggerå sex veckor under sommaren 1872; först 
komminister i Umeå landsförsamling - 7 /r 1877. G 
,3 A 1848 med Amalia Rebecka Bebm, f. 7 -, 1821, dot- 
ter af häradshöfdingen i Jemtlands södra domsaga, 
lagmannen Johan Magnus Bebm och Johanna Reb ek 
Lindholm. 

Barn. 

Vendela Jofianna Kafhariua, f. i Alanäset lika 
som de öfriga barnen l: Vi 1849 t 8C A s. a. 

Nils Magnus Edvard, f. j; ' 7 1850. Flottchef. 
(Se tab. 6.) 

Selma Eugenia, f. */t2 1851. 

Arvid Emanuel, f. 28 10 1853. Studerade vid 
Östersunds läroverk 1863—1867 och vid Hemösands 
1879 73; matur.-ex. ;il /* 1873; studer. vid Upsala univ. 
vt, 1875; bruksförvaltare å Österström. Gift 29 /n 1888 
med Hilma Maria Sofia Lind. 

Axel Valfrid, f. " ,0 1855. Intogs i Öster- 
sunds lärov. l % 1867 och i Hernösands 1870; matur. 
ex. /0 18/7; student i Upsala ht. 1877; teol. filos. ex. 
1§81; filos. kand. 14 /o 1886; extra lärare vid k. allm. 
läroverket i Gefl . 

Ernst Agathon, f. lu / 3 1858. Intogs i Öster- 
sunds läroverk 27 / 8 1869 och i Hernösands lärov. 1870; 
afg. 1873; elev a apotek s. å.; bokhållare i trävaru- 
handel; inspektor i Dalarne 1880. Gift in /i 1882 med 
Anna Amalia Grafström från Långsele. 

Barn : 

Gerda Amalia, f. */5 1883. 

Amalia Matilda, f. 7 / 7 1860. Gift 13 7 1882 
med verkmästaren vid Brefvens bruk. Carl August 
Hansson, född 1853. 

Helmer Gottlieb, f. 22 / 3 1863. Studerade vid 
Hernösands lärov. 1875 77 och vid Umeå lärov. 1878 59 

82 (7,i); bokförare vid Ramnäs bruk 1887; vid Hög- 
r s bruk i Vestmanl. 1888. 

Carl Vilhelm, f. 17 / 4 1865 f ' io s. a. 

Tab. 6. 

Nils Magnus Edvard Edlund, (son af Frans 

Abraham Valfrid, se tab. 5) f. i Alanäset lö i 1850. 

Studerade vid Östersunds lärov. 1863— 65; chef för 

1 ttningen a Dalelfven; landstingsman; bor i öfvermo, 

Leksands socken. Gift 20 /s 1875 med Hulda Charlotta 

ontina Clase, f. 12 A 1848, dotter af sjökaptenen C. 

Clase och Magdalena Ullinan i Häcklehagen i On- 

sala socken af Hallands län. 

Barn. 

Ester Amalia Magdalena, f. å Gideå bruk 

■' t 1876 t ,5 /n 1878. 

Hulda Linnea, f. a Lindesnås bruk V12 1877. 
Elin Clara Maria, f. i Leksand 85 /a 1879. 
Carl Edvard Abraham, f. i Leksand 27 /io 1880. 
Axel Uddo Lcehard, f. i Leksand w /u 1883. 

Tab. 7. 

Inga Sofia Matilda Edlund, (dotter af Nils, 
se tab. 3) f. i Hallen *»/* 1820. Gift l 7s 1846 med 
byggmästaren Erans Agaton Lindstein, f. i Vingåker 
7 is 1811. Död i Stockholm 17 /a 1868, Eger fastig- 
heten n;o 6 vid Hökensgatan i Stockholm. 

Barn. 

Sabina Matilda Nikolina, f. lS c 1847 t "/« 1883. 
Emilie J/argreta f. '77 1848. 
Vendela Eufemia, f. 16 o 1849 f 1S 6 1850. 
Erans Axel, f. 2 % 1851. Hökare. (Se tab. 8.) 
/o/iauna Sofia, f. 2C c, 1853 t Vi 1856. 
/o han Viktor, f. 7 A> 1858 t 27 A 1863. 
7/fcAfa Johanna, f. 2I t 1862. Gift 8 /s 18SS 
med handlanden Gustaf Hedberg. 60 01 Tab. 8. 

Frans Axel Lindstein, (son af se tab. 7) 
f. w /i 1851. Genomgick Stockholms gymn. 1867— 71; 
matur.-ex. A 1871; student i Upsala ht. s. å.; med. 
fil. ex. 1873; med. kand.; med. licentiat u i 1885; 
praktiserande läkare i Ljusdal. Gift lf /io 1885 med 
Viktoria Vinther fr. Gotland. 0i 

& 

I Härstammar frän Nordanberg i Lockne socken, 
Jemtland. 

Tab. 1 

Jonas Olofsson Nord, I ondson. f. i Nordan- 
berg 87 A 1761. Draeon vid Jemtlands reg:te w » 1787; 
afsked 1790: soldat ! - a 1791; furir ,0 > s. a.; ftlt- väbel Vi 1792; afsked l0 /a 1803; länsman i Lockn 
I ndtbrukare i Rise. Gift med Anna Persdotter, f. 
12 1772 i Valne, Lockne socken. 

Barn. 

Olof Nordensson, f. 1794 y 1868. Prost i 
sele. (S tab. 2.) 

Per Nordaisson, f. -" t 1796. Intogs i FröSÖ 
skola 1807; till gymn. i Hernösand 1813: student i 
I psala 1818; teol. ex. 1818; prestvigd 17 /c 1821 till 
k mministersadjunkt i Oviken; v. kollega vid Fröso 
skola vt. 1829— vt. 1833; t. f. stadspredikant i Öster- 
sund under sommaren 1831; vice kollega vid Hernö- 
sands lärdomsskola ht. 1833; past. -adjunkt i Torsåker 
19 i 1834 och undergick s. a. past.-ex.: vice kollega 
vid Umeå skola vt. 1835: kollega vid Piteä skola -' 
1835; kyrkoherde i Helgum 3 s 1836; tillträdde l /o s. a.; 
jubelprest 1871. Död i Hernösand »/" 1882. Gift 
med en dotter till hofkamreren Moses Gröndahl (f. 
1781 t 18-18) och Margreta Regina Hultström (f. 1788 
t 1848) i Sollefteå. 

Sven Nordensson, f. /io 1802. Bonde (se tab. 3.) 
Erik Nordens son, f. 1805 t Hofpredikant. 

(Se tab. 4.) >*3 63 Elin Marta Nord, f. 1810. Gift med hem- 

mansegaren Samuel Svensson i öfverbyn. 

Anna Katrin a Nord, f. 1813 f 1869. 
med Olof Olof-s n i Solberg. (Se tab. 5.) Gift Tab. o Olof Nordensson, (son af Jonas Nord, se tab. 1) 
f. r s 1794. Intogs i Frösö skola 1807; kom till gym- 
nasium i Hernösand 1813; student i Upsala 181b; 
prestvigd den M « 1S20 till komministersadjunkt i 
Lockne; adjunkt i Oviken 1822; vice kollega vid Frösö 
skola 7 12 1823; komminister i Lillherrdal l h 1829; 
past.-ex. s. a.; kyrkoherde i Hede 1835; prost 1842; 
kyrkoherde i Resele 1845; ledamot af Vasa-orden 1863. 
Död % 1868. Gift 1829 ined Katrina Kristina Biberg, 
f. u 1803 t 7c 1S74, dotter af bospitalssyssloman- 
nen i Hernösand Jakob Biberg. Barn. 

Jonas Thcodor, f. i Lillherrdal 2> 9 1830; stu- 
d nt i Upsala -' o 1848; filos, kandidat 2 % 1854; filos, 
doktor s. a.; dimiss.-ex. januari 1855; prestvigd och 
past.-adjunkt i Besele 1S55. Död af lungsot 3 /i o 1858. se t Tab. 3. 

Sven Nordensson, (son af Jonas Nord, 
tab. 1) f. oktober 1802. Hemmansegare i Påse. 
Gift med bondedottern Anna Jönsdotter f. 1801 från 
Ange. 

Barn. 

Jonas Svensson, t. 1829. Hemmansegare i 
Rise; landstingsman. Gift med bondedottern Helena 
Katrina Karlsdotter f. 1833 f 10 A 1888, dotter af 
nämndemannen Karl Olofsson i Anse. Barn. n Olof Nordensson, f. 1854. Intogs i Östersunds 
läroverk l5 A 1S70 Död 1878. 

_ Elin Marta, t 1859. Gift 1881 med bandianden Per 
Ericsson i Östersund. 

Barn. 

Anna Katrini, f. 1882. 

Anna Helena, f. 1864 f 1876. 

Brita Karolina, f. 1867. Gift 1888 med Sundvis 
Eriksson i Rise. 

Barn. 

Jonas Erik, f. 1889. 
Kari, f. 1870 t 1675 

Tab. 4. 

Erik Jonas Nordensson, (son af Jonas Nord, 
tab. 1) f. i Rise d. 2 Juli 1805. Intogs i Frös») 
skola 3 Febr. 1818; aflade afgångsex. till gymnasium 
17 Juni 1822 ocb blef s. a. gymnasist i Hernösand; 
student i Upsala 1827; prestvigd d. 13 Dec. 1829 till 
huspredikant bos enkefru von Scbnell pa Arstad; filos, 
kand. 12 Dec. 1832; filos, doktor (primus) 14 Juni 
1833; lärare vid Hillska skolan ä Barnängen 1833; 
lärare vid Nya Elem.-skolan i Stockholm från den 5 
Maj 1834 till den 1 Maj 1847; e. o. botpredikant d. G 
Mars 1837; predikant vid Borgerskapets enkhus i Stock- 
holm d. 27 Febr. 1838; notarie i bofkonsistorium den 
30 Nov. 1843—1 Maj 1845; ordin, hofpredikant och 
pastor i hofförsamlingen samt ledamot i bofkonsisto- 
rium; kyrkoherde i Löfb och Drottningholms pastorat 
7 Nov. 1845; kaplan vid Kongl. Maj:ts orden 1846; 
konungens och det protestantiska hofvets confessiona- 
rius åren 1847, 1848 och 1849 samt blef d. 2 Juni 
1849 konungens öfverhofpredikant och ordförande i 
bofkonsistorium; L. N. O. 1850; kyrkoherde i Munk 
torp, Vesterås stift, den 18 Febr. 1859; tbeol. doktor 
1S60; v. kontr.-prost 1861; kontraktsprost 1862—78. 


04 


Tog afsked fr. öfverhofpred.-tjensien 1M33. Död d. 
Juli 1887. Gift l:o 1838 med Karolina Vilhelmina 
Samuelsson, f. 1820, fosterdotter till handlanden Po- 
Samuelsson och Kristina Billström; äktenskapet upp 
löstes genom laglig skilsmessa 1650. 

Barn. 

fohn Per Desiderius, f. 21 Aug. 1839. Stu- 
dent i Upsala 1857; filos. kand. 1807; fil. doktor 1869; 
vice kollega vid Klara lär \ rk i Stockholm ht, 1868; 
extra lärare vid Katrina läroverk ht, 1871; vice adj. 
vid Nya elem.-skolan vt. 1872; lärare vid Sundsvalls 
priv. läroverk 1873—77; genomgick profflr vid Ladu- 
gårdslands läroverk ht, 1877 och vid Stockholms gym- 
nasium vt. 1878; extra lärare derstädes ht. 1878, vt. 
1S79; extra lärare vid södra latin-läroverket i Stock 
holm ht. 1879 '»/g 1881 samt frän vt. 1882. 

Olof Gottfrid, född 2 Juli 1841. Lam n 
sjuklig. 

Erik Oskar Philip, född 2(5 April 1844. F.d. 
bokhandlare, sinnessjuk. 

Erik Wilhelm, f. 1847. Student i Upsala 
1863; med. fil. kand. 1864; med. kand. 1874; t. f. 
prosektor vid anatomisalen 1877; med. licentiat Juni 
1878; läkare i Paris 1880-84; med. doktor och docent 
i oftalmiatrik vid Karolinska institutet 1888. 

Gift 2:o 1854 med Jenny Kindeblad, f. 1830, 
dotter af hofrattsnotarien A. Kindeblad och Johanna 
Sund vall. 

Tab. J. 

Anna Katrina Nord, (dotter af Jonas Nord, 
s tab. 1) f. i Rise 1813. Död 22 Juni 18(39. Gift 
'med hemmansägaren Olof Olofsson i Solberg, Brunflo 
socken. 

Barn (flera, deribland) 

Prr Olof Nordensson, f. i Brunflo 29 Sept, 
1834. Handlande i Östersund 1864. Död d. 30 Nov. 
S77. Gift 3 Juni 1860 med Brita Olofsd itter, f. d. 
L (> Aug« 1834 i Marieby. 

Barn. 

Anna Karolina, f. den 16 Mars 1863 I Marieby. 

01 f Wilhelm, f den 27 Jan. 18G6 1 Östersund. In- 
togs i Östersunds läroverk den 22 Aug. 1877 och aflade maturitets- 
f-xamen 1887. Landtmäterielev. 

Maria Kristina, f. den 14 Okt. 1869 t 3 April 1870. -»♦♦ 6(5 I 

i 

■ Slag te ii lärer bärstamma från Arbrå socken i 
Ifelsingland, der stamfadren var bonde. Denne syn 
haft, bland andra barn, 3 söner, som antagit namn 
Arbman, neml. Johan och Matias Arbman, inspektor 
vid Bollsta och Sollefteå- verkan samt Per Arbman 
inspektor på Vifors bruk i Gästrikland, och dog 1783. 
Han var gift med Katrina Elisabet Ekeberg. född den 
4 Dec. 1751 f h fad< r till Tab. 1. 

Johan Olof Arbman, f. på Vifors bruk d. 2 
September 1780. Blef af sin farbroder Matias Al- 
man uppfostrad och hållen vid Hernösands skola o b 
gymnasium: student i Upsala d. 16 Mars 1800;prest 
vigd d. 6 Juli 1805, och past.-adj. i Tuna; filos, dok- 
tor 180(3; skolmästare i Sundsvall 1810; past.-ex. 181(3; 
pastor i Undersåker d. 10 Dec. 1817, tilltr. d. 1 n 
1818; kyrkoherde i Offerdal 1820, tilltr. d. 1 Maj 1821: 
dmsionsfullmäktig från Hernösands stift vid riksdag 
1823; prost 1823: ledamot af samf. pro Fide et Chri 
stianismo s. a.; kontr.-prost 1824. Död den 13 Ma 
1830. Gift 1808 med Sofia Johanna Dillner, f. i S 
anger den 24 Juni 1783 f 1836. dotter af kyrkoh 
d n i Tuna, kontr.-prosten, doktor Erik Johan Dilln 
o h Katrina Elisabet Saiin. Into^o Barn. 

Johan Teodor, f. i Tuna d. 13 Augusti 1809. 
i Frösö skola den 2 Oktober 1819; aflade af 

Juni 1825 och blef gym- gångsex. till gymn. den 3 67 

flgjst i Hernosand s. a.; student i Upsala d^n 20 
,'br. 1829; reste till sjös 1881; hvalfiskfangare på 
nerikanskt fartyg. Senare öden okända. 

Katrina Sofia, f. i Tuna d. 7 Mars 1811 t d. 

fj Oktober 1815. 

Lovisa Augusta, f. i Tuna d. 7 Mars 1813. 
■ lrunknade under en sjöresa frän Stockholm till Sunds- 
] i Oktober 1835. Ogift. 

Hilda Gustava, f. i Tuna d. 5 Dec. 1814. Gift 
^38 med byggmästaren vid Matfors bruk Per Chri- 
an Dahlberg, f. den 24 Jan. 1812 t den 23 Januari 
77 barnlös) bor i Köping. 

Erik Emanuel, f. 1817 f 1S90. Disponent 

(S tab. 2.) 

Ernst, f. 1818. Kcntr.-probt. (Se tab. 3.) 
Sofia Elisabet, f. 1820. Gift med Frykholm. 

Se tab. 6.) 

Gottfrid, f. 1822. Apotekare. (Se tab. 7.) 

Tab 2. 

Erik Emanuel Arbman, (^on af Johan Olof, 

(i tab. 1) f. i Tuna d. 15 Maj 1817. Intogs i Frösö 

-kola d. 2 Febr. 1825; afg. till gymnasium 1832; reste 

siös d. 29 September 1833; sjökapten; disponent 

r Köpings Bryggeriaktiebolag. Död 1890. Gift med 

Olivia Dillner, f. i Brunflo den 3 Augusti 1827, dotter 

af kyrkoherden i Brunflo Olof Dillner och Brita Mar- 

greta Svedberg. 

Barr. 

Alma Margreta, f. 1 ^ uni 1847. Gift d. 4 
Juni 1872 med kyrkoherden i Helsing-Tuna, Upsala 
stift, Erik Hialraar Bergvall. 

Bror Vigo Emanuel, f. 12 December 1851. 
Intogs vid Stockholms gymn. 1867 och aflade matur.- 
x. derst. 4 December' 1871; med. fil. kand. den 15 
Nov. 1873. 

Tab. 3. 

Ernst Arbman, (son af Johan Olof, se tab. 1) 
f. i Undersåker den 2 Nov. 1818. Intogs i Frösö skola 68 

den 2 Oktober 1826; gymnasist i Hernösand 1832: 
student i Upsala den 17 Oktober 1830; spec. stili pro 
gr. filos, vt, 1838; promoverad gymnastices magbl 
vt. 1840; dim.-ex. vt. 1840; prestvigd d. 13Nov. 1841 
och past.-adjunkt i Brunflo; t. f. pastor der under 
Juni och Juli 1844; t. f. pastor i Föllinge 3 manad i 
1847; past.-ex. 1848; t. f. pastor i Brunflo i Juli 1849; 
reseagent för Svenska nykterhetssällskapet 1852: va 
kans-pred. och t. f. pastor i Brunflo fr. Okt. 1832 till 
1 Maj 1857; komminister i Rätan d. 5 Xov. 1855: 
tilltr. d. 1 Maj 1857; kyrkoherde i Sunne i Febr. 186± 
tilltr. d. 1 Maj 1863; folkskoleinspektör 1872—1876: 
v. kontraktsprost i Jemtlands östra kontrakt d. 7 
Nov. 1873: ord. kontraktsprost d. 14 Januari 1874: 
L. IS. O. d. 1 December 1880; Inspektor för Östersunds 
högre Allm. läroverk 1881. Gift den 1 Maj 1843 i 
Brunflo med Eva Eskilina Dillner, f. i Brunflo d. 5 
Aug. 1820. dotter af kyrkoherden i Brunflo Olof Dill- 
ner och Brita Margreta Svedberg. 

Barn. 

[oJiaiuics, f. 1844. Kontraktsprost, (Se tab. 4.) 
'Olof, f. d. 27 Maj 1846 f d. 1 April 1847. 

Olof Emanuel, f. 1847. Komminister. (Se 
tab. 5.) 

Olga, f. i Brunflo d. 27 Mars 1850. Gift den 
2 i Juni 1873 med kronolänsmannen i Hackas Johan 
Viktor Leonard Behm, f. 1842. (Se denna slägt.) 

Alma Gudlo^a, f. i Brunflo d. 30 Mars 1853. 
Aflade folkskollärarir^e-ex. i Stockholm 1886; lärarinna 
vid Adolf Fredriks församlings folkskola i Stockholm 
samma är. 

Ernst, f. i Brunflo d. 31 Maj 1855. Intogs i 
Östersunds läroverk den 20 Aug. 1865; och aflade 
matur.-ex. derstädes den 22 Maj 1875; student i Up- 
sala ht. s. å.; Teol. filos. ex. d. 13 Sept. 1880; ele\ 
vid folkskollärareseminariet i Hernösand 1883, der 
examen aflades 1884; lärare vid Kungshoims församl. 
folkskola i Stockholm samma år. m 

1 1 ilda Margareta, f. i Rätan d. 17 Okt. 1857. 
Aflade examen vid musikaliska akademien 1878; lär; 
rinna i sång och musik vid folkskollärarinn geminarii 
■ Kalmor 1883. 

Rosa Sofia. f. i Rätan d. 29 Juni 1801. 

Tab. 4. 

Johannes Arfoman, (son af Ernst, se tab. 3) 
f. i Brunflo d. 8 Juni 1844. Intogs i Östersunds läro- 
verk d. 16 Jan. 1854: dimitt. till universitetet d. 30 
April 1862; student i Upsala vt. 1862; v. adjunkt vi 1 
Östersunds läroverk 1865—66; teol. filos. ex. d. 30 

n. 1869; dimiss. ex. d. 14 sept, 1870; praktiskt. 

psk ex. d. 18 Jan. 1871: v. lektor i Hernösand vt. 
1871; prestex. d. 8 Sept. s. å.; prestvigd d. 1 Jan. 
1872: v. lektor i Hernösand vt. s. a.; pastorsadjunkt 
o b fångpredikant i Hernösand cl. 1 Maj s. a.: kon, 

mister i Hackas d. 25 Jan. 1875; past.-ex. d. 6 och 
7 April 1877; kyrkoherde i Näs i Maj 1880: kyrko 
herde i Asele 1883: -kontraktsprost 1S83. Gift den 
Juni 1875 med sin kusin Johanna Olivia (Hanna) Fryk 
holm, f. d, 8 Dec. 1844, dotter af inspektören Lars 
Frykholm och Sofia Elisabet Arbman. (Se tab. 6.) 

Barn. 

Era Elisabet, f. i Sunne d. 27 Febr. 1876. 
Elin Abigael, f. i Hackas d. 3 Juni 1877. i 
Sigvard Johannes, f. i Hackas d. 7 Mars 1879. 
Frid Olof Laurentius, f. i Näs d. 24 Juli 1880. 
Sven Teodor, f. i Näs 1881. Tab 5. Olof Emanuel Arbman, ison af Ernst, se tab. 
• J >) f. d. 17 Dec. 1847. Intogs i Östersunds läroverk 
d. 19 Jan. 1857: matur.-ex. derstädes d. 3 Juni 186S; 
student i Upsala s. ä.; teol. fil. ex. d. 14 Sept. 1872; 
teor. teol. ex. d. 29 Maj 1874; prakt. teol. ex. d. 26 (I I 

■ .Maj 1876; prestex. d. 28 och pre§tvigd d. 29isamma 
månad; komministersadjunkt i As d. 1 Juli 1875, i 
l ndersåker d. 26 Jan. 1870; v. pastor i Fulluige d. 
Febr. 1884. (>ift d. 24 Juli 187S med Maria Kristina 
TIasselberg, f. i Östersund d. 13 Oktober 1851, dotter 
af häradshöfdingen Johan Gunno ITasselberg och Char 
lotta Kinnman. 

Barn. 

Ragnar Ernst Gunno, f. i Linsell d.22 Juli 1880. 
Ragnhild Eva Charlotta } f. i Sundsvall d. 28 

Oktober 1881. 

Arne Olof, t i Sundsvall 1883. 

Tab. ii. 

Sofia Elisabet Arbman, (dotter af Johan Olof, 
se tab. 1) f. i Undersaker cl. 25 Oktober 1820. Gift 
med Lars Frxkhohn, f. i Frykerud i Vermland 1806. 
Bokhållare vid Matfors bruk i Tuna socken, Medelpad 
1837; inspektor derst. 1839—1851; sedan handlande i 
Borgsjö. Död d. 27 Febr. 1873. 

Barn. 

///Ida Sofia Kristina Frykholm, f. d. 12 Ang 

1841 t 1880. Gift med postmästaren i Nyland Vil- 
helm Bruno Janzon, f. 1846. 

Hulda Elisabet Frykholm, f. d. 1 Jan. 1843. 
Gift 1866 med sjökaptenen Gustaf Christoffer Breden- 
l rg, f. 1833; handlande i London. 

Johanna Olivia Frykholm, t d. 8 Dec. 1844. 

(lift d. 2 Juni 1875 med sin kusin kyrkoherden i Åsele, 

kontraktsprosten Johannes Arbman, f. 1844. (Se tab. 4.) 

Axel Teodor Frykholm, f. i Tuna cl. 20 Jan. 

1848. Intog* i Hernösands läroverk 1864; matur.-ex. 71 

1 irstädes d. 1 4 Juni 1867; \ . adjunkt vid Hernösands läro 

verk vt. 1868; teor. teol. ex. d. 30 Maj 1873; prestex. 
d. 14 Mars 1874; erhöll disp. frän prakt. teol. ex.; 
i rest vigd d. 15 Mars 1874 och t. f. pastor i Själevad; 
nast.-adjunkt i Vibyggerä d. 1 Okt. 1874; komminist< 
j Njurunda d. 24 Maj 1875; past.-ex. d. 12 och 13 
Vpril 1S78; kyrkoherde i Lycksele d. 29 Novemb> 
1S80; v. kontr.-prost 1883; folkskoleinspektör 1888. 
Gift 1876 med Gustava Magdalena Vestman, f. i Hernö- 
sand d. 17 Febr. 1840, dotter af handlanden derstädes 
Johan Fredrik Vestman och Anna Ulrika Edström. 

Barn. 

Si<jm Ulrika, f. d. 27 Juni 1877, 
Harald, i. d. 27 Jan. 1879. 
Aiwa, f. d. 1 Sept. 18S0. 

Albert Emanuel Frykholm, f. i Tuna d. 24 
Nov. 1849. Farm. stud. -ex. d. 11 Juni 1869; apote- 
kareex. d. 29 Maj 1880; förest, för filialapoteket i 
sirömsholm 1885. 

Ernst Olof Frykholm, f. i Tuna d. 10 lians 
1852. Studerade vid Hernösands läroverk 1864— 6< 
kl.): sjöman 1867. 

Alma Hildegard Fryklwlm, f. i Tuna d. 19 
Deu 1854. Gift d. 2 Ang. 1881 med komministern i 
Hack&s, Olof Axel Emanuel Nordien f. d. 31 Maj 1841. 

/o han Gottfrid Frykholm, f. i Tuna d. 14 Xov. 
1856. Studerade vid Hernösands lärov. 1867—73 (5 kl.) 

Ellen Eskilina Frykholm, f. i Tuna d. 9 April 
1858. Gift 1883 med sin svåger postmästaren i Ny- 
land, Vilhelm Bruno Janzon, f. 1846. 

Edit Agnes Maria Frykholm, f. i Tuna d. 6 
Mars 1863 t d. 3 Nov. s. a. 

Lars Gustaf Frykholm, f. i Tuna d 12 Aug. 
1862. Studerade vid Hernösands läroverk 1877 83 
6 S kl.): bokhållare. 

Tab. 7. 

G-ottfrid Arbman, (son af Johan Olof, *e tab. 
1) f. i Ofterdal d. 14 Juni 1822. Intogs i Frösö skola 


72 

(i. 2 Febr. 1881; elev å apoteket i Hudiksvall d. H 

lärs 1836 och aflade der farm. stud. ex. d. 26 Okt, 

1839; provisor å apoteket i Hudiksvall d. 20 Sept. 

1840: derefter å apoteket i Eskilstuna till d. 24 Sept. 

842; aflade apotekareex. d. 8 Nov. 1843; förestod 

ialapoteket i Torp frän Juli 1M4 tiil d. 1 Maj 1849, 

då han tillträdde det af honom inköpta apoteket i 

Köping; radman i Köping d. 10 Jan. 1862; auktions- 

kammarföreståndare; afsked fr. rådmansbefattningen 

882; R. V. O. 1886. Egde och bebodde Bergsäng i Nora 

socken, Vestmanland. Död den 11 Maj 1889. Gift i 

Bruntio d. 23 Sept. 1847 med Ingeborg Ulrika Dilln 

i Brunflo d. 23 Mars 1823, dotter af kyrkoherden 

rstädes Olof Dillner och Brita Margreta Svedberg. 73 

Hal/dan Severin, f. i Köping d. 18 Ler. 1856. 
Afgick från Strengnäs läroverk 1875 [V kl.); bokhål- 

r e vid Stockholm Vester&S Bergslagens jernv; 
1877; landtbrukare på Furusund vid Karlstad. 

Ingeborg Olga Elvira, f. i Köping d. 9 Febr. 
1858. Bor på Bergsäng. 

Jlcrta Torborg Oktavia^ f. i Köping d. 29 Jan. 
1860; t d- 4 April s. a. 

Ttkla Antonia, f. i Köping d. 11 Jan. 1861; 

(■ d. 24 Febr. s. ä. 

Fanny Mana, f. i Köping d. 25 Mars 18( 2 
t i Köping den 27 Juli 1880. 

Ellen Hilma, f. i Köping d. 19 Aug. 1864 
f a. 22 Aug. s. a. Barn. 

Ernst Olof. f. i Torp d. 29 Nov. Ib48 t i 
Köping d. 27 Mars 1852. 

Hilda Mar o reta, f. i Kö] »ing d. 28 Mars 1850. 
Hft d. 14 Juli 1870 med stationsinspektoren David 
Gustaf Scharin, f. d. 5 Juli 1838 t cl. 18 Nov. 1870, 
1 arnlös, bor på Bergsäng. 

Gustaf Emanuel, f. i Köping d. 31 Jan. 1852. 
}arm. stud. ex. d. 29 Juni 1870; apotekareex. d. 21 
Maj 1874; förståndare för filialapoteket i Strömsholm 
1877-80; förest, för apoteket i Köping 1881; apote- 
kare derst. 18b9. Gift l:o i Ljusdal d. 25 Juni 1877 
med Maria Karolina Granbom, f. d. 28 Sept. 1S50. i 
barnlös 1879, dotter af häradshöfdingen Carl Olof Gran 
bom och Brita Karolina Dillner i Ljusdal. 2:o 1885 
med Ellen Eriksson. 

Arnold Gotthold Sigfrid, f. i Köping d. 14 
Juli 1853. Aflade matmvex. vid h. allm. läro\erket i 
Strengnås d. 10 Juni 1874; student i Qpsala ht. s. å.; 
med. fil. kand. 1879; med. kand. d. 30 Nov. 1888. 

Olivia Götilda, f. i Köping d. 1(5 Nov. 1855. 
Bor på B rgsäng. ■«» ; «• < ■— ipw* 


74 Slägten harstammar frän Dillne gård i Ovikens 
sorken. Jemtland. Namnet togs af 

Tab. 1. 

Olof Persson Dillner, f. 1688, dragon och 
lusthålJare för nämde gård. Död d. 1(5 Juli 1743. 
Gift med Karin Sivertsdotter, f. 1^94: t d. 20 Juli 1743. 

Barn. 

Kerstin Olrfsdottcr, t d. 1 Okt. 1718. 

Por Olofsson, f. 171(5 t 1782. Bvggmastnr . 

(Se t il . 2.) 

Sivert Dillner, f. 1710 f 1704. Sergeant. 
(Se tab. 13.) 

Olof Olofsson, f. d. 1(5 bept. 1721 t S. a. 
Olof Olofsson, f. d. 14 Nov. 1722. 
Benedikta Olofsdotter, f. d. 15 Juli 1725. 

Tab. 2. 

Per Olofsson, (son af Olof, se tab. 1) f. 1716. 
Hemmansegare i Dillne; k) rkobvggmästare; död d. 25 
Maj 1/82. Gift med Märta Persdotter, f. i Skottgården 
1721 f 1814. 5 

Barn. 

Olof Persson, f. den t> Okt. 1741 f 1779. 
(Se tab. 3.) 

Per Porsson, f. d. 15 April 1743 f 3 ÅUg. ?. x Karin Persd tter, f d. 5 Juli 1744 ,r. r ung. lo 

Kristina Persdotter, f. d. 3 April 1746. Drunk- 
nade vid Kårgärde i Hackas 1770. Gift med hem- 
mansegaren Jon Nilsson i Bjerte, Näskotts socken. 

Per Persson, f. 1748 t 1799. Hemmansegare. 
(Se tab. 4.) 

Sivert Persson, f. d. 29 Jan. 1751. Dräng. 
■; (gift d. 17 April 1773. 

Karin Persdotler, f. d. 3 Aug. 1753. (Se tab. 5.) 

Nils Persson, f. 1756. Dräng, f ogift d. 23 
December 1781. 

Märit Persdotter, f. d. 7 ukt. 1758; t d. 9 
Febr. 1827. Gift med nämdemannen Sven Jönsson 
i Borgen. 

Anders Persson, f. d. 14 Sept, 1761; t 1803. 
Hemmansegare i Dillne. (Se tab. 6.) 

Tab. 3. 

Olof Persson, (son af Per Olofsson, se tab. 2) 
i. d. 6 Okt. 1741. Torpare i Dillne. Död 1779. Gift 
1767 med Lucia Olofsdotter, f. 22 Nov. 1740 t 1824. 

Barn. 

Per Olofsson, f. i Dillne d. 23 April 1768 t 
•I. 29 Nov. 1770. 

Karin Olofsdotter, f. d. 30 Okt. 1770 t ung. 

Tab. 4. 

Per Persson, (son af Per Olofsson, se tab. 2) 
f. d. 19 Aug. 1748. Hemmansegare i Ede, Ovikens 
socken. Död d. 18 Maj 1799. Gift d. 1 Juni 1777 
med bondedottern Lisbet Svensdotter, f. i Ede 1751. 
Död 1823. 

Barn. 

Märta Persdotter, f ung. 

Sven Persson Kling, f. den 25 Aug. 1780. 
Hemmansegare i Ede; nämdeman; t Gift 1807 med 
Lisbet Larsdotter, f. d. 22 Juli 1772. ■■i ■■■■ 76 

Per Persson, f. 1782 f 1783. 
Per Prsson, f. 1784 f 1789. 
Sivert Persson, f. 1787 t 1789. 
Märit Persdotter ; f. d. 5 Dec 17sO. 

Karm Persdotter, (dotter af Per Olofsson, s 
bab. 2) f. d. 3 Aug. 1753 f d. 10 Aug. 1815. Gift 
1780 med hemmansegar en, nämdemannen Olof Jönsson 
i Botåsen, i dess törsta gifte. 

Barn. 

Olof Olofsson, f. d. 26 Dec. 1780 t ung. 

Jötls Olofsson, f. d. 26 Dec. 1780. Gift 1310 
med Kerstin 01"fsdotter, f. 1790. 

Per Olofsson, f. d. S Mars 17S3. Hemmai 
egare i Borgen, Ovikens socken. Gift 1810 med K 
stm Nilsdotter fr. Borgen. 

Vils Olofsson, f. 15 Juli 1785. Hemmans 
egare i Botas* n, Ovikens socken. 

Benedikta Olofsdotter t f. d. J9 Mars 1788. 
Gift med hemmansägaren Anders Johansson Nordin 
i Vattjom. 

Olof Olfsson, f. 1791 f 1795. 

Tab. O. 

Anders Persson, (son af Per Olofsson, se tab. 
2) f. d. 14 Sept. 1761. Hemmansegare i Dillne. Död 
1803. Gift med Brita Olofsdotter. 

Barn 

Mara Andersdotter, f. d. 7 Juni 1788 f 1841. 
Gift med bonden Johan P rsson i Kårgärde, f. 1786 
t 1869. & 

Kristnia Andersdotter, f. d. 30 Jan. 1791. 
Gift med P r Kjel&son. (Se tab. 7.) 

Per Årders Andersson, f. 1794. (Se tab. 12.) / i Tab. 7. Kristina Andersdotter, (dotter af Andeis 

Persson, sr* tab. (5) f. d. 30 Jan. 1791. Gift med hem- 

tns garen Per Kjelsson i Ostnär, Hackas socken. 

[d 1795. 

Barn. 

Elin Persdotter, f. 1817. Gift med Du Rietz. 
s • tab. 8.) 

Anders Dillnrv, f. 1821. Landtbrukare. (Se 
I ■ 9.) 

Kjel Persson, f. 1823. Landtbrukare. (Se tab. 1 1 .) 

Brita Persdotter, f. d. 29 Sept. 1830. Gift 
1354 med kyrkoherden i Grundsunda, Fritiof Laurentz 
Ilvall, f. 1829. 

Tab. 8. 

Elin Persdotter, (dotter af se tab. 7) f. 
1817. Gift d. 29 Dec, 1840 med Carl Mapius L 

Rid , f. 17 April 1809; föräldrar: majoren Charles 
Louis Du Rietz och Kristina Lovisa Hultgren i Tirse- 
rum i Östergötland; Rustmästare vid l:sta Lifgrena- 
dierreg:tet d. 15 Maj 1826; underlöjtnant vid Jemt lands 
Itjägareregrte d. 25 Jan. 1833; offlcersex. cl. 12 Juli 
s. a.; erhöll afsked med löjtnants titel d. 26 Okt. 1836. 
Girdsegare i Östersund. Död d. 28 Aug. 1876. S pt. 
pt. 

1862; 

' T uni 

1845. 
S pt. 

ka Barn. 

Kjel Karl Tiodolf Emil Du Rietz, f. d. 27 

1841. Studerade vid Östersunds läroverk fr. 11 

1851 till d. 5 Juni 1862: student i Upsala ht. 

v. läroverksadjunkt i Östersund; f d. 25 Feb. 1869. 

Hilma Kristina Ingeborg Dit Rieti, f. d. 7 

1843 f cl. 6 Maj 1844. 

Per Frans Ludvig Du Rietz, f. d. 27 Jan. 
Studerade vid Östersunds läroverk fr. d. 11 
1854 till den 18 Mars 1865 (6 kl.); e. o. lands- 
i Östersund. Död d. 2 Nov. 1878. 
I TA Elvira Du Rietz, f. d. 23 Sept. 1852. Död 
samma dag. 

Hilma hal il a Eleonora Du Rietz, f. 1847. 
Skollärarinna i .Stockholm; handelsidkerska i Öster- 
sund. Gift med jernvägstjenstemannen Oscar Gvlfe. 

Alma Hildegard Du Rietz, f. 1854. Gift 1881 
med handelsagenten Oscar Lundberg. 

Gregorius Fransiscus Du Rietz, f. d. 10 Aug. 
1858. Studerade vid Östersunds läroverk fr. 31 Mars 
1808 till 1872 (3 kl.); anstäld å Jomtlands Tidnings 
tryckeri i Östersund s. å.; volontär vid Jemtlan&s 
fältjägarekår d. 2 April 1880; examen vid Carlsborg 
lb82; sergeant den 31 Maj s. &.; afsked d. 3 Juni 
1884; typograf i Östersund. 

Tab. 9. 

Anders Dillner, (son af se tab. 7) f. i östnar 
d. 12 Juni 1821. Intogs i Frösö skola d. 31 Jan. 1837; 
landtbrukare i Dillne; fjerdingsman; landstingsman! 
Gift l:o med Kristina Viklund, dotter af organisten i 
Oviken, Nils Viklund och Barbro Kristina Oldberg. 
2:o 1853 med Maria Odelberg, bondedotter från Toss- 
åsen i Bergs socken. 

Barn. 

Nils, f. 1854. Kamrerare. (Se tab. 10 ) 
Xnsima, f. 1856. Gift 1882 med landtbru- 

1855% l°886 Br ° mée 1 NäCkSta ' IIackås socken > född 
Per f. den 6 Okt. 1861 i Dillne. Intogs i 
Osteisunds läroverk d. 14 Jan. 1876; matur.-ex. den 
f Maj 1883; elev vid veterinärinstitutet i Stockholm 
• 10 Aug. s. å.; vetermärex. den 14 Juni 1887; t. f. 
S V i^ Mr ! Sundsva11 fr - 4 15 April till d. 30 
Ä i qq7 fT^ ns } Pathologi vid institutet under 
aret 1887; t._f. distriktsveterinär i Örnsköldsvik den 

Juni 1^88 distriktsveterinär derst. den 16 79 

Hilda, f. f 

Hilda, f. 1866. 
Emil, f. 1876. 

Tab. 10. 

Nils Dillner, (son af Anders, se tab. 9) f. i 
Dillne 1854. Studerade vid Östersunds läroverk fr. 
81 Mars 1869 till 1877 (6 2 kl.); aflade länsmansexa- 
men 1883; t. f. länsman i Ovikens distrikt fr. 1 Juli 
till 1 Okt. 1883; kamrerare i Sundsvalls handelsbanks 
k ntor i Östersund 1889. Gift d. 15 Juni 1879 med 
Märta Andersson, f. 12 Juni 1856, dotter af hemmans- 
garen Anders Persson i Klocksasen, Näs socken, och 
Brita Persdotter. 

Barn. 

Ester Mana, f. i Dillne den 3 Maj 1880. 
Anders Ragnar, f. i Dillne d. 10 Maj 1882. 
Per Fritiof, f. i Dillne d. 14 Juni 1884. 
Olof Ingemar, f. i Dillne d. 26 Dec. 1885. 
Sten Birger Nikolaus, född i Dillne den 12 
Juni 1888. 

Tab. 11. 

Kjel Persson, (son af — se tab. 7) f. i östnar 
1- 25 Aug. 1823; intogs i Frösö skola den 31 Jan. 

37 och kallade sig då Österlund. Landtbrukare i 
Ostnår, Hackas socken; kyrkovärd. Gift med Brita Ka- 
tnna Viklund, f. d. 10 Sept. 1828, dotter af organisten 

Oviken Nils Viklund och Barbro Kristina Oldbei- Barn. Ha< kås. Per Kjehson, f. i Östnar 1S50. Organist i Nils Kjdsson, f. i östnar 1834, landtbrukare 
l i^tädes. i I 

■ 80 

Anders Kjelsson, i. i Östnår 1857. Afladi 
länsmansexamen 1882; kronolänsman i Offerdals di 
.strikt lb87. 

Brita Krist di a Kjelsson, f. 1859. (tift i Öst 
når d. 26 Juni 18S3 med kronolänsmamien i Sveg 
Olof Bromée, f. d. 8 Febr. 1859 i Näcksta Hackas 
rocken. 

Elin Mam KjelssoKy f. i Öst nar 1800. Gift 
1689 med mjölnaren Olof August Johansson i Billsti 
Hackas socken. 

Daniel Dälner, f. i Ostnär 1865. Intogs i 
Öst rsunds läroverk d. 4 Sept. 1879; aflade matur.-ex. 
derst. 1S85; t. f. kronolänsman i Vesternorrlands läi . 

Hanna Victoria Kjelsson, f. i Östnår 1868. 
Skollärarinna i Sveg. 

Märta Olava Kjelsson, f. i Östnår 1671. 

Tab. Ti 

Per Anders Andersson, (son af Ande» 

Persson, se tab. 6) f. d. 2S April 1794. Gift m 
Ingeborg Mansdotter, fy. Månsåsen och Backen. 

Barn. 

Bnta. f. 1821 -j 1878, gift ined handlanden 
Per Vilhelm Alenius i H f, A Isens socken. 

Agnes, f. Gift med bonden Nils Persson 

i Stugun. 

Anders, f. 

Tab. 13. 

Sivert Dillner, (son af Olof Persson Dillner, 
se tab. 1) f. den 19 April 1719; furir vid Jemtlands 
dragon-reg:te d. 5 Dec. 1744; förare d. 16 Okt. 1751; 
sergeant d. 5 Alars 1752; afsk d d. 1 Juli 1776; bodd 
törst i Sälfbacken, Ovikens socken och frän 1753 i 
Klöfsjö. Död i Tuna hos sm son d. 25 Okt. 1794. 
Gift ined Eva Margreta Björkebaum, dotter af kapte 81 

n vid Jemtlands dragon-reg:te Erik Björkebaum och 

ia Magdalena Aiendt. 

Barn. 

Maria Katnna, f. 1747. (S tab. 14.) 
Erik Johan, f. 1749 -j- 1817. TeoL doktor. 
Si tab. 20.) 

Eva Elisabet, i. 1750. (Se tab. 27.) 
Olof, f. 1752. Studerad t ung. 
Karl, f. 1753 t 1817. Rusthallare. (Se tab. 28.) 
Anders, f. i Oviken d. 12 Juni 1755. Volon- 
tär vid Jemtlands reg:te d. 12 Juni 1769: korpral d. 
S pt. 1770; sergeant d. 1 Juli 1776; fänrik vid 
Dalfrikåren d. 11 Okt. 1788; löjtnant vid Dalvargerin- 
n och i armén d. 1 Juli 1789; placerad på Jemt- 
ds reg:te d. 18 April 1791: kapten d. 18 Juli 1796: 
. S. O. d. 15 Sept. 1808: erhöll afsked med majors 
. b. o. v. den 18 Sept. 1810; deltog i finska kriget. 
d i Offerdal d. 7 April 1811. Gift med Maria Elisa- 
i Åman, f. 1767 t i Brunflo 1825, dotter af kom- 
linistern å Frösön Jacob Åman. Barnlöse. 

Margreta Vendela, f. d. 11 Febr. 1760 t o>n 
_7 Febr. 1825. Gift 1794 med kyrkoherden i Resele, 
sten Henrik Jakob Berlin, f. 1766 f 1828. (Se 
nna slägt.) 

Ulrika, f. den 16 Febr. 1762. Gift med kyrko- 
rden i Gudmundrå, prosten Daniel Orstadius, f. 
1761 f 1840. (Se denna slägt.) 

Daniel, f. d. 16 Sept. 1764. Inspektor. Död 
ogift 1822. 

Tab. 14. 

Maria Katrina Dillner, (dotter af Sivert, 
^e tab. 13) f. d. 21 Sept. 1747. Gift med hemmans- 
garen Jon Svensson i Klöfsjö. 

Barn. 

Sven Jonsson Eröjd, f. d. 4 April 1789. Kor- 
ral, bodde i Oviken. Död d. 21 April 1854. Gift d. 
-'4 Febr. 1822 med Lisbet Hansdotter f. 1798. " ? I 
I 82 

Barn. 

Maria, f. cl. 6 Juni 1822. 
Lisbet, f. d. 28 Jan. 1825. 
Sivert Jonsson, (se tal). 15.) 
vJ/rt /rä y^ n s do 1 1 er. 

Eva Jonsdotter» gift med vaktmästaren Vatt 
man i Gefle. 

Gertrud Jons do t ter, f. 1785. Gift J811 med 
hemmansegaren Lars Mårtensson i Skåland. 

Anna Jonsdotter. 

Tab. 15. 

Sivert Jonsson, (son af se tab. 14) f. 
Hemmansegare i Klöfsjö. Död 1857. Gift 1 rågången 
med Märit Jönsdotter, 2:a gången med Margreta Hen 
riksdotter. 

Barn. 

löns Sivertsson, f. Hemmansegare i Klöfsjö. 
Marin Sivertsdotter, f. Gift med torparen 

Göran Morin. 

Jon Sivertsson, f. 1802. 

Märit Sivertsdotter, f. 1808. 

Sivert Sivertsson, f. 1808 f 1868. (Se tab. 16.) 

Lars Sivertsson, f. Hemmansegare i Stugun. 

Agnes, f. f ung. 

Tab. 16. 

Sivert Sivertsson, (son af Sivert Jonsson, se 
tab. 15) f. i Klöfsjö 1808. Hemmansegare i Kungs - 
nas, Näs socken. Död 1868. Gift l:a gången 1832 
med Gertrud Jonsdotter, f. i Sveg 1819 t 1862, 2:a 
gången 1866 med Margreta Elisabet Lindgren från 
Brunflo, f. 1828. 

Barn. 

Sivert Sivertsson, f. 1840 f 1882. 
Jon Sivertsson DiLlner, t 1841 
(Se tab. 18.) (Se tab. 17.) 
Disponent. 83 

Gertrud Sivertsdotter, f. 1843. Gift med hem- 
mansegaren Olaus Magnusson i Månsåsen, Sunne socken. 

Märta Sivertsdotter, f. 1846. Gift 1878 med 
njunkaren vid Helsinge reg:te Jonas Vestberg, född 
47, bo i Bollnäs. 

OtoJDdtner, f. 1849. Sjökapten. (Se tab. 19.) 

Lars Sivertsson, f. 1855 f 1861. 

Lars Sivertsson, f. 1856 f ung. 

Anna Maria Sivertsdotter, f. 1857 f 1861. 

Mana, f. 1858 f ung. 

Brita Margreta Sivertsdotter, f. 1859. Gift 
il. lö Juni med Magnus Jonsson i Myre, Ovikens socken. 

Sven Gotthard Diltner, f. '30 April 1861. Stu- 
derade vid Östersunds läroverk 1876 1879 (3 kl.); 
nomgatt Ope landtbruksskola; var en tid handlande 
i Östersund; vistas nu i N. Amerika. 

Karl Magnus Dit/ner, f. d. 21 Juni 1867. 
Bokhållare. 

Tab 17. 

Sivert Sivertsson, (son af Sivert, se tab. Ib) 
f. 1840. Fgcle hemmanet Kungsnäset i Nas socken. 
Död der 1882. Gift 1870 med Brita Persdotter, f. 
1844 i Sunne. 

Barn. 

Sivert, f. i Näs d. 27 Januari 1871. 
Per, f. i Näs d. 10 Sept. 1872. 
Sigrid, f. i Näs d. 6 No v. 1874. 
Gertrud, f. i Näs d. 7 Augusti 1876. 
Brita Margreta, f. i Näs d. 6 Sept. 1878, död 
d. 22 Sept. 1879. 

Tab. 18. 

Jon Sivertsson Dillner, (son af Sivert Siverts- 
son, so tab. 16) f. d. 28 Aug. 1841 i Berg. Delegare 
i och disponent för Qvittsle sågverksbolag i Mattmars 
ken. Gift 1874 med sin kusin Brita Gunnarsdotter, 
1- i Bergsviken, Bergs socken, 1847. >*:•■ ■■■ ■i ■■ 84 

Barn 

Gertrud, f. 1875 f 1876. 

hanna, f. 187*>. 
'Brita, f. 1877. 

Gertrud fuliana, f. 187» f d. 10 Aug. 1880. 
. 1////7 . iugustn, f. 26 Aug. 1880 t 29 Sept. s. 
Gunnar, f 1881. 

Olof Dillner, (son af Sivert Sivertsson, s< bab, 

16) f. i Borg ,i. io Aug. 184 ( >. Intogs i Östersun 
läroverk d. 16 Jan. 1867; afg. d. 12 Mars 1868 fr. kl. ; 

kaj f n; bef&lhafVarc i ångfartyget "< arl XY ; a 
Storsjön; numera tråvaruagent i Trondhjem. Gift in 
Hildegard Amalia Löfgren, f. 1S50. 85 Barn. 

Hildemar, f. 1878. 

Birger Olof Gerhard, f. d. 26 Si pfc. 187 ). Tab. 20. 
Erik Johan Dillner, (son af Sh it, so tal . 
13) f. i Hofvermo, Myssjö socken, d. 19 Juni 1749. 
Student i Upsala 1769; prestvigd 1775; prom. fil 
doktor i Upsala 1776; pastoral- x. och bataljonspre 
vid Kongl. Majrts Lif- och Husartrupper 1776; tillik 
pastorsadjunkt i Jakobs församling i Sto kh Im 17- 
kyrk h rd i Selånger ooh Sundsvall 1779; vicekontr. 
prost 1780; ordmarie kontraktsprost 1786: kvrkoherde 
i Tuna 1788; preses vid prestmötet 1791;" stiftsfull- 
mäktig vid riksdagarne 1786 och 1792; dito vid jubel- 
festen i Upsala 1793; Bankorevisor 1794; teol. doktor 
1800; ledamot i Landtbr. Akad. 1812. Död den 27 
Noy. 1817. "Upplyst medborgare, rättsinnad lära 
nitisk ordningsman". Gift d. 9 Juli 1779 med Katrina 
Elisabet Salin, f. d. l'5 Dec. 1748. Död i Tuna d. 7 
Jan. 1836. dotter af kyrkoherden i Oviken, prost n 
Daniel Salin o h Margreta Flodalin. Barn. Margreta Katrina, f. 1780 f d. 5 Aug. 1809, 

gs före hennes tilltänkta äktenskap med öfverste- 
nanteri Adolf Fredrik Jacobson. 

Sofia Johanna, f. 24 Juni 1783. Gift med 
kyrkoherden i Offerdal. prosten Johan Olof Arbman, 
17SO f 1830. (Se denna slägt.) 

/'han, f. 1785 f 1862. Hofj i dikant. (Se 
:) 21.) 

Eva Gustava, f. 1787 f 1828. Gift 1810 med 

kyrkoherden i Burträsk, prosten teol. doktor Isak 

ape, f. 1779 f 1855, i hans l:a gifte (se denna slägt.) 

Lovisa Fredrika, f. <1. 2 Det. 1789 j- den 24 

i 1791. 

Gustaf Emanuel, f. 179^ f 1834. Maj< 
ib. 24.) 

Dessutom två barn, döda unga. Tab. *> / 

r~> JL. Johan, (son af Erik Johan, se tal». 20) född i 

[ånger d. 3 Okt. 1765. Student i Upsala 1802; filos. 

doktor 1809; prestvigd d. 26 Juni s. ar; adjunkt vid 

finska församlingen i Stockholm d. 9 \ \. s. a,; tjenst- 

rande e. o. hofpr dikant d. 31 Mars 1810; past.-ex. 

1812; t, f. reg:ts-pastor vid Jemtlands fältjägare-reg:te 

under norska fälttaget 1814; ord. reg:ts-pastor d. 4 

Okt. s. a.; kyrk h rde i Ö. Ryd d. 15 mars 1820; 

i Fanbo d. 12 Okt, 1831; ledamot af Musik. Akad. 

1834; prost d. 3 Okt. 1835; kyrkoherde i öster- Våla, 

Upsala stift d. 5 Okt. 1839, v. kontivprost 1842; ord. 

atr.-prost d. 26 April 1843; jubeldoktor 1860. Död 

21 Jan. 1862. M dl m af Götiska förbundet, der 

n bar namnet "Styrbjörn" och med sm förträffliga 

st lifvade förbundets sammanträden. "Sa", säger 

i r, "som jag hörde förbundsbrodern Johan Dillmr 

inga Iduras första sånger skall jag ej höra dem mei 

Uppfinnare af det s. k. psalmodikon. Gift med Jo- ^p ■M 86 

hanna Lovisa Lidström, f. 171)0 t 1857, dotter 
häradshöfdm^en i Medelpad, lagmannen Augustin 
Lidström. 

Barn. 

Götilda, f. d. 20 Jan. 1817 t d. 1 Sept 1819. 

Vilhelmina Johanna Heliodora, f. 1822. Gi 
med Håkansson. (Se tab. 22.) 

Allon Matta Johannes, f. 1S23 i Ö. Ryd. Re- 
gistrator i Finska banken i Helsingfors, d< rifrån han 
erhållit aisked. Bor i nämda stad. Sångare. Gift 
1863 med Maria Henrickson. 

Hulda Ta hnai Josefina, f. i ö. Ryd 1826. E 
i Stockholm. 

Gotthald Johan Augustin, f. i Tnna d. 18 
Juni 1828. Död i Falun genom sjelfmord. 

Knut Abel Sig/rid, f. 1830. Fältlakar (Se 

tab. 23.) 

Dessutom 3 barn. 

Tab. 22. 

Vilhelmina Johanna Heliodora Dillner, 

(dotter af Johan, se tab. 21) f. i ö. Ryd d. 22 Sept' 
1822. Gift i Ö. Våla d. 9 Sept. 1853 med fohan 
hdvard Håkansson, f. i Umeå landsförsamling d. 3 Jan. 
181/. Föräldrar: förste landtmätaren i Vesterbottens 
län Johan Gabriel Håkansson och Maria Kristina Nils- 
dotter. Student i Upsala d. 5 Juni 1837; med. filos, 
kand. d. 1 April 1840; med. kand. d. 14 Dec 1847* 
med licentiat d. 10 Juni 1850; kirurg, magister d. 12 
April 18^1; med. doktor s. &.; provinsialläkare i Nätra 
och Örnsköldsvik d. 12 Juni 1851. Död i Örnsköld, 
vik d. 4 Jan. 1867. 

Barn. 

iq q L A £in S MaHa Manna, f. i Örnsköldsvik den 
19 Sept. 18o7. 

oq v G SJ£? Sigrid Vllheb "» l «> f. i Örnsköldsvik d. 
23 Nov. 18o3. 87 


Tab. 23. i Knut Abel Sigfrid Dillner, (son af Johan, 
tab. 21) f. i ö. Ryd d. 10 Jan. 1330; genomgick 
katedralskolan i Upsala 1839 47; student i Upsala 
,1. 8 Dec. 1847; med. filos. kand. d. 14 Juni 1851; 
med. kand. d. 7 Nov. 1855; med. licent. d. 30 Maj 
1859; kirurg, magister d. 22 Dec. s. å.; t. f. stadslä- 
ire i Vesteräs d. 30 Jan. 1860; t. f. förste bataljons- 
ikare vid Dalregit d. 3 Maj 1860; stadsläkare i Säter 
1862; ord. förste bataljonsläkare vid nämde reg-te d 
25 Nca. 1863; Reg:ts-läkare d. 16 Sept. 1873; fältlä- 
kare i 5 militärdistriktet d. 21 Maj 1874- R V O 
1875; R. N. O. 1882; distriktsläkare i Tuna distr. s. å.| 
afsked från fältläkaretjensten 1888; afsked fr. re^ts- 
lukaretjensten d. 13 Juni 1890. Gift d. 11 Okt. 1°860 
i i d Beda Lovisa Nordblad, f. 1840, dotter af stads- 
akiaren i Stockholm Johan Nordblad och Louise Skog. 

Barn. 

Hjalmar, f. d. 24 Juli 1861. Mat.-ex. vid 
Stockholms gymn. d. 20 Maj 1879; student i Upsala 
ht. s. å.; med. filos. kand. 1S80; amanuens vid labo- 
ratoriet för medicinsk och fysiologisk kemi i Upsala 
1S83; t. f. biträdande laborator derst. 1884; med. kand 
d. 29 Maj 1886; studerar vid Karolinska institutet 
der han innehaft förordnande som t. f. laborator i 
nr dicinsk kemi. 

Sigrid Lovisa, f. d. 15 Febr. 1867. 
Gurfy Götilda, f. d. 6 Mars 1871. 
Gunnar, f. 1876. 

Tab. 24. 
^ f ; Gl *staf Emanuel Dillner, (son af Erik Johan. 

Sn L« 0) / [ ^ d ' 5 Febn 1792 - Studeilfc [ U P- 

^aia 1808; fanjunkare vid Jemtlands &ltjägareree:te d 
3 Febr. 1810; underlöjtnant d. 4 Okt. s. % off,ex d. 
^ Juni 1811; artill.-ex. d. 25 April s. a.; förste adju- 8S 89 I tant d. 19 Dec. 1812; andre löjtnant d. 23 Sep 1. 1813; 

erhöll 1814 guldmedalj för tapperhet i fält; förste löjt- 
nant d. 19 Nov. 1816; kapten i armén d. 28 Aug. 
1822; kapten och komp.-ehef d. 22 April 1828; maj<^ 
i armén d. 6 Juli 1826: major i reg:tet d. 22 Fel r. 
1834. Död i L&ssbyn i Loekne d. 10 April 1834. 
En bildad, duglig och älskvärd man. Gift med Hed 
vig Charlotta Lovisa Eek, f. d. 15 Maj 1799, dotter 
af den genom Fänrik Ståls sägner frän linska kriget 
bekante tappre öfversten Johan Fredrik Eck, som åren 
1813--1817 var chef för Jemtlands fältjägareregrte. 

Barn. 

Johan ^lugust, f. 1819. Länsman. (Se tab. 25.J 

Harald, f. 1821. Brukspatron. (Se tab. 26.) 

Laura Charlotta, f. i Loekne d. 6 Febr. 1825. 

t i Hffie prostgård d. 3 Maj 1S63. Gift cl. 23 Juni 

1855 med kyrkoherden i Hafverö, kontr.-pmsten Per 

Erik Frisk, i hans första gifte, f. 1819. 

Gustaf Hal/dan, f. d. 28 Aug. 1831. För- 
sökte åtskilliga befattningar, var 1850 bokhållare vid 
Alatfors bruk. Död ogift 1863. 

Tab. 25. 

Johan August Dillner, (son af Gustaf Ema- 
nuel, se tab. 29) f. i Marieby d. 24 Mars 1819. Intogs 
i Frösö skola cl. 2 Okt. 1829; exped. mönsterskrifvare 
vid Jemtlands fältjägarereg:te d. 1 Juni 1831; afsked 
d. 28 Juni 1842; bokhållare för Dickson & C:o vid 
Sörfors bruk 1843; var under aren 1847- 53 bokhåJlai 
hos Dickson & C:os inspektor i Borgsjö; inspektor för 
nämda bolag 1854- 56, var 1857 tillf, landsfiskal i 
Medelpad; länsman i Nätra d. 3 Okt. 1857; länsman i 
Borgsjö 1863; erhöll afsked 1889. Gift l:o med Jo- 
hanna Fougman, t 1845. 2:o med Anna Sundén, f. 
d. 16 Jan. 1829. 

Barn. 

a) i lista giftet: 
Harald, f. 1845. Sjökapten. Bosatt i James 
town på van Diemens land. Gift med Dorotea Thorn. b) i 2:dra giftet: 

Hjalmar, f, 1859. Tvpograf. 

A fa na, f. 1861. 

Johannes, f. 1863. 

Laura, f. 1865. 

Hedda, f. 1867. 

Olof Emanuel, f. 1871. 

Tab. 26. 

Harald Dillner, (son af Gustaf Emanuel, se 
tab. 24) f. d. 27 Juli 1821. Intogs i Frösö skola d. 

Okt. 1829; stipendiat i Jernkontorets metallurgiska 
stat 1860; brukspatron; bor i Nora. Gift 1850 med 
\anny Vilhelmina Sundin, f. 1825, dotter af bergs- 

gden, brukspatronen och fältkamreraren Christian 
Anders Sundin och Anna Elisabet Mitander. 

Barn. 

Hedvig Elisabet Sofia. f. 1S55. 

Bror L/erman, f. d. 20 April 1856. Intogs i 
Örebro läroverk 1869; mat.-ex. derst, d. 22 Maj 1875: 
elev vid krigsskolan å Carlberg cl. 14 Juli 1875; under- 
tnant vid Nerikes reg:te d. 15 Dec. 1876; ex. fr. 
krigshögskolan; kompaniofficer vid krigsskolan å Carl- 
berg d. 1 Juni 1880; ordonn.-officer vid 4 militärdi- 
striktets stab d. 24 Xov. 1SS2; adjutant och biblio- 
tekarie vid krigsskolan d. 24 Okt. 1S83; löjtnant vid 
rmmda reg:te d. 1 Aug. 1884. 

Nanny Lngeborg Hortensia, f. 1859. 

Emilie, f. 1862 \ Gift d. 17 Xov. 1880 
med v. häradshöfdingen, numera borgmästaren i Nora, 
Karl Adolf Mauritz Axell f. 1847. Tab. Of 

/v 4 . tab. Eva Elisabet Dillner, (dotter af Sivert, se 
13) f. d. 10 Aug. 1750. Gift med inspektören 


■ 

■ 90 

Johan Backmark, från hvilken hon bief skild; enkau 

bodde i Tuna socken i M d lpad. Barn. 

Margreta Lovisa Backmark, f. d. 15 Mars 
1790; f 1S49. Gift med Erik Peter Srlahn, f. i Silje 
by af Selångers socken d. 5 Febr. 1789. Föräldrar: 
bonden Per Ersson och Sara Mattödotter. Student i 
Upsala 1811; prestvigd d. 4 Okt. 1812; filos, doktor 
1815; past.-adj. i Selånger d. 26 Juli s. å.; v. gymna- 
siiadjunkt i Hernösand ht. 1819 och vt. 1820; v. pastor 
i Säbra 1820, tillika fingpred.; komminister i Säbra 
d. 12 Maj 1830; f rfattare; känd såsom en af vårt 
lands främste folkpredikanter på sin tid. Död d. 6 
Oktober 1830. Barn. 

Carl Sdahn, Hyrkusk i Stockholm. 

Johan Emanuel Selahn, f. i Selånger d. 27 
Juli 1817. Student i Upsala 1835; disp. pro. ex. pras. 
Runsten auet. de Hernoesandie Disens, ht. 1837. 
Död i Upsala d. 5 Mars 1841. 

Elisa Teodor Alfred Selahn, f. i Säbrå d. 30 
April 1827. Student i" Upsala d. 3 Dec. 1846; bok- 
handlare i Hernösand; duplikant vid Sundsvalls läro- 
verk fr. Sept. 1853 till Maj 1857; redaktör af "Dilet- 
tanten"; ord. kollega vid nämda läroverk d. 18 Febr. 
1857; rektor vid Örnsköldsviks läroverk d. 4 April 
1862; vann 1867 andra priset i svenska akad. för öf- 
versättning af Euripedes Andromache, Alkestis och 
Kykiops. Död d. 13 April 1879. Gift med Nord 
berg, dotter af kronofogden i Medelpad, Conrad Nordberg. 

Selma Lovisa Selahn, f. i Säbrå d. 1 Mars 
182o; t d. 5 Febr. 1859. Gift med handlanden Gustaf 
Christiernin i Hernösand. 

Ett barn dog spädt. 91 Tab. 28. 


I Karl Dillner, (son af Sivert, se tab. 13) f. d. 

16 Dec. 1753. Korpral vid Jemtlands reg:te och rust- 
hållare i Bodal, Brunflo socken. Död 1817. Gift med 
geborg Olofsdotter, f. 1754 f 1814. 

Barn. 

Olof Dillner, f. 1780 t 1852. Prost. (Se tab. 29.) 
Sivert Karlsson, f. i Klöfsjö 1783. Hemmans- 
;are i Bodal. Död 1824. Gift med Anna Jakobs- 
tter. Barnen stannade inom bondeståndet. 

Gustaf Karlsson, f. d. 1 Dec. 1786. Hem- 
mansegare i Bodal. Död 1853. Gift med Maria Persdotter. 

Barn. 

af bvilka namnes: 

Andreas, i. å. 10 Okt. i 825. Intoga i Frösö Fkola 
d. 30 S?pt. 1S35. Drunknade under skridskoåkning d. 20 Nov. 1842. 

Anders Karlsson, f. d. 9 Juni 1790. Vista- 
I s i Frösö skola 1803-1807 och kallade sig då Dill- 
r; hemmansegare i Bodal. 

Eva Karlsdotter, f. d. 7 Jan. 1795. Gift med 
hemmansegaren Olof Al rahamsson i Sund, Brunflo 
ken, f. 1794 t 1876. 

Tab. 29. 

m * 0l0f 3Dillner ' (son af Karl, se tab. 28) f. i 
Klofejö d. 14 Nov. 1780. Intogs i Frösö skola 1791; 
student i Upsala 1802; filos. mag:r 1806; prestvigd d. 
10 Aug. 1806 och komministersadjunkt på Alnön: t. 
*• pastor 1807; adjunkt i Selånger 1808; v. kollega vid 
Hemösands skola 1810; past.-ex. 1811; v. konsist.- 
notane 1812; v. konrektor 1813; ord. kollega i Hernö- 
sand d. 26 Jan. 1814; kongl. hofpredikant ^d. 1 April 
*b; orator vid jubelfesten 1817; kvrkoherde i Brunflo 
-0; prost d. 21 Juli 1S24; stiftsfullmaktig vid rik^- 
6 n 1828; ledamot af samfundet pro fide et Chn- :w ■■ 


'4 92 

stianisino 1829; v. kontr.-prost 1831; ledamot af patri 
tiska sällskapet 1630; kontraktsprost 1834; L. V. 0. 
1848. Död 2ö Sept. 1852. Gift 1819 med Brita Mar- 
greta sv elb rg, f. d. S Juli 1800; f i Östersund d. 22 

Febr. 1872, dotter af kronofogden i n. Ångermanlands 
fögderi, assessorn Eskil Svedberg & Dambäck och Mar- 
greta Backlund. 

Barn. 

Eva Eskilma, f. d. 5 Aug. 1820. Gift d. 1 
Maj 1843 med kyrkoherden i Sunne, kontr.-prosten 
Ernst Arbman, f. d. 2 Xov. 181S. (Se denna slägt.) 

Brita Karolina, f. 1821 f 1870. (Se tab. 30.j 

Ingeborg Ulrika, f. d. 23 Mars 1823. Gift d. 
23 -Sep t. 1847 med apot karen och radmannen i Kö- 
ping, It ttfrid Arbman, f. 1822 f 1889. (Se denna slägt.) 

Klara Magdalena, f. d. 12 Jan. 1824. Gift 
med kommWonslandtmätaren och justeringskontrollö- 
ren Erik Backman, f. 1818 t 1SS6. 

Karl, f. d. 12 Dec. 1825. Intogs i Frösö skola 
d. 30 Sept. 1835; sjöman; aflade sjökaptensex. d. 12 
Maj 1847; bosatt i Australien. Gift med Ida Serati 
Veb r från Göteborg. 

Barn 

Olof, f åtta Är gammal. 

Olivia, f. d. 3 Aug. 1827. Gift med sjökap- 
tenen, disponenten Erik Emanuel Arbman i Köping, 
f. 1817 f 1890. (Se denna slägt.) 

Tore, f. 1829 t 1830. 

Vendela, f. 1830 f s. å. 

Tab. 30. 

Brita Karolina Dillner, (dotter af Olof, b 
tab. 29) f. d. 9 Nov. 1821; f 1870. Gift l:o med 
Erik Johan Vikström, f. i Östersund d. 2 Maj 1812; 
föräldrar: handlanden och ekonomiedirektören Peter 
Vikström och Magdalena Kristina Sparrman. Intog- 93 

i Frösö skola d. 1 Febr. 1823; relegerad d. 9 Juni 
IS29 fr. rektors klass; student i Upaala d. 5 Dec 
1829; fanjunkare vid Lifbev&ringsreg:tet d. 80 Okt. 
1833; underlöjtnant derst. d. 8 Mars 1834; underlöjt 
iiant vid Jemtlmds hastjägare d. 17 Xov. 1837; löjt- 
nt d. 3 Dec. 1842. Död d. 23 Juli 1862. 

Barn. 

Regina Vikström, f. 1844 f 1852. 

Per Olof Osvald Vikström, f. i Bodon d. 7 
Juni 1645. Studerade vid Östersunds läroverk fr. d. 
16 Jan. 1854 till d. 20 Nov. 1861: student i Upsala 
d. 20 Juni 1862; prelim.-ex. d. 31 Jan. 1863: ho; 
x. d. 15 Sept. 1865; auskultant i Svea faofrätt d. 4 
Okt. s. å.; e. o. notarie derst. d. 1 Okt. 1867; t. f. 
mhafvande aren 1870—72: v. häradshofdin^ d. 31 
Maj 1871; radman i Söderhamn d. 8 Okt. 1872: bo 
stare derst. d. 16 Sept. 1837. 

Anna Vikström, t ung. 

Erik Ernst Emanuel Vikström, f. i Bruntio 
d. 5 Xov. 1851: studerade vid läroverket i Östersund 
fr. d. 30 Aug. 1861 till 1865, och i Hudiksvall fr. ht. 
1865 till vt. 1872: aflade matur.-ex. derstädes d. 18 
Maj 1872: Student vid Upsala universitet ht. 1872 
1880; kronolänsman i Ofvanåker 1883. 

2:o 1855 med häradshfifd ingen Carl Olof Gro ■ 

■ 

•v bom i Spisdal. f. 1810 f 1889. (Se denna slägt.) 

Barn. 

Maria Karolina Granbom, f. d. 28 Sept. 1856 
t 1879. Gift i Spisdal d. 25 Juni 1877 med apoteka 
\ n i Köping Gustaf Emanuel Arbman. f. 1852. i 
u una slägt.) 

Justus Anton Gran bom, f. d. 20 Det. 1860 i 
Brunilo. Studerade vid Hudiksvalls lärov. 1871 —1879 
(G - kl.); bokhållare i Helsinglands ensk. länk i Söd< 
hamn 1882. 

Olnia Granbom. f. 1866. Aflade matur.-ex. i 
ötockholm d. 20 Maj 1884. Vistas i Paris (1887.) I 

'i 94 

Till Dillnerska slägten höra jemväl följande: 

Oviksgrenen. 

Göran Dillner, f. i Vestnår (Snällgården), Ovi- 
kens socken, d. 26 April 1832. Föräldrar: hcmmans- 
egaren Anders Olofsson och Anna Jönsdotter från går- 
den Högen i Hällne by. Intogs i Östersunds läroverk 
d. 17 Jan. 1848; student i Upsala 28 Jan. 1854; v. 
adjunkt vid Östersundb läroverk 1858—59; adjunkt 
derstädes d. 6 Juli 1859; erhöll afsked i Aug. 1861; 
filos. kand. i Mars 1861; docent i matematik vid Up- 
sala universitet i Juni s. ä.; filos, doktor 1863; före- 
ståndare för Upsala privata elem. läroverk 1865—76; 
adjunkt i matematik vid nämda universitet 1868; e. o. 
professor i matematik d. 30 Nov. 1877; stadsfullmäk- 
tig i Upsala 1875—82; ledamot af Vetenskaps-Societe- 
ten i Upsala 1873; R. N. O. 1888; framstående mate- 
matiker, uti hvilken vetenskap han utgifvit flera högst 
fortjenstfulla verk. Gift med Augusta Hellsten, f. 13 
Jan. 1845, dotter af skeppsklareraren i Stockholm 
Otto Hellsten och Jakobina Forslund. 

Barn, 

Anna, f. i Upsala d. 26 Okt. 1865. 
Georg i na, f. i Upsala cl. 14 No v. 1866. 
Helga, f. i Upsala d. 2 Aug. 1868. 
Maria, f. i Upsala d. 19 Juli 1870. 
Signe, f. i Upsala d. 22 Dec. 1871. 
Gerda, f. i Upsala d. 6 Mars 1873. 
Valborg, f. i Upsala cl. 19 Mars 1876 
1877. 

Ester, f. i Upsala d. 22 April 1878. 
Otto, f. i Upsala d. 6 April 1882. Mars 18 Anders Dillner, f. d. 9 Aug. 1850 i Kinder- 
asen, Ovikens socken. Föräldrar: hemmansegaren Nils 
Olofsson och Anna Andersdotter derstädes. Intogs i 
Östersunds läroverk d. 29 Aug. 1866 och afeick d. 2 
Juni 1870 fr. 6 l klass. 95 

Brunf logrenen. 

Olof Dillner, f. d. 17 Okt. 1841 i Bodal, Brun 
flo socken. Fadren rusthallaren Mikael Olofsson In- 
togs i Östersunds läroverk 10 April 1853; afgick den 
28 Okt. 1862 fr. 6 klass; student i Upsala 1863; teor. 
teol. ex. 1868; prakt. teol. ex. 1869; prestvigd 186'-): 
past.-adjunkt. Död i Arnäs 1871 genom i sinnesför- 
virring begånget sjelfrnord. <*§*=- t 


96 Slögt< n harstammar från Finland och inkom til] 
.s v ei]ge med under tab. 1 här nedan upptagne. Nam- 
taget efter Tirsta by. 9 7 
Barn- (alla f< 11, i Berg.) 

Olof, f. 1776 f 1851. Länsman i Oviken. 
t b. 3.) 

Katrina, f. d. 5 Maj 1778 f ung. 
Erik, f. d. 13 Aug. 1780. 
Näs, f. 1782. 

Gölin, f. 26 Sept. 1785. Gift med hemmans- 
iren Jon Jonsson i Dalåsen. 

Daniel, f. 1788. So k nskräddare i Berg. 
Martin, t 1792 f 1873. Hofkamrer. (Se tab. 7.) Tab. 1. 

Nils Larsson, f. i Finland i slutet af 1600- 
et. Var båtsman och kom troligen till Sundsvall 
å den styrka, som skulle skydda kusten mot rys 
a me under 1720-talet; qvarstannade i Sverige o h 
satt sig i Tirsta by af Torps socken i Medelpad. 
Gift derstädes med en bonddotter "i den gärd på östra 
sidan om allmänna landsvägen, som till senare 
haft en stor klippa eller sten och en liten talldung 
ganska tätt bakom sig". tab. 2.) Barn. 

Af hvilka nämnas: 
Lars Tirén, f. 173b t 1805. Länsman. 

Erik Tirén, gelbgjutare i Sundsvall. (Se Tab. % 

Lars Tirén, (son af Nils Larsson, se tab. 1) 
f. i Tirsta 1736. Blef först handelsbiträde i Sundsvall 
derpå tingsskrifvare samt v. länsman i Selånger, d t 
han var 1765; länsman i Bergs distr. i Jemtland; egd 
e mantal af hemmanet n:o 1 i Qvittsle, Bergs 
socken. Död 1805. Gift d. 26 Dec. 1774 med Brita 
Eriksdotter, f. på Claesgården i Berg 1750 f 1836. Tab. 3. 

Olof Tirén, (son af Lars, se tab. 2) f. i Berg 

14 Febr. 177C. Intogs i Frösö skola 1792; v. läns- 
inan i Berg 1799—1805; länsman i Oviken 1818; erhöll 

fbked d. 28 Sept. 182u. Egde hemman i Oppåsen. 
il n. Död d. 18 Okt. 1851. Gift med Kristina 
nsdotti r, f. 29 Jan. 1779. ("4-männing" med pro- 
n Nils Nordien i Refsund.) 

Barn. 

Lars, f. lbOS f 1861. Färgare, (be tab. 4.) 
Janne, f. 1811 t 1846. Hemmansägare. (s e 
5.) 

Olof, f. 1817 f 1889. Kyrkoherde. (Se tab. 6.) 

2b». 4. 

Lars Tirén, (son af Olof, se tab. 3) f. i Berg 

15 Mars ISOS. Färgare i Bergsbyn. Död 1861. 
fcift med Johanna Klost från Stockholm. Död 1868 

Barn. 

Olof. f. d. 28 Jan. 1848. Arbetare. 

Brita Kristina, f. d. 29 April 1849. Gift d. 
^ April 1877 med torparen Lars Ferdinand Väsström 
{Håra, Sunne socken, f. i Usbo, Gefleborss län d. 29 
Dec. 1841. 
■ 98 Per, f. d. 8 Maj 1852. 
garden, Ovikens socken. Tab. 5. Fåltjägar . Bor i O Janne Tirén, (son af Olof, se tab. 3) f. i Berg 
d. S Maj 1811. Egde farshemmanet i Oppås n, O vi- 
kens socken. Död d. 6 Mars 1846. Gift med B i 
dikta Svensdotter, bonddotter frän Oppåsen. 

Barn. 

Kristina, f. d. 11 Jan. 1843. Gift med Ande s 
Jonsson i Orrgården. 

Olof, f. 1845. Gift med Marta Jönsdotter 
från Bolasen. 

Barn. 

B n (k , f. d 10 Maj 187 
J han, f d. 14 Nov. 1876. 
Sven, f. d. 20 Nov. 1878. 
Ingeborg, f. d. 8 Jan. 1881 

Tab. G. 

Olof Tirén, (son af Olof, s tab. 3) f. i Ovik 
d. 22 Maj 1817. Intogs i Frösö skola d. 7 Febr. 1828; 
afg.-ex. till gymnasium d. 12 Juni 1834; stud n i 
Upsala d. 11 Dec. 1839; dimissions-ex. vt. 18é2; pres 
vigd d. 27 Nov. s. SL; past.-adjunkt i Oviken d. 2 
Dec. s. a.; past. -adjunkt i Själevad fr. 13 Mars 184 
och derjemte t. f. pastor derst. fira gånger; kyrk 
herde i Oviken i Sept. 1859; tilltr. d. 1 Maj 18b 
erhöll afsked d. 12 Okt. 1877. Rikt begåfvad 'i mus 
kaliskt hänseend . Död 1889. Gift i Själevad d. 17 
Maj 1849 med Kristina Holm, f. d. 9 Juli 1830, dött 
af kyrkoh rd n i Själ vad, kontr.-prosten Carl Joh 
och Katnna Elisabet Humbrjeus. 

Barn. 

Johan Olof t i Sjäievad d. 13 Okt. 1850 fd. 
16 i samma manad. 99 

Kristina, f. i Själevad d. 30 Sept. 1851. Gift 
med komministern i Hellesjö Per Johan Strindberg 
f dd 1846. 

Johan, f. i Själevad d. 12 Okt. 1853. Intogs 
i Östersunds läroverk d. 31 Mars 1864; afg. 13 Mars 
1873 fr. V kl.; aflade matur.-ex. som privatist der- 
^tädes d. 18 Juni 1873; elev vid Akademien för de 
fria konsterna; erhöll 1880 kungl. medaljen; Agrée af 
ikimda akademie 1881. Framstående genremålare. 
Gift 1885 med Gerda Rydberg, f. 1858. Genre- och 
rträttmålarinna. 

Katnna Elisabet, f. i Själevad d. 9 Dec. 1855 
t i Oviken d. 15 Maj 1869. 

Olof, f. i Själevad d. 27 Dec. 1857. Intogs i 
ustersunds läroverk d. 30 Mars 1867 och aflade matur.^ 
x. derst. d. 13 Juni 1878; student i Upsala ht. 1879; 
t or. teol. ex. d. 31 Maj 1884; pres t vigd 1884; kom- 
minister i Själevad 1889. Gift 1887 med Anna Eng- 
holm. 

Lars, f. i Själevad d. 21 Mars 1860. Intoss 
i Östersunds läroverk d. 31 Mars 1869; volontär vid 
mtlands fältjägarekår d. 21 Dec. 187(5; v. korpral d. 
30 Okt. 1878; afsked d. 18 Maj 1881; aflade matur.-ex. 
cl. 28 Maj 1880; landtm.-elev 1881; aflade landtmäteriex. 
d. 12 Maj 1884; landtmäteriausk. i Jemtlands län d. 
3 Juni 1884. Gift d. 1 Nov. 1888 med Anna Augusta 
Margreta Englund, född i Öbfr rsund d. 1 April 1861, 
dotter af kronofogden i Jemtlands Östra fögderi Per 
Englund (f 1888) och Ingeborg Augusta Charlotta 
1 stin. 

Barn. 
Rakel, f. i Nov 1SS9 

Otto, f. i Oviken den 26 Maj 1S62. Intog- i 
Östersunds läroverk d. 3 April 1872; matur.-ex. d. 28 
Kaj 1880: student i Upsala 1881; med. fil. kand. d. 
12 Dec. 1882; e. o. amanuens vid patologiska institu- 
tionen i Upsala 1885; amanuens derst. s. ä. till 1887; 
med. kand. d. 14 Dec. 1886; studerade vid Karolinska ■■m ■ 100 

institutet i Stockholm 1SS7 — 80; amanuens vid nu 
cinska kliniken i Upsala 1889; t. f. laborator 1890. 

Viktor, f. i Berg d. 22 Nov. 1864. Intogs i 
Östersunds läroverk d. 27 Jan. 1876; matiuvex. 1885- 
elev vid veterinärinstituti i St kholm 1885; \ 
närexamen 1889; \ t rinär i Sundsvall. 

Ottilia, f. i Oviken 7 Febr. 1867. 
Karl. f. i Oviken d. 23 Juni 1869. Intogs i 
Östersunds läroverk d. 21 Å.ug. 1879; matur.-ex. 18S8; 
extra jernvägstjensteman i Östersund. 

Kat) ma Elisabet, f. i Oviken d. 3] V.ug. 1S71. Tab. 7. 

Martin Tirén, (son af Lars, s< tab. 2) f. i 

Berg d. 23 Mars 1792. Intogs i Frös' skola 180 
fältväbel vid Jemtlanäs r g:te 15 Juni 1813: erhöll d. 
22 Maj 1820 afsked med vitsord som ovanligt dus 
underofficer; länsman i B rgs distrikt cl. 4 Dec. 1820- 
bofkamrers titel; aféked d. 28 Sept. 1857. f d. 27 
Juli 1875. Gift l:o med Sofi Agneta Fågell, f. 1794 
d. 21 Febr. i Stockholm, f 1642. 2:o 1844 med 
Karin Florell. Barn. 

Lars Mar t ni, f. 1824. Länsman. (Se tab. 8.) 
Sofia Fredrika, f. i Berg d. 27 Febr. 1827! 

Gift med fanjunkaren Johan Fredrik Vettersten, f. d. 

2S Febr. 1829. t i Östersund 1S88. Barn : 

Klara Kat r Ina T Uerstm, f. 18-"8. 
Amalia J kanna Vetterstcn, f. 18C1. 
Emma Vettcrsten, f. 1864. f 

T dor Vett rst n, f. 1864. 

Johannes, f. 1830. Kommissionslandtmätar . 
(Se tat). 9.) 

°{ of \ f - i Ber S d - 23 Nov. 1831. Intogs i 
Irosu skola d. 3 Febr. 1840. f 101 Tab. 8. Lars Martin Tirén, (son af Martin, se tab. 7) 
i Berg d. 2 Nov. 1824. Intogs i Frösö skola d. 1 
br. 1837; kronolänsman i Oviken d. 20 Febr. 1852; 
mdsfiskal d. 31 Jan. 1863 till 1884; guldmedalj 
nit o-.-h redlighet i rikets tjenst; afsked från läns 
■mstjenstn med pension 1890. Gift d. 8 Juli 1858 
<! Brita Nikolava Hamrin, f. i Ragunda d. 10 De 
1S30, dotter af länsmannen derstädes Nils Hamriif 
h Kristina Märg st rlund. 

Barn. 

lid ni a Kristina, f. i Oviken d. 8 Nov. 1859. 
Selma Sofia, f. i Oviken d. 8 Maj 1861. 

Tab. 9. 

Johannes Tirén, (son af Martin, se tab. 7) f. 

B : rg d. 2S Febr. 1830; intogs i Frösö skola d. 2 

. 1842; afg. 1849; landtmäterielev d. 28 Nov. 

19; volontär vid Jemtlands fältjägare d. 8 Dec. 1849- 

&k d d. 4 Mars 1854; landimäteriex. d. 30 Maj 1853; 

I m.-auskult. cl. 31 Maj 1854; skeppsrnätareex. d. 

24 April 1854; vice kommissonslandtmätare i Jemt- 

iute län d. 24 April 1867; kommissionslandtmätare 

u. 18 April 1888; hemmansegare i Bergsbyn. Gift 

1S66 med Elisabet Andersson, hemmansegaredotter fr. 

gsbyn. 

Barn. 

Martina, f. i Berg 1870. 
Elisabet, f. i Berg 1880. 


■+++• 
I 

■ 

m 102 ■ Täb. 1. 

Anders Nystedt, f. i Hacksta säteri i Rosla- 
g n d. 13 Juni 1761. Fadren: torpare. Upptogs så- 
som gosse hos baron Vingelflycht på Medinge nära 
Örebro. Rustmästare vid Vestmanlands reg:te d. 25 
Maj 1780; und.-officersexamen d. 26 Juni 1783;fältvä- 
bel vid Jemtlands reg: te d. 20 Juli 1786; fiinrik d. 21 
Sept. 1786; ofrkers-ex. d. 15 Juni 1788; löjtnant d. 15 
Dec. 1790; kapten d. 15 Febr. 1808; kompanichef d. 
18 Dec. 1810; majors r. h. o. v. d. 11 Mars 1817; 
R. S. O. 29 Juni 1817; afsked med pension och öfver- 
stelöjtnants r. h. o. v, d. 19 Juni 1821. t 1822. Gift 
med Magdalena Edholm, f. i Fors d. 30 Dec. 1774. 
t d. 2 Nov. 1864, dotter af länsmannen Martin Ed- 
holm och Magdalena Aström, samt syster till arkia- 
tern m. m. Erik af Edholm. 

Barn. 

Magdalena f o kanna, f. 1801. Gift med Lrnid- 
qvist. (Se tab. 2.) 

Sofia Margrcta, f. 1804. 

Erik Martin, f. 1806. Löjtnant. (Se tab. 3.) 

Katarina Charlotta, f. 1808. Gift med Örbom. 
(Se tab. 4.) 

Anders, f. 1811. Kyrkoherde. (Se tab. 5.) 
Hedvig Fredrika, f. 1814. Gift med Ångman. 
(Se tab. 60 

Tab. 2. 

Magdalena Johanna Nystedt, (dotter af 
Anders, se tab. 1) f. d. 8 Okt. 1801. Gift d. 12 Juli 103 

|g30 med Olof Lundqvist, f. i Bjerträ d. 23 Aug. 

1799. Fadren: hemmansegaren Måns Persson. Stu- 
lit i Upsala 9 Okt. 1821; hofrättsexamen 1823; 
skultant i Svea hofrätt s. a.; t. f. domhafvande i 
utlands Södra domsaga frän 1 Juli till 1 Okt. 1826; 
n 1 Maj till 1 Aug. 1828; fr. 20 Juni till 20 Sept, 
29; brottmålsdomare i Jemtland d. 7 Nov. 1828; 
stitiarie i Östersund d. 31 Juli 1830; t. f. domhaf- 
nde i Norra domsagan 18 Juni— 18 Sept. 1832; i 

^ dra domsagan 15 Jan. 10 Febr. 1833. Död d. 30 
iil 1835. 

Barn. 

Carl Magnus Lundijvist, f. i Östersund d. 18 
April 1831. Intogs i Frösö skola d. 3 Febr. 1840; 
student i Upsala d. 8 Dec. 1852: landtmäterielev 27 
Aug. 1858; stadsexekutor samt kommissionär, inkas- 
rare och advokat i Östersund. Död i Östersund 1885. 
Kat r i na Sofia Magdalena Lundqvist, f. i Öster- 
sund d. 13 Nov. 1832. Gift d. 11 Nov. 1S52 med 
Lars Teodor Jacobson, f. i Karlskoga d. 30 Sept. 1824. 
dren: byggmästaren Jacob Larsson. Landtmäteri- 
skultant d. 18 Maj 1843; afvittringslandtmätare i 
emtlands län 1846; v. kommissionslandtmätare d. 27 
April 1849; kommissionslandtmätare d. 28 Nov. 1851; 
rste landtmätare 24 Jan. 1S59; ordförande forstads- 
illmäktige i Östersund 1863— 1S67; förste landtmä- 
tare i Gotlands län d. 5 Juli 1867; K. V. O. 1869. 

Barn. 

Elna Johanna Jacobson, f. i Östersund d. 8 Febr. 
1854. Död 1878. 

Knut Jacobson, f. i Östersund d. 20 Juni 1S55. In- 
togs i Östersunds läroverk d. 30 Aug. 1S64; afg. fr. 3 kl. d. 20 
^ept 1867; 1 Visby läroverk ht. 1867; sjöman. 

Lots Teodor Jacobson, f. i Östersund d 27 Maj 1857; 
intogs i Östersunds läroverk d. 29 Aug. 1S66, afg. fr. 2 kl. d. 20 
s ept. 1867; i Visby lärov. ht. 1867; matur.-ex. d. 13 Juni 1S76; 
student i Upsala ht. s. å; jur. fil. ex. 1879; juris kandidat 15 
Uec. 1881; e. o. notarie i Svea hofrätt 1S84; v häradshöiding 1888; 

■^^^^^■^B 104 

länsnotarie i Jemtlands län 27 Febr. 1888; sekreterare i Jemtlandu 
läns landsting 1888. Gift i Alunda ISS'J med Selma Anna Aurora 
Vidfors. f. 2 Maj 18G4. a 

Barn. 

ILIjo Maria Jacobson, t a Frösön d. 14 Juni 1890. 

Sigge Jacobson, i. i Östersund d. 15 Aug. 1858 In 
togs i Visby läroverk b. 1867; matur.-ex d. 9 Juni 1877; student 
l Upsala ht 1877; teol filos ex. IS82; teor. teol. ex. d. 31 Mai 
1S80; prestyigd 188G; folkskollärare i Slite, Gotland, 1S87: pastorats- 
adjunkt i Katarina församling I Stockholm 1889. 

, „.< U,l J Q Kristina Jacobson, f. d. 12 April 18G0 i Öster- 
sund. Gift d. JS Juli lb85 å Bolex i Eskilshem å Gotland med 
Rj härd Forssblad, f. d. 2 Juli 1847 i Gref bäcks prestgård i V e 
stergutland son till kyrkoherden Jacob Bernhard Forssblad och 
Charlotta Eleonora Ahieniup; student i Upsala d. 14 Sept. 1868- 
med fil. kand. d 31 Maj 1870; med. kand. d. 14 Sept. 1 874; med' 
a -.^Stockholm d. 11 Maj 1878; lasarettsläkare i Hörby d 4 

Aug. 18/9; förste stadsläkare i Uddevalla d. 20 Dec. 1881 och 
andre bataljonsläkare vid Bohualäns regrte d, 3 Mars 1884, från 
hvilken >enare tjenst afsked erhölls d. 18 April 1890. 

Barn. 

ber 1886 i Uddevallf "" ** * bn * hi > fÖdd den 26 Novem ' 

Mils Forssblad, f. 188S i Uddevalla 
1 barn f. 1890. 

länsman på &* ^ " 1861 ' Öste ™° d - Vice krono- 

Maria Ja, Is n i. d. 15 Febr. 18C8 på Gotland. 1 1868. 
Ada Olew Jacobson, f. d. 5 Dec. 1873 på Gotland 

Tab 3. 
ni, ^ ri f k , M 9 ar * in Nystedt, (son af Anders. , 
a PPhJ i«?r ?i» pnl lb0u - Intogs J Frösö skola d - 

Uii 6 , ; tU1 «'mnasi,. m 1823; student i Upsala 
P ^\-S:T Xa ? "< 1826; fa »J unk ^e vid Konungens 

!§£. »2 d f-r g:t T d --, 1G Jmii 18 - 6 = afsked d - 4Ma ^ 
1827 underlöjtnant vid Jemtlands reg: te (nästiäeare- 

och fårlt förSte adj , Utant d - 25 Jan - 1833; afsked 
hond,Ät t ""V" " d 22 Febr " 1834 - råft ^d 
sr J!Ä° rg Andersdotter frän Asarne, Bergs 
so. k n, onigift med en bonde i Skåland. D hade bara. 105 Tab 4. Katrma Charlotta Nystedt, (dotter af A.n- 

rs, se tab. 1) f. i Berg d. IS Juni ISOS. Gift d 12 

ili 1S30 med Anders Chrisloffer örbom, f. d.lokt 
I0O6; föräldrar: kaptenen Christoffer örbom och Eva 
Maria Strandqvist. Genomgick Prösö skolad. 15 Febr. 
LS15— 1824: 1 lef uppbördsskrifvare hos kronofogden i 

mtlands n. fögderi d. 15 Juli 1825: länsman i S 
(1. 10 Nov. 1828; t. f. kronofogde i Herjeådalens fö 

1 d. 12 till d. 20 Juni samt fr. d. 14 till d. 28 Sept 
1829; f. d. 11 Juni till d. 11 Sept, 1830; erhöll disp 
I n kameralex. 1831; t i Sept. 1831. Barn. 

Anders Christoffer Ur bom, f. i Bergd. 2 Ma 3 

Intogs i Frösö skola d. 7 Febr. 1842: alg. fr. 
kl. 1852: volontär vid Jemtlands fältjägare 18E 
k 1 d. 14 Febr. 1852: reste till sjös 1853: gjor 
längre tid sjöresor; bor i Undereåker. 

Tab. 5. 

Anders Nystedt, (son af Anders, se tab. 1) f. 

Berg d. 11 Aug. 1811. Intogs i Frösö skola 1821; 

l till gj-mn. d. 11 Juni 1S27: student i Upsala d. 

Mars 1831; informator i professor E. G. Geiiers 

bus 1 Upsala 1831 - 1836: filos. kand. 1S37; v. kollV 

vid Umeå lärdoinsskola ht. 183S; filos, doktor 1839; 

90 v 1 ° r Vld kn g sakadcrai ö« i Carlberg; prestvigd d. 
w tebr. 1842; lektor i matematik, fysik och svenska 

raket derstädes d. 8 Maj 1846: reg:tspastor vid So- 
J rmanland b reg:te d. 20 Maj 1843^1848: styresman 
•ti krigsakademien 1847; k>rkoherde i Xashulta i 
d rmanland d. 12 Jan. 1848: tilltr. 1850: kyrkoherde 

F lhngsbro af Vesteras stift d. 5 Juli 1867: prost 
«'Jj inspektor för Arboga läroverk 1874; god sångare: 

Eln, V°\ 1881; f d 21 0kL 1882 - Gift 1847 med 
"na Kristina Ågren. f. 1822; f 1868, dotter af pr - ~J 


106 

fessorn vid Carlberg Sven Peter Ågren och Kristina 
Bergvall. 

Barn. 

Sigrid Magdalena Nystedt, f. 1847. Gift 1868 
med Karl Wennerström, f. i Tumbo socken, Nykö- 
pings lan 1837; fadren: kronolänsman; genomgick 
Strengnäs läroverk 1847—1836; elev vid St. Sundby 
i Nyköpings län 1856; bokhållare vid Åkers bruk 1859 
1860; vid Hedensö i Näshulta socken 1860— 1867; 
arrendator på Österby i samma socken 1867— 1878; å 
(fresta i Rytterne socken, Vesterås län 1878—1880 
kamrer och lärare i bokhålleri vid Ultuna landtbruk*- 
mstitut 18M-1SS9; disponent för Erlangers bryggeri 
i Upsala. 

Anders Nystedt, f. 1849. Kassör vid Åkers 
styckebruk; inspektor pä Länna i Länna socken, Sö- 
dermanland 1845. 

Erik Gustaf Nystcdt, f. d. 21 Sept. 1850. 
Matur.-ex. i Strängnäs d. 14 Juni 1871; student i Up- 
sala 1872; filos. kand. 1877; hofrättsex. d. 12 Dec. 1881- 
e. o. notarie i Svea hofrätt d. 16 Dec. s. å.; v. härads- 
höfding d. 20 Dec. 1883; v. auditör vid Svea artilleri- 
reg:te d. 11 Juli 1888; notarie i Svea hofrätt 1888. 

Elna Kristina Sofia Nystedt, f. 1852 f 1876 
i Italien. Gift 1872 med possessionaten Axel Lundh 
på Magda i Näshulta socken, Södermanland, i hans 
första gifte. 

Charlotta Helena Nvstedt, f. 1854. Gift 1880 
med Samuel Gustaf Pålen, f. i Östersund d. 9 Aug. 
1848; föräldrar: kyrkoherden i Sunne, Jemtland, Gustaf 
1 alen och Gustava Karolina Göhle. Intogs i Öster- 
sunds läroverk d. 14 April 1857; matur.-ex. d. 9 Dec 
1869; student i Upsala 1870; teor. teol. ex. 1875; 
prestvigd d. 12 Mars 1876; kyrkoherde i Garpenberg, 
Vesterås stift d. 28 Febr. 1879. 

Barn. 

Anders Gustaf Paulus Palm, f. 1881. 
Hedvig Vilhelmina Nystedt, f. 1856. 

Sven Oskar Nystedt, f. d. 21 Jan. 1863. Matur. 
ex. i Örebro i Juni 1882; sergeant vid Södermanlands 
reg:te d. 2 Juni 1883; elev vid krigsskolan d. 26 Juli 
1883; underlöjtnant vid Södermanlands reg: te d. 21 
N T ov. 1884. Gift med Julia Elisabet Arfwedson, f. 
1863, dotter af brukspatronen Nils Ludvig Arfwedson 
å Hedensö och Anna Julia Johanna Sundin. 

Tab. 6. 

Hedvig Fredrika Nystedt, (dotter af Anders, 
se tab. 1) f. i Berg d. 13 Febr. 1814. Gift med reg:ts- 
pastorn vid Jemtlands fältjägarekår Johan Erik Ån gman, 
f. 1801 + 1878. Barn. 

Jonas Andreas Ångman, f. 1837. Inspektor 
a Magda i Södermanland. 

Katrina Magdalena Ångman, f. 1834. Gift 
med handlanden Anders Fredrik Byström i Undersåker. 

Johanna Fredrika Ångman, f. 1835. 

Axel Mauritz Ångman, f. 1839. Apotekare i 
Ränea; t 1871. 

' o 

Erik Ångman, f. o 1843. Kronolänsman i Sunne. 
Ernst Alfred Ångman, f. 1854. Bokhållare. 
T i vermland 1864. 

Hedvig Charlotta Ångman, f. 1846. 

Daniel Esbjörn Ångman, f. 1854. Landtbruks- 
mspektor å Vänge; arrendator a Njurunda prestgård. 
taft med en dotter till kyrkoherden Er. Johan Nord- 
ung i Njurunda. (Utförliga biografier om dessa, se 
slägten Ångman.) -o®o~ ■ 103 I Jämtländsk slägt från Granbo i Ås socken, d t 
Isak Olofsson var hemmansegare och gift med In< 
borg Eskilsdotter. Namnet antogs af deras son. 

Tab. 7. 

Olof Granbom, f. i Granbo 1727. Härads- 
skrifvare i Herjeådalen; sedan, 1776, kronofogde; bodde 
i Brunflo, der han egde hemmanet Ope. t d. 11 Juni 
179/. Erhöll af Vetenskapsakademien erkännande f 
meteorologiska iakttaganden. Gift 1754 med Katrii 
Berg, f. 1732 f 1781. 

Barn. 

Brita Katrina, l i Brunilu d. 21 Septem) 
l/ö5 t 181 5. 

Äa* OÄj/S f. i Brunflo 1757 f 1821. Kapten; 
tullförvaltare. (Se tab. 2.) 

« i i • -( onaSj f i BlUDfI ° d - 24 Jan. 17(50. Lands- 
fcskal i Jemtland; afsked ; vice landsfiskal i södra 

Jemtland f 1822. Gift d. 18 Nov. 1785 med Maria 
band vall, f. d. 13 April 1701 f 1822, dotter af regem.- 
sknivaren, fåltkamreraren Per Sandvall och Anna 
Kenzelius å Anderson. 

Son. 
Jonas, f. 1786 f 1818. 

Anders Johan, f. i Brunflo d. 2 Dec. 1764 f. 

Ingcoorg Kristina, f. i Brunflo d. 17 Jan. 

1/Ö7 r 1827; bodde hos sin bror, Abraham, i Håkansta. 

/fer J Uft«/«r, f. i Brunflo 1770 f 1820. Assessor. 
(Se tab. 4.) 109 

Jakob, t i Brunflo d. 2 Jan. 177:,. Vid Frösö 
skola 1/81 1788; tullinspektor i Dufed. f 1809 

Abraham Olof, f. i Brunflo 1775 t 1821 
Kronofogde. (Se tab. 14.) 

Tab. 2. 

Isak Olof Granboin, (son af Olof, se tab. 1) 
f. i Brunflo d. 31 Okt. 1757. Kapten; tullförvaltare 
sist i Halmstad, f 1821. Gift 1801 med Johanna 
I Jnka Jngman, f. 1772 t 1814. 

Barn. 

a , f n , '" l f ff ?i TJIr ' ka - f - d " 4 Mars 1802 - Gift med 
S henfelt. (Se tab. 3.) 

J/«/7ö Ä/ww^/, f. 1803 f 1885. Gift l:o med 
mmiiustern i Ljungby (Göteborgs stift) Benjamin 
(.raidund f 1792 j- 1837. 2:o med landsfiskalen i 
Halmstad Johan Motander. 

Jeanna Sofia, f. 1805. Gift 1829 med kyrko- 
iden i Åker, Småland, Ake Henrik Vibom i hans 
±a gifte, f. d. 12 Sept. 1793; t d. 16 Nov. 1879. 
Af deras barn ar: 

fomUi „ . 0l °f Iknr il; Vibom f. i Tolg d. 25 Nov. 1834. Krono- 
»Srtiw»" Ä "§ e ™ an lands fögderi 1874; landskamrerare i Hemö- 
sand imi och i Venersborg 1883. 

Adriami Lovisa, f. 1807 f 1859. -Gift 1830 
med lansmannen, hofrättskommissarien Elias Anders- 
son, f. 1792 f 1861. 

Tab. 3. 

Charlotta Ulrika Granbom, (dotter af Isak 
W, se tab. 2) f. d. 4 Mars 1802. Gift d. 6 Ang. 
iw me , i"/ S Gmfa/ &**»/***> f. d. 16 April 1780; 

El i!L Kron ? b( f ss reg:fce 1808 ; lö J tnant 1813 ; 

mil 820; re g :ts - k vartermästare 1823; afsked 1S27; 
agasmsföryaltare; erhöll 1855 Carl XIV Johans me- 

?7ri, T ! Helgevärma d. 19 Sept, 1858. Enkan bor 
J' d Ojaby i Småland. ii 

■ 

■M 110 Barn. 

Matilda Ulrika Kristina Schen/dt, f. d. 26 
Maj 1825. Ogift, bor i Öjaby. 

Henning Gustaf Schenfelt, f. d. 27 Sept. 
1827. I Vexiö skola 1837—1843; kronomagasinsfbr- 
valtare i Kronobergs län 1859 f 1868. Gift d. 23 
Nov. 1856 med Gustava Maria Korsen, f. 1828, dotter 
af regitsskrifvaren David Korsen och Anna Maria Heurlin 

Oskar David Schenfelt, f. d. 29 Okt. 1831. 
Gick i Vexiö skola 1840—1847. Underlöjtnant vid 
Kronobergs regrte d. 2 Nov. 1853; löjtnant d. 7 Nov. 
185ö: regrte-kvartermästare; kapten d. 2 Aug. 1870; 
R. S. O. d. 1 Dec. 1875; komp.-chcf 1878; major d. 6 
Aug. 1881; afsked och major i reserven d. 2 Aug. 1889: 
öfverstelöjtnant i armén d. 5 Aug. 1889. Gift 1865 
med Hedvig Ebba Emilie Eleonora von Baumgarten, 
f. 1838, dotter af överstelöjtnanten Per Reinhold von 
Baumgarten och Aurora Felicia Asehan. 

Barn 

Ellen Katrina Charlotta Schenfelt, f. 1SGG. 

Gustaf Oskar Reinhold Srhcnfelt, f. 1S67. Intogs i 
Vexiö läroverk d. 28 Aug. 1877; maturitets-ex. i Maj 1885; ser- 
geant vid Kronobergs reg:te d. 31 Maj 1886; elev vid krigsskolan 
å Carlberg d. 1 Juli 18b6; underlöjtnant vid nämde regrte d. 
Oktober 1887. 31 Tab. 4. 

Per Vilhelm Granbom, ( ö on af Olof, se tal . 
1) f. i Brunflo d. 25 Mars 1/70. Intogs i Frösö sko 
1780: uppbördsskrifvare 1783; först häradsskrifVar . 
dan kronofogde i Jemtlands norra fögderi; assessors 
r. h. o. v. t 8 Jan. 1820; bodde i Brunflo. Gift 1: 
1796 med Elisabet Magdalena Törnstén, f. d. 5 Hårs 
17/7 t d. 18 Sept. 1809, dotter af land tmätaren Johan 
Törnstén och Lovisa Cicilia Sundberg. 2:o d. 30 Mara 
1811 med Maria Charlotta Vasell, f. d. 31 Juli 1788 
t 1854, dotter af landshöfdingen i Jemtland, Anders 
Vasell och Katrina Charlotta Cimmerstedt. 111 
Barn. 

(I l:a giftet.) 

Lovisa Katrina, f. 1796 \ 1835. Gift med 
Collden. (Se tab. 5.) 

Johan Olof, f. 1797 f 1842. Häradsskrifvare. 

(be tal». 6.) 

Margrcta Magdalena, f. 1801 f 1868. Gift 
med Jonson. (Se tab. 10.) 

Per Gustaf, f. 1803 f 1869. länsman. (Se 

b. IS.) 

(I 2:a giftet.) 

Anders Vilhelm, f. i Brunflo 8 Januari 1813 
Intogs i Frösö skola 2 Okt. 1822; afgången till landt- 
mat net d. 21 Dec. 1829; student i Upsala d. 4 Dec 
830; aflade landtmäteriexam. i Stockholm 1833- reste 
18d2 till Amerika, derifrån han återkom 1859- krono- 
länsman i Ljusdal 1869; afsked 1879 f 1882 ' 

n-ff loon^f? Elisabet, f- i Brunflo 1814 f 1867. 
(ritt 1830 med brukska mreraren Daniel Bernhard Löf- 
gren, f. 1803 f 1852. 

Adolf Fredrik, f. i Brunflo 15 Febr. 1820. 

Intogs i Frösö skola d. 2 Okt. 1831; kom i tjenstvid 

Kongl Flottan 183S; sergeant vid Skärgårdsartilleriet 

a. ^8 April 1843; flaggjunkare d. 31 Dec. 1866: svärds- 

n s. a.; underlöjtnants r. h. o. v. 1877. 

Tab. o. 

ril ^ ov isa Katrina Granbom, (dotter af Per 

SS 1 SÖ tab - 4) f ' i Brunflod. 19 Dec. 1796 f 1835. 

gft 182U med Anders Collden, f. d. 4 Juli 1791 i 

^^rkofland, Medelpad. Bondson. Uppbördsskrifvare 

Jemtland; t. f. länsman i Lockne 1814: landskonto- 

Sw Å haradsskrifvare i Herjeadalens fögderi 1817; 

r d Ä \ ^ e ? tlands söd» fögderi 1819; suspende- 

ö 1830; afeked 1834. Död 1835. Bodde i Brunflo. ■■■ 112 Barn. m Olof Wilhelm Colldén, f. i Brimflo 12 Mai 
1811, Vid Frösö skola d. 1 Okt. 1829 till 1832; och 
1835 volontär vid T .mtlands fältjägare d. 24 Juni 
1836; furir d. 15 Febr. 1841; underofficersex. d. 13 
Juni 1842: *er ö ant d. 9 Maj 1844; fanjunkare d. 10 
Maj 185(5: afsked d. 4 Maj 1871; landtbrukare i R a . 
gunda. Gift med Engla Elisabet Norman, f. i Raguncla 
d. 19 Jan. 1827. 

Fredrik August Lo liden, f. i Brimflo den 3 
Mars 1824. Intogs i Frösö bkola d. 2 Febr. 1838; 
volontär vid J. mtlands fältjägare 1841; afsked 1854; 
landtbrukare. 

Carl Johan, f. i Brunrio d. 8 Mars 1828. 

Tab. O. 

Johan Olof Granbom, (son af Per Wilhelm, 
tab. 4) f. i Brimflo d. 26 Dec. 1797. Intogs i Frösö 
-kola 1805; gymnasist 1813 och student i Upsala 1818; 
häradsskrifvare i Herjeådalens fögderi 1819; afsked 
1838. Bodde i Backen, Bruntio socken. Död 1842. 
Gift 1822 med Wilhelmina Elisabet Petré, f. den 29 
Mars 1802 f 1849, dotter af kaptenen Ludvig Gustaf 
Petré och Maria Magdalena Liljesköld. 

Barn. 

Wilhelmina Gustava, f. 1824. Gift med Uhr. 
(Se tab. 7.) 

Wilhelm Ludvig, f. 1827 fl 884. Handlande. 
(Se tab. 8.) 

Elisabd Magda l t na, f. i Brimflo d. 11 Okt. 

1829. Gift 1858 med kommissarien Johan Gusti f 

Norström, f. 1834 f 1884. 

Johan Robert, f. 1831. Handlande. (Se tab. 9.) 
Marna Charlotta, f. 1833. Gift 1859 med 

sjökaptenen Johan Fredrik Moritz, f. 1826 t 1870. 

Enkan bor i Stockholm. 113 

Tab. t. 

Wilhelmina Gustava Granbom, (dotter al 

11 Olof, se tab. 6), f. 1 Bruntio d. 18 April 1824. 
frift i Stockholm d. 9 Aug. 1815 med Conrad Rudolf aj 
Chr, f. i Gdlc d. 19 Maj 1819. Föräldrar: grosshand- 
landen i Gelle, löjtnanten Isak Wilhelm af Uhr och 
Fredrika Charlotta Eneroth. Violinist vid Mindre toa 
ms orkester 1 Stockholm 1842 14; vid Kongl. roa 
rn 1 Sep t 1844 1 Juli 1846; derefter altviolinist; 
ii i Musik.- Akad, L850; kammai musikus. Lödd 
12 Mars 1871. 

Barn. 

Rudolfina Wilhelmina Charlotta af [/hr, f. 
1846. Barnmorska i Täby. 

Mana Charlotta af Uhr, f. 1847 f 
David Wilhelm Rudolf af Uhr, f. d. 12 Jan. 
1849. Farm. stud. -ex d. 30 Jan. 1867; sjökapten, bor 
1 Capstaden. Gift 1870 mod Charlotta Amalia Svens- 
son, f. 1854. Gift 1884 med negrinnan Jeni Smitt. 

Elisabet Fredrika Maria af Uhr, f. 26 Seul 
850 t d. 1 Mars 1854. 

Edla Lwtit/a Amalia af Uhr, f. d. 10 Mars 

1853 f d. 25 Aug. s. å. 

Olof Robert Fredrik af Uhr, f. d. 20 Juni 

1854 f 10 Xov. s. ä. 

OloJ Robert Israel af Uhr, f. d. 23 Fela. 
1857 t 'SO Mars 1862. 

Elisabet Fredrika Teresia af Uhr, f. 1858 t 
8 Dec. s. å, 

Konrad Gustaf Reinhold af Uhr, f. den 14 
Okt 1859. Kontorist i Newyork. 

Anna Maria Leetitia af Uhr, f. d. 26 Juli 

1S61. (lift 1862 med kassören Aug. Vickstedt i Åbo. 

Verda Anita Guiseppa Gcorpina af Uhr, 
född 1864. 

Knut Otto Robert af Uhr, f. 1865. Fältskär 
J Norrköping. 

Karl Åke Ludvig aj Uhr. f. 1868 f 114 

Tab. 8. 

Vilhelm Ludvig' Granbom, (son af Johan 
01 »• s tab, 6) f. i Brunflo d. 31 Ok t. 1827. Ini 
i Frösö skola d. 6 Febr. 1837, men leninade skolan 
utan lof i Dee. s. ».: handlande (glas, porslin och spec ) 
i Linköping 1858. Död 1884. Gift 1868 med Johanna 
■ roselina Ahlström, f. 1825 f 1876. 

Barn. 

Erik Ludvig Aug /, f. i Linköping 1358, In 
bogs i Linköpings läroverk 2:n kl. 5 Sep t. 1868; afr. 
18/4 fr. 5 kl.: kom i handel s. a.; öfvertog fadn 
atf&i och är handlande i Linköping sedan 1884. Git 
18^5 med Alda Karolina Dahlgren, f. 1866. 

Johan Thure Wilhelm, f. i Linköping 1860 
Intog» ] Linköpings läroverk d. 5 Sepfc. 18(5S- afe 
1877 fr. 6* kl. ' ö> 

Elisabet Edit Jeamnetta, f. 1862. 
Wilhelmina Gerda Josefina, f. 1864. Gift 

188.) med stationsskrifvaren vid Mariannelunds sta- 
tion Wilhelm Hagström, f. 1860. 

Georgina Hen ny Karolina, f. 1866. 

J/??/7// Hildegard Matilda, f. 1868. 

.J////tf Amalia Erika, f. 1870. 

T«&. ,9. 

Johan Robert Granbom, (.son af Johan Olof, 
!t, a :■ 6) ] h ! A,lf]Ian,]e j Lycksele. Gift 1858 ined Ma 
t bilda Sunde in; f. IMo, dotter af borgmästaren i Unw 
Johan Sundelm och Eva Aman. 

Barn. 

Henny Margreta Matilda, f. 1859. Gifl 1870 
med Unsmannen i Lycksele Vildur Lundqvist t 1S4& 

TW* J^ b( 1J? /l(/w Ariur > f - 1861. Studerade vid 

, r ifn, /'° V V i 873 ~ 7 ^ (6: 2 kL) J ^lelsbokhallare och 
laokunst i fadrens affär i Lycksele. 115 

Johan Oscar //ugo, f. 1863 i Lycksale. Intags 
u - i läroverk 1873; rnatur. ex. derst. 8 Juni 188?- 
dent i Upsala s. a.; jur. prelim. ex. 81 Maj 1884' 
•;• i Lycksele 1887. 

Harald Yngve Nikanor, f. i Lycksele 1866. 
lidorad vid Umeå läroverk 1877 78 (2 kl v han 
Isbokhållare i Lycksele. ' 

lli l dnr Alfhild Elisabet, f. 1869. 

Vilhelmina Agnes Elvira, f. 1876. 

Sigrid Maria Ingeborg, f. 1882. 

Tab. 10. 

Margreta Magdalena Granbom, (dotter af 

Per \ilhelm, tab. 4) f. i Brunflo 15 Febr. 1801- t 1868 
» 1828 med XFre^k Vilhelm Jonson, f i SfeS 
Juni 1/9,; kom i stadens tjenst 1817; afvittrings- 

landtmatare i Jemtlands län 1821; kommissionslandt- 

matare 1825; t. f. landskamrer 15 Jan. 1831- lands- 
inrerare i Jemtlands län 1831; landträntmästare i 
leborgs lan 27 Mars 1846. Afsked 1865. B. V. O 

1844. -,- 1/ April 1876. 

Barn. 
tu,, £r£ V ^ J^on, f. LS29. Förste landt- 

■kt äist* Jomon ' f - 1831 - L;iroveik - d - 

ivu w^ A/ 'f»sf Jonson, f. a Frösön 10 Sept. 

2 !«Ä ] *^ sö ,:? ko1 * 2 Okt. 1844; i Gefle läro- 

ivt \Sf Qnt l lJ P ala 1S54: e - "• kanslist . Fi- 

Ökt 1870 °' "' lamlskontorist « öefle. f 24 

2V/& 7?. 
Fredrik Vilhelm Jonson, (son af M . tab. 

u ' J839 ; mskruVen som prfeliminarist vid Upsala 
v", 

« < I 

I 

■ 116 

univ. 18 Maj 1849; studentex. 5 Juni 1850; landtmä- 
terielev 1852; landtmäteriauskultant 31 Maj 185-1; v. 
kommissionslandtmätarc i Jemtlands län 4 April 1859; 
kommissionslandtmätare 3 Febr. 1S65; förste landt- 
mätare 16 Dec. 1881: B. V. O. 1 Dec. 188(5; bor i 
Östersund. Gift 19 Okt. 1872 med Matilda Augusta 
Vinnberg, f. a Frösön 7 Mars 1838 | 7 Juli 1888, dot- 
ter af majoren Joban Ludvig Vinnberg (f*. 177-J 1 184^ 
och Sara Katriua Holmdahl (f. 1795 f 1845) i hans 
andra gifte. 

Barn. 

Magda Charlotta fonson, f. i Östersund 3 
Mars 1S74. 

Fredrik Vilhelm Jonson, f. i Östersund 7 April. 
Intogs i Östersunds läroverk ht. 1885. 

Tekla Matilda Jonson, f. i Östersund 15 J, 
nuari 1887. Tab. 12. 

Nils Mauritz Jonson, (son af se tab. 10) 
f. i Marieby G Maj 1831. Intogs i Frösö skola 2 Okt. 
1839; i Gefle 1846; student i Upsala vt. 1851; filos, 
kand. 30 Jan. 1857; disp. för filos, graden 1(3 Maj s. a.- 
samt prom. till filos, doktor 5 Juni s. å.; v. kollega 
vid Hudiksvalls läroverk 7 Sept. 1858; v. adjunkt vid 
Östersunds läroverk ht. 1859; ord. adjunkt derst. okt. 
s. å.; landtmäterielev 7 Juni 1860; telegrafassistent i 
Östersund 1872, frän hvilken tjenst han erhöll afsked 
1885; stadsfullmäktig i Östersund och dess ordförande 
1884—88; är ordförande i Drätselkammaren derstädes. 
Gift 31 Maj 1869 med Selma Fredrika Siöstéen, f. i 
Soderåkra, Kalmar län 27 Juni 1838, dotter af tull- 
förvaltaren i Dufed, löjtnanten Samuel Fredrik Si 
steen (f. 5 / 3 1788 t 1863) och Antoinette Caroline von 
Scheven (f. y 4 1806 t i Skara ls /io 1877). 117 
Barn. 

Fredrik Vilhelm Jonson, f. i Östersund 12 

Mars 1870. Intogs i Östersunds läroverk 28 Aug. 1879. 

Alars Maurit Jonson, f. i Östersund 27 Okt' 

71. [utogs i Östersunds läroverk ^r, Aug. 

Hedvig C lasina Jonson, f. i Östersund d. 28 
Maj 1S73. 

Bengt Gustaf Jonson, f. i Östersund d. 20 

»t. 1874. Intogs i Östersunds läroverk d. 3 Sept. 1883. 

Nils August Hjalmar Jonson, f. i Östersund 

<l. .) tebr. 1876. Intogs i Östersunds läroverk ht. 1885. 

Ej nar Osvald Jonson, f i Östersund d. 2 Febr 

1878 t d. 2 Juli 1879. 

Ida Karolina Jonson, f. i Östersund d. 7 Dec 1880. 

Tab. 13. 

Per Gustaf Granbom, (son af Per Vilhelm 

se tab. 4) f. i Brunflo d. 3 Dec. 1803. Vid Frö! 

la 1812-1819; handelsbiträde: t, f. länsman 1826: 

ismaii i Lockne och Näs distrikt af Jemtlands lan 

(1. 28 April 1827; erhöll afsked d. 25 Juli 1860 f 1869 

Oift 1826 med Barbara Andersdotter, f. d. 9 Dec. 1809. 

Barn. 

Per Vilhelm, f. i Lockno d. 18 Okt. 1827. 

? fc fS! ' Jr öb0 skola d « 1 Okt. 1839: landtbrukare i 

S J0 ; ^ft 1:o 1S61 med Anna Broddesdott r, f. 

ädl8^>0 SOL '' 2: ° 1853 med Mar S reta Aronsdotter. 

Son, (i l:a giftet) 

vid o.f.. i P T- Gus { a f> f - * Bod *J ö <*• 28 Nov. 1852. Studerade 
vid Östersunds läroverk d. 11 Jan. 1866-1S67 (2kl.); landtbrukare 

r-ff , ~H isabd Katnna > t i Lockne 1830 t 1886." 
wt I8oo med landtbrukaren Magnus Aronsson i 

'issta, i. 1825. 

Rm>, Anders Gustaf, f. i Lockne d. 8 Okt. 1834. 

SfÄT 8 * 1 ] 5 I - Ecle ' Lockue socken ; Qerdingsman. 
Ul 't 187, med Brita Jönsdotter f. 1840. I IS " IS ' i liar n. 

/ ! ■■,/■ i f 1S7S 
( Ii f. 1870 

/ ■■/■■ i, t 1881. 
B K ' t f. 1883. 

C/iarlotta \fargrcta f f. i Lockne d. 11 Juni 
Gift 1877 med ins] i n Jonas Oskar Zeid- 

litz f. lb4S; bo i Ös u 1. 

Barn. 

Sign f r&tffa 6 ' ., f. 1879 i Njunmda. 

JS! » Ii i B # , f. 1881 i Njurunda. 

Johanna, f. i Lockn d. 19 Okt. 1840. Gi 
1SG3 med landtbrukaren Gustaf Vilhelm Blom, f. 1835; 
bo i Optand, Brunflo so< ken. 

Magdalena-, f. i LockiK 1. 12 Juli 1848. Gift 
1877 ined landtbrukaren Olaus Jöi n i Optand, f. 1839. 

Tab 14. 

Abraham Olof Granbom, (son af Olof, se tab. 
1) f. i Brunflo d. ii Sept. 1775. Intogs i Frösö skola 
178o; engagerad vid landskansliet i Hernösand 1799; 
engagerad i kammark 11 gium ISOo; tullinspektor i 
Dufed 1804; härad sskrifvare i Jemtland 1807; krono- 
1 gde i Jemtlands södra fögd ri IS 0; kronofogde i 
Elerjeådalens f deri 1817. Bodd p Håkansta i Bruufli 
! n, t d. 5 Juli 1821. Gift IR09 med Sara Mi ri 
G strich, f. d. 4 Sept. 1790; j ek 4 Juni 1852; dotter 
af nfvrfaltläkaren Jon Göstrich och Helena Huss 
samt omgifl 1S27 med prosten Jon östlund i llam 
merdal, I. 1 787 f 1868. 

Barn. 

Carl Olof, f. is09 j 1889. Haradsböfdin 
(S- tab. 15.) 

Katrina Helena, f. d.29 Juni 1812. Gift 1838 
med kyrkoherden i öfver-Luleå Carl IM i G-ellerstedt, 
f. 1810 ( 18(59. 

J Vilhelm, f. 1815 i 1875. (Se tab. 16.) 119 

Samuel Gustaf, kallade sig efter modern Ge- 
fick* f i Brunfl i 6 April L821. lnl kr 

1 d. -> Vy ] i\ 1829; 1834 ' ti i'<i hand Isbi- 

d b s di kf r \ ii m , (j m( j. ^and- 

Si ctevall, senare i Lin ,i; rest ; 1 An a, 
han dog 1864. 

Tab. lo. 

Carl Olof Granbom, son al A ham Olof, 
• 14) f. i Brunflo d. 30 \ov. 1809. Vid Frösö 
** ls ll Juni 1827; vid Hernösands gymn. 18 
1*31; student i Upsala d. 22 Mars 1881; " . o. kan- 
1 .l 11 revisionen i Febr. 1883; hofr.-ex. 1834; 
skultant i Svea 1 tt i Dec. 1884; v. auditör vid 
lands fältjägare i Okt. 1836; t. f. regrtsk mmissarie 
.I. 18 April 1837; ord. auditör d. 1 Sept. 1837; R. V. 
1860; häradshöfding i vestra Helsinglands domsaga 
is(>:>; R. Y O. \b<b; erhöll afeked d. 30 Dec. 1884 
och ' H Ba< ka i Ljusdal samt bodd( efter 
sk ' 1 »det i Stockholm, t i Strömstad d. 1> 
1889. Gift l:o 1839 med Sara Maria Vikström; 
i Ost.-r.sund d. 8 Mars 1821; t 1855, dotter af hand- 
len i Östersund, ekonomidirektör Per Vikström 
Magdalena Katrina Sparrman. 2:o 1855 med Brita 
lina Dillner, f. i Briinfln d. 9 Nov. 1821 t 1870 
- r af kyrkoherden i Brunflo Olof Dilla r och Brita 
gi .i Svedberg samt enka L85L efter löjtnanten 
I Jemtlands h&stjfigarc Erik Johan Vikström f. 181 9 
a. 6 Jan. 1878 Hedvig Konkordia Maria Fischer, 

Barn. 

Abraham Olof, f, i Brunflo d. 15 Okt. 1842 

og« j Östersunds läroverk d. 22 Jan. 1852; , . fr 

6 kl. d. 22 Sept, 1SB2 samt aflade ht. 1863 

(1 n x. i Upsala; landtmäterielev i Jemtlands län 

[\!j m !^ 6[; l^ntorist i Stockholm; t derstftdes d. 
mars 187/; ogift. ■ 

VT 

■ I 120 

Per, f. i Brunflo d. M Juli 1844. intog 
o ( rsunds läroverk d. 16 Jon. 1854; afg. fr. nedre 6 
kl. d. 12 Nov. 1862 samt aflade vt. 1863 studentex. 
i Upsala; liofrättsex. d. 2o Maj 1870; auskultant i 
Svea h frätl d. 30 Maj o<h o. o. notarie derst. d. 7 
Tum 1870; t i Ljusdal d. 17 Dec. 1870. 

Karl Vilhelm, f. i Brunflo d. 12 Jan. 1846. 
Ii si (Östersunds läroverk d. 1 April 1864; afg. f 
i kl. d. 3 Vpnl 18bl; elev A apotek 1861; farm. stud.- 
ex. d. 27 Juli 1864; f 1866. 

Magnus, f. i Brunflo d. 12 Mars 1S52. Intogs 
i Östersunds läroverk d. 30 Aug. 1861; afg. fr. 4 kl. 
1865; intogs i Hudiksvalls läroverk hl. 1865 samt 
aflade ma tu .-ex. derst. d. 18 Maj 1872; kassor vid 
Möns ångsåg vid Sundsvall. 

1 2:dra giftet. 

Maria Karolina, f. i Brunflo d. 28 Sept. 1856; 
f 1870. Gift i Ljusdal d. 5 Juni 1877 med apotekaren 
i Köping Gustaf Emanuel Arbman, född 1852. (S 
denna slägt.) 

Justus Anton, f. i Brun tio d. 20 Dec. 1860. 
Intogs i Hudiksvalls läroverk hl. 1871; afg. från öfro 
6 kl. 1S70; bokhållare i Hälsinglands ensk. hank i 
Söderhamn 1882; kassör vid bankens kontor i Bollnäs. 

Olivia Ålargreta, f. i Ljusdal 1866. Aflad 
matm '. -ex. vid Vallinska flickskolan i Stockholm d. 20 
Maj 1884; vistas i Paris. 121 

vari ngsbatal jon 1858; direktör vid Göteborgs läns- 
häkte d. 5 Okt. 1857; kapi n «l. 6 Okt. 1860; t. T. 
ngelsedirekfcör i Landskrona 1861; L. S. O. d. 28 

ni. 1863; ord. direktör i Landskrona 1864; afskod fr. 

ataljonen och kapten i armén d. 16 Febr. 1864; kom- 
mendant ed) direktor vid fängelset i V'arberg 867; 
major i armén 1871; f d. 20 Der. is?5. (lift med 
Matilda Fredrika Caapolin; f. 1830, dotter af krono- 
fogden i Jemtlands södra fögderi Johan Olof Caspolhi 

. 1800 f -«77) och Fredrika Charlotta Södorbaum 

född 1802). 

Barn. 

Johan OloJ Vilhelm, f. 22 Sopt. 1847. Intogs 
Östersunds läroverk d. 10 Sept. 1855; flyttade 1858 
1 Göteborg; handels) »okM-llare i Stockholm (i slutet 
af 1870-talet); affärsman i Syd-Amerika. 

Fredrika Matilda Ottilia, f. 850. Gift l.o 

1874 med godsegaren å Arlösa i Halland, Carl Sperling 

Staöl von Holstein, f. J85u f 187b. 2:o 1878 med 

dsegaren a Staélsbo äfVenlodes i Halland, Carl Göran 

Sperling2Stael von Holstein, f. 1832 | 88-1. > 

.» ■ Tub. 16. 

Jonas Vilhelm G-ranbom, (son af Abraham 
Olof, se tab. 14) f. i Brunflo d. 14 Jan. 1815. Int 
i Frösö skola d. 1 Okt. 1823; ex. för afgång till gym 
nasium d. 3 Juni 1831; fanjunkare -sid Jemtlands k 
jagarereg:te d. 5 Mars 1834; underlöjtnant d. 7 Febr. 
1835; officersex. d. 26 Okt. J836; andre löjtnant d. B 
Maj 1841; andre adjutant d. 11 Sept 1841; förste ad- 
jutant d. 30 Jan. 1845; transport til Vesternorrlands I i 
i i V4 

H 

I 
Norr la n dsgrenen. 

Äldste kände stamfadren Nils Berlin, som enli, 
s n ursprungligen lär hetat Gaimard samt un- 

der Hi/notff i Iserna flytt frän Frankrike til] 
Berlin, der han ombytte namn, inflyttade i slutet af 
1600-talet från Berlin till Kristianstad, dur han bl 
juvel in h rådman samt dog 1714. (Svensk Slägt- 
kalender 1885, I sid. 39.) 

Månn j 1 nm Nils Berlin är densamme Berlin, 
som, enligt Cavj [lin, Lunds stifts herdaminne IV sid. 
442 hette Johan, var guldsmed i Kristianstad ochgi 
med en dotter, Ragnhild, af Oluff Kilsson Vankif, 
pastor i Förlöf, död 1687, och Kristina Clausdotter. 

(Utgifvaren.) 

Tab. 1. 

Henrik Berlin, f. 1764. Kronofogde i inger- 
inanland; hofkaimerare, bocide på Nordviks gård i 

Nora sorken, f 1781. Gift 173] in d Vnna Katrina 
Hellström, f. 1711 f 1799. 

Barn. 

Kristina, gifl med kyrkoherden i Résele, pi 
sten Olof Holmberg, f. i Brunflo 1727 t 1793 (de tum 
d barn). 

Nils, f. 1732 f 1785. Kyrkoherde, (se tab. 2). 

Andreas, f. 174:6 i Kora. Student i Upsab) 
1/65; reste som Stiegleriansk stij ndiat utomlands. 
t pä Delos 1773. 

Magnus, f. 1749 i 1822. Prost. (Se tab. 12). 19'» Tab. 2. 


Nils Berlin, (son af Henrik, tab. 1) f. i N 

St d nt i CJpsala 1751; filos, doktor 1758; präst- 
vigd 1700 och past. adjunkt i Häggdånger; adjunkt i 
Via 1701; högmessopredikant i Hernösand 1782; kol- 
ga vid Hernösands skola 1771; v. rektor 1770; k. 

»r 1779; utn. kyrkoherde i Ånundsjö 17b.") f <i 
10 Sept. 1785. Gift 1705 med Brita Un;i us, f. 174:^ 
1825, dotter af lektorn i Hernösand, fil. dokt. Jakob 
l uaus ocli Katrina Socknseus. 

Barn. 

Henrik Jakob, f. 1766 t 1828. Prost i TU sele 

tal». 3.) v 

Olof, f. i Hernösand 1768. Student i CJpsala 
178u; mgeniör; bodd i Rossvik, Kora socken i 
1780 talet. Il 

Nils Magnu , f. 1771 f 1853. Prost i Stfe- 

(Se tab. 10). * 

Katrina, f ogift i Nordmaling L869. 

Tab. 3. 

Henrik Jakob Berlin, (son af Nils, tab. 2) 
Hernösand, 17 April 1766. Student i Upsala 1783- 

mos. kand. 1790; filos, doktor 1791; prestvigd 9 Dec 
1/M o..h högmessopred. i Hernösand; v. kollega vid 
Hernösands triv. skola 1790; skolmästare i Luleå i 
• llJJ a.; komminister i Hernösand 31 Der. s & • 

i vid näinda trivialskola vt. 1797; past ex " ; 
«o 1808; v. pastor i Hernösand o Jan 1S04; kyrko- 

srl J-S 68 ^ Dec ' IS05 ' res P° lld ' vid prertmötet 

" «>: tilltr. Resele pastorat 1807; prost 1813: v. pra* 

Prestmötet 1817. Död 22 Jan. 1828. Gift med 
S ' ^ Vcwteli Miner, (f. 11 Febr. 1780 t 87 Febr. 

mi» tr r, af s ^ eanfcen vid Jomtlands regrte Sivert 

billin r och Eva Margreta Björkebaum. 124 
% Barn. Vendela Henrietta, f. 1*95 f 1845. Gift \\\^(\ 
prosten Antiers Borgström. (S tab 4. 

#Hr .9/rvT/. f. 1798 i 1844. Länsman. (S< 
tab. 7). 

Henrik Jak /. f. 1800 f 1887. Prost i Nord- 
maling. (S tab. 9). 

Dessutom fyra har a, s m dogo före fadren. 

Vendela Henrietta Berlin, (dotter af H< n- 
rik Jakob, si tab. 3) f. 22 Sept 1705 f 1845. G 
ined Anders Borgström, f. i Mörsil 27 Sept. 1784. 
Föräldrar: Komministern i Undersaker Anders Bor^ 
ström (bondson fr; n Borgvattnet) och Margi i Kri- 
stina S [lin (kyrk iherdodotter fr. Rams 1 ). Intogs i 
Frösö skola 1708: och i Hernösands gymnasium 180 
student i Up*ala 4 Mars 1 05; pn tvigd 1 Juli 1810; 
student i Lund s. a.; filos. kand. derst. i Dee. 1811: 
past. adjunkt i Res ! 181 2; f\k^. doktor 1814; regemits 
pastor vid Jemtlands fältjägare reg:t 20 Dec. 1820; 
tillika v. k II ga vid Frösö skola 1821; kyrkoherde i 
Sveg 4 Febr. 1829; prost 1836; kyrkoherd i Nfttr 
18 Nov. 1844, tilltr. i Maj 1845; kontraktsprost 
Sept. s. å., derifr&n han erhöll afsked 186ö. f • 1 
Ang. 1867. 

Barn. 

Brita Margreta Borgström, f. i Resele 31 

Mars 1818, f ogift i Nätra 20 April 1882. 

C/om II n t Ila Bor& h m, f. Ang. 1823. 

Gift 1848 med kyrkoherden i Mtra Per Erik Ämnens, 
f. 1S10, t 1877. (Se hans slägt). 

Henrik Välj rid Borgström, f. å Frösön 28 
Juli 1825. Intogs i Frösö skola 2 Okt. 1837; student 
i Upsala 3 Juni 1840; prestvigd 1850 ochadjimkth 
fadren i Nätra. f 18(33. 125 

Katnu i /hämta Borgström, t. 20 \)u. 1828. 
Grift med Baumgarten. [Se tab. 5.) 

Anders Nikolaus Borgström, f. 1835. Apo- 
ka (Se tal». 6.) 

Tab. r> 

Katrina Johanna Borgström, (d tter af s< 
b. 4). f. 28 Dec. 1828, | 1882. Gift 1855 med Ture 
01/ Henrik van Baumgarten, f. 1827. Föräldrar 
Kai ir rar n Vugust A ilh lm ven BauingarOn och K 
lina Fredrika Vntoinette eddesvigh. Kassör 
kli i ni. 

Barn. 

Vendela Karolina ton Baummrlen*t i Stnck- 

.lm 1850. * ' 

Ture Anders August von Baumgarten, f. 1 
j 1858 i Stockholm. Intogs i Maria lärov. i Stock- 
»lm 1807, a gymnasium 1873; matur. ex. der^t l l > 
i 1807; examen 1880; ritare vid ECöpini mek 
kstad 1880; ingeniör i Eskilstuna. 

Maria von Baumgarten, f. i Stockholm 1859. 

/ al/rtd J ill, h,i von Baumgarteti, f. i Stor k- 

holra 20 Nov. 1863. Student vid Maria läroverk o,h 

nasmm 1873-79 samt N. latinläroverket fr. 1S70- 

Is i) och Tullverket 5 Dec. 1882. 
n 1865 7/// HenHk V °" Baum g arten > f - j S k- 

Tab O 

hh ^ de c S Nikolaus Borgström, (son af - se 

Se V * & T eg ,£ Jan ' l835 ' Studerade vid Ilerno- 

i^overk 1845-50; ele\ a apotek t i Örnskölds. 

8o0 53; elev a apoteket i Falun 1853 och aflade 

ist. farm. stud, ex. 15 Sept. 1855; receptarie a 

eket "PhosnixM Stockholm iS5S 1889, ä^Snet" 

*W, apotekare i Ornskölsvik l Okt. 1861—1871 n I 

#• 
fil 126 

tj nstgör å apoteket i Sollefteå. C4ift i Stockholm 27 
Juni i'863 mod Hedvig Andriette Josefina von Baum- 
garten, f. i Stockholm 10 Febr. 1840. dotter af kam- 
reraren \ugust Vilhelm von Baumgarten och Karolina 
Fredrik Antoinetta Reddervigh. 

Barn. 

Ellen Henrietta K r lina Borgström, f. i örn- 
sköldsvik, liksom de fyra följande barnen, 21 Maj 864. 
Inna Mana Borgström, 16 Juni 1865. 

Emmy An di a Josefina Borgström, 14 Juli 1866. 

Ernst August Andreas Borgström, f. 2 Febr. 
1868. Intogs i Hernösands läroverk 1879, matur. ex. 
1880; student i Upsala 1887;. filos. kand. 13 Sept. 1889. 

Hedvig Elisabet Borgström, f. 12 Sept. 1871. 

V a ljud Vi l Ii el in Ni k lans Borgström, f. i Sol- 
Iefteä 29 Okt. 1876. Tab i Nils Sivert Berlin, (son af Henrik Jakob, 
til). 3) f. i Hernösand 14 Febr. 1798. Student i Up 
sala i Okt. 1819; kronolänsman i Sidensjö 1828. 
t 184-1. Gift 1832 mod Kristina Olsdotter öhman 
f. 1818 >. Barn. Henrik Jakob, f. 1838. Sjökapten. Ber i 
Chicago. 

Nils Olof, f. 1840. Sjökapten. (Se tab. 8.) 
Carl Valfnd, f. i Sidensjö 25 Okt. 1842. Stu- 
derade vid Umeå lärov. 1853—58; elev å apoteket 
"Fläkta Örn" i Malmö 1 Sept. 1858; aflado farm. stud. 
o.x. 4 Okt. 1862; inskrefs vid 1 arm. instit, 1865 och 
aflade apotekare ex. 9 Mars 1867; anstäld å apoteket 
i Vestervik 1867 och a nämda apotek i Malmö 1867 
- 72; apotekare i Gefle, "Lejonet-, 1872. Gift i Malin 
12 Juli 1873 med Hilda Amalia Barkman, f. derstä- 
23 Sept. 1848. dotter af apotekaren i Malm.» Johan 
Fredrik Barkinan och Gustava Emilia Lindblad. 127 

Magnus Sivert, f. i Hernösand 1815. Aflade 
styrmansc x. 1878; &ngbåtsbefälliaIVar< i Ib rnösand. 
Oifl 1881 med Kristina Mana Olsson, f. 1845. 

'Barn : 

Siri Johntina Kristi ( y f. \HH'6. 

Tab. 8. 

Nils Olof Berlin, (son af Nils Sivert, tab. 7) 

C i Sidensjö 1840. Ångbåtsbefälhaf ex. i Stock- 
holm 18/3; ångbåtsbofälhafvare, grosshandlare och fa- 
st igheteogare i Hernösand. Gift 1865 med Anna Kri- 
stina Forsséen, f. 1838. 

Barn. 

Nils Henrik, f. 1876. 
Henrik fakob, f. 1878. 
Erik Val fr uf f. 1880. 
Hilda, f. 1883. 

Tab. 9. 

Henrik Jakob Berlin, (son af Henrik Jakob, 
tal). 3) f. i Hernösand 5 Febr. 1800; student i Upsala 
1 Okt. 1819, disp. proexerc. ht. 1821; v. kolleea vid 
Hernösands skola 24 Sept. 1823; prestvigd 20 Juni 
1824; lasaretts- och hospitalspred. d. 28 samt kollega 
vid Smidsvalls skola d. 30 Sept. 1826; v. rektor der 
ht. 1828 ht. 1833; kollega i Hernösand 1833; past. 
ex. i Hov. 1841; kyrkoherde i Kordmaling 21 Febr. 
1841; tilltr. 1 Maj 1842; prost 1844; kontraktsprost i 
18(il; L. V. O. 1862; erhöll afsked från prost- 
efattningen 25 Febr. 1874. f 11 Xov. 1887. Gift 
wsta gången 1831 med Magdalena Sofia Lindahl, f. 
W6 -)• i 838? dotter af lektorn i Hemösand Olof Lin- 

eh Magdalena Katrina Nordenström. Andra 
gängen 1836 med Johanna Gustava Amnéus, f. 1 Jan. 
ioJ,), dutter af magasinsförvaltaren i Östersund Per 
Amnuus och Maria Hedenqvist. 128 

Barn. 

(I l:a giftet.) 
Karl Henrik, f. i Sundsvall il. 1 Nov. 1832. 
Student i Upsala 2 Doc. 1850; filos. kand. 15 D 
1864; v. adjunki vid Hernösamls lärov. ht. 1884 och 
vi 1865; ord. adjunkt derstädes 26 Juni 1865; filos, 
doktor 81 Maj 1869; ledamot f riksdagens Andra kam 
mare för städerna Östersund och Hernösand 1879 
1881; har varit stadsfullmäktiges i Hernösand orcl- 
rande. 

(I 2:a giftet.) 
A v, t. 23 Okt. 1837 f 31 Maj 1876. Gifl 
med August Thurdin, grosshandlare i Nordmaling, 
fburskap i Umeå 1852) agent för lifYörsäkringsbolaget 
Svea; disponenl a Ledeåfors sågverk (1877—1885). 
Bor i Nordmaling. 

Barn. 

Johan. Henrik Thurdin, f. i Nordmaling 1861. 
Studerade vid Umeå läroverk 1871 1876 (6 1 kl); 
elev 3 apotek 1876; farm. stud. ex. 7 Nov. 1879; apo- 
tekare ex. 18 Maj 1886; eger fabrik för konserver i 

Stockholm. 

Ester Thurdin, t i Nordmaling 1862. Aug. 
nan t 
April Ri härd August Thurdin, f. i Nordmaling 28 
1863. Studerade vid Sjökrigsskolan; underlöjfc- 
vid Kongl. Flottan. 16 Okt. 1883: löjtnant 23 

1888. 

Karl Gunnar Thurdin, f. i Nordmaling 1865. 
Studerade vid Umeå lärov. 1876—1880 (4 kl.); bok- 
h.illare i Nordmaling. 

Gustaf Teodor Thurdin, f. i Nordmaling 1867. 
Studerade vid Umeå läroverk 1877 1885 (7 2 kl.). 

Scth Hugo Thurdin, f. i Nordmaling 1869. 
Studerade i Umeå 1879—85 (5 kl.). 

Mana Thurdin, f. i Nordmaling 1871. 

Anna Thurdin, f. i Nordmaling 1873. 
Johanna Thurém, f. i Nordmaling 1874. 129 

lt dela U/l f - i Hernös i 1 Maj 18- ) 
Gift 1860 med sm kusin handlanden i Röras i' Noi 
Per Daniel Amnaeus, f. 1831. (S d mm slägt) ' 

r- n Ä f ' fl ! JI V\ W<] 1S Jan ' 1841. Student 
Opsala 1858; filos doktor 31 Maj 1866; hofrätt 

Maj 18/0; auskultant d. .7 och >, n 

t 31 Ma, 1870; v. häradshöfding 20 D L87 

brottmålsnotari vid r idstufvnrätten i ffefl 1877- 

lisintendent i Stockholm 30 April 1881- B V (V 

884; sekr I r re i Öfverståthållareembetet'1885- till' 

sekreterare i direktionen öfV : Danviks h ' l 

v^trfn? / 6 S^i l 8 ? 9 med Herta Maria Ma S ^ 

\ikstiom; f i Stockholm 12 Juni 1852, dotter af apo- 

areu Zakanas Vikström och Johanna Ch i 
Ailhdmina Gimberg. 

Har vi 

Mls Henrik Zal ras, i. i Gefle l&so. 

Tab. 10. 

Nils Magnus Berlin, (son af Nils. tab. 2) 
i Härnösand 5 Oktober 1771. s u d ut i Upsala 

s ; J ™ ,96j * bland de 8 älcIste docentenw d. 27 
.1/88; uppförd a förslag till akad. adjunkt i Up- 

V^ ? h iJ L T d ! 08; gymnasii djunktiHerni 
wnd lbOö; loktor derst. 1812: prestvigd samt kyrk 

tod, oi h prost i Häggdån 1818; teol. doktor ISIS- 

kvrkoherde i Stigsjö 1822; kontr. prost 1832: L. N. o! 

06; lektor emeritus 1843. f 12 April 1853. « Vf 

samtid högt uppburen och i sitt stift sanska in- 

& *Tl Crift l He ™ösand ^ Nov.lSlOmed 
*ni a Sona Gustava Kjernander f. 1791 f 1868, dotter 

Ti S ?J f l0t ^i f T ns P ek tören Md Stora 
sno? x Stockholm, Carl Anders Kjernander (f. 1752 
i 1M)2) och Maria Butler (f. 1766 f 1882). 

Barn. 

MäsJoAafU1812. Generaldirektör. (Se tal. 11). 


I ■■ 130 ■DHB 
c ?r/ Er har J, f. i Hernösand S Jan. 1815. Sti 
deDt i Upsala 16 April 1834; filos. kand. 2S Mars 18- 
filos. i kor 15 Juni 1839; e. o. kanslis Ecklesiastik' 
dep:t 1839; lärare vid Hillsks sko an å Barnängi n i 
Juli b lärare i moderna språk vid Hernösands gym- 
nasium 2b sept. 1839: examinatbr i officersexamen 
mom 5:t militärdistriktet 1841; lärare i gymnastik 
vid Hernösands läroverk 1842: lärar i navigations- 
skolan derst. 1S42 1846; ombudsman och disp hör i 
Norrlands si assuransförening 1849— 1855; tfsk d fi 
lärar fattningen i språk vid Hernösands gymnasiui 
1 Okt. 1854; reste uti alla Europas länder med un- 
danta,, af Spanien och Portugal under aren 1843— 
1861, samt vistades d rvid under aren 1857—1862 
mest i Ryssland och undergick i April 185S ånyo fiW 
ex. vid universitetet i Petersburg för kompetens till 
hö ö r lärarel efal ning derstädes: lektor i moderna språk 
vid Vest rviks läroverk 4 Nov. 1864; ordförande för 
Vesterviks stadsfullmägtige 1871—1873. f 5 S | 
1881. Gift 184/ med Tilda Karolina Johanna Hed 
lund, f. 1820, dotter af prov. läkaren i Hernösand. 
assessorn Tomas Hedlund och Ulrika Lovisa St rling. 

Brita Mana Teresia, f. i Hernösand 16 Ji 
1816. Gift 6 Jan. 1841 med konrektor i Hernösand 
Por Samuel Huss, f. i Hernösand 4 Febr. 1806. S 
slägten Huss. sid. 11. tab. 11). 

Hedda Katarina Sofia, f. 1817. Gift 1849 med 

kyrkoherden i Xjurunda Erik Johan Nordling, f. 1820. 

C lära Ehi nia Gustava, f. i Hernösand 1819. 

Gift 1853 med kaptenen vid Svea Artill. res: te Carl 

Israel Panchéen f. lSll f 1884. 

Magnus NapoL , f. i Hernösand 9 Mars 1823. 
Genom i kHei nösands skola och gymnasium 1832—1842; 
student i Upsala 8 Juni 1842; med. filos. kand. S April 
1845; med. kind. 28 Maj 1853: med. licent, 30 Maj 
13o<>; läkare vid I \ nströmska lasarettet 8 Aug. 
18o6; distrikts läkare i Ladugårdslands ftrsaml. i Sto k 
holin 12 April 1865; vaecindepötför ståndare i Stock 
holm 1 Jan. 1866 i Xov. 1867; xtra i atajjonslak i 131 

vid Svea Artilleriregemente 1867—69; o. bataljonsläkare 
vid Svea Lifgarde 1 Jan. 1870; andre bataljonsläkare 
i armen 24 Jan. 1873 och vid Svea Lifgarde 2 Sent 
s. a.: reg:ts bataljonsläkare 24 Mars 1882- E V o" 
188&. tBDea 1885. Gift l:o 14 April' 1888 med 
Nikolina Rudolfina Braune f. 1830, dotter af tross 
handlanden Gerhard Emanuel Braune o<h Sofia Char- 
lotta Engellau; 2:o 1878 med Vendela Lovisa Huldt 

1Ö')t:. 

Vendela Henrietta Kristum, f. i Hernösand 

1824. Gift 1858 med Claes Fredrik Rvdovist f d 1 

U.g 1821 i Mjölby; niusikdir. ex. i Stockholm 1852 

domkyrkoorganist i Hernösand 1852 och lärare i sån* 

a musik vid Hernösands läroverk 1869 ;- 1876 

. ILnnk August, f. i Hernösand 23 Maj 1829 

't,Ä 30 , )kt -, 1847: skref P ro graduVilS 
23 Maj 1850; filos kand. 1 Maj 185.: disp. pro gradu 
pMos 12 Maj s. ä.; lärare i naturvetenskap vid Her 
nusands läroy. 29 D . 1852; adjunkt derst. 1858- 
kollega vid örnsköldsviks läroverk 26 Mars 18$ 

C (7 vt V iiP m f l äi r erk 1Sofi: v - lektor der ht 

Tab. 11. 

Nils Johan Berlin, (son af Nils Magnus, tab- 

kola w^. 18 Febr ' ■ 1812 - Illt0 - 1 H -nösands 
vL, i,on J gv 1 mnnsium !825; stud nt i Upsala 

14 Juni m? / l0S - ka " d 12 DeL " 1832 ; fflM- doktor 

-Il V 83 ;'- docent , 1 kemi vid Upsala univ. 26 April 

iW , vl ärar f V1(1 Hernösands gvmn. vt. fr. Wil 

liat or M ^ A'; m tL , kand - 17 Sec - 183 '* ™* - 
« iat 26 Maj 18-%; méd. doktor 6 Juni s a • lärare 

rVoo' 11 ;, 1 "-/" 1 '. 1 ?> a elenl - skolan i Stockholm fr. 

H lösand f Jum 1844; fc - f - P rov - «* stadsläkare i 
1 ro ^ man - somm aren 1839: adjunkt i kemi 

S,^ <£?* » Se f- 18S * oJh lärare vid 

Oenern Ä \P^- s : :K; v - lärare l naturhistoria vid 

nciallandtmatenkontoret 1844 1845; erbjöds att 


■ 


■ i 


blifva ] ssor i kemi vid mm i Helsin | 

1S4± led. a vet. Ucad. 1844; . . pi f 

kologi vid Lunds univc 's t 4 Aug. 1845; ord. | 
fessor <]<rs(. 3 I . 1847: versi tetets rektor d 
1854 1855; prorektor 1856 ] 57; promotor vid ] 
i Lund 1859; svensk seki vid skandinavj 

na tuif orskarei na i Kri? tia 1856 oeh i Kö] 
hamn 1860; profesi r i medicin.sk och fysiologisk kemi 
vid Lunds universitet 2 Maj 1862; ledamot i styr s 
for Unarps landtbruksinstitut 1862 1864; idamol 
Malmöhus läns landsting L863 ocl 1864; företog i 
lä i Iska vi skapliga r s >r 1S5S, is< ) ocl I M; 

1 < raldii ttöi < b t. f. ordförande i Sundfo tsk 

2 D< . 1S64; Svenska Iakai sällskapets ord] 
1865 66; ordförande i direktio] n öfVei Gymnastisl 

181 6 1870; udförand i d ktion 
öf r folkskollararnes pensionsinråttning sedan 1 
ledai i af flera komit ; feked fr iireki r 

emb 20 A] ril 18; - ; ledamot f 1 in- i 

ländsk k iier och lärda samfund. R. R. S:1 \\ 
0. 4 kl. 1849; R. Y S: 0. O. 1 59; R. 1>. D. O. I 5 ; 
R. N. O. - Maj 1Sh:>; K. D. D. O. 1 gr. 1869; K. \ 
S:t O. O. 1871; K. M. St. lv. N. O. j ]> ■ s/; ; , 
ses M i: k. akademien 1866 -67: I n rf , 
,,l °' M ' rs k mmar föi Malmöhus län 1866 is' 
filos, jubeldokt 31 Maj 1873. Bosatt 

btockholm. 

•!; rlins lif visar en oafbruten k d| af v. rks; m- 
betsresultat, hvilka föi uta en syimerLi m b 
grad af vetenskaplig begåfning, flit och arbetsform 

v ' [ imih h 1! r < n " klarhet i framställnin 
aro d. ntmärkan ask merna i hans stil liksom i 

hans mun liga ih> m ak å n 5s]v larare ( b 

rskiidt s m föi läsare intoj han ett my k t fram 
stående rum, såsom författa] af läroi ker har han 
la ?™8 r m öä uman främjat och höjt don 

miska, mineralogiska och farmakologiska bildningen 
inom vart land samt förstått att ingifva af\ n d i 
obildade intresse for den vetenskapliga förklaringen af 133 

m rens als er och företeelser. Såsom chef f r det 
* sk medicinalvasendet har Berlin utvecklat m 
stlös h fruktbärande verksamh •t.-' 

Berlin har utgifvit en i skrifter af veten- 

tgt innehåll och lemnat uppsatser till flera tid 
f fter. Af hans skrifter nämnas den i slott och 
. i \ ,Hl ' h va (1 ' ' • Vi ' i", som utkom 

1 9 L1 P1 1 50,000 exemplar, 5 upp- 

P & , n 4 P ä danska . ta sa £ t 

^ oft ttl , finska och en del rön . 

ca; naturläran för folkskolor har utkommit i 11 
r, 350,000 exemplar. 

i. ,rf (i ! ft T/ /;/ » A ''" - 1 ^ 1838 med Fredrika 

, f n '";- ,ll S C 1817 i i Lund 20 tfov. 1840, 
' af r shandlaren Johan Hambraeus och Hedv 
iw ; (S tab. 12); andra gången 23 Ans 1848 m 
iiha Charlotta Braune, f. i Göl i 18 April 18*6 
; &tj Ivilin 4 0kt. 1868 dot r af grosshandlaren 
{ . ; :i Lm { |raun och S Charlotta 

v fingen i Stockholm 2 Juli 1870 m ,1 Emilie 
' f ' tuna Katrma Krieg. r, f. derstfldee 8 April 1827 
' T ■' , . V Vf !1 ^d Borgerska] ts infanteri Chri- 
I! JÄS erSam 9Uk ^ professorn i 

I l:sta giftet. 

J839. Gift i Sto. vi, h„ 1866 med Per Henrik Gustaf 

2 ' han * ^ ,c ; r « if te, f- 1815. Grosshandlare 
K.Hsk-, i j; k deriandsk konsul derst. 1851- egare 

J: .V'' ,tn: 1; - V- O. 1871; ledamot af ri£ 
8 ns första kammar 1875—1884. 

Har?), 

Sigrid Ehrenberg, f. 1S70. 
Dora Sofia Ehrmbcrg, f. 1S73 
Al/s Gustaf Ehrenbcrg, f 1875/ 
Lennart Elirenberg, f. 1788. ■ nt i 
notari 134 

Inez Ålexia Katrina, f. i Stockholm 13 Jan 
1S42. Gifl rst. ISOS med lektorn vid högre lära' 

s miuunum i Stockholm, doktor Julius Lor 
Humble. f. 1885. 

Jenny Emilia I) i, f. i S kholm 29 Juli 

1843. Gift derst. 1S07 med Isak Leopold Peterson 
L88U i 18S0. Grosshandlare i Karlsk] a. 

Barn, 

Berta Emilia T i rs , f. 186S. 

1 2:dra giftet. 

i\ Gerhard, f. i Lund il Maj 1851. Stu- 
Upsala 1871; b fi ttsex. 21 S pt. 1877; e. o 
] Svea ii Okt. b. &.; auskulta.nt i Skån- 

ska hofrätten 19 Sept. 1878; v. häradshöfdin^ h) Dec 
1879; amanu ns i Finansd | mentet 19 Okt. 1880 
t. f. sekreterare i Generaltullstyr Isen 1884; notarie 
derst. 188ö; t. f. byråchef sedan 1887; ord. s. kreterar 
18SS. Gift 23 Nov. 1885 m cl G rda Matilda Peti r 
son, f. i Karlskrona 1861, dotter af rådmannen och 
magistratssekreteraren derst. Eugen Ludvi^ Oscar Pe- 
terson och Matilda Kristina Humble. 

n- Ä ■ P ^ Emhl S - /77 ' f i Lmid 28 Ma J 1S54 - 

Uift i bto kholm 1876 med generaldirektören i Tele- 
grafstyrelsen m. m. Carl Enl Gustaf BL Å rt St y- 
J tat f. 1847. 

Bar ti. 

Gunhild Em lin Erika Storck rrfeldt, f. 1877. 
Clara Elisabeth Erika Storckenfeldt, f 1S78.' 
Frank Enk Ble kert Berlin Storckmfeldt, f. 1S80. 

Tab. 12. 

Magnus Berlin, (son af Henrik, se tab. 12), 

L A 0T VJt ] ^ 0ra socken 16 Mars 1749 - Student i 
Upsala 1766 Prestvigd 11 Aug. 1771 och past. ad- 
junkt i Besete; bmeå 1773; komminister i Umeå sta .1 
1/77; e. o. bofpredikant 1780; kyrkoherde i Rödön 
i 1 32: oppon. vid prestmötet 1800; prost 23 Mars 1807. IP- ;.> 
dvig Lundb rg i Stockholm. 

Barn. 

Hedvig Kat n na. f. j Urn a 23 Sept. 1778 
12 April 1804 ined grosshandlaren i Stockholm 
in Hambraeus, f. 18 Jan. 1762. 

Ludvig Vilhdm, f. 1779, f 1861. Kornett, 
tab. 13.) 

Sofia Henrietta, f. 29 S pt. 1780. Gift med 
md< (Se tab. 14.) 

Fredrika Charlotta, f. 1787. Gift med Meyer. 
tab. 15.) J 

Nils Magnus, f. 1792, f 1834. Prest. (Se 

Tab. 13. 

Ludvig Vilhelm Berlin, (son af Magnus, se 

ri? ™ U n* 87 D " C - 177v) - Student fu P* ala 
bi. 1/09; landtmätenauskultant 1S05; qvarter- 

,, ni ; a ^ y^ Jemtlands reg:te (hästjägarne) 29 Ai 
06; fanjunkare 27 April 1807; kornett 15 Febr. 1809; 
k d nan reg: tet med tillstånd att såsom kornett i 

armen qvarstå 21 Nov. 1816; afsked ur krigstjensten 
l 8 ^J lS °h Gift 1S12 med Anna Eleonora 

sKtaVii W ' J 7 ^ 6 ' d0tter afre ^rn vid Frösö 
skola Carl Falck och Brita Elisabet Renström. 

Barn. 

1<ua S ff &*"**• f. i Näs 18 Febr. 1814. Gift 
»46 med bruksinspektören Erik Vilhelm Edberg, •;- 
8o8; nkan bor i Örebro. 5 ' 

CW Z«<Ä.^ f. i Nas 7 Juli 181b. Intoas i 
■kholm " 1825; afg ' ]827; llialarei "^tare i 

Magnus Vilhelm, f. i Nas 7 Juli 1816. f. 


■■ 
136 Tab. 14. 
Sofia Henrietta Berlin, (d > t v ,f ]\j , n 

s< ' • m 29 S . 1780. Gifl med lands' 

fr i id vorinsp ctoren / Idol/ G 

d -\ . 1778 i G i . drar: kyrb ii rd n i 

i ■ \ ■) I i och Helena ■ i u Prh 

le i lat. r han d b imanel Kloyta N: 
-' t tan id. t 4 s . 1825. 

/j Grund, n, f. 3 Maj 1803. 

1 ( > . f. 27 April 1805. A ni 

Frös I 13 17. 

EUch Grunden, f. i Lit 2-; Sept. 1813. Vid 
Fr- 1819-1823, då han r s til! S kholni 

i i hand verk. 

101 > Jf^ Au * l G • £ i Lit, 23 Sept. 

l* lb ' y u1 F -* 1^25; ffl 5 ni samma är till 

vi ni, der han kom i m i och bl< f slutli- 

re d s. 

--W/- i A/ Grundrn, f. 30 Juli 1815 

. Jp 7 ^ ^w ' Gsr >/. f. 22 April ISIS, i L 
kom J ' skola 5 Febr. 1828; afg. 12 Ipril 1830: Tab. 15. 
Fredrika Charlotta Berlin, d t i af Ma<- 

p u ^ v\ l ' } 2 h f ; j 1 : ,l ° r ' • 17S7 ^ t isol 

Gift 1 13 med Z s»,/ j/„ / ,. f cl 12 Aug 17S <; ; 
volontär ^vid artilleri cl. t, Jan. 1788; g nt d. 26 

Jan. ii9o; und. ffi rsex. d. 23 Febr. s. å.; adjutan 
vid \ylands j d. 26 Maj 1805; offlcereex. d. 27 

Juni s.å.; förste löjtnant vid Jemtlands fältjägar 

EK h d ; - 3 ft ?. kt " 1809; erhö11 s - ä - guldmedalj 1 

jap rh ti tält; 1, n n . h. o. v. d. 11 Juli 1815; 

kap n vid regrtet d. 11 Juni 1816; afeked majors n. h. 


o. v. d. fi Juli 1833. Inspektor vid In<i 
Medelpad, t i Indal 1852. 

Barn. 
Carl G ist-af M , f. is 14. j-. 

/ ,// T ; 7//v ]/ './ '• Foras d. 5 Febr 

jsj... Intogs i Frösti skola d. 3 Okt. 18 

Ilande af anställning vid stentrvckeri i si bolra 
i. 10 Juni 1828; arrendi rad apoteket i Öfver-Kalix 

30 år tillbaka b b i Austi ,, der han 
om större vingård. Gift 1845 med Karolina Pihl. 

Af fyra bom le/ver: 
Fanny, bosatt i Stockholm. 

„ * Charlotta Meijer, f. d. 6 Dec. 1817 Gifl 
.81 MaiB 1847 med ;-'/ o/ / /;^ w/ ^ 
f. 1 Juli 1816 i Sundsvall, son till a] baren Car 
I msten och Hedvig Gustafva Brann. Studerade i 
1 inosand 1825-1827, i Kalmar 1828 1830- vä 
k t i Mar: stad d. 1 Aug. 1830; farm. stud. ex 
Soo; ap< tekare. x. d. il Dec. 1839: apol re iSunds- 
d. 1 Jan. 1843; sålde 186G apoteket och i osatl 
i Stockholm, t d. 21 Jan. 18S<5. 

Barn. 

vall d 16 Jan'' ^'""n""" . GllsU <S™ g™ TormUn, f. i Sund- 
a. ib Jan 1848. Orgamstex nd Mu-ik atad 30 Maj 1871 

Mars 1S50 Gtft HM t ,°^ J ^Ä** ro ™ s '™> f '■■ 1"' 
1S4I ttfk'-i - • t ■ i ■ me,i frlberre Alexander Teodor Pfelff f 
1841. FabnW . LjDbfipin,,, i fauns tredje gifte. (In*, barn ' 

MaskioMt i Sidney ' 7W ™' ' d ' U A ' >ril ««? i SmrfiwII 

i Sundsvall ^oÄa^ h"?^"/'" r ° ? "" s ' e "' f ' d ' U Dfc - 'S54 
i h™^: v 8bj "? H Abraham Ax>l Ruteuslciold. f. 1S20 
"•«n 9 „.dra g,fte; eger och beb.r Olatorp, Vwtergötland (Värgärd). 

Baim. 

Tora Viola Sofia, f. lS8'i. 
%TO€ Ozro/a Margrcta, i. 1887. 

/ ■/'./// Daniel Mnjcr, £ 1820, f 1821. ■■?;■:'<;<. 13S 

Joohan Qvintm Åfetjer, f. d. o Maj 1S24 iOft 
dal. student i Upsala 5 Juni 1844; filos, doktor 185 1- 
lära i lefvando språk vid Hernösands lärov. I855' 
afsked 1857; kanslist i Kommerskollegium 1863- t V 
kopist i Civildepart monts xp. 1870; t. f. notarie i kom' 
merskolleg. 18/3; notarie 1S77; kanslisekreterare i 
Civildepart ment d. 13 Jan. 1880. R. V. O d r> 
Maj 1SS9. \fsk d d. 17 Maj 1889. Gift d. 5 Febr 
1S<X) m-d Anna Elisabet Isatt och Dag, f. 18G1 d 
t r till kapt nen Axel Vilhelm Magnus JS T att och D 
a Brännared och Maria Amalia Ulrika Brummer. ö 
Hilda Emilia Mer/er, f. d. 24 Doc. 1827 i 
Offerdal Gift mod insp k n för Tunadals bol 
Carl August Stcenmark, f. ] Aug. 1810 i Westa 
1 R< senhill l Ma 1889. " ' 

Barn. 

k . c- vJ? ar X Erl h H 3 alma >' Stenmark, f. d. 26 Auc. 1853 
Agent för Iiffnr«akrmgsboIaget »Thule». 

F * k ^^ Per Rw !°l f ? Bfl f wr *' f - d - 12 F ebr- 1855 i Indal 
1*. cl. bankkamrerare i Sundsvall. Vistas i Amerika 

1R-,f ni* iftQn™' Jpfnwi Ch<lrlotta Steenmark, f. d. 12 Sept. 
>ov 1852 i Kwlsta? C,V1,1DgeDlören Erib -^onard Groth, f. d. 11 

T > . , P arl AnffUSt Steentnark, i. d. 7 Auc. 1863 å Frösön 

Kegwtrator vid Rik-bankens afdelning^ontor i Luleå 1890 

Sjömim. T ° r ° SSi(m 8teenmark > l d 29 M«i 1366 å Frösön. 

Tab. 16 

Nils Magnus Berlin, (son af Magnus se tab. 

sm r l N °Ju m " j Umeå ' Int0 & i Frö* skola 
lbOl; dmntt till gymnasium 8»0 ; student i Upsala 

1814; bevistad iltt i till Norge 1814;prestv. 1823; 

v kape lprechkant i Linseli 1828; adjunkt i Fjällsjö 

JSS.mVS fo l \ im ' Gift 1827 med Anna Brita 
Lundahl, f. d. 18 Aug. 1798. ■;- 1874. 1 39 Magnus Tt dor Berlin, f. d. 27 Nov 1830 ! 
Linsell. Missionskateket i Jockmock; prestexamen 
ffter erhållen dispens, d. 18 och prestv. d. i ) Okt' 
1866: t. f. pastor derst. d. 29 juli 1868; v. komm. i 
Q K l (i - 25 Maj 1870; komminister derstädes d 
U Juni 1871; kyrkoherde i Arjeploug d. 4 Dec, 1876: 

Ikskoieinspektor 1886; kyrkoherde i Arvid r 18< c 
Oift 1869 m d Brita Johanna. Vesterlund, f. 1841, dot- 
f kyrkoh. i Jockmock Gustaf Vesterlund och Bri 
; i na, Nyström. 

Barn. 

Htm •;/• Ti <rlor, f. 1870. 
Hanna Kristina, f 1872. 
Hulda Augusta, t. 1874. 
Hugo Emanuel, f. 1875. 
Ernst Gottfrid, f. 1877. 
Clara MarUt, f 1882. 

Vik Henrik Berlin, f. d. 26 Mars L834 Vid 

i-n sands läroverk 1849-1850; elev vid Seminariet 

Hem. sand, d r sk llärare-ex. aflades d. 13 juni 1854- 

Skollärare i Refsund d. 14 Juli i länsmansex! 

. 14 bept. 1860; kronolänsman i Refsund (Gällö) d 6 

ni 1866 Gift 1861 m d Johanna Elisabet Amrfn, 

7 Nov. 1831, dotter till komministern i Håsjö \n- 

s Vmnn och Stina Brita Ångman. 

Barn. 
Hilda Brit,, Krisfina, f 1862. 
Änders Gotlwrd, t. 1863. f 18S1. 
Nils Magnm, f. 1865 f 1SS1. 
Til la A' na CJarl tta, t. !Sb7 
Barn. 

Matilda Berlin, t d. 9 j un j 
med skolläraren Anders Naöslund i 
f. d. 20 Jan. 1821. 1827, f Gift 

hans l:sta gifte, 
140 I Svei sk SI. g kalender i p if\ „ prosten And k 
, V b stamfader, men då Skam stif 

1 " :/LI ' I tager nfigon pres lettanan 

tordi val ett i , Qg t j denna . 

. . FI ;' r u ? * sia ds tamfad röfvers 

d •'S A \ 1 nn? r !7- 0hai f A " X " éus ' f" 1 ' 1 i Stockholm 

a. ÄApnl i/oo; nt gs til] volon är vid Snen ska 

E? 7rk ¥• ^^ ,763 b Wtafft 
Mai* 1,04; föran vid Kongl. Lifgardet den 25 Oktober 

l " 9 '/ fc d - 18 ° k! i' 1770. Utnämndes tnl 

sekundad tant vid Jemtlands reg:te d L Jun? ?77? 

^löjtnant d. 8 Okl , 1776; till kapten 30 £ 

mts n',i /' i anit f bö11 afsk d med öfverste löjt- 
nants namn, h .1 i- o h värdigbi I d. 4 Okt b, r 18 0- 

ST1 'T; 1( V! 9 - t « öst, rs«nd II Si Is?: 

Barn. 
D ec s /****** Magdalena, f. d. 31 Okt. 1774 f d. IS 

Evfrosyna Justina, t 1777 i 187° Gift 
med Rödén. (S W, 2). ' 

«. u 7 '"'- f - A 19 Febr. 1779 
förvaltar. . (Se tab. 4.) t 1850. Magasins- 141 Tab. *> Eufrosyna Justina Amnfiis, (dotter af Vn- 
r.s Johan, se tab, I)f. d. 16 Dec. 1777 fd. i Jan 1872 
«, ; d. 2 Juli 1815 iij<-d N/h OloJ Rödén f. d 9 8 
I 1782; landskanslist i Östersund 1812- v hands 
re d. Sept. 1817; stadskassör i Östersund d 
7 Mars 1826. Död d. 8 Maj 1861. 

Barn. 
Kristina Brita Rödén, f. d. 17 Dec 1815 
i , d. 80 1 Ang. 183 med fanjunkaren Nils Jakob* 
hrling f. 1813 t 1848. (S< tina cdflgt) 

A ils G«wg *&&>/, f. 1818 ■;- . Tullför- 

Itare. (Se tab. 3.) 

Tab 3. 

n , N11 , S , G , e .°c rg Rödén ' (son af * l? ^b. 2) f. i 
pund d. r ;3 Sept. 1818. Intogs i Frösö skola 1828; 

s itvan a Osi rsunds postkontor 1«32; eästeifvare 

k rsimd d i Jan. i &3 3; skrifvare mtoret 

4 Juni 1836; e . o. bontorsskrifVai-e i p stverk t d. 
u «i« ' f - f P° stin spektor i Östersund d. : 

1^42; gränsndare vid Jemtlands gränstullbevak- 
mng d. 30 Maj 1642; bevakningskontrollör i Jemtland 

5 io% 8 ^ S:lmt f Jemtla nd och Medelpad d. 
P S n 1S Al\ tuIlf ?^tare i Dufed d. IS Jan 1870. 

lsiri ; i \f ,, f T ; 3 Januari 1883 - Gift d - 5 A «i 

«>U) mul Vendia Johanna Elisabet Hallström f d 7 

uil 1829 t d. 28 Juni ,887, dotter af regemente 

i-,;., ' ^ fältk£ ™reraren Pär Hallström och Brita 
ivnstma Berg. 

Barn. 

Vendela Gcorgina fustina Kristina Rödén 

'Vestan, Frösön d. 9 Nov. 1862. Gift 1SS2 med 

diåväfr 615 ° tt0 ^^ Bergman, f. 1S54: bo i 

AV,' //,/■, MkoUms Rödén. t d. 3 Ang. 1864 

'rosön; intogs i Upsala h. läroverk 1875; matur. ■MHHHHHHKI 142 
* 
\. 1S8S; student i Upsala s. a.; med. fil. kand. d. 29 
Maj 1884; amanuens vid fysiologiska institutionen 
Upsala 18S7; med. kand. d. 2s Febr. 1859. 

£ [oscfina Rödén, f. i Östersund d o i 

Ang. 1866. 

Götilda Elisabet Röden, f. i Östersund d <> 

Juni 1S08. 

Anders Gabriel Rödén, f. i Östersund d. . i 
Xov. 1S69. f 

01 Ilad r /■ d r R öd //. f. 1S73 i Åre. 

Tab. 4. 

Per Anméus, (son af Anders Johan, se tab. 1 
l - d- 19 1 _ . 1779. Volontär vid Jemtlands i g:t 
d. 26 Juli 1780; < ed. mönsterskrift vid J biands 
regite d. 25 Juni 1.95; student i l p ala I. 21 F 
1797: bruksinspektör vid Ljusnedals bruk; uppbörds- 
mönsterskrifvare d. 2 Mars 1816; Lansman i Suni 
1815; krön ma a insförva r d. 14 Feb$ 1322. A 
sked från mönsterskrift retjensten d. 22 Maj 1834 
t i Os i un,] d. 18 Jan. 1850. Gift med Maria B 
denqvist, f. d. 26 D c. 17 2f 1853, .1 t r af sk] 

cl rems ;tar n Johan H< I nqvisl i ÅmfiJ i hans fl 

a gifte. 

Barn. 

Anders Johan, f. 1804 f 1866. Kyrkoherd* i 
Haf\ rö. (Se tab. 5.) 

Kristina Eu ym Mana, f. ,1. 18 Dec. 180* 
1 ogift d. 30 April 1825. 

Per Erik, f. 1810 f 1869. Kyrkoherde i Nätr a. 
(Se tab. 11.) 

T u Karl Sakarias, f. d. 6 Febr. 1813 i Östersund. 
Intogs i Frösö skola d. 2 Okt. 1822; handland 1866 
i Fun . n, Tännte socken, f d. 13 Sept. 1869 i 
Furiasdal n. Gift 1839 med Ingbertina Johanna Dahl, 
f. d. 14 April 1812, bor i Funa dal n. 143 

J oha ! stat '• f- d. 1 Nbv. 1815. Gift 

1836 med kyrkoherden i Nordmaling, kontr. prosten 
rik Jakob Berlin, f. 1800 f 1887. (Se denna slägt) 
Magdalena, f. d. 5 Mars 1817. Gift m 
L ndgren. (Se tab. 12). 

, N < / [ L * r <?> t. 1819 f 1876. Postmästare 
i Luleå. (Se tan. 18.) 

fjiulic Charlotta, f. d. 2 Juli 18 Q -J t d 21 
uni 1820. T 

Tab. g. 

Anders Johan Amnéus, (son af Per, se tab 

r. d. 29 Sept. 1804 å Ljusnedals bruk. Ii 3 i 

sk la d. 15 Febr. 1815; sergeant vid Jemtlam 
I d. 24 Juni 1819: afgångsex. till gymn d 17 
1 1822; faitväl 1 d. 10 Mars 1824; afekedd. HPebi 
>; student 1 Upsala vt. 1 26: prestvigd d. 16 
1627 och adjunkt i Stöd , Graninge, Aln h Gudmun- 
drå församlm tr; past. 1835; kvrkoh i 

H; |ft rö 1839: tilltr. 184n. f död d. 1 Ang. 1866. 
Curt med Anna Lovi 1 Orstadius, f. d. 12 Feb 1800 
, d. 20 Augusti 1869 i Haft d tter af kyrkohe 
den 1 Gudinundrå, prosten David Orstadius och Ulril 
Dilln< r. 

Barn. 

Per Daniel, f. 1881. Handlande i Röras. (Se 
■ ()). 

Axel Johan, f. 1833 t 1881. M d. doktor. 
(öe tab. /.) 

tsl, f. 1834 Inspektor. (Se tab. S). 

Karl Sivert, f. 1836 Forv.dtare. 9). 

i ^ Jr in 2 a Mar,a - f - i Gudmuridrä d. 2 Sept. 1S3S. 
Meta i nsföi st. i Hafv rö 1867 70. Gift d 10 

L;.°, m f d kyrkoherden i Forss, Paul ^ 
'■ iö-,ij i Lockne. 

lydiaL x, f. d. .9 April 1841. Poststations- 
est. i Hafverö lb70 75. Ogift, bor i M; stad. ^^"iHIHHH 144 Herman X mucl,t 1842. 

rerare. (8< tab. 10.) 145 Landskam- Tftb. O. Per Daniel Amnéus, (son af Anders Johan 
Sf tab. >l f. «i 30 S pt. 1831 i Gudmundrå. In 
i 1 k I.i d. 4 Okt. 1841; kom till Röras 1844- 

handlande i Rörte i Nfoi e. Gift 1860 med sin kusin 
Pendla Haria Berlin, f. d. 1 Maj 1839, dotter af k 
l(| ' n i * 'dnia n Henrik Jakob Berlin 

b Johanna OJ isi :\ Vmnéus. Barn. * s C d. 20 Ji 18(31. Gift d. 17 Juni 

1S/9 med kyrkoherden i Sveg, kon tr. prosten Nils 
Li f. 1346 i 1885. i r i Östersund. 

Barn. 

\ih Birger, f. 1881. 
0#<; Ragnar, f 18S5. 

.«5w/ä, f. (I. 1»! S pt. 1862. Gift d. 10 Sept. 
>2 med sm systers sv; kyrkoherden i Säfvar 
Jakob Löfvenmark, f. 1847. 

///; Bertina fohanna, f. d. 22 April 1S64, 

tvilling. Gift 1883 med handlanden Fr drik Siöstedt 
i Funäsdalen. 

>/*/* Avr/ /A/////, f. tvilling d. 22 April 1804. 
khallare vid Ask sta sågverk i Helsingland; bokhå 
lare vid Manna -Sändarn jerm ig 1S82. 

Johan Gustaf, f. d. 27 Juli 1865. Stud rande. 

A /, ti i: (1. 25 Januari 1868. 

ATtr/ fiiwir A , f. d. 9 Juni 1869. An 

staid vid järnbanans mek. \ rkstad i Tronhjem. 

A //v/ Herman, f. d. 3 Augusti 1870. 

/V Arvid, f. d. 4 Augusti 1871. 

Augusta Sofia, f. d. 21 Oktober 1872. 

/""/v, f. (1. 19 S pt. 1874. 

Lydia l Inka, f. d. 5 Jan. 1876 f d. 18 Dec. s. Tab. 7. Axel Johan Amnéus, fson af Anders Johan 
■ ; t d. 14 Febr. 1833 i Gudmundrå. S 
Frosu sk h d. 4 Okt. 1841: student i r 1M h 
• 1851; med. fil. kand. i Dec. 185 ; med kand d U 

I J. 1 Maj lbOo; ord. lasarettsläkare derst. d 16 

,kt V%& la ^^s- o b kurhusläkar i Borås d 9 

1 1868; andre stadsläkare i Göteb< 1876 -•-,/ 

|. 1881. Oifi l,70d. 29Aprnnr^naH , r ; 

i; Vilander, f d. 20 Maj 1851, dotter af profes 

' Nils August Vilander och Regi 1 

Barn. 
Anders Johan, f. i B d. 7 April 1871 Tn 

A inia Regina, f. il;, IS 1372 

Hcrta Matilda, f. 1876. 

Nils August, f. i Gen g 1878. 

Tab. 8. 

- -fan. iSo7 1 Ljusdal, d< tt r affiUtväbel Ronand! r. 

Barn. 

l£ Nft ZA 0/!a ': G :f aA f - S ^er-Luleå d. 2 
A K^L?"*™' NeSi ° r ' £ d - ! Febn 1868i ^K ■ 
■ 146 

ViUtelm, f. i II (1 d. 14 Sept. 1869. In ^ 

i Hudiksvalls hii verk 18/0; matur.-ex. 1887; stud 

i L j sal.i s. a.; jur. pr< I. \. d. JO Maj 1888: stud 
i Lind 1889. 

Tab 9. 

Karl Sivert Amnéus, (s n af änders J ha 
s tab. ■)) f. i Gudmundrå d. 4 Nov. 1836. Ii j 

Prösö skola d. 2 Febr. 1846; a ; fr. 5 kl. 1851; 
Förs 1 re i i Dickson & C: i Göt rg med i >n 
i Ljusdal; ;ai af Akerslund i Ljusdals i ! i. 
valtar< för b\ iks Akti l I tion i An 

1886. Gift d. 30 \i . med \l\.\ Kristina Arnlöf, ti 
d. is Dec. 1837 i Ofvanåk r, dotter till komministern 
derst. Sven Arnlöf h Eva Beata Ronander. 

Barn. 

Anna E i, f. i Haf\ d. 4 Tan. 1863. 

Guvernant. 

Andera Johan, f. i Hafv rö d. 10 Jan. 18(34. 
Studerad i Hudiksvall 1878—1882 (6 8 kl.); ele^ 
"II tek 1882; farm. d. \. d. 22 Sept. 1885; apo- 
kare x. 1889; tjenstgör i "Enhörningen" i S kholm. 

r i Matilda, f. i Hafverö d. 21 Juni 1865 
d. 23 Aug. 1881. 

Ilia L Maria, f. i Hafverö 18(30. 

Karl S r Axel, f. i Vemdalen d. 23 M 
186S. Tul s i Hudiksvalls läi verk 1878: matur.-ex. 
1885; sergeant vid Helsing i :t( d. 10 Juni 1886; 
elev vid krigsskolan d. 1 Juli 1886; offi. rs \. I8b7: 
underlöjtnant vid nämda r g:te d. 4 Nov. 1887; f d. 
^6 Juni 18 ( J0. Skicklig militär, god kamrat, saknas 
han af förman, kamrs r b manskap. 

Lydia Ka? lina, f. 1800. 

tiernuin, f. i H< de d. 9 Mars 1871. Intogs i 
Hudiksvalls 1; ik 1881; matur.-ex. v. t. 18S9. 

Ernst Helmer, f. i Hode d. 2 Aug. 1872. In- 
togs i Hudiksvalls läroverk 1882. 147 
Signe Teresia, f. 1874. 
Per Gunnar, f. 1878.'' 

Tab. 10. 

Herman Nestor Emanuel Amnéus, (son 
^ lera Joban, se tab. 5) f. i Hafverö d 19 Febr 
• ' s } Sundsvalls läroverk ht. 1853; i ö 

il. > \|nl 1862; student i Upsala 1802; kam ial v 
' UiIv m - "-i t- k postinspektor i Lnl 

i Oktobe,- r '"' ta Caste S réD . f - 1840 Ba rn. Anna K<irolma a f. i Luleå d. 22 Maj 1S74 
•s,..-v >W«, f. i Lul å d. 18 Dec! 1875* 
Agnes Marui, f. i Lulei d. 17 Juli 1878. ' 

Otto "t \m CImrhtta ' l j Lul ^ 1879. 

Tab. 11, 

*■* i S S aif " d if Xf ^i d " ll Aug " 1827; sfcu " 
34- DMf^S iT , 0kt i? S1; P restvi S'l <1. G Juli 
», Pa b t.-aclj. i lorsåk r; adjunkt i Berg d. 16 Okt 

■■ } Kanspred. i Locka och Nas d 22 Wiliwv 

T:r r kt ; Au r d - iu d -S ä : 

\ krnri i' f - pastor 2 Gudmundrå d. 22 Jan. 1840- 

3 krfrS i ' T fej - 1845; *• f pastor j Själevad 
^kor från den 7 Juni 1848; past.-ex. 1849; pastor 


I 14S 

i Bjurholm d. 10 Jan. l 53; kyrkoh rde i Nätra d v 
Viril 1S6S; tilltr. d. 1 Maj 18(><>; f d. 22 Nov. 1877 

Gift 1S4S med K tirietta Borgström, f. d. 6 

Vug. 1823, d »tte.r af kyrkoborden i Natra, | r 
\n I ra B rgst h i i I! m [. B rlin. En , 

bor i X.iti 

.i/-/./;- .4// N f. i Bjurholm d. 24 Dec. 1854 
Studerade vid u sands läroverk 1S69 74 (6 1 kl)' 
postskrifvare i Luleå 1874: extra biträd vid postkon- 
torel i Lu !. 18 V i . 18,4; e. o. ] [j r d. 

27 Mars 1876; i. f. j stare i Boden 'A— 4 /n 1876* 

t. f. po fcmilstari i i "A— Vi o 1878; entled. från 

befattning n som « xtra biträde i Luleå d. 17 Mars 1879. 

Karl Helmer L, la, f. i Bjurholm 18f 
Studerade vid Hernösands läroverk 1869 74 (5 kl.) 
rksbokhållare; ka r. 

Vendela M Henrietta, f. i Bjurh Im 1861. 

Gift 1882 m l skräddaren och handland n Carl Modig 
i Hem id. 

Selma Emelia Adelaide, f. i Bjurholm 1863. 

Lärarinna. 

Tub 12. 

Sofia Magdalena Amnéus, I r af Per, 
• 4i f. d. 5 Mars 1817. Gift d. 5 Sept. 1S41 
med Per Gitstaf Landgren, f. i Högdal d. 13 Nov. 
1802. Föräldrar: koraministern i Segersta, Upsa 

stift, Lars Landgren och Elisabet M. \ dolius; stu- 
dent i Upsata 1819; ] tvi 1 d. 11 Le . 1S25; past.- 
ex- jl. 9 Juni 18-34: kyrk herde i Högdal d. 29 Nov. 
1837; kyrkoherde i Sagga och Östuna d. 22 Okt, 184 
tilltr. 1850; j- d. 25 Jan. 1861. 

Barn. 

Mana Khsabet Landgren, f. i Högdal d. 4 
Juli 1842. \ 


d. 6 Sofia Augusta Landgren, i. \ Hoedal 
Okt. 1843. Lakar sedan 1881 handel i Up! 

Gustaf Landgren, f. i Högdal d )kt isr 

1. ii Upsala katedr.-skola 1857; matur.-ex 1887- 
Tab. 1> o» Nestor Leonard Amnéus. fson af p*, o 
tal, 4) £ d 9 Febr. 1819 i Östersund ntogsfrrö 

17 Dec fe f' / k01 l* 0rS: kl ,fvare j P^tverket d. 
," r ' fc< f Postonspektof i Luleå d. 19 Juli 

r v "T^i^T^l derstädes d - " Juli » - 

k- v. o. is<0 f d. 13 Mars 1876 Gift 1838 m, 
anna Magdalena Castegrén, född XorSLS 8 
i 1883, enka efter sjökapten Castegrén. 

Barn. 

hh , . ff a 7, ia %"*** m > £ l Lu] ea d. 16 April 185! 

fcxtia biträd vid postkontoret i Norrtelje d. 3 Juli 1SS 


^■1 1D0 assd.Treiii- 

X|i ten mar frän Sundsvall, der en i ,i 

man Edvall bodde odi var foder till 

Tab. 1. 

Laurentius Edvall, f. 1697. Student i 1 

sala 1.19: pr s vigd 1726; kommu ■ i Brunflo 174] 

<* och bebo* gen gärd i Åsans bj af Näs s 
D 1772 Gift med Margreta Bång, dött r af läns 
mannen i Offerdal Anders Bång och Brita M 
ter Lund. 

Barn. 
Brita Kristina, t 1734 f ogift i Åsan d. 11 

IVLciJ lo lo. 

/; f. i Brunflo 1786. Student i Upsala 
i<-> ; landtm.-ex. 1761; komm. landtmätare i Upsala 
lan; andre landtmätare derst 1812—1818 

,_ rn Kristian, f. 1740 i Brunflo. Student i Un i 
1^9; prestvigd 1763; skeppspredikant pa ett osth 
fartyg 1.6 . Död i Canton L769. 

Lars, f. i Åsan d. 7 Okt. 1749. 

Karl, f. i 753. Guldsmed. (Se tab. 2.) 

Tab. 2 r*m Karl Edvall, (s n af Laur., se tab. 1), f. i Åsan, 
Nas socken d 2e Sept. ] 753. Guldsmed i Östersund. 
X£ K®™** hjS sin so » Pesten Edvall i Jan. 1842. 
Sa-J oo T , ? ea ^ Persdot * r, f. i Bl läng, Näs 
Z\ \ 22 ^ nl Jl^- ' dotter ftf hemmans^ar 
?™ fm P f Olofsson och Brita Eatrina Sidoni. 
underofficcrsdotter frän Sunne. 151 Barn. igift. /.";" 7/ ; // ^/,;' 788 ' i - IS: ' 8 - Falt Prost. (Se tab. 8.) 
/V/iw, f. 1700 f i Östersund d. 11 Nov 1707 
Mat; Katrina, f. i Bri nflo d. !4Dec. I79i'. 
Karl f. d. 4 April 1796. Kontingent bor 
ft i Oviken och \ :en. 

Kristian, t: d. 16 Febr. 1700. Guldsmed. 

Laurentius Edvall, (son af Kar], se tab 
i Isan d. 10 Mars 1788. Intogs i Frösö skola 1798- 
t i Hern sand 1805; student i Upsala 1S09 : 
d d 2 Juni 1811 och huspred. hos gener 
t nten La rbring; t. f. hospitals b läsaret 
rf. i Upsala i Juh s. &.; ord. hospitalspred. d. IS 

a ' «?3 C "r°' bfltal J° ns l ml - Vld Uplands regrted. 
Au . 1812; disp pro exerc. i Upsala 1813; I . doktor 

i S' a i m V 1 -"' ed - vid Svenska annéns siukbus j 

r A , ■ f" T, i um s - å - ; g arni sons- och sjukhuspred. 
n InkshaM cl. 15 Nov. 1814: pred. vid invalid 
s- och fe i ktionshuset i Upsala d. 29 tiept lSlö : 

km. e f l 81 S k}lkh ul * 0viktn d - - s Okt. lSlöi 
ilti. d 1 Maj 1S20; bidrog till biblioteksbusets 

id i ed 5,000 kn n r aren 1824 1825 

' If 2 ? fälfc Pr°st d. U Jan. 1828; stiftsmllmägtia 

1 riksdagen 1884 1835. Död d. 19 Feer. 185& 

>di d. 10 ^ ,v. 1821 med Sigrid Johanna Oldbers f 

ne i Ä 1S °/> 1 ' d n3 D C - 18S5 - dotter ^ länsmän 
nen i Oviken Johan Oldberg och Mana Brita Trygg. 

Barn. 

Aurora Krisfina, f. i Oviken d. 1 Nov. 1S22 

' '' ; st. d. il Dec. 1825. 

Kan, li,,a Johanna Beata, f. 1824. (St t ih 4 ) 
Karl Johan, t 1826. Kyrkol, Se tab. 5). 

Int„„s ,v f J "Y'"J- f - j 0vikl » d. 1 Mar. 1S29. 
""»ga i Frösö ö koln d. 1 Okt. ISob; student i Upsali ■■ ■■■■■i 


i™ I 152 

5 Juni 1852; telegrafassistent 1856; kameralen i 
1S61 ; e- o. amanuens i S i iska centra] \i m 
' • °- k nt rsskrif rb t 1861; sakföraj 

kommissionär i Stockholm und r fl ra ar; erhöl a f 
sked fr. t I rafverket 1S74; t. f. k ntorsskrifva 1( i 
Stockholms postkontor under åren 1867 73. Erhö] 
dispens från t logiska examina; afladi pres exam 
Hernösand den 8 o, h prestvigd d n 3 Maj 1874- 
till past. adjunkt i Nordmaling; komminister i SI 
d. 30 Juni 1875: kyrkoto rd i Grundsunda 18 4 Git? 
d. 16 Juni 1854 med Brita Persdotter, f. i 0.;: 
Hackas bi k n. d. 29 Sept. 1830, dotti r f h mmans- 
egarcn d ra . P r I son o h Kristina And* r d 
(af Dillnerska slägl n). Aktenskapei i trnlöst 

Ixci Alfred, £ 1830 f Land brukar 

(Se tal». 6.) 

Frans G t!,,, f. i Oviken d. 2S Dec. 1832 t 
derst. d. 21 Okt. 1834. ~ 

/Vww T////,//;/, f. j Oviken d. 27 D . 1 35 
i derst. d. 17 Mars 1841. 

. , _ August Eugéne, f. 1S37. Läns\ t rinär. 8 
tal», i.) 

E ™ ld Valdemar, f. 1 Oviken d. 2S Okt. 1838 
Intogs 1 Sept. 1848 i Östersunds lai verk, hvarifrån 
han afgick d. 30 Mars 1S59 (5 kl.); aflade 1862 st. 
dent x. 1 Upsala och ant .gs d. 13 Nov. s. a. tilllandt 
matenelev; aflade landtmäteriexamen l*ou och landt- 
mäten-medhjelpare hos komm. landtm. H 1 Fr. B h 
t d- 26 Mans 1868. 

lc „. Josef Fra ™ Verner t f. i Oviken d. 13 Dec. 

1844. intogs 1 Östersunds läroverk d. 29 Maj 1854 
och afgick fr 6:e kl. d. 5 Dec. 1864; elev & apotek 
s. a.: afla 1 fann. stud. ex. d. 27 Juni 1869: e. o. kem- 
torssknfvare 1 postverk- t i Mars 1808. f d. 8 Aug. 1875. 

Tab. 4. 
Karolina Johanna Beata Edvall, (dött r 

n-* t ? te -! Se tab - S) » f - l 0viken d - 2 6 Juni 1824. 
Uft l:o d. 25 Jan. 1847 med bruksförvaltaren, bergs- 153 
Barn. 

(Alla af 1m giftet; baralös i senare giftet) 

rfl8»T* * W " M A ' " a d ' *»• t 4 4 
O/-/ /W/v/- Ferdinand de Ron f i Åhn H 

v Aiib- löbJ till il. 29 .Vu" 18f;8 (\ m v i tt 
1 ht 1808 till vt. 1374; XÄÄ Ä 

• — Ma -1 18 74; i ni nr } Upsala sa r J V* 

U I) s eonora Maria EllvalL f - is<5a 

■ StioÄfred s n? smannen * 

skurs till stud „t xamen i Sto, khSHS?X 

vid Nya Elem. sk lan i S kholm d. 19 Ma iS 

nd v „, institutet i Sto. kbolm d. 15 A ' 

, 8 ^onsM S a ä kare vid Jemtlands hastjägaS 

*M ,i f ,' 8, J fc m,anx - d - 1L> J »"i 1SS0; erhöll 

Led Jto i skvadronshästläkar tj nsten d. 13 Dec 
1, distnktsvet rinär i Ak rs h Selebo härader af 
■imanlands län d. 1 Jan . ,882; bor i Marie*ed 
do Okt. 1SS3 med Ebba Lovisa Lind f d 5 

o , m K,°i te ^ af 8tad släkaren Johan Christoffer 
L ™ o h Matilda Carolina GieweemOhL 

Bo»'», 

Ai, ,n/f fe £,,„, f . d , 12 2s'ov. 18S4. 
^ -">" !S ''c #on, f. d 12 Juli 18SC. I 
■ 

■■i 164 155 H 
l Tab. 3. Karl Johan Edvall, (son af Lau n ., b 3| 
i. i Oviken d. u Sept, 1 826. Intogs i Fr sö skola 

F< br. 1836; student i Upsala d. 11 P i r 1848- 
dåre för Kullstabergs badinrättning i \ 
•estvigd d. 16 April 1850; folkskol]! ■ i ], 
nos ; md d. 2 Juli s. ..; t. f. ftngpred. d v. d. 7 V ril 
18Ö2J; past, ex. d. 26 och 27 Okt. 1 63; :. f. hospj 
pred. i Fl rnösand d. 1 S p . 1S64; komminister i Niu 
runda d. 17 Juli 1865, tillika brukspr d. vid G 1 , n] 
d. 3 Jan. 1S6< ; kyrk h r.ie i Öfver-Kalix d. 26 im> 
i86t; tilltr. d. 1 hj 1870; kyrkoherde i Ter. .k a 

!^| V, "r-r 7 ;V^ ,lltl -;\r 1 Maj 1875; k °nta*tepn*i 
ibbV. Grift is. ,6 med Margreta Andersson, f. d 2* 

Mars 182m. ' 6J Hellevi Thcsda Kat; folianna, f. d Ifj 
Febr. 1857. 

.i/W/ Margreta Elisabet, f. d. 21 April 1S5S 
■% w ^ ^ JA////, f. 1860. Gift 1884 

Mf past, adjunkten Carl Fredrik Ferdinand de E 

i. IS- le tal . 4.» ' 

w Laurentius, f. i Sä rå d. 11 Okt. 186 
btuderadi vid Hernösands läro\ rk 1876 1882 (6 2 )- 
elev vid Vei rin rinrättningen i Skara d. SO Aug. IM 

fj^ - »t- i 19 Juni isso; priva ^ terinär i 

, r ./V v/ W?h?, f. i Säbrå 1SC5. Stu- 

ex 1884 Hernösancls läroverk 1875-1884; natur. 

&*frid Valborg Aurora Karolina, f. 1S6G. 
ästor l nia, f. 186 . 
Viktoria Fanny C /( / a , f. 1S70 

TT.m oo^*?? Va '"' f * 187L Studerad- vid 

Sffr la f v - 188 0~1889; maturitetsex. 1689; 

student i I psala ht, ». a. Taft. 6. Axel Alfred Edvall, (son af Laurenz, se tab 
f. i OmI n d. 3 Dec. 1830. Inl i Frösö skola 
Barn. 

a, !" ( ! Aurora, f. 1855. Gift 1881 in d folk- 
' n i Sunr, , Vnd- rs Tunéll, f. i H ro d 
M .i 184.-). ' ° L 

°bf AV"* Laurentius, £ 1357. Studera- 

vul O rsunds läroverk d. 14 Jan. 1871 -1873 (2 kl 

1 s X JV 1: , h .rikmän Rob. Fr sk i O mn cj 
5. ■ ..; land brukare i Slandrom, Frösö s n. Gift. 
Anna O lava, f. 1860. 
Johan Vilhelm, f. 1863. Landtbrukare. 
1 // Maria Kat lin r, f. 1872. 

Tab. 7. 

August Eug;éne Edvall, (son af Laurent. tab. 

Ji °, J lk ™ å i B1 ?2Ii 1887 - Int °gsi Österåi 

ik d. 16 Jan. 1848; afg. 185(5 (6 kl r elev vid 

Okt. 1861; sk^adronshästläkare vid Jemtlands 
aiekår _ d. 17 U, . 1S59; afeked d. 25 Juni 

26 t,^ V i q,T U ; ' ;' n Ulds norra disfcrikt sedan 
r 1 t 4; b ;J ' :N ' ( rinär vid D *»«nda 

25 Jan ifiWHn 1 ? 6 ! ^ ?' K Sept 1S76 °^ h fr - 

i <Mers n,l f -f ?' - {? m ,878; bebor e S tn s "' d 

Rli, V^rf 5 Nov - 1S71 med Anna Mar- 

a o umfJ- ' ?Ä * ! Au - 1S33 - t d. IS 
IM-, t 61 ' f f ^brukaren Carl Magnus Berg- 
°c-u Marta. Justina Ilolmb rg. ■IH ■ 
136 Barn. Carl An, i, f. ,1. 31 \. U g. 1872. Stu 

lan d. 25 Aug. 1SS1 vid Öst rs nds läroverk 

/w/ / / , V/,, f. d. 15 April 1875 t d ,■ 
Juni 1870. ' • ö 

Crl( trcnh ts, f. d. 5 D . 1879. 

S t Anna Elisabet, f. d. 15 Maj 1SS4 •;- a 
21 Okt. 1886. f d - 

B rt l A tgust, f. (1. 17 April 1889. -•->•:— 
OcfelirLd.. 

Jemtländsk slägt frän Ocke bj i M rsils s . i, 

Tab. 1. 

Jon Andersson, f. j o ke d. _7 De . 11,99 

ins gare i 1 

Barn. 

' m ■ ■ 1736 f (Se tab. 2.) 
Tab. 2. 

i o J u!t ,^? SS T ? n ' (S0U tilJ s fcab - 1) f - i Ocke 
i J i?u Vr Hemmansegare i O k . Dog und r en 
teresa till H Jamgland. Gift , led Malin Olofsdotter 

ffar/7. 

-^?'A }JS?" Hemmansegare. (Se tab. 3.) 
viof 1 17/0. Hemmansegare i Ocke. (Se tab. 5.) 
Jngeb rg, f. 1775. (Se tal,. 9.) 
4r»«i f. 1778. (Se tab. 10.) 
Malm, f. 17S0. (Se tab. 11.) 
Brita, f. 1782. (be tab. 12.) 
<**«»* O^äw/. f. 1789. Stadspredikant. (Se 


Tab. 3. f 1 . < ^ on TT Jonss on, (son till Jod Jonsson, se tab. 2) 
"t>& Hemmansegare i Myckelgård, Mörsils socken. Barn. ^^kv ( \ Ja rl 7< T^° n / f ' 180a Hemmansegare i Myc- n 


158 
/ rg Jomifotter, gift med hemmans 
Kils Kristiansson i Tassberg, Mattmars socken. Fak 4. Jon Jonsson, (son til] Jon Jonsson, se tal). 
Hemmansegai i M\ k m\. 

Barn. 

J ii J nsson Mankell, hotellvärd i Mörsil. 

Tab. J. 

Olof Jonsson, (son till Jun Jonsson i 
f. 17/(>. Hemmans are L Ocke, f 1833. Gif a 
Brita Pettersdot er IY. Mellbyn i v btmars s< eken 
1780 f 1849. 

Barn. 

Magdalena OlofsA tt r, f. 1802. Gift mod hem- 
man ii \is Nilsson i Gräfbe, Mattmars socb 

Karin Olofsdot r, f. 1807. Gift med K 
Larsson i Ocke, f. ISOS. 

Uarn. 

Ohf KarfasoJh f. 1839 Auladc iggfors Bnickorlfa- 
brlk. j- 18S7. 

Jon Olofsson, f. 1810. Landtbrukare. (Se tab. 6. 
/ OlofsdofUr, f. 1812. Gift mod h 

mans an n Nils VnJ rss n i Krokom, Mattmars so k n. 

Brita 01 . f. 1815. Gift m< d b mmai 

egai ii 01 f Mårti i ss m i Sällsjö. 

7^/Av- (9/ ss r, f. 1817. Hemmansegare. (S 
tab. 7.) 

y ' ^ 0/ ,/V // ,-, f. 1821. Gift med Erik 
kristensson. (Se tab. S.) 

Tab. O. 

Jon Olofsson, (son till Olof Jonsson, se tab. 5) 
f. 1810. Landtbrukare i Ahn, Hallens socken. Gift 
med Anna Olufsdottc r fr. Ahn. 1.7) Barn. 1 O / J i. . Skraddan i Åhn ? Hallens t 
Jon O lätnd Skomakare i Bispgård n,] n . 

Val™ Ocklmd. Skräddar i a . Drunk . 

vid bJ sbron i Storkholm 1883. Gift n 
Ulrika Gustava Hedman, som 1885 blef omeift 
Karl Ja kol) Vi q \ Ume 

Barn. 
T f. rsta eiffc 
-fr"/o //•/. A'/// och f/ewiy. 

Per ( '.Skrädd n iBynom,Hall< 2V<&. 


Petter Olofsson, (son till 01 

i I/. b Hemmansegare i Ocke. 

L d i k . 

Peters**», t 1840. Hen i 

1- • G i Brita Ersdotter i ] s , 

*/*£* Pettersson, f. 1844. Gi ians 

,1 ,0 7 n i 18 f" In1 

lK tL J1 Ja «; 1862; afg. h . 1863: f. d. ha 

*™ e i Ocke; komm. ordförande. Giftm 

1 han fr. Malirn 

Nils PriÄ^f: W '-"c f: 184< ' Glft med bandland* n 
«us Ei ik Strandberg i Stram!. Mörsils socken 

Rik f Pettersson, f. 1852. Handlande i Bx 
11 ' k n;innehafvar af firman J. Ocklind & C 
.-«,-• OJl med Elise Larsson fr. Tuliul 
bankdirektören, f. riksdagsfullrnägtigen 01 

A\ ilh \J^t !/ :"" P it rsson ' f: 1855 ' Gift med Johan 
" lm bi ,1 rberg i Hårdsta, Undersaker. 

Karm Pettersson, f. 1857 f 1863. 

fiima (w, fp?"' f 1SVJ - Handlande i Ock, . 
Olsson & Pett, rsson. Gift med Brita Nilsdo 

■ 

I 
160 

Petter Peiterss r f. 1861. Gift med Ingeborg 
Persdotter i Ocke. b 

Andn as Petterss //. f. 1865. Reste till sjös 1882 

Tab. 8. 

Ingeborg Olofsdotter, (dotter till Olof Jonsson 
tal». 5) f. 1821. Gift med hemmansegaren Erik Kri- 
sti nsson i Bye, AI rsils sorken. 

Barn. 

K t i Er d t r, f. 1S43. Gift med hemmai 
egaren Olof Andersson i Sällsjö. 

Brita Ersdotter, X. 1848. Gift med Olof Pi - 
rss ii i 0< k . Se tab- 7.) 

Krt t m Eriksson, f. 1850. Vistas i Amerika. 

Olof Eriksson, f. 1852. Förvaltare vid Äggfors 
Aktiebolag. Gift ned Kerstin Ersdotter fr. Bj . 

Karin Ersdotter, f. 18(30. Gift med handland 
Olof Olss n i Ocki , firma Olsson & Pettersson. 

Tab. 9. 

Ingeborg Jonsdotter, (dotter till Jon Jonsson, 
tab. 2) f. 1775. Gift lrsta gängen med hemmans- 
aren Nils Andersson iMyckelgård; 2:dra med dennes 

brodrr Olof Andersson. 

Barn. 

Ingeborg Nilsdotter, f. 1S0-1. Gift med Israel 
Bengtsson i Myckelg&rd. * 

Magdalena OlsdoUer, f. 1806. Gift med Erik 
Mårtensson i Tassberg. 

Märit Olsdotter, f. 1808. Gift med handlanden 
Erik Gudfastsson i Myckelgård, hvilkas son är landt- 
brukaren Gustaf Erikson i Myckelgård, f. 1840. Gift 
med Karin Hemmingsson från Beigom i Rödöns socken. 

Kerstin Olsdotter, f. 1810. Gift med hemmans- 
egaren Olof Persson i Valne, Alsens socken. 161 Tab. 10. Agnes Jonsdotter, (dotter till .Jon Jonsson. 
h. 2) f. 1778. Gift ined henimansegaren Nils 
Nilsson i Mellbyn, Mattmars socken. 

Barn. 

AvA Nilsson. Gifl med Brita Bertilsdotter 
från Snndsbacken. 

Ingeborg Vit httrr. Gift med Olof Hal varsson 

i \];ittmar. 

Agnes Nilsd tt t Gift med Jon Olofsson i Ybyn. 

Tab 11. 

Malin Jonsdotter, (dotter till Jon Jonsson. 

ib. 2) f. 1780. Gift med kyrkovärden Nils Nilsson 
B\ , Mörsils socken. 

Barn, 

af livilka de flesta vistas a sin fädernegård i Bu 
\ Is Nilsson, f. 180:]. 
/ n Xilsson. f. 180S. 
Jakob Nilsson, f. 1810. 
Olof Nilsson, f. 1814. 
Kerstin Nilsdotter, t 181(3. 
Malin Nilsdotter, f. 1818. 
Mårten Nilsson, f. 1821. 
ignes Nilsdotter. f. 1827. 

Tab. 12. 

Brita Jonsdotter, (dotterafJonJonsson.se 
■ u) f. 1782. Gift med hemmansegaren Jon Jonsson 
*se, Alsens socken. Barn. Yt eran. Brita Jonsdotter. Gift med Erik Jonsson i i v .. IJ °rd* Jonsdotter. Gift med Anders Brsson P^HHHIIHHH ■ 
162 

Magdalena /onsdofter. (.11 med Olof \ikv, 
i Ytter&n. 

./ n J >< > Hemmans* , u i ,\ si . P.jfi m 

Vgues oisd« Mö fr. Bräcke i Als. n. 

Tab. 13 

Anders Ocklind, fson til] ron ronsson, r | 
-'> r - J Ock< d. J Jan. 1790. Intogs i Fröstf skola 18i 
afg. till gymnasium 180* och blei JM! student il 
^1 k prostvigd 11 Fel i. IS!6 och huspredikant b 
kabm. ttskammarherren, gn tve Lars 1 redrik (Jronhjelm- 
,1,S J- " <x '.i LTpsaJa 1819; komministersadiunk ' 

ntuna och Altiin.i af l psala stift frän d. 12 S 
]Sls till d. 29 Nov. 1820; stadspredikant i öste, 
1820; samt predikant vid Länshäkte och kon kti 
busct derstades d. is April I82J; vice pas s f 
magt d. 27 Maj 1827. j- d. 10 April 1848. Gift d 
•Him 1821 med Gustava Berg, f. d. 9 April 1788 
dotter af land trän tmästaren i Jcmtlands i 
kongl. räntmästaron Jonas Berg och Katrina Elisal ! 
Brednian. 

Barn. 

Krgitta. f. d. 26 Mars 1822. Gift med Sundii 
(be tab. 14.; 

John f.d.l6Jan. 1824. B linan. S tab. 1 
Carl f ,1. 9 Okt. 1825. B I or. (s tab. Il 

(Se tal. \1 hmmuel - |: ,l ,7 Al '«- 1827. \u«ht 

Regina Ocklind, (dotter al endera Ocklind. 

iai>. loi I. i Östersund .1. 26 Mars 1.322. Gifl 
^tewunrt d. 24 Juli 1842 mod då varande stadsfisk 

Tnn.c > : sta,1 « kl ^ " n. sedera länsmann n i Bei 
Jonas Peter bmidmg. f. d. 13 Nov. 1812. 

Juni im*'** JokMna Lov ' s<! Sund ™& t J« -'* 10:, 

A'.///// Petronella A mal, a Sunamg f <j J9 
ni 1852. Poststationsföreat. i Svenata 1883 

\tarhn Anden Karl Johan Rmatiu l Sundii 
Kom i Östersunds läroverk 1808 i* t /i- 

I ande i Sveg. 

7 ' - / ' * / irfhia Sandin f <] i 

. ISO Klemcnhna S fin j „, //V . . , 

et. isr,:>. ' '• '• Dl Tab. tå 

John Ocklind, , Anders ocklind. se tab 

• i Östersund d. lo Jan. 1824. [j 
'. J Okt. 1888; handlande i Östersund 1849 18o~- 

lÄt^V'^ l A S58; rtdman ■» 

8 is,_.,; föreståndare ftfrösi Is utaktakn 

S,, V- V 1 I8 S,t " ' 36 ' Oiftd.26Juni 1S01 
ih Vmaha Lereaia B f. , Söderhamn d. 2~> Juli 
• n. 28 Jan. 1864. 

Äcr/7 (alla födda i Östersund.) 

1(V 0l ^ 1374 med arkitekten Carl Gustaf 
,,! rfOrnas, f. 1845. B. i Helsingfors 

1Vl o lZ Am { crs ViH f - : öetereund d 7 Maj 
^ ;tas i Amerik 

Sally Alida Ottilia, f. i Östersund d. 4 Au. 
( "f' d. 6 Maj 1S60 med bokföraren f <1 han 
i Svante Utred Johansson f. i LM&ii Sk 
i Ost( rs md. 

Horn. 

1/r , ! f. 1SS1. 

\/ red GHsta K: tan tel f 1888 

A a \J£ m o'£ mal !:\ A ',; :: ' &teraund d. 28 

"- IV'-.. Gift medhandl. i S Ueftea August Rybere 
>///, r,,/-/ Emanuel, f. i Östersund d. 24 Sent. 
'• Sjöman. Drunknade i Östersjön d. 19 nkr. 1873 
/||// /W"* Mnrgrcta, f. d. 28 Sept. 1858 
I 164 

Elisabet Hulda Lcetitia, f. i Östersund d 17 
April 1860. Reste till Amerika 1882. 

Olof Alfred Gabriel, f. <l. 14 Maj 1861 f ,j 

19 maj s. i. 

Tekla Adolfina Olivia, I" i Östersund d \ {) 
Juni ]8(j-2. Bor i Helsingfors. 

Johannes August Emanuel, f. d. 1 Jan 1864 
Reste til! Amerika 1882. Tub. IV>. 

Karl Ocklind, (son af Anders Ocklind, se i i 
13) f. i Östersund cl. Okt. 1825. Intogs i Pr 
skola d. 1 Okt. 1838; Gymnasist i Kernösand 1843; stu- 
dent i Upsala d, 3 Dec. 1846; filos, doktor 1854; clupli- 
kant vid Östersunds lan »verk 1854— 18ö5; reste i 
Tyskland och Frankrike sommaren 1855; lärare vid 
nämda läroverk 1856 1859; adjunkt derst. d. 29 M 
1859; v. rektor 1859—1860; 1860 -1861; rektor i Skel] 
fceS d. 1 Mars 1802; ledamot af riksdagens andra kam 
mare 1867—1869; 11. Y. O. 188^. Gift l:sta g. d. 09 
Mars 1863 med Sofia Amalia Normelin. f d. 19 Jan 
1872. 2:dr;i g. d. 24 \F rs 1879 med Eufrosynn Marksto dt! 

Barn. 

(1 l:sta giftet.) 

Sign , f. d. 22 Febr. 1864. 

Adolf, l (|. 8 Mars 1865. Studer, i Skellefa 
18/0 81; i [Jmeå 18S1 sr»; matur. &x. LS86; tand- 
läkarekand. 

Badar. f. d. 21Juni 1866; Studerad* vid Inro- 
\ rket i Skellefteå 1870 SI; i [J me ä 188J ] 984. t 
d. 8 Mars 1889 i Corsica, 

Fridolf f. d. 25 Aug. 1808. Examen fr. 11 
tuna landtbruks institut d. 23 Okt. 1889 

Ellen, f. d. 2 Jan. 1872. 

(I 2:dra giftet.) 
Ada, t d. 4 Jan. 1885. 165 Tab. r t . 

Olof Emanuel Ocklind, (son af Anders se 

18) f i Östersund d. 17 Aug. 1827. mtoos i 

, sö skola d. 1 Okt. 1839; Gymnasist i Bernösand 

46; student i I psala d. 31 Maj 1848; hofr. ex d 4 

1854; e. >. kanslist i Civikiepartem ntet d 15 

O :. 1852; ausk. i Svea hofratt d. 18 Dec s å- ^ 

iradstaöffling d. 29 Maj 1857; lansnotarie 1866-'afcked 

1857; änyo länsnotarii d. 31 Maj 1860; afeked d 28 

j), . 1887; brotiinalsdornaH i Jämtlands och ordförande 

i Jemt ds nsetullrätl d. 3 Maj 1865; auditör vid 

utlands ftltjagare d. 15 Ang. 1866: direktöl i Sunds- 

ills handelsbank kontor i Östersund 1874- R V u 

8 JÄ R i N - ( !r lS8 T ; Stadsfull ^tiges iWorsund 
dförandö; ordförande i Jemtlands lans landstin ■ 
;ked från auditörstjensten 189U. Gifl d. vj Dec' 
1805 med Johanna Teodolinda (Jenny) Söderberg f i 
Brunflo d. 6 Febr. 1S4L dotter af kronofogden i Jemt- 
lands södra fögdei Veit Johan Söderberg och M-irti 
Brita Koriander. 

Barn: (alla födda i Östersund). 
Anders Johan Emanuel, f. 25 Febr. 1867 
ntogs i^orsunds lärov. d. 3 Sept. 1877; matur. ex! 

i o^\ r 8 ^^ tlUln,t l l > a,il 1888 S tar. prelim. 

• il. 28 Maj 1SS ( . 

Märta Gtt tam Teodolinda, f. d. 28 April 1868 
Elin, f. (1. i Dec. 1869. 

Hw , f. d. 16 Dec. 1870. Intogs iOst tniindo 

•in.s !k d 26 Aug. 1880; matur. i xam.d. 29 Maj 1889: 

student i Upsala 1889; jur. prelim. ex. d. 31 Jan. 1890 

(kl , \ n \ ''"" l "> f- <!• 20 Febr. 1872. lut ts i 
•'^tersunds lärov. ,1. 25 Ang. 1881. 

f; / ''\ Ma™ Regina, f. d. 25 Nbv. 1873. 

./ ■•.'/// a :■/;> Amalia f. d. 10 Yu<- 1875 

,ki,, r \' , / '' l/ '"- f - ''• 3 April 1877. Intogs i 
**l«reuiuta läroverk d. 2 Sept. 1886. 

Vfw»y Elisabet, f. d. 28 April 1879 
Olo/ Einar, f. d. 7 Ane. 1881. 166 
gten hfl i i från Moj>i socken i Dalarn»- Tab. /. Erik Moberg-, f. i KJockL u-ga, H< ■ - eken .1 
-o .'an. 1 7r30. k >m till östo rsund L79ö ■■ b bli f \ 
iknre; nppsad burskapet d. 7 laj 1828. j 
x "\- 1889. Gil ii Anna Ersdotter IVvv.kbom : .| 
^ \ i.-. 1776 ii. 20 Okt. 1829. 
Barn. 

Ola r. f. d. 25 Okt. 1800. i d, 81 Juli IM ' 
7 7 f.d.SSept. 180- . ., \.,iii 1804 

Erik r \. , \ br. ISO + 
vaignmakai is, tab. 2 . 

Anna Margareta, l d. B Mars 1809. Gift n 

andre landtmataren Jonas Vsell, f d 30 inii 170 
d. Ii April 1S77. 

Nils Olof, C cl. 7 April 1815. t d. 21 Maj is 

Erik Peter Moberg, (son af Erik, se tab. 1 
'. ; Os 'isund d. ■; Febr. 1805. Burskap som \ 
makaj i Östersund d. 4 Juni 1828; Källarmästare och 
fvertog sm senare hustrus källaiTön-l* Gift 1-s 
|angen d 25 Sept. 1831 mod B f Kristin Grip, 
I L ln u x ' 1 - 1805 i- d. 7 Deo. 1846, do t i af ftwiiun- 
™??. "' h ]1 ' n i Öst rsund Carl Grip och Bri 

Kristina G rdvall. 2:dra gängen d. 26 Juni 1849 ni 

katnna Sn nsdot i. i. i Vkie. Brunflo s k n d. 10 

i mi }H* " ! d \ 2 i 5 JDec - 1S5tJ « h ™ i w förut giftd. 10 
ua iöo8 med traktören i Östersund J nas Hamrén, 

t. d. 1 April 178S f d. 28 Mars 1847. 167 
*B*rn i 'i,i födda j öster und). 
[ I l:sta giftet. 

A i Krislina, f. d. Jo Juni 1832 j 
i i m< I Imnolius. (Se tal 

J : ^ G ' : ""- född is.,/ instrument!, a 

1 , h 1 •' knlv ' ' Jenitland. d 

■r • ■ landskanslist i Hernösand. , d > v,- i 857 

.. ' - '^" ]/ ' f. d. 30 A ig. 1837° ,|| 

»l Va i . s ( . hab. 7) 

,,,, '-; M "* ■ ' l 2 Sej . L839. Hämtande. 

. 

,„■;:; r '"M d. 28 Okt. 1840. Kass 

,S < '• <•• «' '« Kov. .842. i ,,. 

'i'''" '';"" '/■ '': '<> A|.ril IM-I. ,,l. '.»Jul... . 
>/,„., Damel, f. , Okt. 1S45. |- d. 22 Juli 185i 

(\ 2:dra H t). 

. 8 JuluSéf""^ f d ' " Pebr - lS5 °' Drunkn * 

' w/ $" f -28L c. 1851. j- d. 6 Okt. 1856. 

muari isen. ^ W ' f " d ' 19 JlUl »**• < <*• 1 - 

2'aft. 6'. 

Anna Katarina Moberg, rdubtei till Erik 
• se, »b. 2)f. d. 20 Juni 1832 i öst rsund 
^; 1 /' »Juli 1888. Oiftd. GMnilsS,,, 
; «***«. f. d. 22Dec. 1817 i A m» 

h'eh ! ,fl r ta ? M » Su ^vall till Östersund 

< 1 e.h.-ll burskap som sni k re s. ,, antogs 

■ SÄ**? J ™^ S fältjägare d. 10Febr. 
i Hl s„ , *£*£ erhöUs d - 5 Juli 1SG; >- Flvttad 

m d SS," ''\ 19 ?° V - 1S74 " b »twflyttade till öster 
iN». Amnehus var- fnrsl d. 6 Juli is t? <jift KM 

168 

ined Anna Eriksdotter, f. 
cnka eftei Hallo Nilsson. I7<r> t •!• 27 Ang, 1; Barn. 

Per Vilhelm Amnelius, f. d. 25 April 1853 i 
Östersund. Intogs i öst rsunds läroverk d. 29 Aug 

1863; Alg. 1S70 fr. fi klass till apotek. Farm. stu- 
diosiexamen d. 5 Nov. 1873: apotekareexamen d. 
Maj 1880. i i Karlskrona d. 19 Juni 1885. 

Erik Teodor . I mm l/us. f. d. 4- Nov, 185( 
Öst rsund. Intogs i Östersunds läroverk d. IB Jan. 
1SG7; afg. (1. 23 April 1869 fr. 3 klass; snickare; byi 
mästare och bosatt i N. Amerika. 

Vilhelmina Amnelius t f. d. 15 Marb 1859 i 
Ös ersund. | derstädes d. 15 Maj 1861. 

/ //// Viktor Amnelius. f. d. 3 Sept. 1861 i 
Östersund; målare: vistas i N. Amerika. 

Vilhelmina Sofia Amnelius, f. d. 2-1 Aug. 186 - 
Gift 1890 med tapetseraren Olof Vilhelm Vannherg, 
f. d. 14 Jan. 1865. Vistas i X. Amerika. (Setab. 7 

Carl Emanuel Amin luts. f. cl. 17 Aug. 1865. 
Aiisiald vid statens jernvägar. 

Gustaf Valdemat Amnelius, f. d. 7 Mars 1868. 
Bokhållare vid Östersunds utskänkningsbolag. 

in na Elisabel Amnelius, f. d. 26 Nov. 1869 
i Sandsjö. Flyttad; till X. Amerika d. 22 Aug. 1887. 

Alma Kristina Amnelius, f. d. 15 Juli 187J 
i Sundsjö. Flyttade till X. Amerika d. 18 Sept. 1889. 

AugusUl Charlotta Amnelius. f. d. 3 Juli 1874. 
Flytt 1 till X. Amerika d. 18 Sept. 1889. Tab 4. 

Erik Göran Moberg-, (son till Erik Peter, 
s tab. 2 1 f. d. 8 Okt 1833 i Östersund; erhöll under- 
visning i pastor Oeklinds skola till Jan. 1845, da han 
flyttade till Stockholm, der han åtnjöt undervisning i 
i nkasterskolan a Norrmalm till Maj s. a.; flyttade 
i Kullerstads församling i Östergötland i Maj 184» 169 

(K .|j åtnjöt undi rvisning i kyrkoherden 

MDsiierg och i *rg< h pianospelning af organisa 
p i is on till 1847, da han inskrefs i snickarel ra i 
Norrköping, erhöll gesällbref i Maj 1851 och arbetade 

i-efter hos instrumentmakan till 1858, dä han i 

s kl. hn erhöll burskap som musikalisk instrument - 

„ re; flyttade mod rörelsen till Östersund 1860: 

Isfullmägtig sedan 1863 m. 11. kommunala uppdrag. 

. V. O. d. 1 Der. 1888. Gårdsegare i Östersund. 
Gift l:sta gången d. 3 Nov. 1857 med Karolina Kri- 
stina Salander, f. d. 27 April 1829 i Örebro. -;- d. 20 
Juli 1868 i Östersund; dotter till byggmästaren Salander 

Örebro och Garlslancl. 2:dra gången d. 31 Okt. 1S69 
med .Takobina Vilhelmina Dedrring. f. d. 11 Sept. 1832 
i Norrköping, t d. 11 Juni 1880 i Östersund: cl ter 
till brygg ron Jakob Dedering i Norrköping. 

Barn. 

i lista giftet. 

Carl Erik Moberg f. d. 21 Aug. 1858 i Stock- 
holm, Intogs i Östersunds läroverk d. 28 Aug. 1867: 
aflade matur. ex. d. 28 Maj 18S0: student f Upsala 
bt. 1880; med. fil. kand. d. 5 April 18S2: studerade 
vid Karolinska institutet i Stockholm sedan 1888; med. 
kandidat derst, d. 15 Maj J8S6. 

Law Georgina Karolina Moberg, f. d. 22 
Juni 1860 i Östersund. Gift d. 24 Okt! 1880 med 
Anders Gustaf Andersson, f. d. 3 Okt. 1841 i Örebro. 
Kamrer i Jemtlands Folkbank i Östersund 1874; direktör 
'Jer&tMes 1888: stadsfullmägtig. G&rdsegare i Östersund. 

Barn: (.alla födda i Östersund) 

Heden/ Laura Andersson, f d. 29 Oktober 1881. 
EKA Gustaf Harry Andersson, f d 19 Okt. 18S2. t 
d. IG Mars 1883 

Gustaf Märkts Andersson, f. d. 25 April 1885. 

Tekla Lovisa Anttersson, f. d. S Febr. 1887. 

Berndt Holmar Andnsson, f. d. 21 Aug 1888. 
Anna Beata Elvira Moberg, f. d. 12 Jan. 1862 
1 Östersund. Gift d. 28 Oktober 1888 med Per Oskar 
Koscnström, f. d. 17 Nov. 1849 i Borgholm; fodren ■i ■ 

I 70 

sjökapten. Intog- i Kalmar läroverk 4 klass <1. 
Aug. 1804: maturitetsexaraen d. 2 Juni 1871; 
fr. Filipstads bergs k la d. 16 Okt. 1872; landtmät 
elc\ den 22 Okt. 1877; landtmaterimedhjelpa fei 
lands län s. a.: vice kommissionslandtmätan d 
April 18W. 

Ram. 

Fru/t O m h f. d. 4 Okt. 18S.*) i ÖsttMstui 

-U/w CharloUa I, > > f <] <» Mrj iss?» 

/:/■/// / , v/ , Matilda Moberg, f. d. 3 A 

0863 i Östersund. 

Gustaf R :/ \f rg t f. d. 7 Juni 1866, 
il rst. Ijj nd dag. 

J lukta Mana C t/a .)/ /7/ s . f. d. 22 

186(5 i Östersund, i derst. d. 2 April 1875. 

/V;- Gus/af Mob rg, f. d. 11 Juli 1868 i Öst 
sund. t derst. d. 18 Dec. 1868. 

1 2:dra giftet. 

Toha Glista M l rg, f. d. 22 Aug. 1870 
i Ö- i nid. 

Pa Jakob Georg Mob rg, f. d. 16 Aug. 187 
i Ost r uiid. Intogs i Östersunds läroverk d. 8 Sept. 188 

Hulda Vilhelmina Mob rg, f. d. 25 Jan. 1876 
i < teter innd. 

Tab. .j. 

Per Magnus Moberg, (son till Brik P< 
tab. 2) f. d. 2 Sept. 1839 i Östersund. Intogs i ösi 
sunds läroverk d. 15 Jan. 1849; handlande i Östersun 
1802: konditor o b vinhandlande derst. 1870; ag d 
och kommissi nar i Stockholm 1882; i itåndare f 
Sambageriet i St kholm 1890. Gift d. 6 Juli 181 
mod Sara Maria Vikström, f. i Slandrom, Fr< Kon. 

d. 22 Jan. 184b. f d. 3 Jan. 1878 i Östersund; dotl 
till färgaren Carl Axel Vikström och Brita Eskilsdott 

Barn: (alla födda i Östersund). 

Johannes Moberg, f. d. 11 Sept. 1866. , 
Juni 1867. 171 

Hrila Maria M >, f. d. 1 Juni 1868. Bok- 
, i i Jämtlands Folkbank i Östersund, 

Per Arvid Moberg, f. d. 16 Xov. 1869. in- 
..-, ] Östersunds läroverk d. 4 Sept. 1879. Vist 
i unerika. 

Karl Emil Vikström, f. d. 20 Okt. 1871. In- 
igs i Östersunds läroverk den 30 Aug >2: 

X. 1890. 

Erland Moberg, f. d. 22 April 1874. Intets 
rsunds läroverk ht. 1885. 
Anna Kristina M l f. d. 6 Juli 1876. 

Tab. 6. 

Simeon Johan Moberg, son till Erik P 

tab. 2) f. d. 28 Okt. 1840 i Ös -and. Intogs i 

i sands läroverk d. 1 Sept. 1849; lärling hos bok- 

dar n J. F. Janson i Östersund Feb. 185] Juni 

1834; intogs äter i läroverket d. 15 Jan. 1855; han- 

kballare i Liib k 1857: i Helsingfors 1802; n- 

ii vid Lifgard till hast 1804; id Jemt- 

nds hästjägarekår d n 29 Aug. 1865; afsked d. 1 

v. 1867; kassör hos byggmästaren och riddaren A. 

G. .ju on i Sto, kholm 1S70; hos byggn Tefirman 

Johansson & Hammarlund derstäd 1877 och sedan 

18S5 hos byggmästaren och riddaren A. Ankarstrand 

khom ; k< »rnniissions- och agi -n t uraffär i Stockholm 

lan 1890. Gift d. 24 November 1870 i Stockholm 

1 Maria Roth. f. d. 31 Dec. 1S39 i Vireda socken 

tf Jonköpings lan. 

Barn. (af 4 lefver endast) 
Anna Emerentia Moberg, f. d. 23 Jan. 1874 
S kholm. Elev vid Musikaliska akademien. 

Tub. 7. 

Augusta Margareta Moberg, (dotter till 
ll * Peter, se tab. 2) f. d. 30 Aug. 1837. Gift d. 12 -^fi ^ 172 

April 1864 mod Johan A t Vatii 
ls:>7 i Malmö. Ta] ts : are i Ös r 

Barn. 

Olof Vilhelm ]'annherg t f. ti. 14 .Jan. 18(5- 
Öst rsund. Tapetserare; vistas i X. Vmerik <. 
(be tab. 3). 

Erik Uno Vanh , f. 13 Juli 1866. j d. I 
Ma i 1869 i Ös i sund. 

Anna Maria Vannberg, f. d. 80 Jan. 1869 
öst rsund. Kass ikontn Uant i Goodtemplarbankei 
Östersund. 

Johan l Vann b f. d. 21 Febr. 1 71 

Östersund. Bokför; a Jämtlands-Post tis d\ k 173 '3 ellimem.. 

Tab. 1. 

Peter Fjellman, f. 1704. Soldat 1721; korpral 

16 Okt. 1728; rustmästare d. 20 Juli 1732; förare 

I. 29 Du . 1742; sergeant d. 3 Juli 176"), allt vid 

utlands regemente, t 1700. Bodd» i Tullingsas, 

Ströms socken. Gift l:sta gången 1747 med Sara 

i min, f. 1718 t d. 19 Mars 17(i0 i barnsäng. 2:dra 

gången d. 28 Dec. 17(50 med inkan Ingeborg G uans 

. fv. Tullings&s, f. 1711 f 1789. 

Barn. 

fl l:sta git 

Andreas Fjellman, f. 1748 t 1796. Torpar 
Si tab. 2). 

Petrus Fjellman, f. d. 10 Maj 1751. Dragon 
i bodde i Gärde, Ströms socken. Gift med Judit 
1; rsdottf r. 

Justina Fjellman, X. Ib Jan. 1754. 
Maria Fjäfaian, f. d. 9 April 1757 f d- 10 
Juli 1759. 

Olof Fji Urnan. £ d. 1 4 Mars 1760. f i Maj S. a. 
Sara Fjellman. f. d. 14 Mars 1760 \ samma da 

Tab. ». 

Anders Fjellman, (son till Peter, s tab. 1) 
rom d. 21 Juni 1748. Torpare i Tullingsas, 
ms socken Död 1790. Gift med Ingebon \n- 
rsdotti i. 

Barn. 

Erik Ijellmau. t. 1794 f 1833. Fabrikör. (Se 
•3). i lei un dessutom, alla t- ^■■■MifSI 174 i -) Tah :i Erik Fjellman, (son till Anders, se tal». 
f. i Tullingsis d. 8 Juli 1794; färgaregesäll i Sundsvall; 
erhöll d. loOkt. 1820 burskap som fiirgn re i Östersund- 
rådman derst. d. 27 Aug. 1830. f <*• 20 Jan. 1833 
smittkoppor. Gift d. 28 Juni 1823 med Inga Stalin 
t. d. 5 Juli 1788 i Ar . f i Östersund d. 17 Juli 1849 i 

Barn. Anders- Peter Fjellman, född 182-1. Rådman 

(Se tah. 1). 

Sara Emilia Fjellman, f. 1825. Gift i 
Helldahl. (Se tab. 5). 

Erika Kristina Fjellman, f. 1829. Gift med 
Söderberg. (Se tab. 6). 

Anders Peter Fjellman, fson till Erik, 
tab. 3) f. d. 20 Maj 182-1. Intogs i Frösö skola d, 
13 Mars 1838; erhöll d. 11 Aug. 1845 burbref s 
färgare i Östersund; rådman derstädes 1863; styrels 
ledamot i Filialbanken i Östersund 1869—70;" verk- 
ställande direktör i Sundsvalls Enskilda banks afdcl- 
ningskontor derst. 1870—1887; eger gård i östersun 
och det vackra landstallet Hornsberg a Frosön; k 
innehaft flera kommunala förtroendeuppdra . Gift d. 
24 Sept, 184G med Brita Sahlstedt, f. d. 8 April 1826 
i Östersund, dotter till källarmästaren Erik Sahlstedt 
och Justina Karolina Salin (prestdotter fr. Stugun). 

Barn. 

Inga Katarina Eulalia Ej filman, f. d. 14 Vug. 
1847. Gift d. 24 Sept. 1871 med Robert Säd rmark, 
f. d. 11 Mars 1841 i Umeå. Son till handlanden och 
rådmannen i Umeå Per Södermark, f. 1794 i 1844 
och Elisabet Kristina Hambraeus, f. 179G -j- d. 27 M 
1842. Kadett vid Carlberg d. 14 April 1857; utex 
aminerad d. 7 Nov. 1862: underlöjtnant vid Jemtland* ,,, jägarekår d. 25 \ a. .; löjtnant d. 27 Tan. 

1870; reg:ts kvartormästare b ryttmäs d. 4 Juli 

1879; B. S. O. d. 1 Dee. 1883; chef för AJsens skva- 

i 1888; kamrer i Sundsvalls Enskilda banks afdel- 

fiingskoutor i Östersund 1870; styrelseledamot derst. 

-1887. Eger och bebor gård i Öster uid; stads- 

illmägtig. 

Barn. 

Peder Gcory , f. 9 Aug. 1872 i Östersund. 

g u forar sedan d. 30 Ang 'S82 vid högre «l!m. läroverket i Östersund. 

Herfha Brita Elisabet S'6derman% f den Januari 
jsTu i Östersund 

Brita 1 t ht E, tr nella Fjelh f. d. 29 Se} . 

> i Öst und. Gift d. 7 Okt. 1879 med / >!u 

Martin Tesch, f. d. 15 Febr. 1840 i Eksjö, (af tysk 

lig ätt) son till handlanden Johan Vilhelm Teseh 

b Emilia Matilda Justelius. till apotekaren 

Martin Justelius i Östersund. Elev å apoteket i Hvet- 

1860; aflad i ramcie-studii si xamen d. 29 Juni 

Ls ;.:,; tjenstgjorde a apoteket i Hvetlanda till Aug. 

1866 samt förestod under somrarne 1S65 och 1866 

r Husapoteket vid Lannaskee ; tjenstgj c någon 

ful u apoteket i Jönköping samt från Ok v s. 

Iiösten 1867 a apoteket i Östersund ; inskrefs höst- 

nninen s. ä.. vid Farniaceutiska in ti, ut t samt tog 

(1. 28 Maj 1873 apotekareexamen; ni to; omelbartlel 

•lfrefter en studieresa till Tyskland, Schweitz, Belgien 

h Frankrike samt återkom hösten sistn. är tid 

lUderneslaiidet; konditionerade dei ft r ill Oktober 

) som receptarie a apoteket Kronan i Norrköping 

mt frän nämda tid till 1 Maj 1881 5 apoteket i 

Östersund, för hvilket apotek han under d s nare 

&ren var för t ndare: inköpte d. 12 April 1881 apot ket 

Lejonet i Malmö, som han tillträdde samma ar den 

1 Maj samt innehar sedan s. • . d. 13 Maj privilegium 

■• denna apoteksinrättning. 

Tah. J. 

Sara Emilia Fjellman, (dotter till Erik, so 
• 3) f. d. 25 D c. 1S2:> i Östersund, i 1874, Gift 
* 170 

d. 24 Sept, 1846 med \ 'k Jakob Uelldahl, f. ,]. 9(5 
April 1825 i Hernösand. Son till guldsmeden i öster- 
sund Nils Helldahl, f. d. 25 Dec. 1790 i Dals socken. 

Ångermanland t d. 6nov. 1873 och Sofia Elisabet Sel], 
stedt, f. (1. 21 Mars 1795 i Sundsvall -j- d. 2] Nov. 
Ib81. Intogs i Frösö skola d. 31 Jan. 1^34 och afgi 
från l:s afdelningen d. 12 Juni 1835; guldsmed 1 
Östersund 1640; hemmansegare och skiftes deman j 
Sem, As sniken. 

Barn. 

Nils Erik Helldakl, f. d. 4 Sept. 1847 i Ös 
sund; int s < 'stersimds läroverk d. 22 Jan. 185 • 
och a fl der matur. i \. d. 5 Juni 1860; kont ri 
London, der han afled d. 10 Febr. 1887. Gift men barnlös 

Karl Vilhelm ^ Helldahl, f. d. 28 Juli IS: 
Östersund; intogs i Östersunds läroverk d. 2 April 
1862. t fl. 26 Juni 186 177 

f gift med Jöns Olofsson i Stamsele. Hon var f 
1731 och t (l - u Maa-s 1S0( >- 

Johan Fjellman namnes 1752 som trumsla 
e. Gift lista gången d. 23 Okt. 1758 med Lis! 
airlsdotter frän Grelsg&xd och sedan J. 13 Jan. 1793 
1 Sigrid Ersdotter frän Gärdnäset, som dog 1796, 
44 är och 9 man. gammal. Johan Fjellman dogd. 26 
rs 1805, 73 ar gammal. 

Olof Persson FjeUman, dragon, namnes som 

»vittne 1754; han dog d. 28 Juni 1755, 22 år gammal. 

T Yermland har funnits en prestslägt och finnes 

, ii brnksslägfc med namnet Fjellman. Om dessa si 

aro befryndade med jemtländska slägter Fjellman 

mnu ej kunnat utrönas. 
Ta b. 6. 

Erika Kristina Fjellman, (dotter af Erik. 
so :\1 .. 3) f. d. 13 Jan. 1820 i Östersund. Gift d. 17 
Maj 1849 med Albert Sigurd Valfrid Söderberg, l \\) 
Okt. 1824 i Östersund, son till handlanden Erik Söder- 
berg f. d. 12 Sept. 1770 f d. 11 Dec. 1855 och V 
Brita Fahlström, f. d. 14 Febr. 1801 f Intogs 

i Frösö skola d. 31 Jan. 1834; erhöll burbref sås 1 
garfvare 1 Östersund d. 4 Nov. 1S48: har upphört 
med garfverirörelsen och är g&rdseja i i Östersund. 

Barn. 

1 t r a Kristina Sudei /. . f. \:> Mars I80O. 
\xel Söderberg, f. drunknade 

tnno Maria S t erg, f. 18 Ang. 1853. 

/- / 1 Söderberg, f. 27 Febr. 1857. 

All rl, 

I Ströms kyrkoböcker nämnas: ar 1750 s 
dopvittne /// Fjellman, som den 1 Nov, 1759 
17S I J utländsk slä i från Akre i Brunflo sockon. 

Tab. 1. 

Erik Jönsson, var länsman i Brunflo i slut 
af 1600:tal Han var en god hushallar h m 

höll i i sin gård i Akre, Brunflo socken, ett helt b 
mantal, 40 nötkreatur. 

Johan Agcrh rg, f. i Brunfl< mkring 167 
Student i Upsala 1694; lärare vid Uin i skola 171 
komminister i [ ndersåker 1714. f 1740. Gift u 
Katarinj Björkman, dotter 'S en löjtnant Björkn 
Barnlös. 

/ i icl ig rberg, lära i tan i Brunflo. (S tal . _. 

/ / Er . rusthållare i Kläpp. (Se tal). 4.) 

Tab. 2. 

Israel Agerberg, (son af Erik J nsson, s tab. 

1). Länsman i Brunflo. bodde i Akre. t på n 
fjällen 1718. Gift. 

Barn. 

En k Ag rberg, -\ ung. 
Elisabet Igerberg, f. 1708 i 1785. Gift i 
lansman Berggren. (Se tal), 3.) 

Cicilia Ag rh rg, f ogift i Stockholm. 

Taft. 5. 

Elisabet Agerberg, (dotter af Isra 1 igerberg, 

se tab. 2) f. 1708 i Brunflo. t 1785. Gift med läns- 
mannen i Bnmflo Y// Berggren fr. Borgsjö. 179 

Barn. 

Israel Vilsson, bonde i Akre. 
Greta A il d //■ r, gift med h mmansegaren 
Olt n i Akre i hans törsta gifte. (Se tab. 8). 

Tab. 4. 

Jöns Ersson, fson af Erik Jöns» n, se tab. 1). 

sthfdlare i Klapp, Kyrkas s< ek n; var först på rust- 

A iken i Bnmflo, men tillbytte sig sedan rust- 

let i Kläpp. Gift med Ignes Olofsdotter, d bter 

hemmansegaren Olof i Vål n. (Henn( ror, 

ib. 20). 

Barn, 

Ol u, f. 1707 1 1785, klockare >n. 

i . 5.) 

Erik Jun ?, j- un 

Abraham bryggare i K ihamn. 

I ogift. 

Cicilia / fter, t ogift 175(3. 

Margareta ti tter, gift till Hägg( nås. 

trin Jönsdotter, gift med Per Andersson fr. 
Ratnion i Offerdals e n: var boende i Rödön och 
Silj . f i arnlös. 

Brita Jönsdotter, gift med rusthållaren Enoch 
i Klapp. (Se tab. 19.) 

Tab. 5. 

Olof Jönsson, (son af Jöns Ersson, se tab. 4) 
1707. Klockare i Rödöns och Näskotts socknar; 
å Viken i Brunflo socken och Sota i Rödöns 
! n. t d. 31 Mars 1784. Gift med Kerstin Olofs- 
ter, dotter af Olof Simonsson i Sota och Vnna 
Mmonsdotter. (Se dAgten Backman, tab. 3.) 

Barn. 

Agnes Olofsdotter, f. d. S Jan. 1747. Gift 
b- '.'mmansegaren Jon Olofsson Bercuvist på hem 
!, -<t Barken i Rödön. t 1796. 


■P»""" Må Å^7**Z 


Ti 

rj 

I 
3 180 

Olof Olofsson, f. 1 748, hemmans gare. (Se ta , 

/uns Olofsson, f. 1750, hemmansegare i ak 
(Se tab. 8.) K 

/ tgcrbrrg, f. 1751 f 1824. Kom« 

nister i Ås. (S< tab. 9). 

Sr/* Agcrberg, f. 1756 j 1818. Sadelmak 

fohan Olofsson, f. 1758. Hemraansogar 
Sumire. (Sr tab. 16.) 

AV/w;// Oloj t. 1761. Hemmans , 

Håra. (Se tab. 17.) 

2Vi6. 6. 

Olof Olofsson, (son af Olof Jönsson, se 
5) f. 3 Okt. 1748. Hemma™ r< på T uchergård 
i Dvärsätt, Rödöns socken. Gift med Anna Olofsdo t 
en afkomling af komministern Toucher. 

Barn. 

Ibraham Olofsson, hemmansegare. (S t ib ; 
Olof Olofsson. 
Erik O //. 

T< b 7. 

Abraham Olofsson, son af Olof 01 i 
(Se tab. G). Hemmansegar pä Touchergfird n. ftift 
med Dordi Jonsdotter, f 184b. 

Barn. 

Jon is * ibrahamsson, hemmansegare på Tou h i 
garden. Gift med Margareta Persdotter från S i 
Lits socken. 

Anna Abrahamsdotter, gift m H mmi 
Persson i Dvärsätt 

Tab. 8. 
■ (rin 1:s ' ng n med Gr ta Nilsdotter 

;gren) dotter af m n Nils Berggren i Brun- 

b Elisab( t \ . (Se tab. 8JL) 2:dra gången 

sim Persdotter frän Granbo i As socken. 

Barn. 

S tsa t ter, 

l lönsdotter, 

lilisabct Kristina fö nsd 
A / fönsdotter. 

Tab O. 

Abraham Agerberg, (son af Olof Jönsson. 

l. 5.) f. i Mars 1754 i Sato; stud nt i Upsaia 

1775; prästvigd 7 Juni 1777 till pastorsadjunkt i Brun- 

pasl ra djuiikt i Offerdal 1781; komminister i Ås 

8 i i' 1705; tilltr. 1 Maj 1797. Död G Maj 

4. Gifl med Kristina Huss, f. B Ma' 1759 f 28 

IS85, dotter af kyrk h rden i Refsund Johan Huss 

h Ann; Margareta Vargentin. Gift med 
t 1874. Jöns Olofsson, (son af Olof Jönsson, se ta N ov i<«L 

5), f. d. 30 Sept. 1750. Hemmansegare i Akre. Brun lö ^- Barn. 

Krist Dia Agcrberg f. 1798. f 1837. 
ni r. (Se lab. 10). 

Anna Margareta Åkerberg, f. 1S01. 
M «1 Ekman. (Se tab. 11). 

Tab. 10. 

Kristina Agerberg, (dotter af Abraham. Se 
0) f. 2 Sept. 1798 i Ås. f 16 Ang. 1837. Gift 

! " d handlanden / han Vikandet i As. f. 9 Sept. 1807 

; 1 Dec. 1843. 

Barn. 

f ljni ' 1 Kristina Vikande r, t 10 Juli 1834. 

»Ht med hemma nsegaren Erik Ersson i Bvn, f. B 183 Crift m,. j Bai n 

Per Abraham Ersson, f. 1 Sept. 1856. 
Kristina E \Ur t f 11 Sept tsr>8. 
Jf-inrt E? sitter, f 12 Febr 1801. 

Anna Vikan / ;- f. 27 D - 1835. 
/V/- A n i Som, fl 1 De . 1824. 

Barn, 

Kristina Persdotter, f. 6 Mars 187. 

iM/>7«. Persrf. tfer *. 27 Aug. 18: 8 

Lars Per ss n 

Anna Margreta Persdotter, f. 2G Febr 1864. 

Tab. 11. 

Anna Margareta Agerberg, (d otti raf Al 
barn, se tab. 9) f. 18 Oktober 1801. | 10 Ang. 1874. 
Gift 1826 med Nils Ekman, f. 4 Nov. 1796; s 
dagsverkskarlen och smeden Nils Henriksson i ös - 
sund. Intogs i Frösö skola 2 Oktober 1811, gym 
sist i Hernösand 1816; student i Upsala 1821; pr 
vigd G Jan. 1823 och komministersadjunkt i B 
nådårspredikant der Maj 1824; komministersadjunl 
Bruntio 14 Mars 1827; kapellpredikant i Stugun Au 
1829. Död 21 Mars 1845. En mindre orden 
prästman. 

Barn. 

Anna Kristina Ek/ f. 19 Febr. 1827. 

/ se fina Charlotta Amalia Ekman. f. 
Dec. 1828. 

lurora Margreta Wilhelmina Ekman, f. 

Dec. 1828. 

O la/7 'a Karolina Andritt Ekman, f. 24 

Dec. 1829. 

Per Wilhelm Abraham Ekmansson* f . 4 F 
1833 i Näs. Intogs i Frösö skola 4 Oktob. 1843. f- 

Fritiof Bernhard Samuel Ekmansson, f. 1* 

Juni 1836 i Stugun. Intogs i skola 1 Okt. 1846. il 8 Dec. 1856. Död af lungsot i tfn- 

B Ma, 186a 

Carl Au h d r Ek ma n, f. 21 April 

. I; gs i Ö ! iils läroverk 1 Sept. 1849; stu- 
1 . 1859. Död i Upsala 1862. 

Tab 12. 

Erik Agerberg, (son af Olof" Jönsson, se tal 
. i7 Nov. 17- Kompani lmakare; hemmans- 
gare i B • socken. Död 10 Mars 1818. Gift 

i Maria Mårtensdotter från Utgård i i m, f. 5 
. 1759. t 29 Mars 1846, i henn s 2:dra gifte. 

Barn. 

O/o/ Agerberg, f. 1781». t 1861; klockare i 
tab 13.) 

Mårten ./., rberg, f. 1793. f 18S0; hemmans- 
i Rösta (se tal . 15). 
Kristina Agerberg, f. 1800. Gift ined Ni 
son i Bjerte (se tab. 21). 

Tab. 13. 

Olof Agerberg, (son af Erik, se tab. 12) f. 26 
3 pt. 1789. Intogs i Frösö skola 1799; gymnasist i 
H rnösand 1S06. Klockare och sockenskrifvare i Ås. 
Död 25 Febr. 1871. Gift med Sigrid Olofsdotter frän 
Tftng, f. 8 Mars 1792. f - Nov. 1871. 

Barn. 

Mana 0/o/sdo1ter t f. 28 Jan. 1S22. Gift med 
Johan Jönsson i Ösa (se tab. 14) 

Tab. 11 

Maria Olofsdotter, (dotter af Olof Agerberg, 
tab. 13) f. 28 Jan. 1822. Gift 1840 med hem- HHNHi må 184 

mansegaren och kyrkovärden ////// J 
f. 26 Juli IM 7. i (j Jons I f. 17 Mars L842. Lut 

Us ; ^ hii v( rk 15 Jaji. 1866. Vf . J8 r 7 fr. 

kl. II inmans ar i ösa, As s ken. Grift l:sta g 
g n 1869 im 1 Ingrid Paulsdotter fr&n Söre, f. 1846. 
t 1S77. 2:dra gången 18/s med Elisabet Ölsd ; 
frän Backen, f. 1855. t 18S0. S:dje g&ngen 1883 n 
Kristina Olsdofcter från Backen. 

Ba rn . 

Maria Henrietta, f. 1S70. 
Paul, f 18/1. 
Kristina, f. 1880. 

Sigrid Johansdottcr, f. 1843. Gift 1863 i 
Jobau Ersson i "Vikt . f. 1831 i Tårsta. 

Barn, Backen. Märta, f. 1863 

Mari i, f. 1865. Gift med Jonas Magnusson från 

Erik, f. 1868. 

Brita, f. 1879. 

Johan, f. 1874. y 1875. 

Signe, f. 1876. 

Carl Johan, f. 1SS0 

Anna, f 1881. Märta fohansdottcr, f. 1844. Gift med tf 
Vikland i Odensala, f. 1842 i Alsen. 

Bam. 

Brita Kristina, f. 1870. 
Edla Maria, f 1878. 

Olof Johansson, f. 25 Febr. 1847 i Ösa. In- 
togs i Östersunds läroverk 13 Januari 1860; afg. fi 
kl. 1861. Hemansegare i Mo. Gift 1877 med Märta 
Olofsdotter från Mo, f. 1836. 1 85 

foJian J a, t Ii Jan. 1851 i Ösa. In- 

i Östersunds läj rk f ) Fan. 1804. Afg, 1865 

ii) 1878 med Agnis I 9 kl. Il' mmans« gare i Ös Gifl 
sdotter i ösa, f. 1857. 

Barn. 

Matilda, i 1878. 
Johan, f. 1880. 
Mana, f. 188J. 
Mathius Vdlehad, t. 1886. 

Erik / , . 1855 i Ös Intogs i Öst< 

ds läroverk 26 Ang. 1870. Vfg. 1871 fr. 2 kl. 
rnrnansegare i Sörbyn, As socken. Gift 1870 med 
na Andersdotter från Täng, f. 1855: dotter af An- 
Il mmingsson i Tång och Brita Larsdotti Barn. 

Maria, f 1877. 
Brita, f. 1878, 
Signe Olivia, i. 1883. Abraham Johansson, f. 1857 i Ösa. Intogs i 
i rsimds läroverk 16 Jan. 1872; afg. ht. s. a. fr. 2 
Hi rnrnansegare i Sörbyn. Gift 187^) med Helena 
Er&dotter från Laxsjö. Barn. 

Johan Gustaf, f. 1380. 
Axelina Karolina, f. 18S2. 
Axel Nikolaus, f. 1884. 
Olof Xikanor, f. 1886 
Olof Abraham, f. 188b. .•- t 1S33. 

issb. Per Johansson, f. och t 1861. 

Nils Petter Agerberg, f. 1809 i Ösa. Intogs 

Östersunds läroverk 25 Ang. 18S1. Afg. 1883 fr. 4 kl. 

J Lila dessa bröder kallade sig under skoltiden Äger- 

rg. hvilket tillnamn bortlades med studiernas slut). KM ■■ isn 187 Tab. t5. Mårten Agerberg, (son af Erik, se tab. 12 
f. 10 Okt. 1793. Intogs i Frösö skola 1804. Afg. ISO,. 
Hemmansägare i Rösta, As socken. Död 30 Der. 1880 
Gift med Ingeborg Andersdotter i Rösta, f. 26 Sept 
1709. t 16 Juni 1878. 

Barn. 

Maria Märr tens dotter, f. B Mars 1873. Git 
]s4S ined Per Jönsson i Sörbyn. 

Märta Mårtensdotter, f. 4 Sept. 1828. 
Er. Mårtensson, f. 15 Dec. 1830. Hemmans » 
gare i Rösta. Gift 1862 med Karin Larsdottei fr. 
Rösta. 

Barn. 

Ingeborg, f. 3 Au g. 1863. 
Lars, f. 1 Juli 1865 
Maria Erika, f. 1871. 
Märta Karolina, f. 1872. 

Tab. 16. 

Johan Olofsson, (son af Olof Jönsson, tab. 5) 
f. 21 Sept. 1758. Hemman segare i Orr viken, Sunne 
socken. Gift med Anna Nilsdotter. 

Barn. 

Olof Johansson odelstorpare i Orr viken. 

A T iIs Johansson, hemmansegare i Orrviken. 

Brita Johansdotter, gift med klockaren Ni 5 
Månsson i Rödön. 

Anna Johansdotter, gift med en hemmansegare 
i Orrviken. 

Kerstin Jo /tans dotter, gift med hemm&nsegar n 
2sils Aronsson i Gärde, As socken. 

Tab. 17. 

Simon Olofsson, (son af Olof Jönsson, se tal'. 
5) f. d. 13 Maj 1761. Hemmansegare i Håra. Sunne socken. Gift den 24 Okt. 
,1 tter frän Håra, f. 1760. 1782 med Kerstin Helges- Barn. 

01 f Simonsson, f. d. 20 Jan. 1784. Dragon 
,1 namnet BrasL Gift d. 4 Mars 1810 med Brita 
Olofsdotter i Håra. 

Lisbet Sinionsdottcr, f. d. 2 Febr. 1786. 
Kerstin Simonsdotter, t 1789. Gift med JöllS 

Helg sson. (Se tab. 18.) 

Anna Simonsdotter, f. d. 21 April 1784. 

Per Simonsson, f. d. 12 Sept. 1799. Hem 
mansegare i Håra. f 1877. Gift l:sta gången d. 2 
Juni 1820 med Kerstin Persdotter i Håra f d. 8 Der. 
1839; 2:dra gången d. 2 Juli 1854 med enkan Marit 
Olofsdotter frän Digernäs t 1877. 

Barn. 

(I lata giftet.) 

Simon Persson, f. 1821. Bonde i Håra. j 1874. 
Anna Persdotter, f. 1823. 
Per Persson, f. 1828. Ogift. Bor i Håra. 
Kerstin Persdoitcr, f. 1830. Gift med hemmansegaren 
Olof Olsson i Håra. 6 

Lisa Persdottcr, f. 1832. Gift med hemmansegaren 
Jod- Olsson i Månsåsen. 

Marta Persdottcr, f. 1834. 

Tab. 18. 

Kerstin Simonsdotter, (dotter af Simon Olofs - 
s< n, se tab. 17) f. 19 Juli 1789 i Håra. t d. 17 Febr. 
1864. Gift 1819 med hemmansegaren Jöns Helgesson 
i Hvattjom, Ovikens socken: f. d. 20*Sept. 1794. f 
2 > December 1877. 

Barn. 

Kerstin Jonsdotter, f. d. 13 Nov. 1821. Gift 
1844 med hemmansegaren Olof Göransson i Höla, 
Hallens socken; f. d. 7 Mars 1813. Bosatte i Öster- 
sund sedan 1866. I 
I 


I ■■numi *£*.<■ mmm 1SS Barn. HöIh, Hallen 
dotter från Höla. J ns Olofs* i. 13 April 18-1"). Heramansog', 

u< *«o<ken; Xämdenian Gift med Anna Ivar*- Barn. 01 
Gustaf. 
Krist i n a. 

Öi ron Hallström, f. d. Ii Aug. 185*2 i Höla. Intogs 
i (Wrminds läroverk d. 29 Aug. 1806; ftfg 17 Dec 1874frÄnC:te 
kla«l ; bokhållare i Sundsvall* enskilda bank i Östersund 1875—1878 
ting-skrifvare 1878; biträde vi<l Yestcrbotiei * Länt» -parbank i l'at*i 
1880; kommi-sionär ocb sakförare I Os.'ersucd 1888. Gift d. w 4 
Okt. 1SS8 med Anna Lovisa (Lova) Ulander, f. 1851), dotter af 
guldsmeden Petrus Sjöberg i Sundsvall och ElibHbeth Katarina Ny- 
länder samt adoptivdotter till hsndUnden Abraham Ulander 1 SäbrA 

/ / b fy Hallström t d. 1") Aug. Ib'i0i Höla. Skol- 
lärarinna i NaskoU 1SS0; haudlande i Östersund 1880. Tub. 19. 

Brita Jönsdotter, (dotter af Jöns Krsson. 
(Se tal». 4). Gift med rusthållaron Enoch i Kläpp. 

Barn. 

Cccil Enochsd tt r, gift med nisthållar 

<>lof And» rsbon i Klapp. 

liarn 

Jöns Httss 

Enoch Huss, f. d. 8 Dec. 1701 komminister å Frösöu 
]7j7. t 1815. (Se Hus^lägten, sid. 40.) 

Bnta Enoc/udotter, f. 1730. Gift med b riden 
Simon Gunnarsson i Backen. Rödöns socken. (Se slag- 
ten Backman, tab. 5.) Tab. 20. 

Hemming Olofsson, (son af Olof i Vålbaeken 
och broder till Agnes Olofsdotter, se tab. 4). Hem 
man^egare. Gift med Sara Olofsdotter, t 1737 i Röd 


1S9 Barn. Brita Hcmmmgsdotter, f. i öd, Marii ! kr-i , 

b pt. 1689. t 1752. Gift 1714 meåjöm Tryg<?d 
20 N T < v. 1085 i Hammerdals socken ocb I rdais 
skrifVare hos kronobefallningsmannen Bertil Alan- 
i Brunrio 1711; sockenskrifvare i Sunne 1715: läns nan i R dön 1718. f d. 29 Maj 1752. Tryggdal blef 
gift med Brita Hemmingsdotter f. 170L 178- 


Barn. 

Enl Tryggdal, f. d. G Mars 1722 i Rödön. Student 

i lp>ala 1739; auskultant i Svea hofrätt d. 25 Okt. 1744, v hä- 

radshöfding d. 2 Juni 1850; t f. borgmästare i Askeiduud 1751; 

krcterare vid en slottsrätt i Venersborg 1757; auditör vid Jemt- 

Is regemente d. 2 Okt. 1706; hfiradshöfding i Medelpads dom- 

aga d. 19 Mara 1783. Gift med Johauna Edla Vinnberg f 1742 

Son. 

Gabriel Tryggdal, f 17 >. Student i Upaala 1784; 

iiditör vid Jemtl reg:te d 2 Juli 1787; v. häradshöfding. 
landtbruJrare å Vermdön. -*♦♦- £" ; §■■ ■ !90 Slägten harst ammar frän Skottsunds b; i Nju- 
• ind, s< k n af Medelpad, der stamfadren var hon 
och fäder till 

Martin Sunding, f. 1763 f 1842, landtma 
direktör, (se tab. 1). 

Nils Sunding, f. 17S3 j 1812, guldsmed, 

tab. 9.) 191 

Carl Martin, f. 1816 \ 1890, illkontroll 

tal». 3.J 

^1////./ Lovisa, f. 1819. t 1852. Gift med 
ring, (se tab. 7.) 

Katarina G j. 1821. f 1852. Gift med 

s, si röm, (s< tab. 8.) 

// / ig Kar lina Ulrika, f. 1 Juni 1824 i As. 
j 28 April 1862. Gift 11 Juni 1ö47 med gränsri< 
Nils Otto Natanael Fjellström, f. 1819 (s denna 

/ kanna Charlotta, f. 5 maj 1828. Gift med 
I. fanjunkaren vid J mtlands fdltjägarekår, under- 
n i armén Erik Reinhold Sebastian Pestin, 
1830. (Se denna slägt, tal». 4.) Tab. 1. 

Martin Sunding, f. i Skottsund 1 Febr 1763, 
var kommissionslandtmätai i Vest rn rrlands län 
till 1S10, då han blef furs landtmätare i Jemtlands 
n; t. f. styresman för afvittringsverket i Jemtland 
1821 3 831; Justerare till 1841- erhöll 1325 titel al 
landtmäteridirektör; afsk 1 1S36. Död i maj 1842. 
Sunding var en stark och kraftfull man samt g It n 
steman. Gift lista gången med Katarina Hargar 
Törnstén. f. 17G4 \ 21 Februari 1800. dotter af landt- 
mataren Johan Törnstén i Brunflo och Lovisa Cicilia 
Sundberg. 2:dra gången 1811 med Edla Gharl 
Berg. f. 4 September 1793 i Hernösand. f 1889. d 
ter af landträntmästaren i Jemtlands lan. kongl. ränt- 
mästaren Jonas Berg och Katarina Elisj i t Bredman. 

Barn. 

i andra giftet . 

Jonas Peter, f. 1812, lansnian, (se tab 2.) 
'Edla Regina, f. 11 November 1813 i V^ ; 

Gift ined landskanslisten Jonas Axel Öhrling, f. 1816 

t 1852, (se denna slågt.) Tab 2. 

Jonas Peter Sunding, (s n af Martin, . 1) 
> N \ inber 1812 i Brunflo; g u ingick Prösö skola 
1 Februari 1825 10 Juni 1830: gymnasist i Herni 
- id 1831; inskriften som examinandus i Norrlam 

i i Upsala G Mars 1835, men aflad icke stu- 

1 examen; stadskassor i Östersund 1837: tillika 

sfiskal derstädes 10 Februari 1840; kr< n länsman 

T anas distrikt April 1847; transport till Bergs 

dm rik 18 D ml i 1858; erhöll afsked 26 Maj 18b9; 

satt i Berg. Gift 24 Juli 1842 i Östersund med 

na Ocklind, f. 26 Mars 1S22, dotter af stadspre- 

ikanten i Östersund, v. pastorn Anders Ocklind och 

^ s ava Berg. 

Barn. 

Hedvig Johanna Lovisa, f. 24 Juni 1849 i 
nas; bor i Berg; ogift. 

Karm Petronella Amalia, f. 12 Juni 1852 i 
tennas; förestår sodan 1883 poststa i n n i S\ nsta, 
B rgs socken. 

Martin Anders Carl Johan Emanuel f. 1855 
handland i Hed vik n 1S81 b i Sveg 1883. 
192 

Egida . I ' t n / , f. 1 September 18 

Ä7 S Antoinetta, f. 17 Ok 

I t 1865. 

Tab. 3. 

Carl Martin Sunding, ( if Martin, tab. 1) 

f. 4 September 1816 i As; intogs i Frösö skola 2y 
Februari 1827; ifg. 1833; landtmäterielov h 
1833— 1835, bj i året 1836 å J ra lands n 

fögderis h&radsskrifVar k ml r samt erhöll 17 Okt 
183G förordnande att biträda länsmannen i Hamn 
dals distrikt: tjenstgj rd a i gementsskrifvarek nt 
ret IS: 1 "? 1841: . . k ntor&skrifvai i tullverk 
19 Maj 1841; t. f. öfveruppsyningsman i ö 
18 Mars 1842; f\ rnppsyningsman 27 April 1S-: 
kontrollör vid tullkammaren i Dufed u4 Mars 18 
konti 11 »r i M n 19 Februari 1862: erhöll afek 
1885 och 111 d i ft r i öst rsund, d r han fl 
18 Januari 1S90. Gif 28 November 1845 med K 
tarina Ma dalena Pilo. f. 22 Au,,. 1811. 

Barn. 

V/ls Ma in //////-. f. 1S47. länsman i 

s n. S taJ . 4.) 

A 7/v// Edla Helena, f. 1849. Gift med k 
ten Banck, (se tab. 5.) 

Ivan Lutb s A Ugn /. f. 1851; gränsricto 
(se tab. 6.) 

Tab. 4. 

Nils Martin Helidor Sunding, (son af C 
Martin, tab. 3). f. 11 Februari 1847 i Östersund; 
togs i Öst rsunds läroverk 14 Januari 1859: afg. fr. 

4 klass vt*. 1864: e. o. gränsridarc i M len 16 Ok 
tober 186v; t. f. tullkontrollör d ratades 25 Juli 

5 pl mbi r 1868; lansmans xann n i De :emb i 1868; 193 

l \\ länsman i Visen 1 Novcmbei 1 -<; r d. länsrn m 

November 1877. Gifl d. 14 April 1874 
[ngeb A.nd -sm,, f. dotter af nämdi man 

Vnders ! is ni i K . Usens s< ti, och Mi 
Halfvarsd i mit enka 1871 efter tiemi u s- 
i n \i!s Nilsson i K i i . 

Barn 

Karin Märta Charlotta, f. d. IS Sept. 1875 i 
si n likasom cl öfi iga barnen. 

Tngcb /.., Hildur Indrea, f. d. 8 Februari 1880 
Carl luders Martin, f. d. 2^ Sept< mber 1881. 
i . K» Mi, 1883. 

Per Ludvig V rc t f. fl. 1! Juni 1883. 

Tab. 5. 

Karin Edla Helena Sunding, dotter af Carl 

iu. I ib. 3), f. d. 24 Au isti 1849: boriöster- 

l. Gift med mgbåtsl ilhnfvaren Peter Tohias 

f. d.^ IG Jan. 1837 i Halland af fria drar: kassö- 

Ilans Eberhard Banck och Johanna Fredrika ( ös er; 

n Banck dog i Kji g i. AJsens s n. d. 29 l)< 

1878. 

Barn. 

Hans Martin 1 Bai k. \. 1869. Stud 

vid öst rsunds lar verk d. 26 Augusti 1880 ht 
G C6' klass) oeh vid Phaln ra t kniska 1 ax anstalt 
rg 1880. 

Charlotte Ban /, 1. 1871. 

Johan Vilhelm Gustaf Banck, 1. 1S7~>. Stu- 
i sedan vt. 1886 vid Östersunds I i allmänna 
k. 

Tab. O. 

Johan Ludvig* Aligiior Sunding, (son af 

Martin, s bal . f. d. 22 Juli 1851 i \r . In- ■■ 194 

togs i Sundsvalls läroverk vt. 18o2 och i Ös1 
d. 16 Januari 1864; afg. 1869 frän o kl.; volontär 
Jemtlands fältjägarekål d. 9 November 1870; furii 
30 April 1873; andra s rgeant d. 20 December 1875- 

o. tullvaktmästare d. 4 Mars 1S76; förste b i 
d. 13 Juni 1878; fanjunkare cl. 9 September 1878; 
höll afsked ur kri stj nsten d. 2 April 1881; vakt] 
stare vid tullen i Dufed d. 3 Juni 1SS1: t. f. stations, 
tor st&ndar och ;ränsridare i Skalstugan d. lo \ 
vember 1885. Har haft förordnand s< m kontri 
Melen under aren 1876, 1877. 1878, 1880 188 >. ( 
1879 med sin kusin Edla Dorotea I in, f. d. 21 J 
1658, dotter af underlöjtnanten Erik Reinhold S 

an Festin och Johanna Charlotta Sunding 
der tab. 1 . Barn. 

Karl Adolf Reinhold Ludvig, f. d. 21 Juli 1* 
Bror Bernhard Vilh Im, f. d. 29 Okt. 1881. 
Ivan Reinhold Martin, i. d. 14 Jan. 1883. f 
d. 13 Maj 1S87. 

Ester Katarin /< >, f. d. 26 Januari ] b. 

Nils Gustaf Ture, t d. 20 kpril 1880. 
Hulda Vilhelmina Lovisa, \ d. 26 Mars 18 . Tab. 7. 

Anna Lovisa Sunding, (dotter af 11 i 
se tab. 1), f. d. 12 Januari 1819. | d. 7 Juli 1852. 
Gift d. 17 Oktober 1843 med Anders Arvid I) der 
d. 22 Sept mber 1810 i Norrköping; garfvare i öst 
sund 1840: rådman derstädi s d. 23 Mars 1858; flyt- 
ade till Hudiksvall och blef garfvare der 1800. D 
1889. Dedering blef d. 12 P br. 1854 omgift m 
Lovisa Oastava Forsgren, dotter af inspektören vid 
Elfdal porfyrverk i Dalarne Per Forsgren och Hed Margareta Berg. 
195 \i au Lo m u i] Barn. Jakob Martin Dedering, 1. d. 14 Aug. 1844 i 
sund. Intogs i Östersunds läroverk d. 16 Jan. 
4. afg. d. 1 Okt. 1850; intogs i Hudiksvalls låro 

k 18<»(); afg. 1SG2 fr. 5 kl.: garfvare i Östersund 
1SÖ9. Gift d. 2o Okt. 1871 med Brita Märg 
tfvrgr n, t. d. 14 April 1846 i Hudiksvall. r^und. 
Östersund. Har n. 

Elin Anna L msa Dedering, f. d. 24 Maj 1874 i 

Per trvid Axel Dedering, f d. 19 Xovemh-r 1877 i Inders Dedering, t. d. 4 1(01*8 1840 i Öster- 

ni. Studerade i Östersund d, 16 Jan. 1854 59 och 
i Hudiksvall 1860 lS6o; reste till sjös 1863: sjok; 

i 1871; befålhafVare 3 ångfartyget "Thomée"; b( 
sund IS/ 5. Gift d. S April 1877 med Emma 

l rss n, f. d. 14 April 1857 i Magn< sko-. Verm- 
l.unls irm, dotter af skomakaren Anders Persson. 

Barn, 

Anna D / m g, f. d. 7 Sept. 1878 ; d. 23 Aug. \i 
Edit Eleonora Lovisa D l ring, f. d. 15 Aug. 1SS0. 
Clara Gustara Charlotta Dederinq, i. d. 22 Mar- 
1882. t d. 22 Maj 1890. 

Anders Helmer Dedering, f. d. 13 September 1884. 
Emma Edla Alflulda Dederivq. f d. 15 No?, lss.4. 
^1. 18 Nov. 1885. 

Carl Teodor Dedering. f. d. 9 Maj 1886. 

Emilie Charlotta Dedering. f. d. 14 Maj 184S 
1 (k und. t ogift d. 20 Juli 18S6 i HernOsand. 

/filma Dedering, f. d. 11 Juli 1850 i Öster- 
s "«d; bosatt i Hudiksvall. 

1 . Ja ^ 1 ' 1 & <f Dedering f. d. 4 December 
1,s -l i Östersund, f d. 15 Juli 1884 i Östersund. 

■^^^^■■■■■■■■w 1 9i » rad. s. 

Katarina Gustava Sunding, I btei afMart 
I) f. d. 22 Mars 1821 i As. -;- 1852. Gifl n ' 
.1/ Srllst/t /. f. d. 5 Okt. 1820 i B. 

d; aflade skollärare :xamen i Hernösand 1845; ; 
sk i r< i Ås 1848, i rhö I afsto »1 1S80; | 

i eg n gård i Östersund. Sells röm blef onmiftj 
Mai i 0\ Dins. i. <]. M Juli 1825. 

Z?arrt. 

Z> ! /, 1'.: tvi ing d. 24 -Juni 1851 

Ås; intogs i Öst rs nds lar \ rk t. 30 Aug. IS 
afg. 1867 4 fr. kl; \ itärvidJ mtlands fiiltjäga 
d. 3 Maj 1S6V»: aflad und r ffi r oxamen d. 15 A 
1870; ftirir d. 29 Okt. Ib70: förs \ furir d. 2:; ( 
1873; erhöll afsked d. 15 Maj 1874; handlande i ös 
-und. Gift d. 3 okt. 1875 med Anna Svärd, f. <1 
- br. 1845, dotter af Per Svärd 1 Vnna Olofsd 
1 ös r und. 

JBam. 

Anna Gustava Sellström, f. d. 10 Sept. 187ij i (Jviisle. 
Ma 1 1 mars socken 

Edla Gi i Sellström, f. tvilling, d. 14.! 

1851 i As. Gift med folkskoll i n i Foras, I 
Ge >rg Sundin, f. 1850 i Sunne. lab 0. 

Nils Sunding (se början af denna sia 
1783: blef, r att halva lärt och praktiserat yrkul 
i Liffland, guldsraedsmästar i Sundsvall, i* 1 
Gift 18Ö6 med Kristina Selling från Selånger, on 
med guldsmed n Xils Johan Hagman i Sundsvall (t 
till kronofogden Abel Adolf Hagman i Sundsvall, t. 
1822; i 1855.) 197 


Barn. 
Nils /'</'/: f. ISOS j- 1880. 

Tab. 10. I Nils Peter Sunding, (son af Nils, i o, 

1808 i Sundsvall. Guldsmedsraästare i Sundsv 
I d. : I) - 1880. Gift l:sta gä i 1839 ni 
! lena < icilia Rhen, f. 1819 i 1854, dotter af k< 
>nsl mdtmätaren i Vesternorrlands län Erik Sam 
och Brita Helena Nygren. 2:dra g ngen 1856 
Johanna Maria Svensson frän Karlshamn. i^77 
Si nds vall. 

Barn. 

(I första giftet.) 

lmlnlm Reinhold, f. 1841. E. o. landskans- 
s i Hernösand 1860 1863; t. f. länsman i Jemtlai 
1S64 1865; kommissionär och sakförare i Sunds- 
. Död derstädes d. S Maj 1SSS. Gift med Malm 
s -n frän Qmeä. 

Hugo Nik lärs Valfrid, f. 1843. Länsman 
i Hallen. (Se tal». 11). 

Hulda Rosali Amanda, f. 1347. Död i Stock- 
holm säsom elev vid Selinders teater 1860. 
Helga Regina Amalia, f. 1849. 
Hilma Rosina Alnida. f. 1851. 
Adolf Teofrtm, f. 1854, reste till sjös 1869 
"•Ii har sedan visats utrikes, samt är bosatt uehgift 
1 Ai kland i New Zeeland. 

(I andra giftet.) 
Hilda Mana Teresia, f. 1860. Reste till Anie- 

ka och dog i Dee. 1881. 

Alfred Robert, f. 1864. Handelsbokhällare i 
^indsvall. Död 1885. 

Arne llerihert, f. 1667. Sjöman, vistas i 
Brasilien. 
198 

Tab. 11. 

Hugo Nikolaus Valfrid Sunding, ( S011 f 
Nils Peter, so tab. 10) f. d. 12 Okt. 1843 i Sunds\ 
Studerande vid läroverket derst. h:t. 18-">l v:t. ISi) 
kontorist i Sundsvall 1861; tingsskrifvare hos härads' 
böfding Liljeskold 1862 1864 och bos h iradshöf<Ji lp 
Hessling 1864 — 1869; t. f. lansman i Sunned. 4 0kt 
186$; kronolänsman i Hallens distrikt 1872. Gift 
1872 med Anna Olsson, f. 1854, dotter af landtbm- 
karen Olof Jonsson och Katarina Olsson frän Torp j 
Sunne socken. 

Barn. 

Olof Peter Carl, f. 187:; i Hallen. In t g 
Östersunds läroverk ht. 1885. 

Hulda Amalia Katarina, f. 1875 i Hallen. 

Edvard Adrian I/uqo, f. 1879 i Hallen; inf 
i Östersunds läroverk d. 3 Sept. 1889. 
199 a.cfem.a,rL. Tab 1 

Olof Budde, var löjtnant och egde hemnianel 
öbne i Näskotts socken. 

Barn. 

Gunnar Olofsson, som var hemmansägare i Öhne. 

Barn. 

Erik ömmwrsson t herredag man (Se tab. 2). 
* Simon Gwmarsson, länsman. (Se tab. 3) 

Tab. 2. 

Erik Gunnarsson, (son af Gunnar Olefsson, 
s al». 1). Herredagsman. Heinmanse^are i Barn. 

Gunnar Ersson, f. 1677. 
Finnsätt. tolfman. f 1719. 

Tab. 3. 

Simon Gunnarsson, (son af Gunnar Olofsson, 
tälj. 1) f. 1662 i öhne. Hemmansegare i Backen, 
Rödöns socken; var på sin tid en myndig och ansedd 
jjian. Han var sockenskrifvare i 14 ftr: nftmdeman i 
b ar; länsman i o 1 i år samt kvrkovärd i 4S är. f 
1 ' *0- (Kardell). Gift 3 gånger. * 

Barn. 

Gunnar Simonssmt. hemmansegare. (Se tab. 4.) 
01 s- ^ nna Simonsdotter, gift med hemma nsegaren 
J i"t bimonsson i Sota. (Se slägten Agerberg, tab. 5). 

I > OM i ■ "■*■ * 
Erik Ba ,A. <i. lTlOiRödön. Stud 

j Upsalii 1731; fil. dokfcor i Åbo 1741; komminister i 
sanne 1748. t d. 11 Aug. 1760. Gift med 11 
Flodalin, dotter af kyrkoherden i Oviken OlofFloi 
och IL' lena H Urnan, äktenskap barnlöst. 

Brita Simons dotter, f. 1706. Gift med 1. 
mans i n Per Olofsson i S> nsåst i, Ovikens sodc 
i hans s nare gift . B s. 

Tab 4 

Gunnar Simonsson (son af Si lon Gunnars- 
son, so tal». .,.) Hemmans g < i Barken. 

Barn, 

Simon Gunnat /. f. 1730 i 1809, hemn 

,i o, se tal». 5. 

Tab. J. 

Simon Gunnarsson (son af Gunnar Sim 
s< n, S( tab. 4) f. 1730. Hemmans* gare i Ba k n. V 
en ansedd danneman (Kard 11.) Gift med Brita En 
dotter, dött r af i tsthallarcn i Kläpp En hochBri 
Jönsdotter (Ag rberg). (Se slägten Ag rberg, tab. I 

Barn. 

Gunnar Ba / tan, C 1762 t 1848, prost i 
Sunne, se tab. (>. 

•SV»i ;/ Simonsson, f. 178<) \ 1852, henu 
egare, se tal». 1 1. 

Sigrid Su i<_ nsd >tti r j 1845. 

Erik Backman \ , 

Abraham Backman / ^unknade på b rS 

is d. 12 Febr. 1797. De gingo i .Frusö skola, di - 
♦ fter ett besök i hemmet denna dag skulle åt rväi 
Det töade och mycket vatten hade samlat sig 
isen. Af den häftiga stormen drefs d< tta vatten in 
vakarne pa Frösölandet, så att det der hade ett I 
tydligt djup. Orkanen för le äf\ en de båda \ nglingani 201 från vägen m i en af dessa vikar, der de, uppgifiie af 
trötthet, follo omkull och blefvo qvar. (Kardell min- 
n frän Fjällbygden och Fyrisvall, sid. 143) Tab. 6. 

Gunnar Backman, (son till Simon Gunnarsson 
b. 5) f. i Backen d. 2 Juni 17G2. Genomgick 
Frösö skola och Hernösands gymnasium samt blef 
student i Upsala 1784; filos, doktor 1791; specii 
r#sid. i Lund 1792; docent i vitterheten vid Lunds 
universitet 1793; v. kollega vid Frösö skola 1796; 
klor cantus och direct. music. i Hemösand 1797- 
v. kollega derst. s. a.; ord. kollega vid JIYrnosands 
skola 1798; prestvigd 2 Juni 1799; kollega och apologist 
I Frösö sk >la 1802; åter kollega i Hemösand 1803- 
tor vid Frösö skola d. 23 Nov. 1S08; tilltr. d. 1 
Maj 1810; orator vid prestmötet 1812: orator vid 
ubelfesten 1817; har 4 gftnger vunnit högsta priset 
ti vitterhets-, historie- och antiqvitets lemien 
i inskriptioner och sinnebild , r; past. ex. 1826: k* 
koherde i Sunne d. 25 April 1^27: tilltr. d. 1 Maj 
18J9; prost 1832; inspektor för Frösö skola 1832- 
elmagister 1842. t 15 Okt. 1848. Redan såsom 
nt i Upsala hänförda han af Homeri liknelser. 
m hvilka han disputera! progradu. under ] >r 

Dahl i Upsala 1791, sjelf praasid rande för en disp. i 
mma ämne i Lund s. a. Sedan utgaf han ett arbel 
m Horn ri liknelser (på latin) pa egen bekostnad i 
liernösand 1806. Man eger af dessa lärdomsprof rätt 
sluta, att väl få i de dagar varit i värt land 
a h mmastadde i sin Homerus än han. (Sv. Biogr. 
^ n, ny följd I, sid. 257.) Backman var en fin 
n bildad man, och Sunne prostgård ett bildningens 
b trefnadens hem, der prosten, hans maka och döttrar 
^mmanträftkde ined ortens bildade befolkning. Gift 
j öU8 med Anna Katrina Agorander, f. d. 29 Ans. 178" 
- l Sunne 1862. i 


I ■■■■GBHHBEm 202 

Barn. 

Johanna Gnstafva Backman, f. 1S08 
Gift med sin kusin komministern å Frösön Simn. 
Backman. (Se tab. 11.) " 

Brita Magdalena Backman, f. 1809 f 188) 
Östersund. Gift med kapten Kuylenstjerna. (Se tab. 7) 

Simon Gustaf Backman, f. JS11 t 1S45. Landt 
matare. (Se tab. 8). 

Erika Katarina Backman, f. 1812. Gift 18 
med komministern i Hallen Johan Adolf Liljesköid' 
f. 1804 f 1887. (Se denna slägt). ' ' 

Erik Daniel Backman, f. d. 1 Jan. 1815. 
togs i Frösö skola d. 1 Febr. 1823; afg. från r kl 
klass d. 11 Juni 1830 för att intagas i Teknol. institut 
Matemat. instrumentmakare i Upsala, sedan i ;s 
York. der han dog ogift Nyårsdagen 1866. 

Sofia Mana Backman, f. 28 Aug. 1818 f <1 
( ) Febr. 1889 i Östersund. Gift d. 2 Febr. 1858 m 
sin svåger kaptenen och förste landtmätaren Erik Kri- 
stiansson Burman, f. d. 15 Maj 1814 i Offne. s 
s agten Burman). 

Per Abraham Backman, f. d. 17 Sept. lSl 
Intogs i Frösö skola d. 3 Febr. 1829; afg. 18 Mars 
1831; instrumentmakare först i Upsala och sedan i 
New- York, der han dog ogift 1872. 

Karl / h n Ila k man. f. d. 2 Maj 1822. E k >r. 
(Se tab. 6). 

August Backman, f. d. 23 Okt. 1823 ä FröSön. 
Intogs i Frösö skola d. 1 Okt. 1831; landtmäter 
skultant d. 25 Maj 1849; afvittringslandtmätar i 
Vesternorrlands län d. 20 Juni 1855; kommissionslarid; 
matare d. 15 Jan. 1864: förflyttad på Vesterbottens 
län 1868; afsked 1884; bosatt i Stockholm. Gift 1874 
med Jenny Teresia Charlotta Nettelbladt f. 1837, dotter 
af handlanden i Umeå Gustaf Melchior Nettelbladt o< A 
Sara Emilie Mantell. 

Charlotta Karolina Backman, f. cl. 11 April 
1825 \ d. 31 Jan. 1857. Gift i Maj 1S44 med kapi 
203 

lie n och första landtmätaren Erik Christiansson Burman 
gom i senare giftet fick systern Sofia Maria. (Seofvan)' 
Er cd rika Emilie Backman, f. 1828. Gift med 
ndshöfding Västfelt, (Se tab. 10). 

Tah. 7. 
Brita Magdalena Backman, (dött r af Gun 
se tab. 6) f. d. 13 Juni 1809 f d. 27 Okt. 1889 
(rif d. 21 Sept. 1837 med Carl Georg Kuylenstjerna, 
f. d. 28 Aug. 1807, föräldrar: kaptenen vid Elfsborgs 
Gustaf Magnus Kuylenstjerna och Margreta 
Elisabet Netherwood. Sergeant vid Jemtlands reg-te 
. 1 Nov. 1820; fåltväbel d. 1 Febr. 1822; afsked d. 
i, Juni 1824; fältväbel vid Elfsborgs reg:tc d. 1 Juli 
1825; underlöjtnant \id Jemtlands fåltjägarereg-te d 
Vpril 1831; off. ex. 1832; andre löjtnant d. 25 Jan 
1833; förste löjtnant d. 5 Maj 1841; kapten d. 11 Aug 
1853; komp. chef d. 1 Mars 1855; afsked och kapten i 
i i n d. 21 Sept. 1858. f d. 19 April 1870. 

Barn. 

Ulrika Vi hel nu na Kaj lens t/e ma. f. 1838. Gift 
1S62 med handlanden först i Östersund, sedan 

\ T w-York med Anders Olsén. 

Carl Gästa/ Knyten st/ 'ma. f. i Hallen d. 21 
Maj 1840. Intogs i Östersunds läroverk d. 10 Sept 
850; afg. d. 25 Jan. 1861 fr. 5 kl. volontär vid Jemt- 
lands häst jägarekår d. 21 Dec. 1860; sergeant d. 23 
i 1861; afsked d. 24 Sept. 1862; aflade studentex. i 
•la 1863; deltog som frivillig i dansk-tvska kriget 
64; blef efter återkomsten ånyo sergeant vid häst- 
garekåren d. 12 Dee. 18b4, derifrån afsked erhölls 
''• 15 Okt. 1865; landtmaterielev; kontorist i Sund-svall: 
itmäteriauskultant d. 24 Maj 1875; v. komniissions- 
ndtmätare i Jemtlands lan d. 13 Maj 1SS4; komm 
sjoiislandtrnätare d. 16 Maj 1890. Bor i Östersund. 
nar som medlem af en sangkvartett företagit sångar 
tärd till Norge och Danmark. 

Bror Gillis Gustaf Kuylenstjerna^ f. i Hallen 
-t> Jan. 1842. Intogs i Östersunds läroverk d. 22 ■■■■ ■■■ 204 

Jan. 1853; afg. d. 28 Okt. 1862 från 5 kl.; student 
i Upsala d. 11 April 1864; landtmftterielev I8r 
landtmäteriauskultant 1872; vice kommissionslandtm' 
tare i Jemtlands län d. 15 April 1879; kommission 
Jandtmätare 1885. f 1889. Gift d. 26 Okt. 1876 m 
Hedvig Katrina Fredrika Hellberg, f. i Östersund 
7 Okt. 1850, dotter af räntmästaren Olof Peter Hell- 
berg och Johanna Charlotta Caspolin. 

JBami. 

Magda Ottilia Kitijlcnsfjcrna, f. 18S2. 
Karin Charhtta Kuylcnstjcrna, f. 188ö. 

Katrina Amanda Kuylenstjt ma, f. 4 Juni 1844 
Gift 1864 med Karl Julius Viktor Lindström, f. l>' 
April 1831 i Eds socken, Kalmar län; landtbruksb 

ållare i Kalmar lan till 1853, da han blef fri 1 \ vid 
Ultuna landtbruksinstitut; utexaminerad 1855; lan 1 
bruksinspektör i Linköpings och Kalmar lan 1855—1851 ; 
förvaltare af landtbruksegendomar i ör bro län 18 
1859; föreståndare för Vesternorrlands lans lan 
bruksskola 1859 1861; an ndator och f i s anda 
för Jemtlands läns landtbrukssk la a Op 1861 187 
länsagronom i Vesterbottens kin 1877. i 15 Okt. 188 . Tub. 8. Simon Gustaf Backman, (son af Gunnar, s 
tab. 6) f. å Fröson d. 16 Febr. 1811; kom i Frös 
skola d. 8 Okt. 1818; intogs i Hcrnösands gvmnasiia 
1826 och blef d. 28 Sept. 1S-J0 inskrifven vid Uj 
univ.; hisfrumentmakare i Upsala i kompani med sin 
bröder Erik Daniel och Per Abraham; aflade landto 
teriexam. 1841; Jandtmätare i Jemtland; drunknad 
Storsjön under slädfärd d. 9 Nov. 1845. Gift m 
Maria Lovisa Öhrströmer, f. 1822 -j- i Hammerdal d. 
18 Mars 1877, omgift d. 24 Aug. 1847 med fanjunk 
ren vid Jemtlands fältjägare, underlöjtnanten Nils 
Gustaf Zetterberg, f. 1S11. ■■■i 205 
Barn. 

Anna Gustava Backman, 

Tub. 9. 

Karl Johan Backman, (son af Gunnar, se 
ab. 6) f. d. 2 Maj 1822 å Frösön. Intogs i Frösö 
skria d. 3 Febr. 1829; gymnasist i Hernösand 1837- 
s ndent i Upsala d. 27 Nov. 1840; filos. kand. 28 April 
1845; filos, doktor s. å.; v. lärare vid Nya Elementar- 
skolan i Stockholm ht. 1846 och vt. 1847; v. lärare 
vid Östersunds läroverk ht. 1847 och läsaret 1848; 
r ktorsduplikant derstädes vt. 1849 vt. 1851; kollega 
i Hernösand 1851; kollega i Haparanda i Okt. 1851; 
ord. lärare vid Östersunds läroverk i Mars 1854; rek- 
tor vid Luleå läroverk i Jan. 1855; R. N. O. 'l874- 
L-ktor derst. 1884: erhöll afeked 1887. Bosatt i Stock- 
holm. Gift l:sta gången med Lucie Ulrika Gaveliu 
t 1822 
intag. i o. 2:dra gängen med Vilhelmina Barn. 

(barnlös i 2:dra giftet) 

Hedvig Katarina Parmelia Backman, f. d. 15 
April 1853. Telegrafist i Kramfors 1878. 

Per Gunnar Backman, f. d. 12 Jan. 1855 i 
Östersund. Luleå läroverk 1864—74; matur. ex. i 
Luleå d. 5 Juni 1874; landtmäterielev somrarne 1871 
74; elev vid Tekn. högskolan 1875-78; aflade examen 
1878; anstäld vid Franska statens jernvägsbyggn. i 
södra Frankrike 1880. 

Karl Gustaf Backman, f. d. 9 Jan. 1856. 
Studerade i Luleå till 1874 (6:te kl.). Bokhållare. 

Tab. 10. 

Fredrika Emilie Backman, f. d. 1 April 1828 
* Frösön. Gift d. 1 Maj 1845 i Sunne med Axel 


wmmnmmm HB I 

I 
r) 

■ 200 

<V,< o, :s /W/,//. r. d. 10 April 1821 i Horn, \Y S , 
götland, föräldrar: majoren Carl Jakob Adolf Västfr h 
och Marta Magdalena Västfelt; student i Lund is4 
ftmr vid Skaraborgs reg: te; underlöjtnant vid Jemt' 
lands fältjägare d. 7 Maj 1842; land tmateriauskul tam 
il. 20 April 1844; andre löjtnant d. 7 April lsr 
förste löjtnant d. 7 Februari 1856; justera ro i Jemtlamic! 
Un d. 8 Oktober 1858; kapten d. 6 Oktober 1860- 
regementsk var termastare d. 21 Okt. 1862; R S o' 
1865; kompanichef d. 3 Okt. ISoG; major och chef 
\ esternorrlands bataljon d. 23 Mars 1869; landahöf. 
ding i Vesterbottens lan d. 28 Mars 1873; K. N Q 
1 kl. 1 Dec. ISiiK K. med. st. korset af samma orden 
d. 1 December ISSö; ordförande i Vesterbottens läns 
hushållningssällskap sedan 1873: inspektor vid Umeå 
h. allm. läroverk sedan 1S78; ledamot af Landtbruks 
akademien 1886. 

Barn: (alla födda i Sunne). 

Anna Märta Emilia Väst/dt, f. d. 28 Jan 
1646. Gift 1882 med för. ståndaren för Vesterbottens 
läns landtbr uksskola i Tafle Lars Johan PaidolfKjellén 
f. 1840 i Rangedala, Elfsborgs län. 

Betty Charlotta Väst/dt, f. d. 17 Maj 1847. 
i'ift 187o med f. kaptenen vid Jemtlands fhltjägarekar, 
majoren i armen, v. kommissionsland tmätaren Johan 
August bandier f. 1836. 

Hedvig Sofia Matin Ida Elvira \ 'astfclt, f. il. 
14 Aug. 1848 t d. 13 Ang. 1857. 

Fanny Lucia Västfelt, f. d. 7 Januari och t 
2o Februari 1850. 

iq-i Armida Fanny Lucia Västfelt, f. d. 14 Maj 
löol. Gift 1873 med kyrkoherden i SabriL Alexander 
Emanuel Bill, f. 1838 i Sundsvall. 

Carl A\d Fritz Gunnar Västfcit, f. d. IS 
April 1853. Studerande i Östersund d. 30 Aug. 1864 
till den 16 Dec. 1870. i Hernösand 1871-72. (8 kl.) 
Sjuklig. 207 

Amalia Vilhelmina Väst/elL t. d. 17 Juni 
]S v;. t (L ]7 - Jllli 1857. 

Al/red August Melchior Vdsl/ell, f. d. 8 Juni 
1858. Intogs i Östersunds läroverk d. 28 Aug. 18C7; 
ufg. d. 16 Dec. 1870 till Hernösand, der han intogs i 
läroverkets 5 klass 1871; intogs i Umeä läroverk 187:; 
(6 klass); aflade maturitetsexamen d. 31 Maj 1876; 
plev vid krigsskolan a Carlberg d. 14 Juli 1876; examen 
1H77; underlöjtnant vid Vesterbottens fältjägarekar d. 
\ov. 1877; transport, till Vesternorrlands bataljon 
31 Maj 1878; landtm. elev d. 7 Juni 1878; landt- 
rnäteriauskultant d. 20 Juni 1883; löjtnant d. 2 Okt. 
1885. Gift 1885 ined Maria Lovisa Larsson, f. 1861. 

Tia r ii 

Axel Västfcit, f 1886. 
Erik Västfelt, f. 1889 

Hedvig Vilhelmina Elvira Västfelt, f. d. 10 
Mars 1860. Gift 1883 med landssekreteraren i Uni 
( laäs Otto de Frese. f. 1845. 

Täb. 11. 

Simon Simonsson, (son af Simon Gunnarsson, 

se tab. 5) f. 1780. Hemmansegare i Rödön. f d. 12 
Febr. 1852. 

Barn. 

Simon Backman, f. d. lo April 1810 i Rödön. 
Intogs i Frösö skola 1620; gymnasist i Hernösand 
1828; inskriften vid Upsala uni v. d. 17 Okr. 1832 och 

Hade fullst. studentexam. d. 27 Febr. 1S33: prestvigd 
( l. 24 Maj 1835; kögmessopredikant i Hernösand; kom- 

"inistersadjunkt i Hackas d. 22 Juli 1833; v. kommi- 
nister derstftdes d. 30 Jan. 1839; past. ex. 15 Dec. 
1841; t. f. pastor i Sunne d 31 Mars 1S49 -Juli 1853; 
adjunkt i Hackas i Juli 1853; t. f. pastor i Sunne i 
Bec. 1854; past. adjunkt derst. d. 1 Maj 1S58 -Jan. 
1881; åtnjöt bjenstledighet till 1672: dft han d. 27 Maj 


■■i ■■n ^^^HB 20S blef komminister å Frösön. Under vistelsen i HarV 
höll han en privatskola för allmogens söner, hviiw 

Skola MÖPplip-pn hprniTimoo nnl, lA«,« ft * .,_!_' &(j 20i> värden Jons Ersson i Billsta; 2:dra gången med II 

kusm Johanna Gustava Backman f. 1803. (Se tih r 

Bada äktenskapen barnlösa. ( m * 6) - 3T 1 ,] ellström. 

Härstammar frän Nora socken i Ångermanland -<*3*- 2b». 1. 

Erik Persson Noraeus, bondson från N ora 
T i i?eor. iöy/. j^jn utmärkt 
och nitisk prest; gift med Barbara Persdotter, dotter 
af en kronofogde i Piteå, som skall varit af Buresläeten. 

Barn. 

Per Normus Fjellström, f. 1657. f 1707. Pa- 
stor i Silbojock, se tab. 2. 

Erik Fjellström, klockare i Arvidsjaur. 

Mårten Fjrlhtröm, först handlande i Piteä. 
lan klockare i Silbojock. 

Johan Fjellström, borgare i Norge. 

Sofia Fjellström, g. l:o med Johan Burman, 
3:o med rådmannen Abraham Foucher i Piteå. 

Brita, gift med pastorn Johan Lastadius i 
Silbojock, f. 1664, f 1730. 

Tab. & 

x , Psr Xorous Fjellström, son af Erik Persson 

aoraeus, tab. 1. F. 1657 i Silbojock; student i UpsaLi 
1677; prestvigcl 1(382 och adjunkt hos fadren; pastor 

Silbojock efter fadren 1697; f 15 Maj 1707. Gift 
iaed Agata Lrestadius, f. 1667. t 1748 och blef be- 
grafVen i Kalajoki kyrka i Österbotten, dotter af pastorn 

Arjeploug Johan Lcestadius och Anna Brennholm. 210 

Barn. 

(Af IS barn lefde 13 tills de blifvit gifta.) 

Erik Fjellström, kronofogde på Got In ml, an 1 
fögderiet, det tian var 1729. 

Per F/ellströw, f. 1697, j- J 764. Prost i Lyck- 
sele. (Si tab." 3). 

Carl Fjellström. f. 1698, f 1760. Prost i Sj-j 
]. (Se tab. 14). 

Johan Fjellström, f. 38 oktober 1699 i Silbu- 
k; ii p vid b>If ars ålder af en köpman i Pit 
och fick gå i Pit i skola, tills han 1715 följde bemalde 
köpman, som blifvit af ryssarne plundrad, på flykten 
inåt Lappmark n, der bon förblef till 1717, då' hans 
slägtinge i ii mtspastorn i Malmö, sedermera kyrko- 
i i(i a i Landskrona Erik Burmark, lät honom komma 
till sig; 1710 sattes han i Malmö skola, livarifrån han 
J725 reste till akad mim i Lund, der han med syn- 
nerlig godhet omfattades af professorerna Rvdelius 
Papke, Benzelius och Lagerlöf, och nyttjade deras en- 
skildakol] gi r. Sedan han 1727 valt medicinen till si t 
hufvudyrke, blef han följande året upptagen i arkiater 
StoböBus' hus, hvarefter han fick fritt begagna så väl 
lians, s m prof) ss r rn D elns och Harmens enskilda 
föreläsningar, samt öfva sig i m di insk praktik. Ar 
1734 erhöll han fullmakt som kongl. hota likusjemte 
kallels ; t vara hofrättsmedikus i Jönköping, der han 
vistad s i 6 månad r, hvarpå han raste till Stock- 
ioim, i afsigt att undergå examen i kongl. kollegium 
medicum och blifva dess membrum, men hvarmedh; n 
dock afstod. sedan provincial-medici-sysslan i Jönk 
ping, den i han tillika önskade få, lemnades åt en annan. 
Mi beslöt han att resa till Upsala, för att fullfölja 
medicinska kursen, men kallades ånvo af hofrätten i 
it Pl ^ 1 tlI1 , dess medicus, hvarför han i stallet for 
U?i i Ä m * han ; eftcr atla S da kunskapsprof, den 24 
B ti f m 1 icine doktor - Ifi « in * n tiden uppe- 
Em ^7 g + -i^ m hofi ^smedicus i Jonköping, till des. 
"an i t Si tillika med assessors fullmakt, erhöll be- 211 

fordran till amiralitets m< dicisysslan i Karlskrona, hvil- 
ken han med särdeles flit och godt loford, till sin död 
,len 24 Januari 1760 bestridde. Gift d. 29 S pt. 1752 
m ed Charlotta Eleonora von Numers, f 1772, dotter 
af kaptenen vid amiralitetet Lorentz von Numers och 
Katarina Elisabet Ljungfelt, samt omgift 1 Juli 1766 
d öfverstelöjtnant Stare. 

Barbro Fjellström, gift l:o mod en Bysman, 
1 1 d tingstolken Erik Sorsell. 

. inna Fjellström, gift till Norge med en Vagnberg. 
Agata Fjelhtröm, gift med landsfiskalen Ga- 
I Calamnius i Kalajoki, Österbotten. 

Maria Fjellström, gift till Trondhjem. 
Ulrika Fjellstrvm, gift med en Lindroth. 
Sofia Fj llström, gift i Norge. 
Eva F/f llström, gift med bagaren Josef ( 
lamnius i Gamla Karleby. 

Margareta Fj llström, gift med en Filé. 

Tab. 3. 

Per Fjclhtrom, (son af Per, tab. 2). F. d. 2 

Mars 1697. Uppfostrades efter fadrens död, 1707, jemte 

i ett ar yngre brodern Carl, hos landshöfdingen i 

Westerbotten, frih. Otto Vilhelm Löwen samt, efter 

nnes död 1712, hos dess enka Helena Löwen, född 

ott; student i Upsala 1715; prestvigd och skolma 

re i Lycksele 17 IS; pastor derstådes 1739; prost 

h visitator 1755; t 30 Juni 1764. Prosten Fjell- 

m var en munter och arbetsam man, rättsinnad 

niska, upplyst och nitisk prest; gjorde 1738 en 

sa till Stockholm för att ombesörja tryckningen af 

" lappska grammatika och "Dictionarium Sveco-Lap- 

ni imr. Af Fjellström äro på lappska språket öfver- 

satta Abc-boken, Luthers och Svebilius' katekes, hand- 

n, Nya testamentet, evangeliiboken och åtskilliga 

Psalmer. Gift l:o 1719 med Margareta Burman, 1 1713, 

' otter af tullnåren i Piteå Erik Burman och Anna 

lornaeus, hvars fader Johan Tormeus var prest i Ne- tK^m^^^m "^B^^^WHBH^^^^BH^H ^^^^■^^■■^■■■■■■■■■■^■■■1 212 

der-Tornefi; 2:o 1735 med Catharina Sjöberg, f. 1713 
t 1780, dotter af pastorn i Asele Erik Sjöberg och 
Kristina Edin. 

Barn 

(i första giftet). 

Erik Fjcllström, f. 1725, f 1783, skolmästare 
Vrjeploug. (Se tab. 4). 

Per Fjcllström, handlande i Hernösand. 

Anna Agata Fjcllström, gift med prosten Erik 
Lindahl i Lycksele, i hans första gifte; f. 1717, f 1793 

Katarina Fjcllström, f 1763 i 14 barnsängen. 
Gift 1743 med kontraktsprosten, doktor R. Högström 
i Skellefteå, i hans första gifte; f. 1714, f 1784. 

Margareta Fjcllström, gift med kyrkoherden i 
Öfver-Torneå Isak Grape; f. 1720, f 1783. 

En son och en dotter dogo i barnaåren. 

(I andra giftet). 

Carl Fjcllström, f. 1736, f 1772. Skolmästare 
i Gellivare. (Se tab. 5). 

Kathanael Ijellström, f. 1739, f 1809. Prest 
i Sunne. (Se tab. 6). 

Ulrika Kristina Fjcllström, f. 1744, f 17815. 
Gift med spanmalshandlaren J. Vanberg i Stockholm. 

En son och en dotter döda i unga åren. 

Tab. 4. 

Erik Fjcllström, (son af Per, tab. 3). P. 1725 

757 och 
Gift 
af län q - 
mannen i Åsele Per Gafvelin och Magdalena Sjöber,. 

Barn. 

Gertrud Magdalena Fjellstiom, f. 1769. 
Margareta Kristina Fjcllström, f. 1771. 213 

Fåle Fjcllström. f. 1773 i Arjeploug; student 
Upsala 1794; kommissionslandtnmare i östcrgör- 
land 1796. Tab. 5. Carl Fjcllström, (son af Per, tal). 3). F. 1736 
i Lycksele; student i Upsala 1756; filos, doktor 1761 
h pastorsadjunkt i Skellefteå; skolmästare i Gelli- 
vare 1708; t i Juli 1772. Gift med Hedvig Kristina 
Björk, dotter af kronofogden Carl Björk. Barn. 

Carl Petter Fjcllström, f. 1769. Landtmäteri- 
skultant; t ogift. 

Johan Fjcllström, f. 1770. Student i Upsala 
1790; informator i Grangärde, Dalarne; f derstädes 1786. 
Israel Ijellström, f. 1771 i Gellivare. Student 
i l psala 1791; drunknade i Jockmock 1793. 

Tab. O. 

Nat/ianacl Fjcllström, (son af Per, tab. 3). F. 
4 Jan. 1739 i Lycksele. Student i Upsala 1759; filos. 

»ktor 1770; prestvigd och adjunkt i Lycksele s. i\.\ 
komminister och skolmästare i Jockmock 1775; e. o. 
hofpredikant 1780; pastor i Jockmock med bibehållande 
af skolmästaretjensten 14 December 1796; past. exam. 
Febr. 1799; prost 9 Jan. 1802; kyrkoherde i Sunne 
(Jemtl.) 25 Jan. 1803; f 12 april 1809. Prosten Fjell- 

röm var en af dem, som deltagit i översättningen 
af gamla testamentets skrifter på lappska språket. 
Wft 1779 med Maria Elisabet Hollst n, f 1760, dot- 
ter af prosten Jonas Hollstén i Luleå och Katarina 
^ellinger. 

Barn. 

Anna Katarina Fjcllström, f. 29 Oktober 1779 
] Jockmock. Gift 1799 med häradshöfdingen i Vester- 
bottens södra domsaga, lagmannen Johan Sundelin. 
i^HH ■^■^vhhi ^^■■^^1 ■■■ I^^HHHI i^HHi 214 

Natanael Fjellström, f. 12 November 1780- - 
som studerande i Piteå 1799. ' 

C#W Johan FjcUsiröm, f. 1783. f 185']. J> a . 
stor i Arjeploug. (Se tab. 7). 

Mana Ulrika Fjellström, f. 9 December Hgi 
i Jockmook. Gift med prosten i Arnäs, doktor V 9y 
Erik Högström, f. 1779, f 1870. 

Per [o nas FjcUsiröm, f. 1787. f 1830. Lo 
naut. (Se tab. 10). 

Eva Flisa be t Fjellström, f. 8 Juni 1790 i Jo* k 
mock. Gift 19 April 1811 med ryttmästaren vidJemt- 
lands rgrte, majoren i armén Otto Fredrik Lorichs f 
1780, -j -1829 pa Mo i Undersåkers socken. ' ' 

Samuel Ijellström, f. 1798. f 1871. Kanten 
(Se tab. 12). ' h 

Natanael Fjcllsfröni. i. 1800, f 1879. Sergeant 
(Se tal». 13). 

Israel och Agata Fjelktröm, döde i unga åren. Tab. T. 

Carl Johan Fjellström, (son af Natanael, tal). 
6), f. o Nov. 1/83 i Jockmock. Student i Upsala 15 
Okt 1801; disp. pro exerc. 1807; prestvigd 31 Jan. 
1811 och adjunkt i Nordingrå; t. f. pastor i Arvids 
jaur 1812; missionär i Arvidsjaurs och Arjeplougs lapp- 
marksdistrikt 1820: t. f. pastor i Sorsele 1824-1825: 
pastor i Arjeploug 1823, tilltr. 1 maj 1825; t 3 Juni 
18o& Gift 1813 med Anna Kristina Edin, f. 1797. 

dotter af kyrkoherden i Arvidsjaur P. Edin och Kata- 
rina Ptenberg. 

Barn. 

Maria Katarina Fjellström, f. 1814 i Arvids 

ir Vi -1 ^ ed skolm astaren i Jockmock, prestman 
nen U lnk A\ ilhelm Sundelin. 

Kristum Karolina Fjelktröm, f 1810 i Al 

^ dsjaur. 215 Johanna Eujrosyftc Fjellström, f. 18 No v, 1818 
i Vrjeploug; t 24 Juli 1871 i Umeå. Gift 5 Febr. 1830 
med apotekaren i Skellefteå Mat nias I)yhr. f. 1803 i 
Tornea, t 1867 i Skellefteå. 

Carl Na ta na fl Fjellström, f. 1820. Kyrko- 
herde i Sorsele. (Se tab. 8). 

Sofia Eleonora Fjellström, f. 1822. 

Clara Fjellström, f. 1824. 

Eva Charlotta Fjellström, f. 1826. 

Johan Peter Fjellström, f. 18^8. Kronojägare. 
[S< tab. 9). 

Axel Teodor Fjellström J. . Kom i handel. 

Felix F/ellström, f. . Koin i handel. 

Samuel Reinhold Fjellström, f. 1836. Farm. 
studiosii exam. 1 Aug. 1855; foreståndare för medika- 
mentsförradet i Öfver-Kalix 1885: t i Juni 1888 ge- 
nom sjelfmord. 

Frans Valfrid Fjellström. Landtbrukare och 
kommimalordforande i Arjeploug. 

Tab. S. 

Carl Natanael Fjellström, (son af Carl Johan. 
tab. 7j; f. 16 Maj 1820 i Arvidsjaur: gymnasist i Hernö- 
nd 1840; student i Upsala 5 Juni 1844; dimiss.-ex 
1846; prestvigd 3 April 1847 och förordnad att från 
1 maj 1847 biträda komministern i Luleå landsför- 
samling: pastorsadjunkt i Arvidsjaur 20 Oktober 1847: 
J Arjeploug 26 April 1848: t. f. pastor i Arvidsjai 
^8 Mars 1849; t. f. pastor och skolmästare i Arjepioug 
8 Mars 1854; skolmästare derstädes 1 Maj lö54 och 
• f. pastor i Arvidsjaur från 27 Mars 1857: kyrk< 
herde i Arjeploug 21 Sept. 1874; kvrkoherde i Sorsel 
7 Juli 1876. Gift 2 Mars 1851 med Kristina Sofia 
Vesterlund, f. 27 Mars 1831, dotter af kyrkoherden 
1 Jockmock Gustaf Vesterlund och Brita Kristina 
Byström. v mm wm 


^^^^^^^^^^^■■^^■■■■^^■■■■1 o lti Barn. Anna Kristina Fjcllström, f. 1852, f 

Johan August. Fjcllström, f. 8 November 1-85;] 
i Arvidsjaur. Aflade maturitetsexainen i Umeå 5 JmJj 
1873: student i Upsala 1 Februari 1875; med. fll 0ts 
kand. 22 Vpril 1876; med. kand. 30 Maj 1882; med." 
licentiat 19 November 1887; extra läkare i Tingsås 
distrikt 20 Nov. 1883—5 Jan. 1884; i Slite distrikt 
från 6 Okt. 1884 till 31 Mars 1885; i Piteå distrikt 
1885 från 8 Juni till 24 September, och 1886 från 16 
Juli till 22 September samt i Jockmocks socken frän 
2 Okt. 1S63 till 6 Mars 1886; t. f. provinsialläkare 
Slite 12 Dec. 1887-7 Maj 1888; t. f. provinsialläkare 
i Öfver-Lulea distrikt 1888 från 20 Juli till 20 Oktober; 
t. f. prov.läkare i Neder-Luleå och t. f. l:ste prov.' 
läkare i Norrbottens lim 1800. 

Albert Natanael Fjcllström, f. 23 Juli 1855 i 
Arjeploug. Hemmansegare i Arvidsjaur 1877. Gift. 

Carl Gustaf Fjcllström, f. 21 April 1857 i 
Arjeploug. Extra kronojägare i Sorsele bevaknings- 
distrikt i Norra Lycksele revier 24 December 1888. 
Gift 10 Ang. 18S9 med Amalia Nordlund, f. 3 Mai 
1865 i Sorsele. 

Barn. 

1nonin Albert Helmer Alexander FjclUlröm. född 9 Oktober 
lööy i feorsele. 

Frans Val/rid Fjcllström, f. 3 Maj 1859 i Ar- 
vidsjaur. Made folkskollärarexamen i Hernösan»! 
1881; organistexamen flerstädes 1882; lärare vid sta- 
tens lappska skola i Arjeploug 1881. Gift med Bod 

Hugo Arvid Fjcllström, f. 6 April 1861 i Ar- 
vidsjaur. Aflade maturitetsexameu i Umeå 8 Juni 1882- 
student i Ipsala 1883; tcol. filos. exam. 28 Maj 1885; 
teor. teol. examen 15 Sept. 1888. 

tnna Sofia Fjclktröm, l % Jmxmi 1863 i Ar- 
vidsjaur Gift 10 Juli 1887 med Jenas August Rönn- 
liolm, f. 8 Mara 1867 i Sorsele. 217 

Selma Krt tina / k v/na / f. '.i Januaj i 

, i Arvidsjaur. ;.Gifl 7 Qktob r 1S90 m d t. f. pa 
rn i Sors le Per Olof Carlsson, f. 22 \o\ m ei 
s,,l ;i Frösön. 

Eva Katarina Fjcllström, i. I f .) Mars 1867 i Ar- 
Isjciur. Skollärarinna i Högsjö. 

Berta Matilda Fjcllström, f. 7 November 187 
\r sjaur. 

Oskar Erfk Abraham F/cllström, f. 10 Maj 1875 
Ujeploug. Tab. 9. Johan Petter Fjellström, (son af Carl Johan, 

. v . F. 31 Maj 1828 i Arjeploug. Handlande; extra 
kronojagare 1868; kronojägare i Arjeplougs bevaknings- 
listrikt 1 ( ^ April 1870: t 10 Mars 18S2. Gift 1856 

i Brita Sofia Sundström, f. 1826 i Arjeploug, 

n 1S82 i Kvickioek. Barn. Anna Sona Fjcllström, f. 6 Maj 1859. Gift 
s Febr. 1882 m I svarfvaren Johan Fredrik Tornéus 
i I 

Isa Kristina Fjcllström, f. 24 Juli 1861 i Årje- 
g; flyttade till Jockmock lSSO. 

Frans Sa ta na cl Fjcli f. 7 April 1864 i Arje- 

ploug; flyttade till Kvickjock 1S83. 

Axel Gotthard Fjcllström, f. 1 Februari 1S6 7 i 
Aijeploug, flyttade till Kvickjock 1883. 

Engla Mana Susanna Fjcllström, f. 7 \o\ einber 
1869 i Arjeploug; flyttade till Kvickjock 1882. 

Tab. 10. 

i Per Jonas Fjellström, (ben af Natanael, tab. 

': , ; i 1 - 18 Maj 1787 i Jockmock. Volontär vid Jemttends 
jare-regemento 24 Maj 1806; rustniåstare 1 Juni 218 [806; sekundlöjtnani 15 Februari 1808; förste Iöjtnanl 
18 December 1810; erhöll aftked 30 Maj 1826; inträdde 
v vid regementet som fanjunkare 21 Deceinbei 
1833; erhöll afsked 2 December 1837; t 1855. Be\ 
stade norska kriget. Gift 2 November 1815 med Marta 
^nfin Gnindal, f. 8 November 1795; f 1831 a Hernö- 
sands hospital; dotter af kyrkoherden i Sunne K 
Gnindal och Katarina Sofia Sundel. 

Barn. 

Sara Elisabet Fjcllströiii. f. 5 Juli 1810; j 13 
December 1805. Gift 1 Mars 1S49 med Carl Johan 
Viktor Montelius, f. 9 December 1810. Landtbrukai 
i Kjösta. Alsens socken. 

Barn 

Hilma Ida Johanna Kristina Monlclins, f, 25 Der 
1850; f 24 Man 1S63. 

Alma Viktoria Elisabet Montelius, f 30 Oktober 1852; 
hemma hos fadreD. 

Carl Em frid Leonard Montelius, f. 15 Maj 1855 
landtbrukare i Kjösta. 

Per Johan Arvid Montelius, f. 28 Maj 1858; landt- 
brukare i Kjösta. 

Maria Karolina Fjelhtröm, f. 7 Jan. 1818. 
Gift 20 November 1840 med postmästaren i inäset 
Hemming Ågren, f. 1 Febr. 1827 i Ås; f i Anas ! 7 
December 1869. 

Jiurn. 

Ingeborg Sofia Ågren, i 2 Oktober 1850 i Alsen; t 
ogift i Luleä 18 Augusti 188G. 

A i i Fr\ Fnk ^rdmand Ågren, f. G December 1854 i 

WdtewunU. Anade matur. exam. i Umeå 31 Maj 1876; student i 

i Luleå 8 i 8 | 3 ; 15l ° S ' k8nd - 18?9; ad J unkt vid hö gre allra läroverket 

Februari 1868^™ K " faHm ÄmaHa Ä ^ re,f ' f " l Mfl J 185G; + U 

Henuaig Otto Natanael Ågren, f. 17 och f 31 Jan. 1858. 
t„. * • H, :i l,un Otto Natanael Ågren, f. 10 Juni 1S59. Ma- 

\L}J«Ti 'tt^T*,, 3 Ma J 1879 5 e " °- Postexpeditör 2 Juni 1833; 
stadsfogde I Umeå 1854; landskontorist i Luleå 1885. 
Alma Tekla Ma) ia Ågt en, f ung. 219 
A ils Otto Natanael Fjelhtröm, f. 1819. F. d. 

&iisridare, se tab. 1 1. 

Tab. It. 

Nils Otto Natanael Fj eliström, (son af Per 
Jonas, tab. 10);f. 1 September 1810 å Frösön. Erh.ll 
privat undervisning 1829-1831; kypare i Stockholm 
il Februari 1833; e. o. gränsridare vid tullbevaknin- 
n i Jemtland 23 September 1843; gränsridare 23 
Mars 1844; t. f. vaktmästare 6 Februari 1867; vakt- 
mästare i Dufed 1875; erhöll aftked med pension 1881 
Gift 11 Juni 1847 med Hedvig Karolina Ulrika Sun- 
ding, f. 1 Juni 1824 i As; f 28 April 1862. dotter af 
irste landtmätciren, landtmäteridirektöron Martin Sun- 
iling och Edla Charlotta Berg. 

Barn. 

Edla Ottilia Elisa dr t Fjelhtröm, f. 18 Maj 
1S4S i Hammerdal. Gift 1871 med civilingeniuren 
Axel Fredrik Nordendahl. född 22 September 1839 i 
Hernösand. 

Selma Sofia Lovisa Karolina Fjelhtröm f. 15 
December 1849; f 1850. 

Selma Åla Karolina Eje list rönt, f. 2 Mars 1861 

Hammerdal. Gift 26 Augusti 1877 med inspektören 

>ntz Vilhelm Cöster i Kvitsle, f. 3 December 1835. 

Marta Regina fosefina Fjellstrom. f. 27 kll- 

p ustl 18 ~ )3 » Hammerdal. Gift 10 December 1876 med 
landskanslisten Karl Gustaf Zakarias öhrling i öster- 
sund, f. 3 April 1850. (Se denna slägt). 

__ Pedroa Amanda Martina Lovisa Fjellstrom 
■ - November 1855. Uft 3 Februari 1870 med sju- 
kaptenen Fredrik Vilhelm Banok, f. 6 Doc. 1839. 

Eva Vendela Gustava Fjellstrom, f. 7 Sep- 
tomber 1858. " * 

Hulda Fjellstrom, f. 15 April 1802. Foster- 
°tter hos provinsialläkaren E. M. Grenholm. Gift 


■■■■■■■■ 


^^^^^■■■■■^■■H 220 med verksl \ ide din k i -n för aktiebolaget A. p 
irmans fö rpedition i Stockholm Per Otto St 

i'. 20 April 1846. Tab. /V. 

Samuel Fjellström, (son af Natanael, tab.Cj, 
f. 12 Oktober 1703 i Jockmock. Vid Frösö skola 1804 

1812; rustmitetare vid Jemtlands fältjägare-regern 
17 Juli 1812; underlöjtnant 10 December 1816; iffie 
exam. 28 April 1817: löjtnant 20 Febr. 1821; kapi), 
och komp.-chef 24 A tig. 1833: R, S. U. 1841; afe 
med tillstånd att såsom kapten qvarstä i arm n 12 
Maj 1804; t «' kaptensboställel Ed i Offerdal L871. 
Gift med Kar lina Elisabet Meijerberg, f. 20 Okto 
1794; t i Sundbyberg vid Stockholm 12 April 18 
dotter af postmästaren i Östersund Olof Meijerberg i 
Margan ta Fredrika örbom. 

Barn. 

Mari Fjellström, f. 2 November 1323. ogift. 
a - i Gpsala. 

Eva Fjellström, f. 26 December 1825. Gitt 
med förvaltaren vid Skönviks &ngsäg P. E. Jakobsson. 

Carl Ulrik Natanael Fjellström, f. 21 Juni 
1880 i Undersåker. [ntogs i Frösö kula i Febr. 1841; 
tndent i Upsala 18 Sept. 1855; kameralexamen ht. 
1857; e. o. kam marskrif vare i tullverket 23 0kt. 1857; 
kammarskrifvan vid tullkammaren i Stockholm 14 
Okt. 1 65; fcullfOrvaltai i Söderhamn 2S De smbei 
1877; R.V. O. 1S84; tullf altare i Sundsvall 1886. 

Kr v? Sa ni u dina Fjellström, f. 12 \pril 
1833. Gift 4 D mbei 1860 med apotekaren i Möi 
Gustaf Edvard Vinqvist, f. 2 Febr. 1828 i Spå) 
* »lms lan; f 1887, 

Ii ti ni. 

,, . , Amanda Qmlam Vinqvist. f. ti. 13 Santembcr IRö 

Lxim -jitkgyrau. 221 

Amanda Ulrika IjelLström f. 28 A uguati 1886 
(JiP med registratoro och aktuaricn i Jernvägsstvrel' 
.,.„, !•;. V. O., Patrik Viktor Ljungström, f. 1831 

Olof Axel Frihaj Fjellström, f. 28 Okt. 1887 
i ufterdal. Intogs i Östersunds låroverk 16 Jan 184 f r 
. isär» fr. 5 kl; handian* 

Samuel Fredrik AIK rf Fjellström, f. 3 Mars 
l.s4o: j 13 Juni samma Tab 13. 

Natanael Pjellström, (son af Natanael, tab. 

ra. f. 10 Jan. 1800. Intogs i Frösö skola 5 Okt 181*- 

volontär vid Vosterbott ns reg:te; ftarir vid Jemtlaiufc 
gare-reg:te 5 Juni 1819; sergeants titel i De< 1835- 
ant 27 Juni 1840; erhöll aféked 2S Juli 1851: f 

is Dec. 1879. Oift med Ingeborg Ljun^ber^. ;• 187? 

dotter af hästjägaren Erik Ljungberg. Barn. 
t) Erik Natanael Fjellström, f. 1858. 

Tab 14. 

Carl Fjellström, (s< n af Per, tab. 2). f. 1698 
bilbojock. Uppfostradi s hos landshöfflingen, frih. Lo- 
jvoii, (se vid brodern Per, tab. 3), student i Upsala 
^15; adjunkt i Maria församling i Stockholm; extra 
predJkant vid gardet 1729; komminister i Nikolai för- 
im. i Stockholm 1732; kyrkoherde i Själevad 1755; 
Juni 1760. Allmänt saknad såsom en nitisk 
• Han var en stor sångare och styrde Rjelf för- 
^Hilmgens sång under gudstjenstcn. Gift l:o med 
Ma "a Irosell, dotter af un kyrkoherde Arosell i Vest- 
|' l ^ind; 2:o mod Charlotta Asplund, köpmansdotter 
«• ötookholm; 3:o 1748 med Ulrika von Brobergen, f. 
J Juni 1720, dotter af assessorn Peter von Brobergen 
Ul Barbro Menar. (Alla fruarna dogo i barnsäna)! ■■■■ ■iHBM^^BH MH^M ■ ■ 1 1 ^ ooo Barn. 22.' •j (1/ ss voro 17, hwu.it "> öfverlefde fedren). 

Anders Fjelhtröm, f. 1714 i Stockholm. Stii 
ut i tfpsala 1702; kamrer vid kongl. teatern och 
rollör vid nummerlotteriet; f i Stockholm 1822, 
/ . xtra landl mätare. 

/ dotter, gift med kronobefallnings. 

mannen Olof Vestman. 

En dofta, gift med landssekrete- 

; Magnus Vilhelm Norléen i Hernösand. 

Av -!///<>// Fjelhtröm, f. 1732; f 172-1. Ma- 
jor. (Se tab. 15). 

_ Per Anton Fjellström, (son af Carl, tab. Ii), 
f. 175*2 i Stockholm. Intogs som volontär vid Yester- 
ti ns reg: te 1771; avancerade och blef major 1794; 
R. S. O; f 1824. Gift 26 Maj 1783 på Marianelund i 
V sterbotten med Anna Katarina Lagerbom, f. 28 
Sept. 1758, dotter af överstelöjtnanten vid Vesi 
bottens regrte Daniel Lagerbom och Maria Reckhardt. Tab. 16. Per Anton Fjellström, f. 1788. Sergeant vid 
Västerbottens regemente; f . Qifl med Anna Ka 
Ihanna Aström, fr. Luleå gamla stad. 

Barn. 

i**£* r Anhn F J eUsM ™> sjökapten; f i Frank- 
rike löOÖ. 

Katarina Magdalena Fjellström, gift med tull- 
inspektören Jonas Ullberg. 

Carl Zakanas Fjelhtröm, guldsmed i Stock- 
holm 18o6. 

Maria Gustava Fjellström, gift med handlan- 
di n Löfgren i Råneå. 

Daniel Gustaf FjeUstr vi, bokhållare. 
Ulrika Johanna Fjelktr m. --o@ Barn. 

Per Anton Fjellström, f. 1788. Sergeant. (So 
tab. 16). 

Ulrika Fjellström, f. f 1868. Gift med 

Mikael Ström. f. 28 Juli 1705 i Hernösand; fadren: 
prosten Nils Ström i Skellefteå; student i Upsato 9 
Mars 1819; klockare i Skellefteå; f 18(53. 

Märta FjeUstr m. gift med löjtn. L. A.Moritz. 

En d t ter, gift me d kapten Dahlberg 

i N lerkalix. 

Carl Zakarias Fjelhtröm, sjöman. ■MHI 


■■■■■■■■ 

Sparma-etn.. 

Slägt< i bärstammar från Helsingland och 
L1 u r f ifter Sparrsätra socken i l pland, 

slag medlemmar, som först kallade sig Sparrm . 
\ r Ide. 

Tah. i: 

Nicolans, '. 1543 kyrkoherde i Bollnäs och 
efde ännu 154 < . 

Son; 

Glam K. Li , var 1559 kyrkoherde i Oden- 
ia (Upsala s ift ; riksdagsman i Stockholm 1571 i 
i V) 1572; underskref presterskapets beslut att 

gilla och ant ga liturgien d. 16 F . 1577. 

Son: 

A t . k) rki »herde i Sparrsätra ( CJpland] 

1611. t som kontraktsprost 1629. Han blef stam- 
fader för Sparrmanska slagten, och adliga ätterna 
Palmeron, Sparrfelt och Sparrsköld. Gift med Susanna 
Andersdotter, dotter af företrädaren kyrkoherden An- 
dreas Henri 

Barn. 

Ii , Sparrman, gift mdd RllllgiuS. 

tal». N:o % 

Olof Sparrman , -\ 1645. Komminis i. 
tab. N:o 25). 

Elias Spärr/ dl, \ 1632. 
Anders Palma n, f. 1(509 i Sparrsätra. s 
dent 1625; med. -I »ktor i Leyden 1637; drottning Christinas lifmedikus d. 25 Febr. 1641; adlad 1647- 
dafrsikus i Stockholm 1652; Carl x Gustafs lifrne- 

,li « ufl lf 4 k J ?'„ 30 Nov ' 1688 « (Se vl,]are r "» honom 
sv. Ad. Attartaflor, pag. 145, del III; 

Johan Sparrfdl, f. <]. j 6 Dec. 1611 i Spärr- 

ra; kammarsknfvare i Räkningskammaren 1630- 

krigs- och mitkassör vid svenska armén under herti* Si 

kr ! rnhard af Weimar 1633; bokhållare i rikskanslerer] 
W I Oxenstjernas tjenst 1(536; räntmästare vid Ilin- 

r -Pomerska staten i Stettin 1643; adlad 1648- ränt - 
mästare i hela Pomern 1648; Kongl. svensk kommis- 
sarie i Preussen 1655; öfverkommissarie vid svenska 

igshären i Pomern och Brandenburg 1658; direktör 
Attartaflor. pag. ,9. del IV). Tab. g. 

Ingeborg Sparrman, (dotter afNioolausOlai, 

mdor tab. 1). Gift på 1620 talet med kyrkoherden 

i sparrsätra Erik Hansson Rungius. t 1655. 

Barn. 

AW.v Sparrman, f. 1622. f 1684. Assessor; 

inan. (Se tab. 3). 

Johan Sparrman, f. 1624. f 1690. Prost i 
luna. (Se tab. 5). 

Elias Sparrman, regeinentsskrifvare: v. auditor. 
Dod 1657. 

Krml Sparrman, t f 1675. Härads 

"ofdmg. (Se tab. 24.) 

Erik Spar; man, f. 1688. f 1654. 

Kjcrstui Sparrman. Gift l:sta gängen med 
\Ukoherden Sepelius; 2:dra gången 1656 med kyrko- 
herden i Sparrsätra Mathias Arenius, i hans andra 
biitc. Dessutom 4 döttrar. §■■■■■■■■■^1 226 _i— ■ />ii>. 3 Nils Sparrman (son af se tab. 2). F. 29 
\ng. 1622; juris doktor; häradshöfding; assessor i Göta 
hofrfttt 1663; lagman i Kalmar lan samt på Öland o 
Gotland, t i Jönköping 7 April 1684. Gift 30 Jan. 
1653 mod Anna Sohlman, i hennes 2:dra gifte, f [g 
maj 1707: dotter af justitieborgmästaren i Upsala 
Thomas Lohrman och Helena Gustafsdotter samt enka 
1650 efter professorn i Upsala Zakarias Humierus. 

Barn. 

Magnus Gabriel Spar re man, f. 1654. Över- 
stelöjtnant, se tab. 4. 

Erik Sparrsköld, f. 1655. Kanslist i Krigs- 
kammarkontoret; sekreteraren hos riksrådet och riks 
kansleren grefve M. G. de la Gardie 1678; häradshof- 
ding inom Bohus län; adlad 1689; t 1698. (Se vidar 
Adelns Ittartaflor, pag. 80, del IV). 

Näs Sparrman, f. 1670, f ogift. Löjtnant. 

Maria Eufrosina Sparrman, -\ 1712. Gift med 
löjtnanten vid artilleriet Daniel Styltenhjelm. 

Susanna Sparrman, gift med regementsskrif- 
varen Olof Rosvall. 

Ingeborg Sparrman, gift med kaptenen vid 
artilleriet Johan Hawelberg. 

Kristina Sparrman, f. 1667, f 1747. Gift 
1687 med öfversten Isak Hedenstjerna. Tab. 4. 

Magnus Gabriel Sparreman, (son af Nils, 
tab. 3). F. 1654 d. 12 Juni. Öfverstelöjtnant; kom- 
mendant på Vaxholm, f efter J737. Gift l:o 11 Juni 
1680 med Anna Elisabet Rosenholtz, t 1681; dotter 
af majoren (las Rosenholtz; 2:o 1683 med Maria Bruyn, 
t 1692; 3:o med Ingrid Bure, f 1721; 4:o 1722 med 
Elisabet Dorotea "Wrangel, f 1723; 5:o 1725 med Eli- 227 

sabet Vinterman, t barnlös 1729: 6:0 med Anna K 
tarina von Ridderstrath eller Stadia, 1 barnlös 1737. 

Barn. 

(i l:a giftet). 

Erik Gabriel Sparrman, f. 1081. Kapten vid 
Amiralitetet. 

(i 2:dra giftet 6 barn, deraf): 

Anna Mana Sparrman, f. 1691. f 1710. 

(i 3:dje giftet 4 barn, deraf): 

Johanna Katarina Sparrman, gift 1724 med 
liäradshöfdingen Johan Lindsfelt. f. 1093, t 1764. 

(i 4:de giftet): 

Anna Katarina Sparrman, f. 1723, |* ung. 

Tab. o. 

Johan Sparrman, (son af — se tab. 2). F. 
21 Okt, 1624. Student i Upsala 1632; magister 1652; 
informator hos riksrådet grefve M. G. de la Gardie; 
prestvigd och hofpred. derst. 1653; kyrkoherde i Tuna 
(Upland) 1660; riksdagsman 1(568 och 1680; kontrakts- 
prost 1675; praeses vid prestmötet 1671. t 29 Sept. 
1690. Gift med Katarina Thunberg, f. 1638, f 1690; 
•lotter af kyrkoherden i Tuna Erik Thun och Marga- 
reta Bång. 

Barn. 

Erik, f. 1660, f 1709. Häradshofding. (Se tab. 6). 

Andas, f. 1662. Kaplan vid artilleriet. 1 1689. 

Maigrcta, f. 1664, f 1693. Gift med kvrko- 
iierden i Biskopskulla Georg Kihlberg, t 1693. 

Näs, t 1667, f 1722. Kyrkoherde i Biskops- 
ku ^a. (So tab. 16). ^^^^^^^^^^■■■■■■■■■■■■■B 

Ingeborg, f. 1670, f 1737. Gift l:o 1691 med 
( landius Sundel, f. 1661, t 1706; 2:o med Brynolf 
Tesinan, f. 1677, t 1'16, båda kyrkoherdar i Tuna. 

/&>*«//, f. 1670. t 1716 Kyrkoherde i Harbo 
S tak' 23). 

Katarina, f. 1679, gift. 

Tab. O. 

Erik Sparrman, (son af Johan, se tab. 5). F. 
lööO d. 17 Jan. Häradshöfding i Jemtland 1G86; bodde 
i Backen, Brunflo socken, f 30 Maj 1709. Gift 25 
Juli 1790 med Anna Margareta Blix, f. i Okt. 1670,+ 
23 Sept. 1715, dotter af borgmästaren i Söderhamn 
Magnus Johansson Blix, adlad Blix. och Katarina 
Lindoblad. 

Barn. 

Johan, f. . -)- 1737. Kyrkoherde i Brunfl 
Sm tab. 7. 

Erik, f. 1707, f 1788. Brukskanirerare. Se tab. 8. 

Anna Maria, f. , f 2 Sept. 1731. Gift 

17 Jan. 1719 med kamreraren Erik Vinnberg i Brunflo, 
i hans l:a gifte, f. 1696, t 1778. 

Katarina Margareta, t . Gift med be- 

fallningsmannen i Jemtland Anders Sundberg, bodde 
i Brunflo. 

Tab. 7 

Johan Sparrman, (son af Erik, tab. 6). F. i 
Brunflo. Student i Upsala 1715; magister 1722; pa- 
stor vid artillerikyrkan i Stockholm 1726; utnämd 
kyrkoherde i Brunflo 1737, men dog i Stockholm före 
tillträdet s. a. Gift ined Sara Lind. j- 1750. Barn. Urna Margareta 
Erik 
Carl 220 
Tab. 8. 

Erik Sparrman, (son af Erik, tab. ti), p 1707 
Delegare i grufrörelse i Oiden, Offerdals socken tili 
1737, da han blef delegare i Gustafs och Carlbergs 
kopparverk. ^Brukskanirerare. Bodde i Träng, Alsens 
ken. t 1788. Gift l:o 1740 med Maria Magdalena 
Sidenbom, f. 1722, f 1765; 2:o med Helena Teodo- 
i D| f. 1716, t 1778: 3:o 1781 med Brita Sofia Dalin 
{. Borin. 

Barn. 
(i l:a giftet.» 
Anna Magdalena, f. 1745, f o~ — ' *■ -*• • x ^j Gift 1"0 

1770 med landtmätaren Lars Burman, i hans 2-dra 
gifte, f. 1732 f 1790; 2:o 1801 med prosten Johan 
Söderberg i Undersaker i hans 2:dra gifte, f. 1737 t 
1817 (se Burman j. 

Erik Axel, f. 1748, f 1833. Bruksförvaltare. 
S tab. 9. 

Sofia Margreta, f. 1749, t 1796. Gift 1777 
med häradshöfding Per Hofverberg, f. 1735 t 1815 
(Se denna slägt). 

Johan Magnus, f 1751. Handlande i Stockholm. 
Cla s, f. 1758, t 1773. 
Maria Katarina, f. 1755. 

Tab. 9. 

v i- 3 ?o rik r, Axel S P arrman » (son af Erik, tab. 8') 
; V i U l örvaltai *e i Husa i Kalls socken; egde Ve 
mantal N:o 1 Hallen, f 1833. Gift 6 Aug. 1789 med 
h !'i Lllsal ^ t Astrum, f. 1761, 1 1843; dotter af kyrko- 
"eraen i Ragunda Carl Aström och Katarina Marga- 
let, a Amann. 

Barn. 

IQao 4 Ä,pflWr,M Ka *rina, f. 1791, f 1874. Gift 

^ med ekonomiedirektören R. V. O. Per Vikström 

Östersund, f. i Medstugan, Are socken, 1782, t 1859. ^^^^^^■■■■■^■■■■■■■M 230 

Carl Axel, f. 1705, | 1874. Löjtnant. ($ e 

t ii. 10). . . 

AV/X-, f. 1797, 1 1880- Komminister. (Se tab. H,. 

/.//^/'/ Magnus, f. 1803, t 1857. Handland 

m tab. 1^1 . 

Tab. 10 

Carl Axel Sparrman, (son af Erik Axel, tab. 
yj. F. 12 Ang. 1795 vid Husa. Genomgick Frös 
sk Ii 1809 -1811, sergeant vid Jämtlands Fältjagare- 
regemenl 8 Maj 1813; imderofficersexamen 9 Aug. s . 
f fanjunkare 18 Juli 1820; t. f. länsman i Unders- 
åkers distrikt under November månad 1820; fänrik i 
armén 6 Dec. 1827; underlöjtnant vid reg:t IS Jan. 
1834; öfficersexain. 3 Febr. 1835; saltpetersjiideriuu- 
1 rstyresman 1839; löjtnant 10 Okt. 1839; afsked 2 
Juni 1S47. Egde och bebodde Hallen, t 1874. Gift 
1S19 med Elisabet Margreta Yiklund, f. 1796, t 1858: 
dotter af brukspatronen Zakarias Yiklund å Ljusno- 
dals bruk och Elisabet Margreta Lund. 

Barn. 

Sara Elisabet, f. 1819, f 1874. Gift 1843 med 
bruksinspektören i Tvndalen i Norge Lars Johan Asp- 
gren, f. 1811, t 1883. 

Elisabeth Margareta, f. 4 Febr. 1822. Ogift. 
Eger och bebor Hallen i Undersåkers socken. 

Erika Götilda, f. 20 Juni 1824, t 1885. Gift 
18(32 med landtbrukaren Per Almin i Hallen, f. 1834. 

Karolina Juliana, f. 1831. Gift 1857 med förra 
länsmannen i Undersåkers distrikt Per Viktor Fors 
bergsson. f. 1826, bo i Hallen. 

Magd&Una Katarina, f. 9 Aug. 1835. Gift i 
Dec. 1877 med landtbrukaren Carl ftvedin i Hallen, 
född 1838. 

Tab. 11. 

Erik Sparrman, (son af Erik Axel, tab. 9). 
F. 4 April 1797 i Undersåker. Intogs i Frösö skola 231 

1S05; i Hernösands gymnasium 1815; student i Upsala 
1818; prestvigd 17 Juni 1821 och predikant vid Ljus- 
ncc lals bruk i Herjeådalon; komminister i Vemdalen 
1841, tilltr. 1 Maj 1842; komminister i As i Nov. 1855, 
tilltr. 1 Maj 1857. f 28 Februari 1880. Gift 1822 
med Margareta Elisabet Perman, f. 18 Juli 1799 i Öster- 
sund, t 1858; dotter af apotekaren derstädes Samui i 
Pennan och Maria Margareta Vasell. 

Barn. 

Axel Samuel Albert, f. 1823. Konsul. (S 

i. 12). 

Sara Margareta Matilda, f. 1824, y ogift 1873. 
Gunilla, f. 1824, f 1832. 
Erik Johan, f. 1831. Kronofogde. (Se tab. 13). 
Emanuel, f. 10 Juni 1834, intogs i Östersunds 
läroverk 15 Jan. 1849: handelsbokhållare, f ogift 1861. 

Tab. 12. 

Axel Samuel Albert Sparrman, (son af 
Erik, tab. 11). F. i Hede 7 Jan. 1823. Intogs i Frösö 
skola 1 Febr. 1837; handlande i Umeå 1849; Portugi- 
sisk v. konsul derstädes 1859. Gift 1858 med Hilda 
Sofia Lundmark, f. 1839. 

Barn. 

Per Erik Axel, f. 11 Maj 1859. Intogs i Umeå 
läroverk 1868; maturitetsexam. derstädes 3 Juni 1879; 
o. kammarskrifvare i tullverket 11 Juli 1879; e. o. 
postexpeditör 6 Febr. 1880. 

Carl GustaJ f. 1863. Intogs i Umeå läroverk 
^'o. Afg. 1880 fr. 5 kl.; e. o. landskanslist i Umeå; 
vice länsman. 

Seth Albert, f. 1864. Intogs i Umeå läroverk 
^'o afg. 1881 fr. 3 kl.; handelsbokhållare: afrest till 
Amerika. ':■ 238 Gertrud Siri Louise, f. 1868. B. o. postexpe. 
ditör 1887. T«6. IJ Sigrid Maria, f. 1878. r#&. i;;. Erik Johan Sparrman, (son (ill Erik, i 
11). F. 17 Maj 1831 ;i Ljusnedals bruk. Intogs i 
Frösö skola 2 Febr. 1843: volontär vid Jemtlands Fält 
gar 20 April 1849; afsked 12 Mars 1852; student i 
[Jpsala 23 Maj 1855; telegrafassistent i Upsala 30 Sept. 
1857: afeked 1859; kameralexam. i maj 1859; krono- 
fogde i Vesterbottens andra fögderi 1866; Ii. V. 0. i 
Dog. 1882. Bor i Skellefteå, der han sedan 1871 
tillsyningsman vid kronohäktet. Gift 1872 med Mar- 
gareta Elisabet Andersson, f. 1835. 

Barn. 

Anna Erika Margareta, f. 1872. 

Tab. 14. 

Johan Magnus Sparrman, (son af Erik Ax , 
tab. 9). F. 2 Febr. 1803. Intogs i Frösö skola 17 
mars 1813; afg. 1818 och blef handelsbiträde hos eko- 
nomiedirektören Per Vikström i Östersund; handlande. 
Egde Vestbyn a Frösön. f 1857. Gift 1824 med Ker- 
stin Carlsdotter, f. 1797, f 1860. 

Barn. 

Erik Axel, f. 16 Febr. 1826 i Vestbyn. In- 
I gs i Frösö skola 1 Febr. 1836. Handelsbokhållare i 
Huckholm, der han 1856 blef grosshandlare. Död i 
Torna 10 April 1882. 

Carl Johan, f. 1830, t 1878. Landtbrukar . 
(Se tab. 15). 

Sara Kristina, f. 1834, t 1861. Gift )S^ 
konsul Daniel Christian Bredenberg i Sundsvall, 
i hans första gifte, f. 1828. Carl Johan Sparrman, (son af Johan Magnu*, 
tab. H). F - 1830 i Vestbyn, intogs i Frösö skola 1 
Fel r. 1842; landtbrukare på Vestbyn i Frösö socken 
t 1878. Gift 1854 med Brita Lithander, f. 1838 i Lit" 
dotter af handlanden Olaus Lithander a Klöstanäs i 
Lits socken. Enkan bor i Vestbyn. 

Barn. 
Brita Kristina, f. 1856. 

Sara Anna, f. 1862. Gift 1885 med Johan 
Magnus Ulander, f. 1840. Inspektor i Sundsvall. 
Johanna Katarina, f. 1867. 2 söner, f unga. 

Tab. W. 

Nils Sparrman, (son af Johan. tab. 5;. F. 1667. 
Student i Upsala 1677; magister 1691; blef på sitt 24 
ålders ar prestvigd och kyrkoherde iÄngsön 1691; kyrko- 
herde i Biskopskulla (Upsala stift) 1694; han var den 
förste i stiftet som undergick pastoralexam. 1694; con- 
cionator vid prestmötet 1696. Hade den olyckan att 

dgas låta afsåga sig högra handen för en svår vår- 
tas skull, hvaruti af vanskötsel kallbrand slagit sig. 
Lefde dock derefter i 8 år, och betjenade sig sedan af 

nstra handen, att lika färdigt skrifva. Begärde och 
fick i anseende till denna olycka ett sammanskott af 
stiftet 1715. Hans kreatur och spanmål seqvestrera 
d s s. å. för bristande kronoutskylder. Opponent vid 
prestmötet 1776. Död 1722. Gift l:o 1692 med Maria 
Pyttner, f 1692; 2:o 1694 med Kristina Stille. 1 1721. 

Barn. 

(i 2:a giftet). 

Johan, f. 1697, t 1750. Kyrkoherde i Vidbo. 
tab. 17. 

Erik, f. 1706, f 1765. Prost i Tensta. be tab. 18. 234 Ftfrlofvad med en inaci Kalanna. f. 

«. r Arnius. 

Antiers, t 1710. Auditör. 

Johan Sparrman, (son af Nils, tal». 16). r 
H>97. Student i Upsala 1706; prestvigd 1722 till v! 
pastor bos fadren; bataljonsprest vid Uplands reg:te 
1723; kyrkoherde i Vidbo (Upsala stift) 1736. f . 
V}>nl 1750. En driftig, men häftig man. Gift med 
Brita Kindberg. 

Barn. 

Erik, studiosus. 

Kristina, gift med komministern i Lena Erik 
»radman, f. 1 71 0. t 1797. Tab. 18. 

Erik Sparrman, (son af Nils. tab. Ib). F 
1706 i Biskopskulla. Student i Upsala 1717; v. k 
lega i Upsala 1727; magister 1734; prestvigd s. a. til) 
adjunkt i Hedesunda: Kollega vid skolan i Upsala 17 
kyrkoherde i Lena (Upland) 1737; kontr.prost 1738: 
kyrkoherde i Tensta 1760. f 17 Maj 17(35. Gift med 
Brita Högbom, f. 1711, f 1794, dotter af kyrkoherden 
i Lena Vnders Högbom och Ingeborg Edsberg. 

Barn. 

Mls, f. 1738, f 1S09. Prost i Skånella. Tab. 19. 
^ Anders, f. 1748, d. 27 Febr. Kom till Uj» 
sala 17o8, der han blef en af Linnés lärjungar; aren 
1765 och 1767 reste han som skeppsläkare till Ostin- 
dien, mskrefs I7t>8 till elev i kirurgien; försvarade s. 
a. disputation pro exercitio och afgjorde 1770 det teo- 
retiska förhöret i medicinen; reste 1772 som natur- 
forskare till Caj»; återkom 1777; med. doktor 11 Dec. 235 

1775; ledamot af Vetenskapsakad. 1776 och dess pra 
s s 1778; intendent Gfver nftmde akademis natural 
kabinett 9 Febr. 1780; professors fullmagt 29 Oktober 
1781; historia.' naturalis och farmacie professor i Stock- 
holm med säte och stämma som assessor i Kollegium 
dicuin; lemnade professionen 1803 och blef assessor 
ordinarie stat; assessor i Sundhetskollegium 1813 
t i Stockholm 9 Ang. 1820. Vida berömd för sim 
vidsträckta kunskaper säsoni naturforskare, kallade^ 
ban till medlem af lärda sällskap både i och utom 
landet samt fick sitt namn bevaradt i de vetenskap- 
benämningarna på flera naturfor mål. 

Anna Magdalena, gift med orgelbyggaren Jo 
nas Ekengren. 

Krisfina, f ogift. 
( Via rlo t ta Ga sta/% • i . 

Tab. Ii). 

Nils Sparrman, (son af Erik, tab. 18). F. 23 
r j 1738. Student i Upsala 1745; prom. magister 
1761; v. kollega vid skolan i Upsala 1762; prestvigd i 
Juli 1764; vice lektor i Geflc i Xov. 1765; past.-exam 
,771; komminister i Hökhufvud 1772; kvrkoherde i 
Skånella (allt Upsala stift) 1779: prost 19" Dec. 17S9- 
kontr.prost 1 Okt. 1794; oppon. vid prestmötet 17S2! 
t 8 Okt, 1809. Gift l:o med Maria Eleonora de Bren- 
ner, f. 1740, f 3 Mars 1808, dotter af lagmannen i 
Wbtmanland och Dalarne Carl de Brenner och Hedvig 
Meonora König; 2:o med Cicilia Kristina Kammecker, 
*< m blef omgift med prosten i Fresta Anders Oldberg. 

Barn. 
(i l:a giftet). 

Carl Erik, f. 21 Febr. 1775. Student 1790; 
magister ; prestvigd 20 Dec. 1802. f 1821. 

Nils Gustaf, f. 1776, f 1729. Se tab. 20. 
Af arta Gustava, gift med språkläraren Paban. ■■■BMlHi ^■■■■■■■■■1 I 236 

Hedvig C le m ra, f. . Gift med bild- 

huggaren, professorn Axel Magnus Fahlcrantz, % { \\ 
1780, i ls54. 

Tab. 20. 

Nils Gustaf Sparrman, (son af Kils, (,ab. 19), 
F. 10 April 1776 i Skeptbammar; student i Upsala 2 
Febr. 1790; blef kirurgie studiosus 1799 ocbkomm 
deradi s ISOi att som underläkare tjenstgöra vid mili- 
tära sjukhusen i Göteborg; med. kandidat 180-1; lic n- 
tiat JS05; med. doktor 13 Juni 180G i Upsala; kir. 
magister 1807; prakt, läkare i Gripsbolm ocb Mariefred; 
stadsläkare i Gefle i Aug. 1810. t 27 Okt. 1829 i 
Gefle. Gift l:o 1806 med Albertina Charlotta Pahl, 
f. 1779, t 1809; 2:o med Gustafva Ek, f. 1782, f 25 
Dec. 1864 i Arboga, dotter af prosten i Hedesund 
Johan Ek och Märta Johanna Bomark. 

Barn. 

(i l:sta giftet). 

Gustaf Leonard, f. 1809, f 1885. V. pastor. 
(Se tab. 2). 

Augusta Emilia, f. 1807, f 1885. 

(i 2:dra giftet;. 

Johan August, f. 1810. Brukspatron på Jon- 
särbo i Vermland. t 1881. Gift 1844 med Karolina 
Kristina Ljungstedt, f. 1825. 

Johanna Gusta/va, f. 1812, f 

Matilda Eleonora, f. 1814, f 

Johanna Matilda, f. 1816. Ogift; bor vid 
Sundbyberg. 

Kristina Eleonora, f. 1818, t 1878. 
Charlotta, f. 1801, f 

Nils Axel, f. 1823. f 1878. Med. dokt. (Se 
tab. 22;. 


Tab. >1 

Gustaf Leonard Sparrman, son af Nils Gu- 
stal, tab. 20). F. 18 &aj 1809 i Manefred. Student 
i Upsala 1829; prestvigd 15 Der. 18^2; v. kollega vid 
Hudiksvalls skola ht. 1883; komminister i Idenor (Up- 
sala stift; 8 Jan. 1834; skolmästare i Vaksala 24 April 
J 839; past. ex. IS Dec. 1841; v. pastor 14 Jan. 1843: 

Nked fr. prestembetet; lärare i Stockholm, t 14 Ok- 
tober 1885 i Upsala. Gift 1884 med Amelia Arne 

iaide Antoinette Gustafva Fredrika Cederström. f. 
1809; dotter af majoren friherre Sven Cederström ncli 
Magdalena flinstina Ulrika Hägerflycht. " 

Barn. 

Ann lic Gustafva* f. 1835. Gift 1873 med 
kyrkoherden i Dannemora Erik Engelhert Plensier f 
1842, t 1 Nov. 1888. 

Amenaidc Julie, f. 1838, f 1880. Gift l:ö 
1 fabrikören Per Adolf ljunggren; 2:o med verkmä- 
i> aren Josef Jonsson. 

Gustaf Christian, f. 1841. Ångbåt sbefålhaf- 
; bor i Stockholm. Gift 1875 med Anna Kristina 
Anderson, f. 1847. 

Fredrika Albertina, t. 1838; r 1865. 

Dessutom y barn r. Tab *>.> Nils Axel Sparrman, (son af Nils Gustaf, 
20). F. 27 Jan. 1823 i Gefle. Student i Upsala 
1S42; med. filos. kand. 1844: med. kand. 2 Juni 1847- 
med. licentiat 7 Mars 1849; kir. magister 15 Maj 1850; 
med. doktor 1850; stadskirurg i Arboga 23 Maj 1850. 
jienfrån afsked erhölls 1 April 1870: andre bataljons- 
»käre vid Vestmanlands reg: te 26 ukt. 1853; förste 
iljonskikare vid Lifreg:ts husarkår 27 Okt. 1859; 
I g:tfl läkare dcrstädes G Juli 1869; R. V. O. 1^74 1 
] ' 1878. Gift 2 Sept. 1869 i Stockholm mod . t ■■^■■■^^ ^^^^^^^^^■■■■■■i ■ s 

< onstance Helena Vilhelmina Bredenberg, f. l j u g 
1837, dotter af handlanden Gustaf Adolf Ln-denberg 
Stockholm och Carolina Charlotta Zetterberg, sam; 
i nka efter landssekreteraren i Linköping Anders O u 
^t t \r Licnell. 23!> Barn. 

A/"/v Augiisf, t ;> Juni 1870 i Örebro. 
i Örebro laroveik 1880. 

. /w/ Gustaf, f. 15 Kaj 1872 i Örebro. 
i Örebro läroverk 1882. Tab. 23. Intogs 
Intoss Johan Sparrman, (son af Johan, tab. 5). F. 
1676. Student 1GS9; magister 1708; kollega vid Stock 
b lins trivialskola 1704: prestvigd 1706; rektor 18 
April 1707: kyrkoherde i Harbo (Upsala stift) 1716. 
t 10 Dec. 1716. Hift med Christina Scbilline:. 

Barn. 

luJum. f. Prestvigd 1731; komminister i 

Upsala (bondkyrka) 1745; kyrkoherde i Häggeby, (Up- 
sala stift) 1757. i i Okt. 1762 några och 50 år gam- 
mal. Gift med Johanna 

Barn. 

Maria Kristina, gift med kyrkoherden l Frösthult 
Lars Adam Sepeliua, f 1728, f 1794. 
2 döttrar. Petler, borgmästare i Enköping 
Gusia/, kronofogde i Upland. Tab. 25 

Olof Sparrman, (son af Nicolaus Olai, se un- 
der tab. 1) Studrnt 1618; (kallade sig äfven Scha- 
merus); var komminister i Spamatra 1829 och 1643- 

f^iKS [ J f I / Je ? tla " dj ' men ** ^'e tillta 
det 164 o. Gift med Kerstin Jonsdotter. 

Barn, 

Anders Spar/eU, f skjuten 1701. Major vid 

l plands reg:te (se adl. ätten Spanfelt) 

, , !f Xpnrrmin, l 29 Juni 1640 i Tillin, f 

Student 166/; regrtspastor vid Uplands reg:te 1668 ; 

huspred hos grefvinnan Brita Kurck 1670 : kommini-' 

s r a f ^ d o ai ^ 0men 1 167 1; kyrkoherde i Tillinge (Up- 
sala stift) 8 Febr. 1681; riksdagsman 1682. Klagad 
1G81 vid generalvisitationen deröfver att manfolket 
knafvelborrar voro så långa att de släpade i kommu- 
monvinet, hyarför erkebiskopen föreskref, att om de 
sjelfve förkortade sina knafvelborrar, så kunde pa- 
stor på tjenligt sätt göra det. Kyrkoherde i Nykö- 
pings östra församling 1686. f 20 Juli 1690. (lift 
med Katarina Rolff. 

Dessutom j barn, -;- unga. Tab 24 

Israel Sparrman, (aon af Ingeborg, tab. 2). 
Advokatfiskal; härad-diöfding i Vadsbro härad: vice 
lagman, f 1675. 

Barn. 
Erik, häradsböfdin» i Nyland. ■^^i^HHBH ^^^^^■■■■■^■■■■B 24U ■ (Från Ange). 

Slägten härstammar frän Ange by i Borgsjö soc- 
ken af Medelpad, der Jonas Jonasson, stamfadren, yj 
hemmans och fader till 

Tab. 1. 

Erik Ångman, f. 1725 i Ange. Student i \J\ 
sala 1746; prestvigd 1754 och adjunkt i Säbrå; past 
och skolmästare i Föllinge 17(54. t 1797. Gift med 
Kristina Ekeblad, f. 1736, t i Fredrika socken. Vester- 
botten, 1804; dotter af komministern i Ainas Johan 
:keblad och Brita Edin. 

Barn 

(alla födde i Föllinge). 

Junns Ångman, f. 1764. f 1845. Prost ;i tlaiii- 
i rdal. (Se tab. 2). 

Erik Ångman % 1". 1765. t 1766. 

Johan Erik Ångman, f. 1766. f 17(57. 

Johan Erik Ångman, f. 1768, f 1851. Asses 
r. i So tab. 7). 

Daniel Ångman, f. 1770,11822. Andre landt- 
matare. (Se tab. 10). 

Berndt Olof Ångman, f. 1772. f 1821. Kom- 
minister i Sorsole. * (Se tab. 11). 

Magnus Ångman, f. 1774, f 1775. 
Magnus Ångman, f. 10 Juni 1775. Intogs 
FrösÖ skola 1786; student i Upsala 1796; land tmftten 241 

examen 1801, sökte 1829 befordran, men kunde en- 
igt konungens belallningshafvandes utlåtande den 2 

Mars s. a. 'ej till befordran rekommenderas, enär han 

hvarken genom visad skicklighet eller pålitligt uppfö- 
mde dertiU förvarfvat sig rättmätigt anspråk" ■;- 

\;,r gift, hade en dotter Barbro Kristina, f. 1809. 

Kajsa Stinn Ångman, f. 1778. Gift 1801 med 

.■mden Jon Isaksson i Norrgärd, Föllinge socken. 

Tab 2. 

Jonas Ångman, (son af Erik, tab. l, F 5 

F br. 18(54 i Föllinge. Student i Upsala 1784- disp 
ro exerc. 1*89; prestvigd 27 September 1789 till pa- 
storsadjunkt i Föllinge; kapellpredikant i Fredrikas 
ppmarks församling 25 Januari 1797; pastor dersta 
des 1799; past. eaun. 29 Maj 1804; komminister i 
^trom lo Mars 1809; kyrkoherde i Hammerdal 1 Au- 
isti 1816; prost 12 Augusti 1818; L. V. O. 11 Mai 

:; j;V ^o e nA Contraktsi,rost j ■femttanda norra kontrakt 
Maj 1830; ord. kontraktsprost 10 Sept. 1834: leda- 
mot af Patriotiska sällskapet 28 Januari 1832 f 11 
Oktober 1845. Prosten Ångman beprisa* som en nitisk 
ide och var vill förtjent af den befordran och ut- 
warkelse , hvarmed han blef ihågkommen. Gift med 
Lhsabet Katarina FIuss, f. 3 April 1778, t 8 April 

fl i m H Y - a pastorn j Fölli "ge Johan Axel Huss 
h Brita Kristina Ullbers. 

o 

Barn. 
Johan Erik Ångman, f. 1801. f 1878. Rege- 

ntspastor. (Se tab. 3). 

Jf'« Brita Ångman, f. 1800, t Gift med 

mminwter Amrén. (Se tab. 6). 
(f Katarina Charlotta Ångman, f. 1803 f 

:s! r H r - 1824 ra ed kapten Adolf Fabian Edelsvard. 
>e denna slägt). 


wtm 242 Tab 3. Johan Erik Ångman, (son af Jonas, tab. •>) 
V. 15 Soptember 1801 i Fredrika; intogs i Fröeö skola 
1 Oktober 1813; gymnasist i llernösand höstterminen 
]S20; student i Upsala 1823; prestvigd pä kallelse af 
grefvinnan Oxenstierna den 2 Februari 1825; pastors- 
adjunkt i Berg 1828; past. examen 1830; regements- 
pastor vid Jemtlands fältjägare 22 Juni 1881; L. \ 
O. 1 December 1864. f 1(3 Juli 1878. Gift med Hed 
vig Fredrika Nystedt, f. 1814, dotter af öfverstelöjt 
nanten Anders Nystedt och Magdalena Edholm. 

Barn. 

Katarina Magdalena Ångman, f. 1834. Gif 
med Byström. (Se tab. 4). 

Johanna Fredrika Ångman, f. 1835 w Frösön. 
Ogift, bor å Frösön. 

Jonas Andreas .Ing/nan, f. ( J Oktober 1837 i 

Frösön. Intogs i Östersunds läroverk 16 Januari 1848; 
afg. 1851; inspektor a Magda egendom i Näshults soc- 
ken i Södermanland. 

Axel Man ni. Ångman, f. 10 November 184y 
.i Frösön. Intogs i Östersunds läroverk 16 Januari 
1848; elev fi apoteket i Sundsvall; aflade derstädes 
farmacie stud. exam. 27 April 1860; apotekareexamen 
13 Maj 1865: apotekare i Råneå 5 april 1871. t ogift 
i Råneå 28 Aug. 1871. 

Erik Ångman, f. 1843. Länsman i Sunna 
(Se tab. 5). 

Ernst Alfred Ångman, f. 11 Nov. 1844 a 
Frösön. Intogs i Östersunds läroverk 7 Sept. 1857; 
afg. 1860 fr. 3 kl.: bruksbokhållare i Vermland. f ge- 
nom drunkning 1864. 

Iled-ig Charlotta Ångman, f. 1846. Ogift, bor 
a Frösön. 

n *n**l Esbjörn An »min. f. 18 Sept. 1854 
Frösön. Intogs i Östersunds läroverk 4 April 1866: 243 

a l'g. 12 Mars 1877 fr. 6:te klase; volont&r vid Jemt- 
I nds fältjägarekår 20 oktober 1871; sergeant 16 Nov. 
1877; afsked 14 Jan. 1870; sergeant vid Vesternorr- 
lands bataljon 20 Mars 1879; afsked; dov vid Ultuna 
landtbruksinstitut 1870; examen der 1881; inspektor 
v ,1 St. Kihl i Vänge socken 1883; landtbrukare i Nju- 
nda. (; ift 22 Aug. 1840 med Anna Teresia Nord- 
Ung, f. 30 Sept. 1855, dotter af kyrkoherden i Nju- 
„l,i Erik Johan Nordling och Hedvig Sofia Katarina 
■lin. samt enka efter landtbrukaren L. Maijström. 

Tab. 4. 


Katarina Magdalena Ångman, (dotter af 
han Erik, tab. 3). F. 1S34 ä Frösön. Gift 21 Juli 
1801 med And rs Fredrik Byström, f. 31 December 
1830 a Frösön. Föräldrar: kyrkoherden i Undersåker 
[sak Byström och Juliana Beata Falck. Intogs i Frösö 
skola 3 Febr 1840; fanjunkare vid Jemtlands häst- 
an kår 30 December 1851; erhöll afsked 14 Mars 
1856; handlande i Mo, Undersåkers socken 1856 1871, 
ilerefter landtbrukare derstädes. 

Barn. 

Johan Isak Hädar Byström, f. 12 Juni 1862 i 

l T ndersåker. Intogs i Östersunds lftroverk 24 Aug- 

1872; aflade matur. exam. 1883; elev vid veterinärin- 

itutet i Stockholm 1883; landtmäterielev i Jemtlands 

i 1880. 

Carl Fr it Byström, f. 12 December 1864 i 
1 udersfiker. Intogs i Östersunds läroverk 1 April 
1875; afg. 1882 fr. 6:te klsssen; t. f. länsman i Ytter- 
hogdals distrikt. 

Tab. •>. 

Erik Ångman, (son af Johan Erik, tab. 8). F. 
l - februari 1843 ä Frösön. Intogs i Östersunds l:\ro- 

-,w-«> : 


244 verk 12 September 1853; alg. 16 Oktober 1802 fr, 
klass: volontär vid Jemtlands f&ltjägarek&r 28 Mars 
1860: andre furir 14 Sept. 1861; förste ftirir 11 Maj 1 

1860 

18( 

len Al 
is64: erhöll afsked 21 Mars 1867; t. f. länsman i u a 
len 25 Juli 1866 15 Okt. 1870; kronolänsman i Sunno 
distrikt 27 Ang. 1870. Gift med Märta Berglund fi 
Hackas f. BO Jan. 1859. 

Barn. 

Erika Augusta Ångman, f. 9 Augusti 1 S77 

.i Ii »s >n. 

Hedvig Maria Ångman, f. 9 September 187* 
i Suni] . 

Karl Johan Erik Ångman, f. d. 7 Mars 1881 
i Sunne. 

Tab. 6. 

Stina Brita Ångman, (dotter af Jonas. tal». 

2». f. 10 Febr. 1800 i Fredrika. Gift 1821 med A 
den ..nuen. f. IS Juni 1791 i Ammor, Ragunda soc- 
ken, der fadren var hem mansegare; intogs i Frösö sto 
1805: gymnasist i Hernösand 1810; student i Upsa 
1814; prestvigd 24 November 1S16 och pastorsadjunk 
i Hammerdal 1816— 1S46; under tiden hade han fi 
ordnande som t. f. pastor i Offerdal 19 Febr. 1 Ma 
1820: komminister i Håsjö 20 N vember 184^; t. 
pastor i Hammerdal 23 April 1845: tilltr. komminister 
befattning i Håsjö 1 Maj 1846. f 20 April 1872. 

Barn. 

Anna Katarina Amren, f. 9 Juni 1822 i Ham- 
ra rdal, t 8 April 1876 i Östersund. Gift IS Sept, 
1845 med komministern i Edseie Erik Huss. f. 1806. 
t 1857. (Se dennes slugt, tab. 22, sid. 18). 

Albertina Charlotta Amren, f. 11 Septemb 
1824. f 1845. 

Matilda Kristina Amrén, f. 8 Juni 1827 i 
Hammerdal. Gift med inspektören A. Näslund. 


245 

Julia Andrictta Amrén, f. 9 Jan. 1829 i Ham- 
merdal. Gift 1852 med kaptenen Axel Eugen VA 
• v ard, f. 1827, bo i Stockholm. (Se denna slägt). 

Johanna Elisabet Amren, f. 27 Xov. 183] i 
Hammerdal. Gift 1861 med länsmannen i Refeund 
fflls Henrik Berlin, f. 1884. (Se denna s . tab 16 
sid. 139). 

Hedvig Erika Amren, f. den 9 April 1834 
Hammerdal. 

limma Brigitta Lelitia Amrén, f. 27 Mar-, 
1838 i Hammerdal, t 21 Jan. 1886 i Östersund. Gift 
med Gustaf Henrik Her moder Lindberger, f. 30 Mars 

1832 i Segerstad i Vermland; furir vid Vermlands n 
;emente 3 April 1854: studentexamen i Upsala 8 D 

raber 1854; officersexamen 20 iJee. samma ar: under- 

jrnant vid Jemtlands faltjagarekar 12 Aug. 1856: 
landtmaterielev 19 Jan. 1857; andre löjtnant 21 Okto- 

r 1862; landtmäteriexamen 15 Juni 1864; förste löjt- 
nant 7 Aug. 1867; kapten 14 Aug. 1S74: R. S. O.' i 
Dec. 1878; t. f. regementsintendent 15 Okt. 1880; ord. 

gementsintendent 20 Jan. 1SS2. Bor i Östersund. 

Barn. 

Ester Lindberyer, f. 1866 i Sunno 
Marie TÄmlberycr, f. 1870 i öaterairad. 
Ruth Lvulbe.rycr, f. 187"> i Östersund, 

Jonas Oskar Rudolf Amren, f. 1 Jan. 1841 i 
Hammerdal. Intogs i Östersunds läroverk 16 Jan. 
1851; afg. 7 Juni 1860 fr. 7 kl.: student i Upsala hr. 
1860; prestvigd 31 Jan. 1S64 och vice komminister på 
Alnön; konim. adj. i Håsjö 3 .Mars s. a.: t. f. pastor 
i Ragunda en lM af sommaren 186ö samt frän 1 Maj 
Wl 1 December 1871; past. adjunkt i Tor]) 29 Nov. 
s. a. och t. f. pastor derstädes Jan. -Maj 1872: v. 
komminister i llasjö 15 Maj 1872: ord. koinminist 
aerstädes 10 Juni 1874: komminister i Hallesjö 2* 
s v. 1881. tilltr. 1 Maj 1882. f 1888. 

^^^■■■■■■■■B 246 i ■ 7Y«fr. 4 . Johan Erik Ångman, (son al Erik, tab. i, 
f. 16 April 1768 i Föllinge. Intogs i Frösö skola 177 
student i (Jpsala 17S6; jur. ox. 1791; berg: , 
Maj 1820; 2:o 4 Nov. 1823 med Henrika Johans» 
f. 20 Febr. 1707 i Bjuifors, Norbergs s:n. Barn. 

ii första giftet). 

Amalia Kristina Ångman, f. 5 Jan. 1601 

Sala. f 1814 i Morberg. 

Erik Engelbrekt Ångman, t. 1802, \ 184t). 
Komminister i Bro. (Se tab. Sj. 

Carl Elkant Ängsmatt, f. 25 April 1804 i Nor- 
berg. Student i Upsala 1824; prestvigd 1827; pastors- 
adjunkt i Vesteras stift, t 

Adolf Magnus Ångman, f. 1807, t 1S74. 
Bruksinspektör. (Se tab. 9). 

Johan Oskar Ångman, f. 30 September 1S1H 
i Norberg. Bokhållare vid Skäråkers bruk i Öst rgö 
land 1831; bruksinspektör. \ ogift. 

(i andra giftet). 

Julia Ångman, f. S April 1826 i Norberg, flyt- 
tade till Vesteras 1850. 

Hans Erik Ångman, f. 21 Okt. 1827 i Nor- 
berg, f den 21 Mars 1828. 

Tab. 8. 

Erik Engelbrekt Ängnian, (son af Johan 
Erik, tab. 7). f. 7 November 1802 i Norberg. Stud nt 247 

Upsaia 1821; prestvigd 23 bee. 1825 till pastors- 
Ijunkt i Gagnet; pastorsadjunkt i Ramsberg 1826' \ 
lS tor i Fellingsbro 1829; koraminister i Bro fällt 
Wsteras stift) 23 Mars 1840. f 12 Febr. 1846. Gift 
15 Sept. 1840 med Maria Lovisa Netzel, f. 7 Decem 
r 1815 i O. Husby, Linköpings stift, f 1873 i Bro, 
ter af prosten i Hedemora Abraham Netzel och 
Mari i Charlotta Rehnberg. 

Barn. 

Hedvig Mana Ångman, f. U Okt. 1841 i Br 
ogift, bor i Bro. Erik A b raka ni Ångman, f. 
i le i Hedeinora till 1874. Död Kramhand - Tab. O. 

Adolf Magnus Ångman, (son af Johan Erik, 
tab. 7), f. 26 December 1807 i Norberg. Studerade i 
Vesteras; bokhållare vid Sörfors bruk 1825; inspektor 
vid Norafors bruk 1833—1850. Bodde sedan i Ånger- 
manland, f i Stigsjö 23 April 1874. Gift med Mar- 
gareta Ulrika Huss, f. 4 Juli 1806 a Frösön, t 25 
Nov. 1878 å Lessebo bruk, dotter af komministern ,i 
Frösön Enoch Huss och Marta Elisabet Grundal. 

Barn. 

Amelie Ångman, f. < nka efter sjökap- 

ten och handlanden H. J. Rönnberg i Heraösand. 
Axel Bernhard Ångman, f. 1832. Skogsför- 
Itare; landtmäterielev i Yestmanland 3 Juli 1865; 
fxtra öfverjägare i Kopparbergs län 1866; statens 
skogsingeniör 1874. Bor i Sundbyberg. Ogift. 

Maria Ångman, j. Gifr med garfvaren Gu- 
if Tynelius i Heraösand. i hans törsta gifte. Han 
Jir onigift med systern. ^^^^^■MB ■■^■MHMHi .1. 

» 248 

Selma Ångman, gift nmd garfvaren Gu$t 
Tynelins, i hans andra gifte. 

Adolfina Ångman, gift ined busegaren i Stock- 
holm, filos, dektor Ang. Petrelli. 

Karin Ångman, f. Enka 1.882 efter di- 

rektören Lars Erik Boman. 

Hilda Ångman, gift med fabrikören J. i;. 
Forsslund. 

Tab. 10. 

Daniel Ångman, (son af Erik, tab. lj, f. 4 
\ug. 1770 i Föllinge. Intogs i Frösö skola 1 780; gym- 
nasist i Hernösand 1787: student i Upsala 1797; koj 
missionslandtmätare i Vesternorrlands län 1803; und 
landtmätare i Jemtlands län 1813. f 13 April 1822 
i Fullinge. Gift l:o med Beata Kristina Huss, f. 1782, 
1806, dotter af pastor i Föllinge Johan Axel Huss 
och Brita Kristina Ullberg; 2:o med Anna Kristin 
Lundberg, f. 1780, f 

Barn. 

(i första giftet). 
Brita Kristnia Ångman, f. 1805, | 1807. 

(i andra giftet). 

Beata Kristina Ångman, f, 18 December 18<>S 
i Föllinge, f 

Erik Daniel Ångman, f. 27 November 1810 i 

Föllinse. Jntogs i Frösö skola 1 Febr. 1823; afgick 
1825. t 

Brita Johanna Ångman, f. 17 Aug. 1817 i 
Föllinge, der hon fortfarande vistas, ogift. 

Elisabet Charlotta Ångman, f. 14 Jan. 1821 i 
Föllinge, gift med torparen Jöns Larsson i Föllinge 
cch Backen, f 249 Tab. 11. Berndt Olof Ångman. e>on af Erik fah 1 1 

Y \»?ft\ m Z \ mYm ^ ^togsiF^sölkol^ 
1781; student i Upsala 1793; prestvigd 10 Juni 17 

till past adjunkt i Föllinge; nåd&rs predikant i Doro- 
1799; past. adjunkt i Lycksele 1802; v. kommini- 
ster i Sorsele 1803 och i Kvickjock 1804; komminister 

1 , , P n T' '" under en resa mellan Sorsele orh 
Lycksele 23 Januari 1821. Gift 1796 med Anna Jon*- 
lottcr Sjöberg, f 1784, dotter af byggmästaren Jon 
Mattsson Sjöberg i Dorotea och Laiksjön. 

Barn. 

Erik OloJ Ångman, f. 1805, f 1843. Hem- 
mansägare. (Se tab. 12). 

Anna Kristina Ångman, f. 1804. Gifr 18?1 
i il kontraktsprosten Conrad Grönlund i \sele f. 
1794. f 1882. Enkan lefver och ar barnlös. 

Tab. 12. 

Erik Olof Ångman, (son af Berndt Olof, tab. 

11). F. 1805 i Sorsele. Hemmansegare i Arksjön, 

rotea socken. •;- 1843. Gift med Sigrid Brita 

isd tter, dotter af bemmansegaren Erik Xilsson i 

Vfvaträsk. 

Barn. 

Anna Matilda Ang/nan, f. 1829. Gift ined 
landtbrukaren Johan Eriksson i Afvatrask. 

Erik Bernhard Ångman, f. 1831. Landtbru- 
kare. (Se tab. 13). 

Märta Stma . iiigmaii, f. 1833. Gift med landt- 
rukaren Erik Nordenmark i Åsele. 

Eva Lovisa t bigman. f. 1S35. Enka etter kom- 
^issionslandtmätaren i Vosterbottens län Tidström. I^SHHH ■i ■ ■^■MHHH med 250 Erika Dorotea Ångman, f. 1838. Gift 
land t brukaren Gustaf Norberg i Öhrträsk. 

c 

Kajsa Gustava Ångman, f. 1840. Gift 111(1< | 
landtbrukaren Johan Peter Östlund i Bellvik. 

r lab. 13. 

Erik Bernhard Ångman, (son af Erik Olof, 
fcab. 12). F. 12 December 1831 i Arksjön. Landtbru- 
kare i Arksjön å fadrens hemman. Gift 1836 med 
Margareta Johanna Svanlund, dotter af smedsmästaren 
Adam Svanlund i Dorotea. 

Barn. 

o 

Erik Ångman, f. 15 Maj 1857. Landtbrukare. 
Gift 3883 med skollärarinnan Lydia Nordenstam från 
Lycksele. 

Brita Margareta Ångman, f. 1858. Gift 1887 
med handlanden Jon Gustafsson i Bergvattnet. 

Konrad Bernhard Ångman, f. 1863. Land t- 
brukare. Gift med Anna Viklund frän Bellvik. 
In na Kristina Ångman, f. 1865. 

n 

A t/ rida Gustava Ångman, f. 1868. 
Adam Amandus Ångman, f. 1870. 
Johan Herman Ångman, f. 1873. 
Olof Axel Ångman, f. 1876. 2ol Ängman, 

(fi'ån Löfånger). 
Tab 1. Erik Ångman, f. 25 Mars 1794 i Löfånger. 
Bokbindareålderman i Gefle. f 1873. Gift 1821 med 
Anna Katarina Hassel, f> dotter af länsman Hassel i 
Hassela. Ram. Fredrik Leonard Ångman, f. 1824. Kyrko- 
bi rde ) O. Fernebo. (Se tab. 2). J 

Vendela Lovisa Katarina Ångman f 25 An 

gusti 1826 i Gefle. Ogift. u ' 

„■* ififtf^ i^**? r^f""*' f ' ' September 1828. 
Etfötrö^ f! 1815 7 ' ' Sr,ånger ' Medelpad, Per 

f"'* Vi**™ Ångman, f. den 23 Sept. 1830 i 
uefle. Handlande i Söderala. Gift med Johanna Bro- 
lin, f. 6 barn. 

,, . Karl Alfred Ångman, f. 3 Sept. 1832 i Gefle 
(.aifvare i Sundsvall, sedan kassör vid Gambrini bryg- 
gen derstädes. Gift 1858 med Eugenia Bernhardina 
V estberg. De hafva fyra barn, deribland 

Tord Sigurd Ångman, f. 3863. 
aedaa 1890. Aml Äng '" a "' L 186 * B ^ are j SmrfmU 

Matilda Lwlttia Ångman, f 28 Mars 1835 
Gift 1864 med skogsförvaltaren Axel Lejdström i Stora 
funa. De ega fem barn. 

Tab. 2. 
Fredrik Leonard Ångman, (son af Erik. tab. 

L Ä- 1824 [ Gefle - Sfcudent > L > ala vt. 

844; prestvigd 16 Dec. 1848; skeppsprest å linjeskep- 
pet Prins Oscar 2 Maj 1854; brukspredikant ä Marå- 
iqpo &P' 18d0; komi "i»ister i Ö. Löfsta 20 Juni 
ttW, tilltr. 1865; past. exam. 21 Mars 1866; kvrko- 
nerde i Rogsta och Ilsbo 18 Maj 1S69; kvrkoherde i 
u. fernebo (allt i Upsala stift) 1880. Gift 1857 med 
Matilda Augusta Bomgren, f. 1830 i Gefle. 

Barn: (fyra) 

Knut Gunnar Ångman, f. 1870 i Rogsta, in- 
Co ö'S i Gefle läroverk 1882. ■ ^^^^^^■■■■■■■■i 252 .-) Gösta Sigfrid Ångman, f. 1871 i Rogsta. In- t ^gs i Geflc läroverk 1882. Af personer med namnet Ångman och hv.il],, 
samband med ofvannämnda slägter ej hittills kunnat 
utrönas, må nämnas. 

Mårten Ångman, som ar 1776 var skrifvan 
hos häradshöfdmg Enagrius i Timra och namnes und 
aren 180S— 1S11 såsom länsman i Borgsjö. Medelpad. 

Nils Ångman, f. 2± Okt. 1S59. Volontär vi 1 
Helsinge regite 16 Dec. 1875; sergeant derstädes 24 
Sept. 1879. Bor i Alfta. 

Hans Ångman, handlande i kyrkbyn, Orsa 
socken. 

J. B. Ångman, skolföreståndare i Stockholm. 

A. M. Ångman, possessionat å Öofieholm i 
Njutångers socken. Bodde 187S i Stockholm. 

Söner: 

J olian Alfons Ångman, f. 18-19 i Sättna. 
Ingeniör. 

Anshclm Mauritz Ångman, i". 1851 i Njutaii- 
ger. Amanuens i generalpoststyrelsen. 

Årftn lludolf Leonard Ångman, f. 1855 i 
Njutånger. Hudiksvalls läroverk 1865 1872 (6? kl.); 
farm. stud. exain. 1876; apotekareexam. 1880; apote- 
kare i Kristinehamn 1884. BORIN -<*£*> S;±: kl r. n *%?. en "t"»**, w**** densamma sshandlanden S. 6. Borin och ka«soren Yiktnr"Bo 
i Stockholm, hvilka godhctsfullt stält 
utgifvarcns förfogande.) 
Om slågtens urspnmg eller betydelsen af nam- 
ar intet ined visshet kändt. Enligt traditionen l nn 


skal den härstamma från Liffland. Huruvida någon 
slagt med detta namn nu finnes i Liffland är icke 

q m • « Anmärkas ma > att i preussiska provin- 
sen Schlesien hunas tvenne byar. -Ober-- och "Nieder- 
Bonn, och möjligt är, såsom ofta händer, att* någon 
>t sis namn efter födelsebygden oeh sedermera sjelf 
dier någon afkomhng inkommit i Liffland, hvarifran 
slutligen en gren öfverflyttat till Sverige och bosatr 
i J mtland Utom i denna provins finnas medlemmar 
i Upsala, Stockholm och Göteborg samt Amerika 
bom namnen afven upptagits af afkomlingar på 
.jvinnosidan har slägten blifvit delad i tvenne grenar. 
1 n äldre och den yngre. Flere, alls icke till slagten 
lande personer hafva ock antagit samma namn 

IDen äldre grenen. 
To b 1, 

Anders Borin. Säges hafva inkommit från 

■n Lind. Löjtnant vid Jemtlands regemente 3 Maj 
18; kapten BO Maj 1820; erhöll afsked 10 Juni 1745 
mS,- 1 ,^° ly ^ kl i ga atei ' ta set öfver norska fjellen i 

X? 1 n 1 ?; Död 1766 '' La ^3-n (bostålle) i Lockne 

I £ ,°? , med Brita Katarin:1 Boz *«s- t 1778, 

va al kyrkoherden i Sunne Petrus Boza-us ovh 
stma \roscll, i hennes första gitte. ^^■■■■■■■l wmmmmm^Km ■■■MHi Sarn. 

Johan Fredrik Hur in, f. 21 Juli 1728 i U, Uj[ 

ruerdal, likasom syskonen; student i Upsala 1745; prest 

vigd och vice komminister i Frans. luth. församling 

Stockholm 1756; rektor vid Franska reformerta sko- 

lan i Stockholm 1764; hedersmagister i Lund 1768; 

kyrkoherde i Sunne (Jemtland) 1780; kontraktspr r 

öfver södra Jemtland b. a. och inspektor vid Fr s 

trivialskola. Död 19 maj 1794. Gift med Kristina 

Dorotea Billman, f. 1786 i Vestra Fernebo, Gestrik- 

land; flyttade 1708 till östra Fernebo. Äktenskapet 

var barnlöst. 

Sven ( r usla/ Hor ni f. 1729, - *-, (so tal. 2) i 1798; major, 
29 septem- 177. Petrus Bonn, f. 26 Maj 1/30. 

ber samma ar. 

Brita Si nia Bur nr f. 26 April 1732. j 
Anna Margareta Botin, f. 13 Maj 173C. f 
barnlös. Gift med löjtnanten vid Jämtlands regemente 
Nils Borrman., h vilken egde och bebodde hemmanet 
Bleka i Lockne socken, hvilket han sedan testarn 
terade till sin svagers. major Sven Gustaf Borins, (s 
tab. 2), sondotter Eva Eleonora Borin, i.se yngre gre- 
nen, tab. S). 

Tab. .?. 

Sven Gustaf Borin, (son af Anders, tab. 1 . 
född 18 Jan. 1729 i Hammerdal; korpral vid Jemtlands 
regemente 28 December 1742; rustmästare 16 Oktober 
1751; furir 13 December 1752; sergeant 13 Juli 1754; 
fänrik 28 Februari 1765; löjtnant 15 Oktober 1770; 
premierlöjtnant 5 Juli 1771; kapten i armén 18 Decem- 
ber 1776; kapten vid regementet i April 177S; kom 
panichef 11 maj 1791: afsked med majors titel 26 Ja- 
nuari 1795. Död å Lassby boställe i Lockne socken 
11 Dec. 1798. Gift första gängen 1754 med Eva Eleonoi* 
von Nandelstadh,f. 24 Februari 1730 i Stengärde,Näs soc- 
ken, f 27 November 1788 i Bde boställe i Otfenia 1812, löjtnant. 
t 1844. prost 
t 1S29; major. 57 

ken; (letter at löjtnanten vid Jemtlands regemente 
Daniel von Xandelstadh och Sofia Elisabot Ogilwie 
Andra gängen 15 Juni 1794 i Sundsvall ined Emeren- 
tia Ulrika Modée, f. 1769. t 19 Juni 1826; dotter af 
kaptenen och förvaltaren af kronomagasinet i Sunds- 
vall Anders Rrinbold Modée och Anna Regina Dorotea 
von Bohlen. af en pomersk friherreslägt. 

Barn. 

(de voro 13), 

Per Glista/ Bon,?, f. 1700. 1 
(se tab. 3j. 

Johan Gustaf Bom/, f. 1763. 

i Reföund, (se tab. 6). 

Daniel Fredrik Bor nr f. 170(3. 

(se tab. 7). 

Brita Katarina Borin. f. 1772. 

Svante Adam Bonn, f. 27 November 1774: 
osö skola 1787; volontär vid Jemtlands regemente 
31 december 1785; rustmästare 2 Augusti 1790; afförd 
ar rullorna 1 Febr. 1796; reste derefter till sjös. 

Anders Gustaf Borin. f. 1777; korn' i Frösö 
skola 1787: student i" Upsala 1799; reste till Norge; 
ärer hafva varit " bosatt i Tromsö eller Hammerfest. 
der gift med en köpmansdotter, med hvilkeu han hatt 
nio barn samt omkommit genom drunkning. (Om dessa 
uppgifter, erhållna genom resande frän dessa trakter. 
nma dervarande kyrkoböcker inga upplysningar), 

Tab. 3. 

Per Gustaf Borin, (son af Sven Gustaf, ta . 

f. 26 Oktober 1760 it sergeantsbostället D vårset 1 1 

Bödöns socken. Volontär vid Jemtlands regemente 

December 1766; förare 14 Juli 1777; sergeant 2v> 

»ni 1780; föltväbel 30 Juni 1787; fänrik 25 Mars 

J790; löjtnant 19 december 1794; erhöll afsked 15 

vember 1810. Död 10 Augusti 1812 i Helge- 

M »nd i Hallen: deltog i 1788—90 Ars finska kris. och ■■Hl 


■■ 

i fälttåget mot Norge 1M»Ö 180m. Gift 1793 i„ 
Maria Katarina l Ilen, f. 18 Januari 1769 i Njurunda 
t 19 Febr. 1849 i Ström; dotter af komministern i 
Njurunda Martin Ullen ocb Marta Brita Damin. 

Barn /■ i Ekonora Urin. f. 1795. j 1871. •s v ngre grenen, tab. S). 

Svantt Martin Borin, f. 1799. f 1878, fan 
junkare. (Se tab, 4). 

Märta Johanna Bonn. f. 1801. f 1864, gif 
med Solberg. (Se tab. 5). 

Clara Mana Hona, f. 12 Augusti 1807 i Bra 
sta, Hallens socken. Död ogift 27 Februari 1879 i 
Östersund. 

Tab. 4 

Svante Martin Borin, (son af Per Gustaf, 
tab. 3). F. 6 Juli 1799 a Brasta boställe i Hallens 
socken: rustmästare vid Jemtland& regemente 1 Augu 

sti 1812: sergeant 9 Juni 1817; förste sergeant 1 
Juni 1832; fanjunkare i regementet 21 Juni 1833; 
erhöll afsked 19 Mars 1851. Tillförordnad kanslivakt 
mästare i Östersund 1852; 2:dra kanslivaktmästa- 
re 19 Mars 1861; erhöll afsked 31 Maj 1873; deltog i 
fälttaget mot Norge 1814; erhöll 1835 af Carl XIV 
Johan för sitt välförhållande och visade skicklighet 1 
dukat. Flyttade efter afskedstagandet frän vaktmä 
staretjensten till sin mag handlanden Blomqvist <i 
Drottningholm. Död der 19 Ang. 1878. Gift 28 J 
cember 1834 mod Anna Lisa Sundin, f. 15 Aug. 1815 
i Orrviken. Sunne socken, dotter af målaremästaren 
Por Sundin och Maria Olofsdotter. 

Barn. 

Mana Gustava Bonn, f. 9 Okt. 1835 i Ovi- 
ken, t derst. i December s ä. 

Maria Elisabet Borin, f. 9 Sep t. 1886 i O viken. — •) ■' 

(„!., 1860 med skräddaren i ÖBtewund Gustal Berg- 
strand, r. 183o. Död 31 Maj 1886 

.. ■ / "! U! '''%J ; ':: / '^" »orm, f. 12 Oktober 1838 i 
viken. t 27 Februari 1807 med hand lunden vid 
Drottningholm i Lofti .socken, Olof Blomqvist 

Maltid,, Ekonora Borin, f. 22 April 1841 i 
Re&und, examinerad barnmorska; barnmorska i Föllim 
oken; reste 1888 till Provo City, Utah, i Norra An 
rika, dit mannen förut afrest; makarne nu bosatta i 
San Francisko Cal U. 8. A. Gift 1874 med hand 
iden Fetrus Borgström från Borgvattnet. 

Anna Katarina Borin, f. 4 Okr 1843 i Ri 
sund. Gift 1 Oktober 1871 med guldsmeden ochkane 
vaktmästaren i Östersund Carl Albert hix •;• 9 Ok- 
tober 1879. ' k ~ 

Brita Kristina Borin, f. 22 Jan. 1840 i Haj 
mamaset, Hallen, socken. Gift 23 September i Si 
med fotografen 1 Stockholm Johan Wilhelm Orlins 
Märta Petronella Borin, f. ;-. s ' 

Märta Petronella Borin, I. 29 Jan. 1850 i Öri- 
ken. Examinerad folkskollårarinna. Gift 11 Septem- 
ber 1890 med handlanden Per August Sandin i Stock- 
holm. 

Eva Justina Bon,,, f. 15 Oktober 1803 i Öster- 
sund Genomgått sjuksköterskekurs vid Sofiahemm. 
i Stockholm. Nu anstald hus excelh nsen grefve Edvar 

/ vdia Sofia Borin, f. 1856 i Östersund, f 
Nanny Martina Borin, f. 26 Mars 1859 i Öster- 
Reste 1885 till Brooklyn i N. Amerika. Gift 
1885 med snickaren Alfred Viktor Emanuel 
vijnbladh. Bebo A get hus i Corona a Long Island. 
{ • S. A. sund. 

4 Juli Uti). 
ken: Tab .7. 

Märta Johanna Borin, (dotter af P( r Gustaf, 
■"*), född 5 Augusti 1801 a Brasta i Hallens soc- 
«öd Maj 1884 i Näset, Ströms socken. Gift W22 nu d Magnus Selberg, f. l Juni 1792 iSelet, ■■■^■■■^ 


■■^■■■m 260 

R&gimda socken; föräldrar: hemmansägaren Olof Jons 
son och Magdalena Magnusdotter. Intogs i Frösö skola 
1805; gvnmasisfc i Hernösand 1812: student i Upsala 1 
Mars 1816; prestvigd 6 Juni 1819 och adjunkt i Stii 
uun och Borgvattnet; komministersadjunkt i Sundsjö 
T Maj 1821; nådårspredikant derstädes 18 Febr. 1824; 
v. komminister i Hallen den 1 Maj 1826; nådårspredi- 
kant i Sun ne 25 Scpt. 1827; pastorsadjunkt i Fölling 
1 Maj 1820: kapellpredikant i Frostviken 1841; kom- 
minister i Ström 1844, tillträdde l Maj 1840. f 6 Fe- 
bruari 1865. 

Barn. 

Per O loj Selberg, f. 17 Juni 1823 i Sundsjö, 
v i Ang. 3. a. 

Mana Magdalena Selberg, f. 19 Juni 1824 i 
sandsjö. Gift 18 Jan. 1847 med gästgifvaren o 
kyrkovärden m. m. Hans Zakrisson a Näset i Ström, 
I. 2 Juni 1819. t 27 No v. 1874. 

Brita Elisabet Johanna Selberg, f. 30 Juni 182t>, 
s. å. 

Olava lolmnna Eventina Selberg, f. 6 Sept. 
1827. f 3 Jan. "1860. Gift 10 Jan. 1851 med handlan- 
den i Östersund Anders Höglund (i lians la gifte) 
född i Stugan 15 Juli 1823. Handlande i Ström 1850, 
i Ammer, liagunda, 1860 och i Östersund 1866. 

OloJ Magnus Selberg, f. 19 Nov. 1829, t s. å. 

Erik August Selberg. f. 10 April 1832 i Föl 
linge. Intogs i Frösö skola 1 Febr. 1845; student 
Upsala 22 Maj 1857; v. adjunkt vid Östersunds läro- 
verk ht 1862 1871: t. f. länsman i Ström 25 Sept. 
25 Nov. 1871: d:o 1 Juli— 1 Okt. 1872; sedan soc- 17 Aug. kenskrifvare i Ström. Framstående botanist, t ogift 
.10 Mars 1882. 

Maria Petronella Selberg, t 19 Okt. 1834 i 
Föllinge. Gift l:o med målaren Göran Arnell, t 
med vaktmästaren Johan Norell i Hernösand. I 
Tub ii. 

Johan Gustaf Borin, (son af Sven öust 
tab. 2) F. in Mars 1,63 a sergeantsbostället Dvär- 
5ä tt i Rödona socken. Student i Upsala 1786; disn 
pro exerc. 1/91; prestvigd 9 December 1792 och pre- 
dikant vid Sandö glasbruk i Nora socken; vice kom 
minister i Skellefteå 1794; nådårspred. derst. och e o 

italjonspredikant vid Västerbottens regemente 1796 : 
pastorsadjunkt i Skellefteå 1798; ord. bataljonspredi- 
kant 18 Der. 1801; past. examen i Nov. s. a ■ und^r 
tiden bitrMt pastorerne i Burträsk och Piteå- brigad- 
prest vid svenska brigaden lbOS. och vid armén 1809 
regementspastor 10 Juni 1810, (som brigadprest del- 
tagit i striderna vid Yasa, AJavo, Virdois, Rone Sal 
mis och Oravais); kyrkoherde i Öfverkalix 19 Maj 1811- 
fältprost 24 Mars 1812; ledamot af Norrbottens hu*- 
hålln. sällskap 25 Okt. 1813; v. prost i Västerbottens 
tredje kontrakt jan. 1831; kyrkoherde i Refsund aue 
1833, tillträdde 1 Maj 1834; jubelprest 1842. f 5 Juli 
1844 i Refsund. Gift l.o 27 Mars 1814 i Piteå med 
Mana Elisabet Burman, f. i Umeå, t 19 Febr. 1826 i 
Öfverkalix, dotter af skeppsbvggmäscaren i Umeå An- 
ders Burman; 2:o 27 Febr. 1842 med Mana Magdalena 
Liljesköld, f. 28 Febr. 1801 i Oviken, f 30 Jan. 1856 i 
Bjerme. Näs socken, dotter af majoren vid Jemtlands 

gemente Jakob Georg Liljesköid och Anna Marga 
reta Sellin. 

Barn. 

(i l:sta giftet). 

Johan Oskar Bort)/, f. H April 1818, f l 

Okt, s. å. 

Sven Johan Hor in. f. 2b' Januari 1620. f 26 
Juni s. a. 

Per Gustaf Bonn, f. 26 Januari 1S2U. i 3 
April 1825. Maria Götilda Bonn, f. 22 Maj 1821 i öt\er 
kalLx, t 24 Mars 1867 i Abre. Bruntio socken. Gift I ^^^^^^^^^■■^^■■■■■■1 2Gi! :> Mars 184(3 med hemmansägaren och k\rkii\,ii,| (|] 
Per Olofsson i A k re. 7Vi6. / . Daniel Fredrik Borin, (son al Sveji Gustaf 
tab. 2). F. 5 November 1706 a Helgesund i Hallens 
rocken. Volontär vid Jemtlands regrte 1776; rustmft- 
Btare 28 Juli 1788; imderoffieersexamen 29 Nov. 17 
fänrik 15 Dec. 1790, officersexamen 1791; sekundli 
nant Ib Juli 1796; premierlöjtnant 6 Maj 1S0G: k 
ten 18 Dec. 1810; major i armen 1821; afsked 20 D 
1822: deltog i 1788 90 års finska krig och i fllttå 
mot Norgg lb08 1809; f 15 Juli 1824 i Östersund. 
Gift med Justina Elisabet Veider, f. 6 Mars 1778 j 
Hellesjö, i Ifi Juni 1827 i Östersund, dotter af k< m- 
ministern i Håsjö Olof Veider och Justina Staaf. Barn. Eva Justina Borin, f. 12 Nov. 1802 i Hälls, 
Brunflo socken. Har en dotter Maria Elisabet J 
gren, r. 7 Sept. 1830. Gift med garfvaren Gustaf 
Adolf Pennan (se denna slagt). 

Olof Jakob Veider, f. 4 Okt. 1804 i Brunflo. 
Intogs i Frösö skola 19 Febr. 1815; examen till gym- 
nasium 1/ Juni 1822; gymnasist i Hérnösand ht a 
student i Upsala 1820; prestvigd d. 21 Juni 1829 ii] 
kallelse att vara predikant vid Gyljens bruk i Öf\ 
Kalix; filos, doktor i Upsala 1838; v. kollega vid Pil 
skola s. a.; kollega vid Frösö skola 10 Dec. 1834; past. 
ex. 1835: utnämd kyrkoherde i Sunne 1855. t barn- 
lös 30 Jan. 1861. Gift 18 Jan. 183S med Sara Mana 
Ruuth, f. 20 April 1817 i Sveg. t 9 Febr. 1868 i 
Stöde, dotter af kyrkoherden i Hede Johan Christofi r 
Ruuth och hans 2:dra hustru Elisabet Margareta N 
denström. 

Sven Gus/a/ Borin, f 19 febr. 1806 i BBltoi 

Brunflo. Intogs i Frösö skola 18 ifi: afeången 1821; 268 

sergeant vid Jemtlands regemente. ; 15 s,,, f is-,, 
nom sjelfmord. ] ■ °" ; 

F !? drik &H Anden Barin f 4 Anril 1R17 
Uhne, Frösö »socken. Kommission** och speditflr i 

;f aa i k \täTh m ? T 1 HiIda J^finaTun- 
dm. f. 1 ^1823 1 Upsala, dotter af skräddareålder- 
mannen derstädes Jakob Lundin och Kristina Höök. 

Dotter. 

Maria Johanna Borin, f. 2P, Okt l^-.i i i- , 
H,«le privatskola i Upsala san.t lärarinna i nu. t IL T, *' 
odi moderna sj.rAk. t 14 April 1890llpV.a handwl * te » 

IDen yngrre örrenen. 

Tab. 8. 

Eva Eleonora Borin, (dotter af Per Gustaf, 

Nov. 18/1 a Näset 1 Ragunda socken. Efter sin far- 
förs svågers, löjtnanten vid Jemtlands regemente Nils 
Borrmans (se tab 1) död ärfde hon utom annan ege* 
dom hemmanet Bleka i Lockne socken, hvilkefc hon 
aocK i fuijd af sin bjelpsamhet och gifmildhet seder- 
» måste frångå hvarefter hon köpte s lg etTmindr, 
hä? ' TIT f° cken " bvilket annu kalIas "Mamsell. 

Jaigaieta Larsson i Ragunda, der hon afled. Var en 
M trolofvad med kapellpredikanten i Frostviken Hen- 

ZJ g l l,uL , {l l80h t 1874 >- men d eime öfvergaf 
henne och gl fte sig med en annan. 

Barn. 

Anna Maria, f. den 21 Mars 1819 i Hallen. 
p > 1850 med fcorparen a skogen i Ragunda Fredrik 

sk,- 1 1 1 P,r ? h/ m £ fund - f - 1 1 J«ni 1821 i Lockne. 
JJNdaare och vaccinatör i Forss socken. Gift 1 Ang 
^ med Brita Chrissman, f. 31 Jan. 1831 i Fors.' 


■^■■■H M v; 
I ts4 

dotter af torparen i Graninge .lönas Chrissman och 
Ajma Olofsdotter. 

Katarina Margareta, f. 8 Juni 1824 i Lockne. 
Gift med smeden och torparen Erik Larsson i Näset^ 
Ragunda socken. 

Svante Gustaf Bonn, f. 1S27, grosshandlare. 
Se tab. 9. 

l/ante Johanna, f. 24 Juni 1830 i Lockne. 
Gift o Febr. 1803 med torparen Johan Fredrik Lind- 
erg i Näset, Ragunda socken. 

Mikael Martin Bonn, f. 1834. Skräddare. 
s, tab. 12. 

Erika, f. 24 Sept. 1886 i Forss, f 1886 i Foras. 

lob. 9. 

Svante Gustaf Borin, (son af Eva Eleonora, 
xab. 8. adopterad af morbrodern S. M. Borin). F. 29 
Maj 1827 i Bleka. Lockne socken. Vistades 1831— 
1837 hos sin morbroder, fanjunkaren Svante Martin 
Borin (se tab. 4). Hornblåsare vid Jemtlands rege- 
mente 1837 1842; intogs i FrösÖ skola 7 Okt. 1839: 
medföljde kaptenen vid samma regemente Ernst Vik- 
tor Sahlberg på flere af hans resor till Stockholm och 
sommaren 1842 äfven till Finland. Blef sa handels- 
expedit hos vjktualiehandlanden i Storkholm Fredrik 
Hellsten; viktualiehandlande och borgare i Stockholm 
1840; grosshandlare 1873; agent för Rederi- och Åi 
båtsbolaget Xorddeutscher Lloyd i Bremen 1880; ge- 
neralagent för samma bolag 1890; kyrkoskrifven i 
Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Gift 27 IN 
vember 1853 i nämnde församling med Fredrika Jo- 
hanna Sofia Charlotta Sundolin, f. 1 Maj 1824 i Clara 
församling i Storkholm. f 19 Maj 1880 i Jobannis föi 
samling, dotter af kassören hos grosshandl. G. J. Key* 
ser & C:o Christian Sundelin och Anna Karolina Char- 
lotte Bank. 265 Barn. Nanny Hdlny Borin, f. ( J \ 2 jw i o» : 

.Stockholm, likasom alla barnen, och Hedvig Ébonora 

församling, t d. 18 Aug. 1858 i Clara mlLS 

Sven Gustaf Viktor Bonn, f. 1857. Kassor. 
^ i tan. lin. 

Hellny Anna Gustava Bonn f d 28 Inril 
1859 i Jakobs församling. Gift den 22 Maj 1S86 i 
borgerligt äktenskap med tapetfabrikören Kari Onstaf 

flamel Montehus i Stockholm. 

. , . . J {" ru ' J : ydla Sophia B„n„, f. d. 28 Aug. 1861 
i Jakobs församling. Bor bos fadren 

y F( ' tl " m J 3o " n ' f - d- 3 November 186S i Jakobs 
församling, f d. 10 Sept. 1869 derstädes 

ic f J°i'l\ Thf °P hllus Bor! "' f- 1864. Agent, 
(be tab. 11). 

t , u f" åe '\. Ema " nfl Zorin, f. d. 21 Okt. 1865 i 
Jakobs församling, f d. 30 Sept. 1869 derstädes 

Hellny Borin f. d. 23 Maj 1867 i Jakobs 
församling, -j- d. 20 Juli s. å. 

Maria Charlotta Bonn, f. ,1. 15 Juli 1868 i 
Jakobs församling, -j- d. 8 Oktober 1869. 

Tab. 10. 

Sven Gustaf Viktor Borin, (b on af Svante 
Wustaf, se tab. 9), f. d. 9 Aug. 1S57 i Stockholm och 
< ara församling. Kom 1865 i Tärnqvistska privat- 
skolan och 1869 i Beskowska skolan; genomgick 1873 
-74 J. F. Georgiis handelsinstitut; "kontorist hos 
adren 1S74-76; hos Mälareprov. Mejeriaktiebolag 
i. ' hos MoDei "g s Guteri och Mekan. Verkstads- 

Aktiebolag 1877—82; kassör derstädes sedan 18S2. 
wft d. 2S Jan. 1881 inför Stockholms magistrat med 
inerése Anna Carolina Petterson, f. d. 22 Maj 1S55 
1 Stockholm oeh Skeppsholms församling; dotter af 
j^gkrutsverksgesällen vid Kongl. Flottans va rf i Stock- 
0111 Lars Oscar Pettersson och Carolina Margareta 
^il-lund. ■ua 
■MHHHi^M ■^■■■■^■■■■I^H ■^■■■■■■■■IHHHi o Dl) 267 Z?ar/7. 

Fatima Tkeresia Botin. i. d. 19 Juni 1882 i 
Stockholm, likasom alla barnen, och Jakobs församling. 
fohan Viktor Borin, f. d. 25 April 18S4 

Jakobs församling. 

Ragnar Björn Botin, f. <i. 9 Jan. 18s7 i 
1 Irika Eleonora församling. 

Svante Gustaf Borin, f, il. 13 Juli IS)) i 
Adolf Fredriks församling. 

Tab. 11. 

John Theophilus Borin, (s n it Svante 

Gustaf, se tab. 9). f. d. 24 Juni 1864 i Sto kh 
och Jakobs församling. Kom 1S70 i Beskow ska sko] 
och 1874 i Nya Elementarskolan; student d. 12 D . 
1883; korrespondent hus Rederi- och ångbåtsbola* 
Norddeutscher Llovd i Bremen 1884 1888; agent i 
Bamma bolag i Göteborg 1888. Gift d. 12 April 15 
i Berlin inför "Standos beamteir (den kyrkliga vigs i 
afslöts i Dankeskhvhe derst.) med Anna Martha 
"Willutzkij, f. d. 14 Jan. 1861 i Königsberg i Preuss> n: 
dotter af köpmannen i Königsberg Ludvig Edvard 
Willutzkij och Ottilie Bohm. 

Dotter. 

Ida Martha Bonn, f. d. 6 Aug. 1890 i Göte! rg 
enh Gustavi domkyrkoförsamling. Tab. 12. 

Mikael Martin Borin, (son af Eva Eleoivra. 
tab. S). f. d. 29 Sept. 1834 i Forss. FältjV 
vid Jemtlands fältjagare 1854 1871; skräddare och 
handlande i Oppåsen, Forss socken 1871. Gift d. 1 
Jan. 1S57 med Magdalena Edholm, f. d. 9 Aug. 1830 
i Forss; dotter af henimansegaren Erik Edholm i F nss 
o h Margareta Eriksdotter. Barn. Erik Marint Borin, i. d. 2 7 April 1857 i 
Oppasen, likasom alla barnen, f d. 8 Juni 1861 

Carl Oskar Borin, l 1859. Arbetare. (Se tab. 13) 

Gift d. 30 Ok t. 1881 med Johan Meijer i Forss 

EvenHna Gustava Bonn, f. d. 5 April" 186' 

Gift .1 27 Dec 1883 med Anders Olof Isaksson i Forss 

« ,^.« v artin t BoHn ' f fl 21 Febr - 1864! 
Skräddare i Forss socken. Gift d. 22 Mars 1890 med 

Anna Brita Norberg, f. d. 5 Aug. 1862 i Forss, dotter 

af Johan Norberg och Anna Margareta From 

Sven Olof Bonn. f. 1866. (<s e tab. 14). 

Tab. 18. 

♦ . i?f r r ? S ff r r Borin ' (son af iIlkael Martin, - 
tab. 12). f. d. 17 Jan 1859 i Oppasen, Forss socken. 

Arbetare i Forss. Gift med Hilma Elisabet Auger- 

nuind, f. cl 19 April 1871. dotter af Johan Augerratnd 

och Lisa Kristina. 

Barn. 

Agnes Oscaria Bonn. f. d. 3 Juni 1889 i Foras 

ifton • i Edv " ! Ji/ ' ka '' 1 Borin > f: cl 6 Al 

1890 i Forss. 

Tab 14. 

f,h , S T e r U , Å 0f Borin ' <bon af - Mikael Martin, 
tab. 12) f. d 13 April 1866 i Oppåsen. Forss socke 

bkomakare derstädes. Gift med Anna Regina Joi 

aotter, f. d. 4 Mars 1865 i Forss; dotter af hemmans- 

eSTI " aS yaloinonsso " j Forss ocb Br ita Margareta 

Barn. 
Jonas Martin Bonn. f. 14 Okt. 18S9 i FoiSS. 


■■■■■iMBBMBB FORSSEEN I ■■^■■^■■■■■■■■1 
stammar från Resele i Ångermanland. Tab. 1 

Hesele socken, der fadren Jon Ersson var bonde : 
g: mnasist i Hernösand 1810; student i Upsala d 9 
Okt, 1813; prestvigd d. 2 Oktober 1814 till pastors- 
adjunkt i Ljustorp; adjunkt i Jimsele d. 8 April 181 
vice sockenpredikant derstädes d. 1 Maj 1816- ord' 
s kenpredikant 1825; komminister i Skog 18^7- tilltr" 
1. Maj 1S28; tjenstledig 1830; erhöll afcked samma 
■; sedan privatlärare, f 1866 i Xätra. Gift 1816 
med Johanna Ulrika Frisendahl. f. d. 24 Jan 1794 
t J. 26 Oktober 1852 i Hernösand: dotter af kyrko- 
herden i Ragunda, prosten Daniel Frisendahl och 
[Kristina Sofia Unaeus. 

Barn. 

Sofia Katarina Forsscen. f. d. 2 Ang. 1817. 
- t, I osatt i Långsele, Ångermanland. 

Erika Johanna Forsscen, f. d. 21 Juli 1819 
med bankdirektören m. m. Hampus Arnell i 
prnösand, f. 1811 f 18S7. (Se donna slägt). 

Erik Johan Forsseeu, f. 1821. f 1868. Råd- 
Nn. (Se tal). 2). 

Lovisa Margareta Forsscen, f. d. 24 Juni 182°. 
V °gift 1862. 

Jonas Daniel Forssem, f. 1831. Kommifi- 
öslandtmäjiare. (Se tab. 3). 
I Karl EloJ Forssecu, f. 1834. f 1891. Kom- 

■ • nslandtmatare. (St tab. 4). } 7'2 C-l Anna Kristh i Forsseeu ) f. 1838. Gift n 
sjökaptenen Nils Olof Berlin f. 1840. (Se denna a 
tab. 8 sid. 127). b » 

Tab. 2. 

Erik Johan Forsseeu, (son af Erik, be tab. i, 
f. d. 20 Nov. 1821 i Junsele. Radman i Hernösand 
d. 2 April 1855; ombudsman vid Vesternorrlands] 8 
brandstodsbolag ; sakförare och inkasserar 

Hernösand ; ledamot af styrelsen för Hernö- 

sands filialbank ISOS. Dod 18B8. Gift m 

Sofia Elisabet Charlotta Forsseen, f. d. 21 Mors 1820. 

Barn. 

J l ild ur / hann i Charlotta [o se fina, f. d. 15 

Ang. 1861. f i "Mara 1862. 

Tab. 3. 

Jonas Daniel Forsseen, (son af Erik, se ta . 

Ii, f. d. 25 April 1831 i Skog. Landtmäteriauskultan . 
1") Juni 1853; vice kommissionslandtmätare i Vestei 
norrlands lån d. 25 Jan. 1858; kommissionslandtni 
tare d. 3 Febr. 1865. Bosatt i Nätra sock n. (• 
med Anna Kristina Nylén, f. d. 12 Augusti 1838. 

Barn. 

Ulrika Kristina Forsseen, f. d. 17 Aug. 1859. 
Gift 1882 med O loj Hampus Julius Ilultin. f. d. L 
April 1856 i Grundsunda; fodren: stadsfiskalen Stef 
Erik Hultin i Hernösand ; intogs i Hernösands läroverk 
186(3; maturitetsexamen d. 6Dec. 1877; kronolänsn 
i Jukkasjärvi, Norrbottens lan 1887. 

Barn. 

Hedvig Kristina Hultin, t. d. 1 April 168 1 
Elsa nultin, f. d. 14 Okt 1885. 
Stefan Albert Hnltin, f. d. 12 Sept. 1880 
Gunborg Matilda Hultin, l. d 24 Nov. is-iS 273 

Erik Johan Forsseen, f. d. 24 Sept. 1860. f 1862 
Anna Sofia Forsseen, f. d. 16 Aug. 1862. - 1863 
Emma Charlotta Forsscen, f. £ 1 Sept. 1863 
Anna Lovisa Forsseen, f. d. 29 December 1864* 
Gift ^t^inen^ust EverlöJ, f 25 Jan SS 840 
Kom i bokhandel 1855; bokhandlare i Gefle 1861. 

Barn . 

Hjalmar Bmlöf, f. d. 6 Maj 1800. f IB: 0. 

Selma Maria Forsseen, f. d. 8 Juni 1866. fs å 

Karl August Forsseen, f. d. 22 Aug. 1867. 
Johan Daniel Forsseen, f. 7 Jan. 1869. f 1878 
Knut Esbjörn Forsseen, f. d. 26 April 187a 
Ernst Israel Forsseen, f. d. 11 Maj 1871. f 187 
yjlou Marta Forsseen, f. d. 20 Juni 1S7*> 
Ida Mana Forss en, f. d. 29 Juli 1873. 
Johanna Elisabet Forsseen, f. d. 25 Okt 1874 
Jenny Terese F issctu, f. 6 Au?. 187h t 1877* 
träns Teod r Forsseen. 
Fh r/uau Daniel Forsseen. 

Tab 4. 

, 1co Carl Elof Forsseen, ( fe0 n af Erik, se tab. l) 
. 18o4 i Skog. Landtmäteriauskultant d. 15 Juni 

1 53; vice kommissionslandtmätare i Vesternorrlands 
n d. 25 Januari 1S5S; kommissionslandtmätare d. 

j* februari 1865, erhöll afsked 1889; trävaruhandlare. 

Har gjort sig bekant genom sin båt "Arken", f d. 

4 Jan. 1891 i Hernösand. Gift med Zerlina Salander, 

f. d. 1 Augusti 1S39. 

Barn. 

Karl Forsseen, f. 12 Aug. 1863. i 
Mars 1864. 

Sel/na Forsseen, f. d. 16 Dec, 1864. 

Teresia Forsseen, f. d. 14 Dec. 1866. 

Karl Johan Forsseeu, f. d. 14 Okt. 186S. 
«• 21 Mars, 1SS0. d. 14 iBm^iBi O 7 < Salomon Vilhelm Forssecn, f. d. 6 Okt I87n 
t d, 23 Mars 1871. 

Oss/an \'ilhclm Forsscen, X. d. 2 Juli 1370 
t d. 6 Febr. 1875. 

Elof August Forssecn, f. <1. 11 Jan. 187:> .-. 
d. 26 April 1875. 
1 I* 

■ 

■ 
i * \» # ?.e ARNELL 
härstammar frän Arnäs i Ångermanland. 

Tab. 1. 

Hampus Arnell, f. d. 28 April 1811 i irni 
Föräldrar: bondfolk. E. o. landskanslist i Hemösand 
1831; stadsfiskal; t. f. landsfiskal i Medelpad d 20 
oktober 1841-1861; verkställande direktör i Filial- 
banken i Hernösand 1858; verkställande direktör i 

ernösands enskilda bank 1869; ledamot i styrelsen 
Vesternorrlands läns brandstodsbolag; ledamot i 

verstyrelsen för sparbanken i Hernösand; vice ord- 
forande i styrelsen för Hernösands enskilda bank 1882- 
K. V. 0. 1882; egare af Framnäs egendom i Säbrå 
; ken t d rstädes den 7 Augusti 1887. Gift med 
-nka Jobanna Forsseen, f. d. 21 Juli 1819; dotter af 
komministern Erik Forsseen i Skog och Ulrika Johanna 
1 nsendahl. 

Barn. 

Emma Johanna Arnell, f. 1843, aift med 
Mmdehus. (Se tab. 2). 

Selma Lucia Arnell, f. 1845. Gif d Tjerneld. 
toe tab. 3). 

Axel A n/cl/, l 1846. Länsbokhallare. (be tab. i 
Hampus Vilhelm Arnell, f. 1848. Lfktor. 
tab. 5). 

Anna Chat lolla Arnell. född dpn 24 Mars 
] VjO i Säbra. 

Johan Augusl Arnell, f. 1852. Jägmästare. 

tab. 6). 

Ida Maria Arnell, f. 1854. Gift med Lindfr 

(8e tab. 7). 
■^■■■^^v 


■■ B« S&Xfe) 


278 

isrzié Abraham Arnell, f. d. 12 Kov. 185 5 
Säbrå,. t d. 30 Maj 1856. 

. i/W Constausia, f. cl. 2 Maj 1857 i Säbrä 

Knut Erik Arnell, f. d. 16 Jan. 1859 i Säbrä 
Intogs i Härnösands läroverk 1S68; maturitetsexam V 
1877; filos, kandidat 1880; amanuens i laUoratoriern 
för allmän och analytisk kemi 1883; kurator för Kon 
lands nation 1885; filos, licentiat d. 23 Mars 1887- 
filos, doktor d. 31 Maj 1889; disponent för Upsala 
Snusfabriks Aktiebolag 1889. Gift d. 5 Dec. 18 
med Elin Lovisa Maria Vallroth, f. d. 4 Juli I8i 
dotter af jägmästaren Jon Fredrik Vallroth. 

Karl Magnus Ar/u//, f. d. 10 Maj 1800. j 
«1. 23 Febr. 1862 i Säbrå. 

E/in Katarina Amell, f. d. 7 Aug. 1862. -j 
24 Juli 1S63 i Sa ra. Tab 2. Emma Johanna Arnell, (dotter af Hampus, 
se tab. 1), född d. 5 Maj 1843 i Säbrå. Gift 111 l 
Magnus Ludvig Sundelius, f. d. 29 Augusti 1824 i 
Tensta, Upland. Förvaltare vid Förse bruk i Långsele 
socken, Ångermanland ; kamrerare i Hernösands enskilda 
bank 1870; verkställande direktör 1875- 1880; gross 
handlare i Skellefteå 1880; ombud derstädes för försäk- 
ringsbolagen "Sverige" och "Fylgia". Bosatt i Upsala 
sedan 1888; 

Barn. 

Jenny Karolina Sundelius, f. d. 23 April 186:1. 
Anna Sundelius. f. d. 23 Oktober 1863. 
Erik Swndelius, f. d. 28 Maj 1865. t i Ok 

ber 1866. 

Ludvig Sundelius, f. d. 25 November 186^ 
i Långsele. Intogs i Hernösands läroverk 1876; ma- 
turitetsexamen 1885; student i Upsala 1886; jur. 
prel. examen d. 28 Maj 1886; 
Gustaf Sundelius, f. d. 20 Febr. 1868 i Lane- 
Sele 'J &• Heniösands läroverk 1878; maturitett 

/l3Defl887 ' ^^ 1886; med ' fil ex " 

Elin Saudelius, f. 6 Mars 1877 

Ingrid Sundrlms, f. d. 23 Juli 1882. f d.20 
Ang I880. ' 

Märta Sundelius, f. d. 23 Juni 1885. 

Tab. 3. 

, 1 n e } m i a 1 J"^ cla f rne11 ' (dotter ^ Hampus, 
. 1), f. d. 13 Dec. 1845 i Säbrå. Gift d. 27 Sept 

]b f T *"* Albert Tjemeld, f. d. 23 April 1833 

1 orsaker Gefleborgs län; föräldrar: skolmästaren 

bven Albert Tjerneld orh Ulrika Charlotta Tillman • 

ymnasist 1 Hernösand 1849; student i Upsala d ii 

c. 18o3; filosofie kandidat d. 1 Febr. 1862- extra 

lärare vid Hernösands läroverk ht. 1862; v. adjunkt 

derstädes ht. 1863; ord. adjunkt d. 18 Dec. 1863: t 

f. konsistoneamanuens d. 19 Febr. 1868; ord. amanuens 

il. 1 April s. &.; t. f. konsistorie-notarie d. 9 Dec. 18r>8- 

kreterar hos stadsfullmägtige i Hernösand; erhöll 

d frän amanuensbefattningen 1887. 

Barn. 

Erik Axel Tjerneld, f. d. 10 Juni 1870. In- 
togs 1 Hernösands läroverk 1880. Student i Upsala 1890. 

Carl Vilhelm Tjerneld, f. d. 17 April 1872. 
t d. 1 Sept. s. a. 

Alma Johanna Tjerneld, f. d. 20 Mars 1873. 
i d. 10 Febr. 1875. 

Hampus Gunnar Tjerneld, f. d. 15 Juni 1874. 
t d. 4 Sept. 1875. 

Sr/ma 7jerucld, f. d. 28 Juli 1875. 

Sven han Tjerneld, f. d. 17 April 1877. f 
(l - 19 Nov. s. å. 

Johan Erland Tjerneld, f. d. 5 Juni 1878. 

Sigrid Tjerneld, f. d. 7 Sept. 1879. t d. 26 
Juh 1880. 

Signe Margareta Tjerneld, f. d. 27 Dec. 1887. 
280 Tab 4. Axel Arnell, (son af Hampus, se tab. 1), f ( i 
21 Nov. 184b i Säbrå. Intogs i Hernösands lärov 
1S58; nmtur. examen d. 14 Juni 1867; student i Upg 
18(57; hofrättsexani n d. 22 Maj 1872; auskultant i 
Svea hofiätt d. 4 Sept, s, a.; e. o. notari derstäd 
den 23 September s. a.; vice häradshöfding <] n 
31 Maj 1875; t. f. länsbokhållare i Vesternorrlands 
lan 1875: och lansbokhållare 1883; t. f. lanclträntm 
stare 1888; t. f. landskamrerare sodan 1890. Gift 
20 Oktober 1877 a Drottningholm med Selma Sofia 
Charlotta Augusta Emelia Bottiger, f. d. 10 Maj 1850 
å Drottningholm, dotter af apotekaren Ludvig Augus 
Bottiger a Drottningholm och Hilma Sofia Amalia H< 1 

Barn. 

D/sa Brynhilda lmrll, f. d. 10 Oktober 187S. 

t d. 20 Mars 1883. 

Vidar farl Arnell, f. d. 8 Dec 1S79. f l 
15 Maj 1880. 

Thord Heimer A ni rll, f. d. 10 Jan. 1881. 
Dagmar Gudrun Arnell, f. d. 12 Jan. 1889. 

Tab. 5. 

Hampus Vilhelm Arnell, (son af Hampus, 
se tab. 1), f. d. 2 Augusti 1848 i Säbrå. Intogs i 
Hemösandb läroverk 1859; student i Upsala 186^: 
fil. kandidat 1872; genomgått profår vid läroverket i 
Örebro ht. 1872 och vt. 1873; filos, doktor 187."; 
docent i botanik vid Upsala universitet 1875; v. lektor 
i Umeå ht. 1878; vice adjunkt vid Hernösands läro- 
verk vt. 1879; ord. adjunkt derst. d. 7 Maj 1879; 
lektor vid Jönköpings läroverk d. 24 Nov. 1880. Gil 
1880 med Helga Maria Elisabet Afzelius, f. d. 2 Feb . 
18o2 i Östersund, dotter af provinsialläkaren i Jemt- 
lands län Per Johan Erik Afzelius och Anna i arlsson. 281 Barn. Anna Viola Johanna Arnell, f. 3 Nov. 1881 
| Per Hampus 7 r ten Arnell, f. IS Mars 1884! 

Helga .Sonja Mana Arnell, f. l;j April 1888. 

Tab. 6. 

i. J f°^f n i o A T l ^ USt ArneU ' (son af Hampus, se 

d. 1), född 12 Juh 1852 i Säbrå. Intogs i Hemö- 

sands läroverk 1861; matmitetsexamen 1871: ev vid 
sKOgsinstitutet 1871; extra jägmästare 15 Juni 1874- 
l:o i Tornea revir 1 Oktober 1874; d-o i S Wer- 
lanlands revir 13 Nov. 1879. Gift med Sisn Maria 
östergren, f. 3 Okt. 1859 i Haparanda. 

Barn. 

Onnia Mana Arndt, f. d. 21 November 1885 
t 1. 4 Dre. 1887. 

Knuth Mara Arnell, f. d. J Aug. 188S. t d. 
J Nov. s. a. 

Marit Hervor fohanna Arnell, f. d. 23 F - 

iari 1890. 

Tab. 7. 

Ida Maria Arnell, (dött r af Hampus, se 
tab. 1), f. d. 21 Jan. 1854 i Säbrå. Gift 23 Aug. 1874 
med Nils Rudolf Lcuoir Lindhé, f. d. 5 Aug. 1843; 
ir vid l:sta Lifgrenadierregementet 1862; underlöjt- 
nant derst. d. 18 Sept. 1862; 2:dre löjtnant d. 20 maj 
^868; l:ste löjtnant cl. 1 April 1874; kapten d. 10 
Mars 1880; B,. S. O. d. 1 Dec 1883; kompanichef 1883; 
rare i gymnastik vid Norrköpings läroverk 1887. 

Barn. 

Xtls Ivan Thord Lindhé, f. d. 13 Juli 1875. 
Bo Nilsson Lindhe\ f. d. 10 Jan. 1877. t d. 
^ Juni 1886. 

Mils Einar Thor st ni Lindhé. f. d. 25 Febr. 1878. 
■ 
■ 

• \ m oco oc 

Elsa Signhild Maria Lindhc, f. d. 22 April 187Q 
Gunilla Erika A fana Lind hr, f. d. 8 Jan. 188] " 
Björn Ragnfast Nils Hampus Lindhé f ,i 

7 Okt. 1886. ' u - 

Freja 1 'anda Solveig Lindhé, f. d. 20 Nov. 1887 
Tora Dagiiy Sorclla Lind/ir, f. d. 4 Mars 1890 <•£ WASENIUS ^^■^■i ■n^B^^B^I i .-.-. ^■■j^H^g HHHHH 
härstammar frän Vasnäs hy, Hafverö socken i Medelpad. 

Tab. 1. 

Michel Larsson, f. 1644. t d. 31 Mars 
1723. Hemmansegare i Hafverö och Vasnäs- vi 
lansman. Gift med Ingrid Svensdotter, f. 1648' -;• 
7 Sept. 1729. f ' 

Z/77/.v. (Se tab. 2). Tab. 2. 

Hans Michelsson, (son af Michel Larsson. 
se tab, 1), f. d. 18 Maj 1677. Gästgifvare i Vasnäs 
o h vice länsm n. f d. 4 Sept. 1752. Gift omkring 
1700 med Ingrid Jonsdotter, f. 1674, t d. 13 Febr. 
1/18 o- h hade i detta äktenskap 8 barn. Gift for 
nlra gången d. 27 Dec, 1719 med luqrid Larsdottcr 
f. d. 24 Maj 1698, t d. 5 Jan. 1774. 

Barn: (i senare giftet). 

Lars Hanss n, f. d. 30 Xov. 1720. Gästgif- 
K och vice länsman efter fadern. Kallade sig en 
l Vasenius. f d. 19 Mars 1773. Gift tvenne gån- 
ger: första gången d. 1 Jan. 1753 meå£//a Olofsdot- 
fr, l 1720, t 20 Dec. 1753; andra gången d. 6 Jan. 
1756 med Gölin Pahdottcr. f. d. 23 Febr. 1733. v d. 
19 Juni 1817. 

Petrus Hansson Wasenius. (iSe tab. 3). 
Ingrid Hansdotter a f. d. 8 Jan. 1726. Enligt 
anteckn. i Hafverö fors. kvrkob. admitterad till H. H. i ■ "**; i^^^^^Bi^HIIHJ 286 

Nattvard första gängen 1742. Senare lefnadsi cl n 
obekanta. 

Sigrid Hansdotter, f. d. 6 Sept. 1728. ~Und r 
sin lefnads tid tjent en läng tid i Helsingeland". Var 
under sina sista lefnadsar blind, f ogift d. 21 
Mars 1803. 

Gölin Hansdotter, f. d. 24 Maj 1731. 

Hans ) 'Jansson, f. d. 17 Jan. 1734. Hemmans- 
» gare och Gästgifvare i Vasnäs. t d. 20 Maj 1817. 
Gift d. 13 Jan. 1765 med J<erstin Palsdotter, f. d. 9 
April 1736, t å. 24 Juni 1817. 

Margareta Hansdotter, f. cl. 14 Juli 1737. Ad- 
mitterad till skrift 1752. Senare öden okända. 

Jonas Hanss //, f. d. 5 Sept. 1741. t i Stock- 
holm genom os d. 30 Dec. 1769. 

Sara Hansdotter, f. d. 21 Ang. 1744, f d. 24 
Maj 1810. Gift d. 28 Okt. 1769 ined hemmansegaren 
Michel Olofsson i Hafverö och Säter, f. d. 28 Mars 
1735, t d. 18 Jan. 1823. 

Tab. 3. 

Petrus Hansson Wasenius, (son af Hans 
Michelsson, se tab. 2), f. i Hafverö d. 26 Maj 1723; 
student i Upsala 1745; filosofie magister 1755; prest- 
vigd 1754 och adjunkt vid Riddarholmsförsamlin^ 1 
i Sto<kholm; kyrkoherde i Torp, Medelpad, 1764; 
kontraktsprost, t 18 Sept. 1803. Gift tvenne gån- 
ger: första gängen med Eleonora Charlotta Dahll rg, 
dotter af major Dahlberg samt enka efter kyrkoh. i 
Torp, Magnus Djupedius; andra gången med Anna 
Margareta Grundat, f. d. 18 Dec. 1757, f d. 31 Okt 
1848, dotter af komministern i Alsen, Salomon Grun- 
da] och hans hustru Margreta Katarina Hofverb rg. 
Framstående predikant. Första äktenskapet barnlös . 

Barn (i andra giftet). 

Eleonora J<atarina, f. 1788, t 1819. Gift med 
posten och kyrkoherden i Jemshög (Blek. 1.), kgl. 287 
b( fp^ikanten fil. magister J han Petter Lindström, 

Inga Margareta, f. 1789, j- ,\. 16 \i a ; 1899 
Gift 1810 med majoren vid Jemtl. regemente fohaii 
Ludvtg Vmnb^rg, f. 1774, f 1842, i hans första gifte 
(j3 denna slugt). 

Per Salomon. (Se tal... 4). 
Hans The d r t f. 1793. Student i Upsala 
1810; med fil. kand. 1813; läkare vid Karl Gustafs 
pparverk i Jemtland. f ogift 1822. 

Anna Sofia, f. d. 2 Juni 1795. t orift i Torn 
b Wissland den 22 Maj 1862. P 

Tab. 4. 

Per Salomon Wasenius, (son af Petrus 

Hansson Wasenius, se tab. 3), f. i Torp d. 28 lu~ 

1791. student i Upsala 1810; prestvigd d. 17 Juni 

1821 och komrmnisteradj. i Attniar; adjunkt i Selån- 

1822; predikant vid Lögdö och Lagfors bruk i 

br. 1823; bruks- o- h kapellpredikant i Yiksjö 1839. 

d. 13 Dec. 1841. "Egde betydande rn« diun>ka in- 
sikter och var mycket anlitad såsom läkare". Gift 
1624 med Margareta Charlotta Örber^ f. d. 20 Sept 
!797. f i Hafverö den 6 Juli 1877, dotter till kom- 
mimst rn 1 Attniar Johan Henrik öii erg nch hans 
hustru Erika Charlotta Edström. B arn. Anna' Charlotta, f. d. 6 Maj 1825, f d. 24 
Febr. 1S26. 

Charlotta Pel ron. Ila, f. d. 24 Sept. 1827, fd. 
-< Juli 1856. Gift den 27 Juni 184S med hemmans- 
ägaren Jonas A , i Viksjö, f. d. 4 Jan. 1S22. 

Johanna Margreta, f. a Lögdö och Sfcafre d. 

b) Sept. 1829. Gift d. 30 Nov. 1S47 med dåvarande 

s - ni. adjunkten i Yiksjö, numera kyrkoherden i Haf- 

rö J/ans Peter Söderberg, f. i Indal d. 2 Aug. 1815. ^ 


eSs Barn. Lars Salomon Emanuel Söderberg, f. i Timrå d. 
Febr. 1851. Studerande vid Hernusands allm. läroverk ht 18r>7 
—vt 1S74. Bokhållare. 

Anna Katarina Charlotta Söderberg, f. I Timrå d °8 
Mars 1852, t d - l[) Juni s - ft - 

Per Johan Söderberg, f. i Timrå den 12 Juni 1853 
Intogs i Hernösands allm. läroverk ht. 18b7 och afiade vid detta 
matur.-ex. d. 5 Dec. 1876; student i Upsala d. Jan. 1877; di- 
misaioDs-ex 14 Sept. 1881; prakt. teol. ex. d. 15 Dec. 1882; prest- 
vlgd i Hernösand d. 22 i samma månad och förordnad till pastors- 
adjunkt I Gudmundrå; vice pastor i Skorped d. 1 Juli 1883; pa- 
storsadj i Hafverö d. 1 Maj 1885 ; vice pastor derst. fr. 29 Jan. i890. 

Erik Natanael Söderberg, f. i Timrå d. 15 Mars 1857 
t i Skorped d 27 Mar«. 1860. 

Johanna Katarina Charlotta Söderberg, f. i Skorped 
d. 27 1860Nov. ti Hafverö d. 13 Aug. 1886 <xift d 2 Sept 1883 
med dåv komministern i Borgvattnet, numera kommin. i Rätan 
Karl Johan Norden, f. i Natra d. 22 Okt. 1852. 

Barn. 

Karl Theodor Johannes Norden, f. d. 19 Juli 18S4. 

Erik Ulrik Nathanael Söderberg, f. i Skorped 8 April 
1864, t <*. 26 Juni 1865. 

Erik Nathael Söderberg, f. i Hafverö d. 15 April 
1869. Intogs i Sundsvalls allm. läroverk ht 1879; i Hernösanda 
ht 1884 och i Östersunds ht 1886 ; matur.-ex d. 28 Maj 1888; 
student i Upsala d. 14 Sept. s.å. ÖRBOM OCH RUUTH % 

w 

>' 

t' 

t > 

o» 

I ■ « •' i^BM^^H 


Öxloorrx oclb. KvL-u.t:b.. 

Stamfadern, som lefde på 1670-talet skall ha 
etat Brask samt varit handlande och rådman i Örebro, 
fter hvilken stad nytt slägtnamn antogs af hans son! 

(Sv. Ättartal, del. 6). 

Tab. 1, 

Anders Örbom, f. ,1. 9 Maj 1675 i Ör< 

Kom i tjenst 1691; löjtnant vid Jemtlands dragon] 

men te d. 7 Febr. 1706: ryttmästare 26 Juni 17__ 
sqvadronschef 25 Aug. 1727; deltog i fälttåget på Seland 
1 700, öfvergängen af Duna 1701, slagen vid Clissow. Ho- 
fzin, Pultava m. fl.; fången vid Dnjeper 1 Juli 1700; 
uemkom 1722; bodde efter hemkomsten först i Brunflo 
h sedan i Rödön. der han afled 25 Maj 1740 och 
grafven i Rödö kyrka den 5 Juni s. å. Gift d. 5 
bept. 1719 i Solikamski (Sibirien) med Anna Elisabet 
von Rohr, f. d. 22 Jan. 1701, t 1744; dotter af över- 
stelöjtnanten, kommendanten på Dalarö skans Joakim 
von Rohr och Katarina Charlotta Klingenberg. 


Barn. Ryttmästare. 
Rvtt mast are, Andrrs, f. 1720, f 1783. 

(Se tab. 2). 

Erik JoJian, f. 1724, t 

(Se tab. 5). 

Anna Katarina, f. d. 26 Dec. 1725. 
Carl loakim. f. 1726, 1 1S10. Kapten. (Se tab. 14) 
Gustaf, f. 1733,tlS07. Fåltväbel. (Se tab. 23) 
Chnstoffcr, f. 1735, t IS . Kapten. (Se tab. 30) MH^HI I o«v> sten Lennberg. inente. Sara Elisaln!. f. 1737, f . Gift med m 

Per, f. 1730. Löjtnant vid Jemtlands i 203 ogift. Trcfc, ?. Anders Örbom, (son af Anders, se tab. i) f 
1^20. Volontär vid Jemtlandb regemente d. G D 
1/35: kavallerikorporal d. 4 .Mars 173(3; sergeant 
Juni 1741; fältväbel 20 Jan. 1742: fänrik 21 sent 
1743; löjtnant 13 Dec. 1753; afsked med rvttnr 
retitel 11 Febr. 1771; bodde pa Berge i Brunflo 
1783. Gift d. 15 Mars 1751 med Kristina Ruuth, f. 
d. 21 Xov. 1727. t 1781, dotter af överstelöjtnanten 
Gustaf Ruuth o<:h Helena von der Hudo. 

Barn. 

Anders Gustaf, f. 1753. f 1794. Kyrkoherd 
(Se tal. 3). 

Carl Johan, f. d. 22 Jan. 175G i Brunflo. 
Anna Helena, f. den 17 Juni 1758 i Brun- 
flo. t ogift. 

Carl Guslaf. f. 1759, t 1833. Kyrkoherd . 
(Se tab. 4). 

Giistaf Adolf, f. d. 16 Juni 1762 i Lit. Stu- 
dent i Upsala 1780; prestvigd 1783; adjunkt först vid 
Katarina och sedan vid Dan viks församl. i Stockholm: 
hofprodikant hos hertig Fredrik Adolf 1786: socken- 
predikant i Lockne 1797. f ogift 1799. 

Kristina C har lotta } f. d. 25 Juni 1766, t Ogift. 

Per, f. tvilling d. 13 April 1767. 

Ulrika, f. tvilling d. 13 April 1767. 

Johannes, f. d. 12 Juni 1768. Bokhållare, t ogift. 

Tab. 3. 

Anders Gustaf Örbom, (son af Anders, s 
tab. 2j, f. d. 1 Jan. 1753 i Lit. Student i Upsala 1770: 
prestvigd och e. o. bataljonspredikant vid Jemtland- i geraentel775;kornministersadjunkt i Mari; 
Barn. 

Gustava Kristina, f. 1783, f s. a. 

Tab. 4. 

Carl Gustaf örbom, (son af Änder... se tab. 
2), . d .6 Ang I7ö9. ^ olontär d. 23 .ler. 1768; stu- 
dent i Upsala 1780; prestvigd 1784; adjunkt i Stock- 
l 1 \ 8 V, ^vadronpredikant vid Jemtlands reee- 
lente d. 24 Sept. 1789; regementspastor s. å.; kom- 
niinister i klara forsamling i Stockholm d. 19 Nov 
1793; kyrkoherde i Mörkö 1795; kyrkoherde i Juli 
(Södermanland) 1816; kongl. hofpredikant; prost, fl» 
bift 1795 med Albertina Nensén, dotter af kvrkoher- 
len i Klara församl. i Stockholm doktor Per Nensén. 

Barn. 

(1833 lefde 2 döttrar och en svagsint son.) 

Carl. 
Nils. 

Margareta Kristi in, f. 1800, f 1812. 
Na fo t ron 
AugusL 

Albertina Karolina, f. ." Gift med kvrko- 

xlen i Julita Gustaf Reinhold Lundqvist. 
Margareta Sofia. 

Tab. J. 

Erik Johan Örbom, (son af Anders, se tab. 
1), f- d. 19 Jan. 1724. Student i Upsala 1751: mun- 
st rskrifvare \id Jemtlands regemente d. 31 Juli 1741: ■■■■■■■■B M^HHI 294 

sergeant d. 5 Juni 1742; fältväbel d. 20 dec. 1744. 
adjutant d. 14 Sept. 1751; fänrik d. 7 Maj 1752; lojt 
nant d. 17 Mars 1761; kapten d. 27 Sept. 1768; rytt 
mästare d. 15 dec. 1771; B. S. O. afsked med maj 
titel d. 14 Jan. 177S; bodde på Rödögården i Röd 
t . Gift d. 22 Maj 1755 med sin brors svägerska 
Helena Ruuth. 

Barn. 

Krist nia Örbom, f. 1758, t 1S31 i Hed . Gift 
1790 m< d doktor Lars Johan Feltström, f. 1758, f 1795. 

Helena Elisabet Örbom, f. 1761, t 1837. G 
med kyrkoherden i Lit Por Gerdlund, t 1824. 

Ami rs Gustaf Örbom, f. 1763, f Maj \ 

(Se tab. 6.) 

Carl Johan Örbom, f. d. 9 Okt. 1765. Intogs 
i Frösö skola 1774; gymnasist i Hernösand 1780; 
student i Upsala 1784; auskultant i Svea hofrätt d. 
26 Juli 1785; e. 0. notarie derst. d. 21 Dec. 1787; . 
o. fiskal derstädes 1790; fiskal d. 13 Dec, 1792; v. ad* 
vokatfiskaJ cl. 30 Jan. 1793; advokatfiskal d. 22 1 
cember s. å.: häradshöfding i Trögdö, Asunda, H 
h Bro härader i Upland d. 9 Okt. 1798; hofrättsr 
n. h. o. v. den 7 Maj 1810; R. N. O. d. 29 April 
1816; justitierad d. 17 Febr. 1818; K. N. O. 11 Juni 
1826; erhöll afsked d. 17 Sept. 1831. t d. 1 J 
1836. Gift första gången m d en Flodulin, andra gån- 
gen 1797 med Predika Lovisa Hofiing, f. 1778, 1 18 

Johan Christoffer Ruuth, f. 1768, f 1822. 
Kyrkoherde. (Se tab. 11.) i Tab. C. 

Anders Gustaf Örbom, (son af Erik Johan, 
se tab. 5), f. d. 23 Aug. 1763. Volontär vid Jemt- 
lands regemente d. 20 Sept. 1770; sergeant sami 
dag; fänrik d. 13 december 1780; löjtnant d. 30 1 
1787; kapten .1. 19 Dec. 1794; kompanichef d. 3 april 1796; afsked l 18 S pt. 1810 med majors titel; 
Bof* 1 Nastott Gift med Kristina JulianaEureni 

f. 17 m, t 1858. ' Barn. Man Axel, f. 1800, f 1868. Hofrättsräd. 

(Si tab. <)• 

Mb Gustaf, född 1803, f 1870. Läkare. 
(Se tab. 8). 

Tab 7. 

Johan Axel Örbom, (son af Anders Gustaf 
se tab. 6), f. d. 4 Juni 1800. Intogs i Frösö skolad' 
2 Okt. 1811; gymnasist i Hernösand 1816: student i 
Lpsala 1820; hofrätts- ouh kameralex. 1824: fiskal i 
Svea hofrätt i Dec. 1830; vice advokatfiskal derstäd 
1834; assessor lb36: hofrättsråd d. 15 Maj 1843; I - 
damot i sjöförsäkringsöfverrätten d. 5 dec. 1844; R. 
\. O. 1849; erhöll afsked 1865. f d. 14 Dec. 186S. 
G ft 1835 med Anna Karolina Vestman. 

Barn. 

Carl Gustaf Axel Örbom, f. d. 29 Juli 1836 
i Stockholm. Student i Upsala d. 18 Maj 1854: jur. 
fil. examen d. J4 Dec. 1855; hofrättsex. d. 21 Maj 
1858; kameralex. d. 25 Maj s. å.; e. o. kanslist i finan 
departementet d. 28 Jan. 1856; auskultant i Svea 
frätt d. 11 Juni 1858; e. o. notarie derst. d. 2S 
pt. s. a.; t. f. domhafvande åren 1861 1862; vice 
tradsh. 1 Okt. 1862; bitr. å fiskalsexp. i Svea Hof- 
rätt d.22 Febr. 1861; e. fiskal d. 31 Maj s. å. fiskal d. 
21 Jan. 1S6S; assessor d. 11 Febr. 1870; förordnad d. 
9. Juni 1871 att biträda cheferna för Civil- och Eckle- 
stikdepartementen med förberedande af åtskilliga aren- 
c l n; ledamot af Justitiedepartementets lagbyrå d. 5 
Dec. s. å.; ledamot i nva lagberedningen d. 4 De 
!874; R. N. O. 1877; hofrättsråd i Svea Hofrätt d. 1 
April 1881: t. f. ordf. i Nva Lagberedningen d. 26 M^M 
96 

Febr. 1SSG; justitieräd d. 4 Juni 1884; ledamot i i 
Märkta Lagberedningen d. 5 Dec. s. a.; K N o li/i" 
15 Juli 1SS4: Btatsrftd och chef för justitiedenari 
mentet d. 2S Sept. 1888. t d. 30 Maj' 1889. 

Tab. 8. 

Nils Gustaf Örbom, (son af Anders Gusta 
tab. G), f. d. 27 Sept. 1803 a Abbotnäs sätesgård 


i Södermanland; intogs i Frösö skola d. 2 Okt 1811 
gymnasist i Hernösand 1819; student i l psala d so 
Mars 1822; med. fil. ex. d. 30 Mars 1825; stipendiat 
uti Fältläkarekåren 1826; underläkare vid allm o 
nisonssjukhuset i .Stockholm 1820; t. f. bataljonsläka 
vid Jemtlands Fältjägaren g< mente d. 7 Sept 182< 
med. kand. d. 18 Maj 1831; med. lic. d. 31 maj 183 
bataljonsläkare vid Lifregementets busarkar d. 
Uars_1834; kirurg, magister d. 8 maj 1834; med. d:r 
d. 15 Juni 1835; t. f. regementsläkare d. 15 Au« 
1835; regementsläkare d. 14 Sept. 1843; tillika stads- 
och lasarettsläkare i Mariestad 1838; B. V. O. d. 28 
April 1853; fängelseläkare i Mari: stad 1860; afsk< 
med pension från regementsläkare tjensten d. 2 Feb 
1S69. f i Mariestad d. 14 Maj 1870. Gift d. 8 Au 
1836 med Margareta Charlotta Falck, f. den 26 Mars 
181o i Stockholm, t 1889. Dotter af grosshandlaren 
Per Gustaf Falck o h Maria Karolina Nauclér. 

Barn. 

Carl Gustaf Eiioch Örbom, f. d. 13 April 
1S37. Kadett vid Carlberg 1 Juli 1852; utexaminerad 
-1 Jan. 1857; underlöjtnant vid Svea artillerireg 
mente d. 6 Febr. s. å.; transport till Skaraborg* reg - 
mente d. 28 Dec. 1861; löjtnant d. 23 Febr. 1872; 
orste adjutant d. 2 Maj 1873; regementskommissarie 
1872; t. f. regementsskrifvare 1878; afsked och i re- 
serven 1880; regementsintendent vid samma rege- 
mente d. 24 Sept. 1880; kapten i regementets reserv 
d. 10 Juni 1881; K. S. O. d. 15 Maj 1884; 207 

Axel Wilhelm Örbom, f. 1838. Sjökapten. 
t il». 9). •' l 

Nils Viktor Hugo Örbom, f. 1840 t 1SK7 
Kapten. (Se tab. 10). ' ' 

Ernst Hjalmar Örbom, f. d. 17 Maj 1843 
jökapten. t d. 9 Juli 1876. 

Oskar Johan Robert Örbom, f. d. 12 Juni 1845 

. o. bokhållare vid Statens järnvägstrafik 1868- sta- 
tionssknfvare i andra trafikdistriktet 1869. t den 26 
December 1875. 

Arvid Sixten Örbom, £ den 30 Jan. 1848 i 
Mariestad. Bokhållare vid Uddeholms aktiebolag 1865- 
khållare i Vermlands ensk. bank i Karlstad 1874- 
rste bokhållare 1882. 

Birger Waldemar Örbom, f. d. 30 Okfc. 1852. 
Bokhållare vid Forsbacka bruk i Gestrikland; vistas i 
Amerika. Gift med Lott' n Elin. 
Hugo. Barn. Tab. 9. 

Axel Wilhelm Örbom, (son af Nils Gustaf, 
se tal). 8), f. d. 5 Okt, 1838. Sjukapten; bor i Göt 

rg. Gift 1867 med Katarina Sofia Wimmerström, 
född 1846. 

Barn. 

Emilie Charlotta, f. 1868. 
Gustaf Wilhelm Hugo, f. 1870. 
Ernst Axel Gerhard, f. 1871. 
Maria- Alexina, f. 1873. 
Gerda To e sia Elma, f. 1875. 
Arvid Sixten Valentin, f. 1879. 
Dagmar Elin Wilhelmina, f. 1883. 

Tab. 10 

Nils Viktor Hugo Örbom, (son af Nils Gu- 
staf, se tab. 8;, f. d. 9 Sept. 1840. Sergeant vid Göta MM ■■I 
■ ■ 

I artillerirog mente; underlöjtnanl vid Skara! 
i d Malmsten, f. 1S49. Barn. 
Elsa Margareta, f. 1878. 
Märta Malmsten, f. 1879. 
Nils Gustaf Carl Malmsten, f. 188 J. 
Anna Mana Elin Malmsten, f. 1883. 

Tab. 11. 

Johan Christoffer Ruuth, (son af Erik Johan 
Örbom, se tab. 5), f. d. 7 Dec. 176S i Faxelfven j\ 
skotts s ek n. Intogs i Frösö skola 1777; studenl 
Upsala 1787: prestvigd och past.-adj. i Sveg d 9D 
1792; kapellpredikant i Linsell d. 21 Okt. 1795- bruks- 
redikant vid Graninge d. 17 Kov. 1803; past.-exan 
d. 14 Mars 1807: kyrkoherde i Hed- 1808. f d. 
Juli 1822. Gift. första gängen 1796 med Katarina Maria 
Martineli, f. 1773, f 1813 i barnsäng, dotter af bruks- 
inspektor Martineli o< h Katarina Kristina Sedin \ 
dra gängen 1815 med Elisabet Margareta Nordenströni, 
f. 1784. f d. 26 Okt. 1825, dotter af prosten 
Nordenström i Offerdal och Sara Genberg. 

Barn (i första giftet). 

Katarina Helma Ruuth, gift 1818 nr d kyr- 
koherden Mikael Huss i Mo, f. 1782, f 1836. 

Johanna Gustafva Ruuth, f. 18UO, f 1800. 
Gift med komministern i Ytterlännas Israi 1 Naaslund, 
f. 1706, f 1858. 

Erik Gustif Ruuth, f. d. 17 Nov. 1804. In- 
fogs i Frösö skola d. 29 Sept. 1813; student i Upsa 
1822; kameralexamen s. å.; blef gardist. f 1834. 

Jakob Efraim Ruuth, f. d. 22 April 1808 a 
Graninge bruk. Gymnasist i Hernösand 1825; rest o 2m 

till Finland med en fcea.tert.-nr, ,1 t. 

bolm och sedan till P c i ^ ltn "" M " Stock- 

och sist til,,].,, ,a ( |. -i ' ' " bleflä ™e 

> Uift / Ts^ / ' '" 7/'/' " n,h ' f " d ' ~ 9 *«b 1810 

Barn, 

1834, t 1 StoSholTi JSrtsM** 1 ^ Äi/S " W "' f ' d - 30 J ««i 
Au, ,838; .^läÄftÖft »^ f J » 

i (Wrsund. fd .2JÄ*' f d ' 9 Aug - 1S42 - Handlade 
»« G« S fa/ ÄBfl, f d 12 Mars 18j0 8 . 0fflan 

I intogs i ^sÄTfpeV-llÄ 1SI2ilIe ^ 

till gymnasium d. 13 Juni 1826 ■ ^8?fflff? 

nd hösttermin 1826- sfraW f y 2? na " 8t 1 1 ^ e,n °- 

is"iO •■• ; q\ 1 1 , ' . scuuent ' Upsala d. 4 Juni 

.'s V, & , fcocku °to i Stallmästaregården • ,f 
egenhändigt skott" d. 28 Dec. 1832 

-lA/r/ Elisabet, f. 1813, f 1815. 

1 andra giftet: 
&m» Elisabet Ruuth, t d. 7 Jan. 1816, |s.a. 
9 Febr fS rft" 5"f' f " S' 2 ° A ' ,ril IS17 " t d " 

-tor. {?Ä^ f 181y - t 1833. Kommi- 
tté tab^tT r/ ' ;7 ' 9/ö// ' 7 ' AW>i ' f " 182a Kyrhoherde. Taft 72. 
Johan Olof Ruuth, (son af Johan Christoffer, 

ll.m : }\JL å ' 2 Nov - 1S19 ' Hede - Gymnasist i 
i^ ;nK .^f ; studenL i U P sala * ^c. 1837; dians- 
'"»^x. höstterm. 1841; prestvigd d. 27 Nov. 1842; 
■I 300 pas rsadj. i Sollefteå; sockenpredikant i Multrål844 
I d. 10 Jan. 1S53 i Alultra. Gift med Anna Ma 1, na Åkning. Barn. Carl Johan Ruuth, f. d. 4 Mars 1843 i Mul 

Intogs i Hi ni' samls läroverk 1S54; aflade maturitc 
examen d. 31 Maj 1865; extra lärare och v. adjm 
vid Umeå lärov< rk från höstt. 1866; ord. adj. < 
(1. 7 Juni 1871. 

Axel Wallcntin Ruuth, f. d. 5 Juli 1849 i 
AI ultra. Intogs i Hernösands läroverk 1800; aflade 
maturitetsexamen d. 8 Juni 1868; extra lärare i Hern- 
ösands läroverk bt 1S68 vt 1869; student i Upsala 
ht 1869; fil. kand. d. 14 Vprill875; genomgick prof 
i Stockholm 1875 1876; extra lärare vid Stockholms 
gymnasium 1876—1880; vid norra latinläroverket i 
Stockholm 1880—1881; kollega vid lär \ rket i Sö- 
derhamn d. 21 Mars 1881; adjunkt vid Gefle läro\ k 
d. 16 Nov. 1881. 

Herman Teod r Ruuth. f. d. 14 Sept. 1850 i 
Multru. Intogs i Östersunds läroverk d. 16 Jan. 186 
afg. fr. 3 kl. d. 18 Dec. 1861; intogs i Hernösands 
läroverk vt 1862: maturitetsex. d. 1 Juni 1869; stu- 
dent i Upsala ht 1869; teol. fil. examen 1872; t . 
kand. 1876; prestvigd d. 13 Maj 1877 till v. konn 
uisier i Nora, Vesterås stift; v. kapellpredikant i \ 
k n s. ä.; pa torsadj. i Nora s. a.; v. pastor iYest s 
tidtals 1878 1881; t. f. domkj rkos\ ssloman s. .; 
past.-ex. 1881; domkyrkosyssloman i Vesteras d. 4 
Juni 1879. f 27 Juni 1887. : 

Tab. 13. 

Johan Christoffer Ruuth, (son af Johan CL 
stoff r, so tab. 11), f. d. 9 Febr. 1823 i TTede. f>J 
nasist i llernösand 1838; student i Upsala d. 25 m 
1842; dimiss.-ex. vt 1845; prestvigd d. 29 Juni IM 
och komministersadj. i Langsele; t. f. pastor och v. I 301 

k o„iminister i Iläggdånger d. 12 Yug. 1846; pastors- 

adj. i Berg d 26 Nov. så.; t. f. pastor derst. d. 5 

Vpnl 1848; pastorsadj. i Lit d. 7 Febr 1849- t f 

pastor i Lit d. 18 Aug. 1849; adj. i Nora 1852 ; 'bisko' 

if S -Ilf ie n V? N ^ 1S52; hö 8 ,n ''^predikant i 
II niosand d 11 Febr. 1853; past.-ex. d. 19 o. 20 Juli 

l8 ° 8 f ; ,S?°? ei S? ^ öde d - 4 Juni 1859 J kontrakts, 
prost 1888; L NO. d. 1 dec. 1889. Gift, första gån- 

n med Ulrika Brandell, f. ; andra gängen med 

Hanna Nenzén, f. Norberg, f. d. 5 Nov. 1835. 

Barn. 

Johannes Ruuth, f. d. 27 Juni 1854 i Herr, 
ind. Intogs i Hernösands läroverk 1865; afg 1871 
i): 7:de klass; vistas i Australien. ' 

Anna Ruuth, f. d. 13 Juni 1856 i Hernösand. 

(.ift med docenten, föreståndaren för gvmn. ortoped 
inst. doktor Anders Gustaf Vide, f. 1854. 

Elisabet Ruuth, f. d. 24 Jan. 1858 i Hernösand. 

Petrus Ruuth, f. d. 9 Juni 1869 i Stöde. In- 
togs i Hernösands läroverk 1874; matur.-ex. 1882; 
student i Upsala 1882; fil. kand. d. 26 Maj 1S88; 
Norrkinds nations l:ste kurator 1889. 

Salomon Ruuth, f. d. 1 Aug. 1874 i Stöd ; 

studerar vid Östersunds läroverk. 

Jenny Ruuth, f. d. 15 April 1876 i Stöde. 
Maria Ruuth, f. d. 16 Sept. 1S77 i Stöde. 
Ulrika Ruuth. f. d. 13 Aug. 1880 i Stöde. 

Tab. 14. 

Carl Joakim Örbom, (son af Anders, se tab. 1), 
f- den G Mars 1722. Volontär vid kavallerikomp. af 
Jemtlands regemente d. 6 Juni 1836; rustmästare d. 
16 Jan. 174U; kavallerikorpral d. 30 Dec. 1741; qvar- 
termästare d. 10 Dec. 1746; sekundadjutant d. 21 Jan. 
1753; kornett d. 21 Jan. 1757; premieradjutant d. 17 
Mars 1761; sekundlöjtnant d. 15 Okt, 1770; premier- 
I 
Qno I 

I 

,< 

y 80 

!SSTiWfl 15 f D L e< -, i ; 78 io k S ten (^mästare) d o. 
April 17/6; afsked d. 19 Mars 1783 i- d »r 

810 i Vik n Brunflo. Gift, första gången med r1 
Doro a j „ Saltea, f. 1721, -j- d. 10 Dec. 176 i I 
Andra gången d. 7 Nov. 1771 med Vinn jr»t„- t 
Gestrich, f. 1740, t 1789. i r ij" ! ,i ^f" 
Katorta Elisabet Widegr n, r. l 7&,tA?eS i* 

&*/•/?.- (i första giftet). 
(Se tab.^f **** ' 1?59 ' f 1835 - Lö ^a, 

(S, tab. 82?* /0 ^ f 17G4 ' * 1827 - L ^,ru„. 

I<atarina Elisabet t Gift med n Backman. 
,„.. Margareta Fredrika, f. d. 2S Aug 1701 mfi 
i '88 mod postinspektoren i Östersund Olof Meijerbei 

I andra giftet: 

Carl Jonas, f. d. 25 Febr. 1773 i Brunflo Vid 
Fröso skola u 1781 88; gymnasist 1788; student 

P ; ,. ."••n- Pe - r i 179 , 2; en 8aeerad i Svea HoMtt; 
v. häradshofding i Jemtland 1809; t. f. landskamrcrai 

Jemtlands län d. 28 Dec. 1S10; ord. landskamrera, 
1811. r genom sjelfmord d. 30 April 1817 

17QP l T ] [: V "'' l d - ]U J,uli 1773 > t 1852. GUI 
1796 med ryttmästaren Bernhard Mathias Martin, f. 

Tab. 15. 

Johan Gustaf Örbom, (son af Carl Joakim, 
se tab. 14), f. d. 19 Nov. 1759. Volontär vid Jemt- 
lands regemente d. 1 Jan. 1770: kavallerikorporal d. 
7>- r, ^ ,5,'3 f lvai-tormilstare vid kavallerikomp. I 
2o Dec .1785; fänrik d. 2u dec. 1791; kornett d. 28 

?& l' ; - T ekuiMllujLnant (1 - J8 J ™- 1797; afsked 
180b. Dod i Lockne 1835. Hade med Ingeborg Olofs- 303 son, med hvilkei, Lan af sina närmaste anhöriga i 
karies att inedost vigsel for ■■-,•. cin- f,- "•""""&« i 
li«m ända ,i«, 8 f01eiu &1 & tvenn barn. (BI f igen ända gift). Barn. Maria Johansdotter Örbom f 178K ••■ io 7 , 

Gifl med Per Larsson. (S tab. 1&) ' 18 ' L 

Gölin Joltansdotter Örbom, f 17«» •• i RR q 

Gift med Per Olofsson. (Se tab. 21). ' ' "' 

Tab. IG. 

Märta Johansdotter Örbom (dotter ,f Tn 
han Gustaf, se tab. 15), f. 1786, | fe ^g fÄ 
med hemmansegaren och fjerdingsmann n /w-zj", 
i Byn, Lo kne socken, f. 1775, -|- 1S27. J -" rsson 

Barn. 

e tab. L m PnSS °"' f ' 18 ° 7 ' ' 18?ö - He mmansegare. 

Ingeborg Persd II r. -j-. 
Johannes Persson, \. 

fngeborg Po i // ,-, f 1811, -j- 1886. Gil 
med Er. Persson. (Se tab. 19). 

Gustaf Persson, f. 1813. Bonde i Lund, Brunflo 
ken. t 1886. Gift med Marta Ersdotter. 

Johannes Pnsson, f. 1813. Bonde i Hapa 
bockne socken. Gift, första gången medOrsil Vnders- 
»r; andra gängen med Märet Halfvarsdotter. 

0/<y Persson, f. 1816, j- å lasarettet i Öster- 
sund 1871. Gift med Barbro Olofsdotter. 

. . . Per Persson, f. 1818. Bosatt först i Bvn, 
lan i Löfasen. ' ' 

Brita Persdotter, f. 1820. Gift med bildhug- 

1 n Johan EdL r i Lockne. 

Märta Poselotter, f. 

Carl Petersson, f. 1826. Urmakare. (Se tab. 20). 

<1 

o 0{ 
I 

■ 
I 7Vift. ir. Gift i 
Byn, Lo 

. Gift m Lars Persson, (son af Marta Johansdottor 
Örbom, so bab. 16), f. 1807 i Byn, Lockne so k 
Hemmansegar ; ledamot af länets afvittring; fjerdin 

man. \ i Byn d. 9 Scpt. 187."). Gift med 1 ond 
tern Maria Olofsdotter från Valne, f. 1814. 

Barn. 

Anna Märta Larsdotter, f. 1836. Gift med 
glasmästaren Richard Johansson. (Se tab. 18). 

Per Larsson, f. 1838. Hemmansegare i I 
åsen. Gift med nämndemansdottern Maria Larsdot 
frän Bleka. 

Brita Kristina Larsdotter, f. 
heramansegaren Jonas Jansson Kraft 
ne socken. 

Ingeborg A ni a tia Larsdotter, f. 
hemmansegaren Per Nikodemus Hansson i Ede. 

Olof Larsson Lauren, f. cl. 13 Jan. 1851 i 
Byn. Intogs i Östersunds läroverk d. 30 Ang. 186 
afö. 1864 från 2:a klass; hemmansegare i Byn 18. 
Gift d. 16 Maj 1875 med bondedottern Margareta E 
dotter frän Ange, dotter af bonden Erik Carlsson 
derstädes. 

Barn. 

Lars Emanuel, f. 1876. 
Erik Olof. 

Jo han Gustaf Larsson, f. 
'Johan Gustaf Larsson, f. 1850. Bromsai 
jernvägen. Gift med bond d »ttern Anna Brita Olofs- 
dotter Iran Porssta. 

Tab. 18. 

Anna Märta Larsdotter, (dotter af L 
Persson, se tab. 17), f. 1836. Gift med glasmästai 
gästgifvaren i Byn, Richard Johansson, f i I*ugN - 
As socken, 1887. 305 
Barn. 

Johan Gustaf Richardsson, f 1881. 
Lars Tluodor Richardsson, f. 1862. Tornare 
i Ange. l 

Per Alfred Richardsson, 1 1864. Glasmästare 
och förgyllare i Östersund. 

Olof u Ixcl Rt\ Jiardsson. 

Carl Wilhelm Richardsson, hemmanseg. i Hyn 

Anna J fa na Margareta Richardsson, bor i Östi rsund. Tab. 10. Ingeborg Persdotter (dotter af Marta Örbom. 
s( bab. 16) f. 1811. t i Vålbacken efter tjuguårig 
sjuksäng d. 10 Mars 1886. Gift med hemmansegar 
Erik Persson i Vålbacken. 

Barn. 

Anna Marta Ersdotter, gift ined hästjtearen 
Sven Fält i Vålbacken. 

Barn. 

Carl Fält, f- 1803. Hemraansogare i Hällr. 
Ingeborg Fält. 
Erik Fält. 

Per Ersson. 

Tab. 20. 

Carl Petersson (son af Marta Örbom, s> tab. 

16) f. d. 17 Febr. 1826. Urmakare 1810; bor i St. n 
sjö, Lockne socken. Gift d. 24 Juni 1853 i Byn med 
Katarina Persdotter, f. cl. 26 Scpt. 1881 i Rise, dotter 
al landstingsmannen Per Andersson i Landsom, Sund- 
sjö socken. 

Barn. 

Per Emanuel Petersson, f. d. 26 Mars 1862 i 
Lassbyn. Urmakare. i ■ 
i 
^:,,k>. \ ■ . ■ ^B^H^^gg^ 
306 Johannes Alfred Petersson, f. d. 9 Juni ig( 
j i Stensjö cl. 5 Sepl . s. a. 

Johannes Alfred Petersson, I", d. 28 0kt.l8(j 
Organist. 

Carl Natanael Petersson, f. d. 8 Sept. I^7(j Gölin Johans dotter Örbom (dotter af Johan 
Gustaf, si tab, 15) t. 1788. t 1862 i Rossbol. Gifl 
med liLiin lansogar n Per Olofsson i Rossbol, Lockne 
socken, f. 1786. t 1885. 

Barn. 

Olof Persson, f. 1815. Hemmansägare; kyrko- 
värd i -II Ir i Lockne; inneh. medalj. Gifl med Mari I 
Håkansson Vagenius, f. 1S1<>. f 1881. 

Barn. 

Per Gustaf Olofsson. Gift med IAr Olofsdotter. 

Sven Olof Olofsson 

Juliana Olojsdolta- Gift med Olof Borin, 

Tab. 22. 

Berndt Johan Örbom (son afCarlJoaki 
se tab. in f. d. 26 Nov. 1764. Intogs i Frösö sk 
1778; volontär vid Jemtlands regrte 1778; korpral vid 
kavallerikomp. d. 81 D c. 1785; qvartermästare d. 11 
Sepb. 1795; kornett d. is Jan. 1707; sekundlöjtnant 
d. 20 dec. 1805; erhöll afskod d. 26 Febr. 1811. t d. 
9 April 1S27 i Lillviken. Gift d. 12 Mars 1701 m 
Brita Kristina Vagelin, f. 1771. Dotter af kyrkoher- 
den i Hede Carl Vagelin och Anna Elisabet Höft xberg. 

Barn. 

Elisabet Dorotea, f. <l. 17 Juni 1705. \ 
Kristina Mirta. f. 1801. f 1879. Gift m 

länsmannen i Tuna. expeditionsfogden Jonas Åslund, 
f. 1801. t 307 

Carl Joakim, f. 1803. Vid Frösö skola 1814 
1817; nppbördsskrifvare 1817; t. f. länsm. i Hallen 
14 Aug. o Nov. 1821; landskanslist i Jemtlands län 
1823; erhöll afsked d. 17 Aug. 1824; t. f. länsman i 
Brunflo d. 17 Nov. 1820; tingsskrifvare. t ogift d 
13 Jan. 1847 i Östersund. 

Maria Magdalena, f. 1800. Gift med skollä- 
raren Jonas Blomqvist i Säbrå, f. 1810. 

Tab. 23. 

Gustaf Örbom, son af Anders, se tal, 1), 
f. d. 25 Fcl»r. 1733; k il vid Jemtlands regemente 
il. 12 Sept. 1749; rustmästare d. 15 Aug. 1751; f 
rare cl. 13 Sept 1853; sergeant d. 18 Dec. 17S6: ftlt- 
väbel d. 30 Mars 1768; erhöll afsked d.20Sept. 1788 
t d. 17 Juni 1807. Gift med Sofia Lovisa Winnb rg, 
f. d. 31 Maj 1744. Dotter af^ankokommissarien Erik 
TVinnberg och Anna Tranberg. 

Barn. 

Anders Gustaf, f. Rustmästare vid Jemt- 

lands regemente d. 20 Sept, 1770; erhöll afsked d. 31 
Dec. 1783. f i krig 1789. 

Erik Johan, f. Var volontär; afsked 1783. 

t under krig 1789. 

Carl Magnus, f. 1767. Volontär vid Jemt- 
lands regemente d. 18 Okt. 17S2; afsked d. 16 Dec. 
1783; volontär änvo d. 2 Jan. 1787; fiirir d. 2S Juli 
1789; erhöll afsked den 18 Juni 1796. Gift med 
Katarina 

Son. 
Änders Gustaf, f. 1799. 

Christ offer, f. Soldat. (Se tab. 24). 

Per, f. Korpral. 

Nils Fredrik, f. Gardist och skräddare i 

Stockholm. 

Gotthard Wilhelm, född 1780. Handlande. 
(Se tab. 25.) ■ 

I ■■■■■■^■■i 308 ii 

I ■ I 


Z<irj £///•//(•, f. Korpral. (Se tab. 20 ) 

Gustaf Adolf. f. 1779. Dragon 1798. +183» 
(Se tab. 28). 

Anria Sofia, f. . Gift med sorgeanton 

Daniel Grip. 

Anders Gustaf, f. don 1 Maj 1791. Korpral 
(Se tab. 29). 

Brita Katarina, f. Gift ined Bramberg i 

Rörön, Berg. 

Kristina Margareta, f. Gift med soldat 

Mållen Rapp i Digernäs, Sunne socken. 

Charlotta, f. Mindre vetande. 

Dorotea, f. f vid 6 ars Mder. 

Tab. 24. 

Christoffer Örbom, (son af Gustaf, se tab. 
23). Soldat vid Jemt lands regemente, f i Vattjom, 
Medelnad. Gift med Brita Opström. f i Andalen 
Torvalla. 

Barn. 

Gustaf Högberg, bosatt och död i Torvalla. 
Olof Christoffer, f i Lit. 

Dotter. 

Kristina örbom, f. i .Lit 1827. f 1886. Gift 1854 
med hattmakaren G. Söderström i Östersund, f. 1807. 

Brita Katarina, gift med Erik Persson i 309 Torvalla. Petter. Tab. 2X. Gotthard Wilhelm örbom, (son af Gustaf, 
se tab. 23), f. d. 27 April 1780. Handlande i Sköfito; 
tobaksplantor; bandi, i Östersund 1819; af v ek och ef- 
terlystes 1821; flyttade till Amerika. Gift med Sara 
Brita Laurén, f. 1782. 
Barn. Sofia Magdalena, f. d. 9 De& 1805 
Lovisa Ulrika, f. d. 8 Febr. 1809 
Johanna Charlotta, f. d. 25 Sept. 1811 
August, f. d. 18 Mars 1812. 
Wilhelmina, f. 181 G. 
Lisa Gustava, f. d. 15 Febr. 1819. 

Tab. 20. 

Lars Ulrik Örbom, (son af Gustaf, se tab. 
23), f. 1784. Korpral vid Jemtlands regemente d 5 

Sept. 1820; afsk. 4 Juli 1831; bosatt sist i Odensala 
f IcSöS. Gift första gängen med Brita Persdotter f. 
1781. t a lasarettet i Östersund 1839. Andra gången 
med Maja, Greta Qvist. 

Barn: (i första giftet). 

Sofia Lovisa, bosatt i Odensala; bar 4 barn. 
Katarina, gift med Rask i Loke; båda döda. 
Brita Kajsa, gift med Olof Jonsson i Ha- 
sta, Rödön. 

Anna Greta, gift med Hedberg i Silje, Rödön. 

Maria, gift med Olof Bengtsson i Offerdal. 

Gustaf bosatt i Matfors. 

Per. f i unga ar. 

Elisabet, gift med Olof Mårtensson i Odensala. 

Per, f. 25 Juli 1824. (Se tab. 27). 

Hans Christoffer. f ung. 

Tab. 27. 

Per Örbom, (son af Lars Ulrik, se tab. 26), 
f- d. 25 Juli 1824. Bosatt i Paftbyn, Sundsjö socken. 
Gift med Katarina Carlsdotter, f. 1821. f 1882. Barn. 

Elisabet, f. 184G. Gift med Per Olof Örbom. 
son af Sofia Lovisa. Se under tab. 26; vistas i Amerika. ■ 

I 310 I ■ I Ar «Wt f. 1S49. OifL med Brita LisaPi 
dotter; lo i östbyn. 

Brita. f. 1852. f 187(3, ogift. 
Juliana, f. 1855. f 1875, Ogift 
Mana, f. 1S5S, ogift, bur i Value. 
Nils, f. 1864. Bosatt i Panbyn. 
4 barn, döda i barndomen. 

Tab. 28. 

Gustaf Adolf Örbom, (son af Gustaf, so tab 
23), f. 1779. Dragon vid Jemtlands regemente 1798. 
t d. 17 April 1835. Hemmmansegare i Lunne. G i . 

Barn. 

Sofia, f. 1810. f 1879. Gift mod Magnus 
Johansson i Haga, f. 1802. f 187G. 

Anders Gustaf, f. 1815. Gift med Helen: 
Månsdotter. 

Barn. 

Gustaf, f. 1837. j 1S76. Gift med Kajsa Wil- 
helmsdotter. 

Bar n. 

Göran Albert, f. 1867. 
Anders, f 1875. 

Olof Magnus, f. 1846. Bor i Stugun. Gi 
med Engla Brita Andersson, f. 1851. 

Barn. 

Magnus, f. 1882. 
Marta Sofia, f. 1884. 

Andreas, f. 1859. Bor i Fjällsjö. 

Tab. 29. 

Anders Gustaf örbom, (son af Gustaf, s 
tab. 23), f. d. 1 Maj 1791. Korpral xirt Bruntio komp. 311 af JemWancls regemente; sockenskräddare i Brunflo d 
10 lebr. 1&21. t i Sin-sjön i Okt. 1 852. Gift ined 
Ingeborg Stensdotter (rån Hede, r. d. 8 Au- 1788 i i Juli 187b i Singsjön. Barn. Per Gustaf, f. 1818. f 1827. 
y/^J födda 1819. Boda s. 
Erik n . %"£? r ,oV|° Apnl 1827 ' KaHaraig Frank. 
(.ti d. jy Mars is.)/ med Maria Jönsdotter från Sund- 
isen, t. 1823. Barnlösa. Per Gustaf, f. 1830. t 188-1. Xab. :J0 Christoflfer Örbom, (son af Anders so 

ab. 1), f. cl. 25 Maj 1735; volontär vid Jemtlands re- 

mente d. 30 Dec. 1750; Korpral d. 24 \n- 1751 • 

Listmästare d. 13 Apnl 1753; kavallerikorpral d. IB 

I rs 1657; förare d. 18 Dec. s. a.; fänrik d. 4 April r 

Ma 

1769 

.1 uus loo/j rarare a. lö uec. s. a.; flinrik d. 4 April 

769; sekundlöjtnant d. 15 Okt. 1770; premierlöjtnant 

. 22 Juli 1773; kapten cl. 18 Dec. 1776; komp.-chef 

J. 18 Okt. 17S4; afsked d. 20 April 1796. f. Gift 

med Eva Maria Sundström, f. 1786. Fiskaredotter 

n Sundsvall. inan. Barn. 

Anders Christoffer, f. 1806. f 1831 

(Se tab. 31). 

Elisabet Ka rotnia, f. 1811. f ogift. bins Tab. 31. 

Anders Christoflfer Örbom, (son af Ghristoffer, 

_ tab. 30), f. d. 3 Okt. 1806. Genomgick Fröeö skola 

1815 1824; uppbördsskrifvare hos kronofogden i Jemt- 

land s norra fögderi d. 15 Juli 1825; länsman i Sveg 

u 10 Nov. 1828; t. f. kronofogde i Herjeådalens 

812 

I igd< ri It in 12 2(> Juni 
IS29: från 11 Juni 11 samt- från II 28 S< 
Sept. 1S30; erhöll dis., 
från kameralexamen 1831. f i Sept. 1831. Gift 
12 Juli 18o0 med Charlotta Nystedt, f. d. 18 j.,1 Isos i Berg. Dotter af överstelöjtnanten Änder 
Nystedt och Magdalena Edholm. 

Barn. Anders Chnstoffrr. f. d. 2 Mars 1832 i Berg 
Intogs i Frösö skola d. 7 Febr. 1842; afg. 1852; \ 
man. Bor nu i Undersåker. ii..y»#\. 
■■■■■■ m ■n bärstammar från Stafre by i Ljustorp, socken af M 
delpad, der äldste kände stamfadern Lars Ingemars» 
var hemmansegare och hade sonen 

Tab. 1. 

. . ^ rik j?* aff > - om ^g sitt tillnamn af Stafre 
by der han föddes 655. Student i Upsala 1677 
kyrkoherde i Sunne (Jcmtland) 1692. -;- 1704 Gift 
första gången med en dotter af prosten Martin Lun 
dell i Sunne; andra gången med Brita Justina Valentin Ba rn. Sunne. Magdalena, f. d. 3 Jan. 1694 i Sunne 
Lars Staaff, f. d. 15 Dec. 1695 i Sunne 
Margareta, f. d. 11 Febr. 1698 i Sunn 
Brita, f. d. 30 juli 1700 i Sunne. 
Per Staaff. f. 1702, f 1777. Kyrkoherde i 
(Se tab. 2). I ■ -a 

v Tab. 2. 

Per Staaff, (son af Erik Staff, sedan Staaff, se 
tab. 1), f. d. 4 Aug. 1702 i Sunne. Student i Lund 
1718 och i Upsala 1724; fil. doct. 172S; docent i Up- 
sala; regementspastor vid Jemtlands regemente d. 15 
Oktober 1733; rektor vid Frösö skola den 30 April 
1742; kyrkoherde i Skön 1747: prost 1755; praeses 
ya prestmötet 1760; riksdagsman 1760, 1761 o. 176°- 
kyrkoherde i Sunne 1766. f d. 22 Okt. 1777. Gift, 
jyrsta gången med Justina Elisabet Bozanis. f. den Sept. 1710. Dotter af kyrkoherden i Sunne Per Bo- ■^^■■■■^^^■^H ■■■■1 ^m wm ?*:im 316 Z88US och Kristina Arosell. Andra gången med Ann 
Kristina Sundius, dotter af kyrkoherden i Botrå 
Sundius och Margareta Elisabet Stridsberg. 

Barn. 

(I första giftet 2 söner, 4 döttrar; i andra giftet i 

son och 1 dotter.) 

Per Staaff, t . f 1718. Bergshauptnian 
(Se tab. 3). 

Erik Staaff, f. 1745. f 1806. Komminister 
i Rätan. (Se tab. 7). 

Anna Magdalena Staaff, f. 

Kristum Staaff, gift '1776 med överstelöjt- 
nanten Anders Johan Ämnens, f. 1753. f 1821. (Se 
denna slägt tab. 1 sid. 140.) 

Justina Staaff, f. d. 11 Dec. 1743. t i Öster- 
sund d. 4 Febr. 1842. Gift den 2 Mars 1777 med 
komminister Olof Jakob. Alex. Yeider i Håsiö, föd] 
1739. f 1788. 

Olaus Staaff 

2 döttrar. 

Tab. 3. 

Per Staaff, (son af Per, se tab. 2), f. 1737 i 
Skön. Student i Upsala 1756; bergsexamen d. 4 Juni 
1861; inskriften i Bergskollegium s. ä.; v. geschworner 
i Sala Bergslag 1763; geschworner 1766; bergmästares 
titel 1777; bergmästare 1788; bergshauptnian. 1 1818. 
Gift med Kristina Elisabet Stockenström. 

Barn. 

Per Staaff, f. 1776. f 1846. Advokatfiskal. 
(Se tab. 4). 

En dotter, gift med en färgare i Falun. Nov. Tab. 4. 

v Staaff, (son af Per, se tab. 3), f. d. 7 
1766. Blef efter i Upsala aflagd kansliexamen 317 

e . o. kanslist i Inrikes civilexpeditionen, samt antogs 

ehuru han vid universitetet icke undergått juridisk 
examen, till auskultant och e. o. notarie i Svea hofrätt- 
befordrad till kopist i förenamnda expedition ingick 
han vid Stockholms radhus- och kämnärsrätt; börtade 
samtidigt härmed att åtaga sig enskilda juridiska upp- 
drag samt fortfor sedan att såsom sakförare och juri- 
diskt ombud biträda rattssökande ur alla samhälls 
klasser, hvarvid han förvärfvade sig anseende såsom 
en af Sveriges skickligaste jurister på sin tid. Efter 
att ha blifvit befordrad till notarie vid Stockholms 
stads magistrat 1800, blef han 1807 adjungerad leda- 
mot af rådhusrätten samt undfick 1810 advokatfiskals 
titel med tur- och befordringsrätt. Vid lagkomitén^ 
organisation 1811 förordnades han till en af dess le- 
damöter och fortfor i denna befattning till 1832, da 
k mitén efter slutadt arbete upplöstes. Ar 1839 in- 
sattes han såsom ledamot i rikets allmänna ärendens 
beredning. R. N. O. 1826. f d. 21 Juli 1846 i Stock- 
holm. Gift 1816 med Magdalena Öman. Barn. 

fast/na Elisabet Staaff, f. 1817. f 1882. Gift 
1837 med advokatfiskalen i Riksbanken riddaren Erik 
Wilhelm Montan, f. 1807. f 1870. 

Per Staaff, f. 1819 i Stockholm. Student i 
Upsala 1836; hofrättsexamen d. 10 Juni 1841: auskul- 
tant i Svea hofrätt d. 23 Juni s. a.; e. o. notarie d. 
28 Sept. s. ä.; v. häradshöMing d. 31 Maj 1848: t. f. 
brottmålsdomare i Ångermanland den 8 Juni 1858: 
sakförare i Hemösand ; häradshöfding i Norra Helsin_- 
lands domsaga 1862; R. N. O. 1873; ledamat af bor- 
gareståndet under riksdagarne 1859-63, 1865—66: 
ledamot af riksdagens andra kammare 1867 — 1S7S: 
ordförande i Gefleborgs läns landsting samt ordförande 
bland stadsfullmäktige i Hudiksvall. Utrustad med 
ott synnerligen godt hufvud,egde häradshöfding Staaff en 
icke vanlig förmåga att uttrycka sig, hvarjemte hans 
skrifsätt var enkelt och ledigt samt i flera afseenden ut- ■ i « 

''V ■ ■ 

B 

■ S18 

märkt Derjemte förenade han ett särdeles mto 
dtigt och människovänligt sinnelag. Såsom riv' 

dagsman, särdeles under ståndsriksdagarnes tid Z 

k S B med sin vältalighet, fyndighet och tknk!" 
pa en viss politisk roll. f d. 23 Dec 1883 f 

med Gustava Wikström från Hernösand. '* 

(ge rali ^' r/ //7 ^ 7/// * VA '^> f - 182». Kyrkohei 

Ferdinand Natanael Staaff] f. 1823 v 1QS7 

Öfverste. (S tab. 6). " ! 1S87 - 

0//b Ä*fcr/ ÄfeÄ^ f. 1829. Student i Un 
la 1849; hofrättsexamen d. 24 Maj 1859- auskultant 
i Svea hofrätt d 14 Juni 1859; e. o. notaSdS? 
d. o Okt. s. a.; sakförare i Hernösand. 

Tab. J. 

Albert Wilhelm Staaff; (son af Per, se tab. 4) 

Lo I*, }°. v ; ^21 i Stockholm; student i Upsa 
1842; fil doktor 1851; v. lärare vid Upsala elem 

rk 1849-1855; adjunkt vid Nya elementar- 
skolan i Stockholm 1855; lektor derstädes 1858; vi 
rektor 1860. 1864—65; ord. rektor 1865-70- EN 
18/0; prestvigd d. 26 Febr. 1871; kyrkoherde i Adolf 
Fredriks församling i Stockholm s. a.; ledamot i di- 
rektionen för döfstumma och blinda 1872; ledamot af 
riksdagens andra kammare 1872; teol. doktor 1877; 
inspektor för Ladugårdslands allm. läroverk 1879; 

V ™\ 2 kL <] ' 1 D ( - 189 °- Gift iSSO med Fre- 
ika uilhelmina Schöne, f. 1837. Barn. 

Per Gustaf Staa/f, f. 1856 i Stockholm. Ma- 
tuntetsexamen vid Nya elementarskolan den 18 Dec. 
1S/3: student i Upsala 1874. fil. kand. 1880;literat 
] Stockholm. 

W T ilhdmina Magdaletta Staaff, f. 1858; 
Lirarinna. 310 

Karl Albert Stauff, f. 1860 i Stockholm. Ma- 

! isexamen vid Nya elementarskolan d. 14 J 
ember 1877; student i Upsala 1870; fil kand. d. 15 
Sept. 1888; hofrättsexamen d. 28 Jan. 1887; 
arie i Svea hofrätt . . 

Erik Se hane Staaff, f. 1867. Student i Up- 
c [a 1885; fil. kand. d. 20 Jan. 1889. 

Tab O. 

Ferdinand Natanael Staaff, son af Per, 
t ii. 4), f. d. 7 Juli 1823 i Stockholm. Inskriften v 
1'psala universitet 1839; se z nt vid Svea artille 

nente 1840; underlöjtnant derstädes d. 11 Juli 
1842; löjtnant cl. 18 I) 1849; generalstabsofficer . 
20 April JS53; extra lärare vid krigsakad 
Carlberg 1850—1854; adjutant i Landtförsvarsdepar- 

t ntets kommandoexpedition 1852—1853; eral- 
stabsofficer 1853; ord. lärare vid ki kad. d. 18 Dec. 
1S5G; kapten d. 6 Febr. 1S57: R. 0. J. O. 3 kl. 1860; 

ijor i armén d. 17 Juni 1862; vid beskick- 

ningen i Frankrike d. 11 April 1862: R. s. Q. d. 3 
1864; R. S:t O O. 1865; Off. Franska Hed. Leg. 
1867; öfverstelöjtnant i armén d. 3 Dec. 1S67: L. K. 
Kr. V. A. 1868: R. Pr. R. 0. O. 1869: inneh. Turk. 
Medj. O. 4 ki. 1870: R. D. D. O. 1S73: K. Porr. Christi 
0. 1S74; öfverste i armén d. 14 Jan. 1S76: K. Fr. H. 
L. 1876; R. R. S:t Anna? O. 2 kl. 1S76; Off. Fr. Instr. 

i 1. 1876; R. Brasil. Rosen 1877 :_ K. S:t O. O. 1877; 
major i regementet d. 15 Xov. 1878; afsk d frän re- 
gementet 1*81; skriftställare, t den 19 Xov. 1S87. 
Gift, första gängen 1S55 med Charlotte Natalie Buch- 
holz; andra gången 1880 med Amelie d'Hermien\. 

Barn: (i företa giftet). 

Famn Magdalena Staaff] f. 1856. Gift 1^79 
med nantén i fransk tjenst Henri Robinet. 

* Per Staaff. f. 1S5S. Banktjensteman, Bureau 
Veritas i Paris, f d. 28 Juni 1890. 

Ad l le Staaff] f. 1862. ■ I 

I 
Q") ■ 20 Tab. 7. Enk Staaff, (son af Por, se tal». 2). f n 4 r 
Swine. Student i LTpsala 1766; komminister i vZi ] 
U83; -ifrig fiskare", f 1806. Gift d. 18 Mai S 
med Elisabet Maria Vasell, f. d. 1 Dcc. 1754 -;-' iq,- 
Dotter af harad^höfdingen Johan Yasell i Håra fW 
socken, och Maria Elisabet Nenzén ' Barn. 

Jolian Peter Staaff, f. 17S0. f s. å. 

Justnia Staaff, f. f 1870. Gift med hem 

mansegaren Jonas Jönsson i öf\ erhogdal. 

(Se tab. t ^^ ' 1783 - f 1856 - Kyrk0hei ' 

a ,* ! i/an " EUsahct sta *ff. f- d. 5 Nov. 1785. •; 
d. 16 April 1862. Gift 1816 med hemmansegaren 
Jonas Ersson i Rätan, f. 1788. t 186S. 

17QQ {°J' an S J ao f\t 17S9 - Intogs i Frösö skola 

* ' JSÅo^W 11 fr - 4 kL 1S06 ; student ' Upsalal807. 
T 1808 i Rätan genom ohckshändelse. 

Erik Staaff, -;• ung. 

Tab. 8. 

Per Staaff, (son af Erik. s tab. 7), f. den 14 
£ept. 1,83 i Rätan. Intogs i Frösö skola 1794; afe 
fr. ,4 kl. 1800; gymnasist i Hernösand 1800; student 
i Dpsala 1804; prestvigd d. 17 Febr. 1807 och nåd- 
arspredikant i Rätan; pastorsadjunkt i Sveg d. 1 Ma i 
1809; nådarspredikant i Lillherrdal d. fi Juni 1811; 
komminister den 1 Maj 1812; past. ex. 1819; kyrko- 
herde i Rödön d. 6 Okt. 1822; tilltr. d. 1 maj 1824 
prost 1836. f d. 2 Mars 1S56. Gift med Anna Jo- 
hanna Vagelin. f. 1788. f d. 12 Jan. 1856. Dotter 
at kjrkoherden i Hede Carl Vagelin och hans andra 
hustru Brita Kristina Vallanger. 321 Barn. Erik Jonas Staaff, f. U Jan. 1810 i Sveg. 
Intogs i troso apologistskola 3 Febr. 1823- aMng 
1824; landtmäterielev. t 22 Juni 1826. ' ö 

Carl Christian Staaff, f. 1811, t s. a. 

Carl August Staaff, f. 1812, t S. a. 

Johan Pdcr StaajJ f. 1813. Ryttmästare, 
s tab. 9. 

Brita Kristina Staaff, f. 1814, t 1866. Gift 
med kollegan vid Frösö skola Olof Edlin" f. 1798 t 
1838; utan barn. 

Carl Tro do r Staaff, f. 1816. t 1880. Porträtt- 
målare. Se tab. 10. 

Mana Staaff, f. 1818, t 26 Juni 1S26. 

Lars Ingemar Staaff, f. 1820, t 1874. Koni- 
missionslandtmätare. Se tab. 11. 

OloJ Abraham Staaff, f. 1822. Prost. Se tab. 12. 

Johanna Staaff, f. 1823. t 1873. Gift med 
Bergström. Se tab. 13. 

Sofia Ulrika Staaff f. 3 Juni 1823. Skollä- 
rarinna i Östersund, t ogift. 

Erika Maria Staaff, f. 21 April 1829. Gift 
med bruksegaren, Ii damoten af riksdagens andra kam- 
mare William Farup a Ljusir dals bruk, f. 1824. 

Charlotta Staaff f. 1S31. t 1832. 

Tab. 9. 

Jolian Peter Staaff; (son af Per. tab. 8). F. 
den 8 Mars 1S13 i Lillherrdal. Intogs i Frösö skola 
2 Februari 1824; afgången 1831 till gymn.; sergeant 
wd Jemtlands hästjägare 1 Juli 1832; underlöjtnant 
13 Dec. 1834; löjtnant 11 Dec. 1852; ryttmästare 25 
April 1860; sqvadronschef 8 Januari 1861; E. S. O. 
1862; afsked med pension 27 Augusti 1S69. Gift 1837 
med Amalia Matilda Ramstedt, f. 1818. t 25 Mars 
1878; dotter af landssekreteraren i Jemtlands län Ga- 
briel Magnus Ramstedt och Brita Lisa Falck. • I 1 Barn. Anna Staaf/. \\ 1887, f 1842. 

/V/- A'/W//. r. 1S39. Intogs i Östersunds ii 
roverk 1 Sept. 1849. f 1 Juli 1858. ' 

Elisabet Staaff t f. 21 Aug. 1841, f 10 ] 
1S&0. Gift 1865 mod guldsmeden Per Awmst Nordin 
i Hudiksvall, f. 1839, f 1S84. n 

Gabriella Amalia Staaf), f. 14 Aug. 1848. Gift 

med sjökaptenen Jonas Berglund i Sundsvall. 

Anna Maria Staaff] f. 12 November 1846. 
Justina Matilda Staaf/] f. 81 Aug. 1848. Gift 

med stationsinspektoren Per Fredrik Ilny i ITvattjom 
född 1842. 

Abrahamina Staaf)'. f. 19 Aug. 1853, f 1855 
Julia Johanna Staaf, f. 12 Okt, 1855. L 

rarinna. 

Hildur Erika Staaf)] f. 30 Sept, 1858. Gi 
1883 med inspektören Albert Johan Lilienl re i ] 
tan, f. 1849. 

Emma Staaff, f. 1860. 

Tab. 10. 

Carl Teodor Staaff; (son af Per, tab. 8). Född 
8 Juni 1816 i Lillherrdal. Intogs i Frösö apologist- 
skola 1 Okt. 1824, afgangen 1S29 och kom i lära ho.. 
målaren Göran Sundin i Sunne; elev vid konstakade- 
mien i Stockholm 1831; framstående porträttmålare; 
agrée af akademien for de fria konsterna 1848; leda- 
mot af samma akademi och kongl. hofmålare 1S5G. f 
3 Maj 1880. Gift 1850 m. Emma Holm; bor i Stockholm. 

Barn. 

Emma Staaf f. 28 Maj 1657. Gift 3 Juni 
1888 med grosshandlaren och mexikanske konsuln i 
»Storkholm Otto Henrik Heilborn, f. 1850; 

Anna Staaf, f. 13 Aug. 1858. Gift 1886m 1 

sin kusin kassören vid Finnboda slip Konrad Erik Teo- 
dor Bergström, f. 1850. (Se tab. 13). Lrtkst f. 7 Febr. 1860. 823 

inr-n vid btockbolms gymnasium 2 Maj 1878- stu- 
dent i Upsala s. fl.; filo 15 s, 1334 

Carl 7. staatt, f. 24 Aug. 1874. Studerande Tab. 11. 

Lars Ingemar Staaff, (son af Per, . s> 

F. 2 Dec. 182D 1 Lillherrdal. Intogs i F i a 2 

okt. 1831; ujipbördsskrifvaiv; landtn .kultant 1 

[aj 1843; vice kommissionslandtmatare i Jemtland 
22 Dec. 1851; entledigad 1858; &nyo vice kommissions- 
landtmatare 5 Dec. 1800; kommissionslandtmatare ISOS. 
Bedde a Silje i Rödöns socken, t 28 Mars 1874. Gift 
m-d Kristina Amalia Caspolin, f. 10 Okt. 1827;dott< 
af kronofogden Johan Olof Caspolin och Fredrika - 
rbaum; bosatt i Upsala. 

Barn. 

Johan Olof Staaff] f. 20 Xov. 1S49 i Si je. 
Intogs i Östersunds läroverk 29 Aug. 1863: afe. 30 
Aug. 1866 frän 3 klass; bokhållare, f 187: 

Anna Staaff, f. 1851. t uns. 

Per Ingemar Staaff f. 9 Sept. 1853 i Silj . 
Intogs i Östersunds läroverk 29 Aug. 1SG3: afe. vt 
1809 fr. 3 kl.; reste till sjös s. a. 

Ears Teodor Staaff. f. 10 Sept. 1856 i Silj 
ogs i Östersunds läroverk 30 Aug. 1S65: afe. 17 
n. 1874 från 0:te klass; kassör vid Xyhems ångsåg 
1 Xjurunda socken. 

Erik Abraham Staajf. f. 1860 i Silje. In 
i Östersunds läroverk 15 Jan. 1869; afe. 1S77 från 
klass; landtbrukare i X. Amerika, t 17 Febr. 1S33. 

Bror Carl Fredrik Staaff] f. 1861 i Silje. In- 
gs i Östersunds läroverk 23 Aug. 1S72: afe. 187? fr. 
o kl. Vistas i X. Amerika. 

Anna Fredrika Staaff. f. i Silj, l^o2. 

Laura Amali Charlotta Matt Ida St/ f. 

18c>4 i Silje Studerat vid Nis hska skolan i l 
•årarinna. v 
^■^■■■1 mam iHH I 

I 324 

VilUam Gabriel Staaff f. 1866. Studerat 
Upsala allm. läroverk 1879 83: vid Östersunds la, 
verk 2 Juni 1883: maturitetsexamen 1S87; stud™ °" 
Upsala 1888. ' ÖLUUe nt i 

/V/ra .%fa H*/*™ Staaff, f. 1868. Sturf 
rat \id Nisbethska skolan i Upsala. Reste till v 
Amerika 1SS8. m lV 

xt- , *, Ottilia Maria Staaff f. 1869. Studerat vid 

Nisbethska skolan; exam. från seminariet i Östersund 
1888. Skollärarinna i Rätan s. a. nd 

Ferdinand Staaff, f. 1871. f s. a. 

Tab. 12. 

Olof Abraham Staaff, (son af Per, se tal, 8) 
f. cl. 13 Sept. 1S22 i Lillherrdal. Intogs i Frösö sk 
d. 2 Okt. 1831; gymnasist i Hernösand 1840; student 
i Upsala d. 2 Juni 1843; prestvigd d. 16 Juni 1847 
och pastorsadjunkt hos fadren i Röclön; t. f. pas 
derstädes fr. Juli 1851 till cl. 1 Maj 1857; brukspredi- 
kant vid Ljusnedals bruk 1857—62; past.-examen d. 
23 Sept. 1862; pastorsadjunkt i Stöde d. 1 Februari 
1864; i Ljustorp d. 20 Juli s. a.; t. f. pastor den 9 
Aug. 1865; t. f. fång.-prodikant i Hernösand den 28 
Okt. 1865; v. adj. vid H rnösands läroverk vt 1866 
—vt 1867; kyrkoherde i Lillherrdal d. 3 Maj 1867; 
tilltr. d. 1 Maj 1868; kyrkoherde i Offerdal d. 20 Nov. 
1870; vice kontraktsprost 1883; kontraktsprost 1884 
—1888. Gift d. 26 Juni 1856 med Sofia Forssren, f. 
d. 16 Mars 1824. Dotter af direktören vid Elfdalens 
porfyrverk Per Forsgren och Hedda Margareta Berg. 

Barn. 

Anna Staaff, f. 1857. f ung. 
Anna Staaff f. 1858. 
Petra Staaff, f. 1859. 
Per Staaff, f. 1861. ■ 
Amalia Staaff, f. d. 
3 Augusti 1877. d. 
13 2 Aus. 1864. 
Okt. 1862. t d n 32^ , y £*$£? of^/A f * 1864 - Studerande i 
Östersund 1876-81 (6 kl.); länsmansexamen d. 17 
Maj 1886. Länsman i Hammerdals distrikt 1891 

Per Staaff, f. d. 12 Nov. 1868. Studerande 
i Östersund 1878-88; maturitetsexamen 1888 : e o 
kammarsknfvare vid tullkammaren i Sundsvall' 1888* Tab. 13. 
Johanna Staaff, (dotter af Per, se tab. 8) f 

1823. f d. 14 Nov. 1873. Gift med Lars Bergström 
f. d. 21 Sept 1803 å bostället Undrom i Rödöns s-m 
föräldrar regementshofslagaren Johan Fredrik Bergström' 
Intogs i Frösö skola den 2 Okt. 1816; afgangsexamen 
till gymnasium d. 10 Juni 1824; gymnasist i Hernö- 
sand ht 1824; .student i Upsala d. 2 April 1828; v. 
kollega vid Frösö skola vt 1832; prestvigd d. 24 Juni 
1832 och pastorsadjunkt i Rödön; vice stads- och fång- 
predikant i Östersund d. 6 Aug. 1834; pastorsadjunkt 
i Rödön d. 1 Sept. 1836; v. kollega vid Frösö skola ht 
1838; pastorsadjunkt i Rödön i Juni 1838; vakans- 
predikant i Östersund 1843; kvrkoherde i Vibyggerå 
d. 25 Febr. 1843; tilltr. d. 1 Maj 1845; kvrkoherde i 
Indal Sept 1857; tilltr. 1 maj 1858. t d. 20 Nov. 1888. 

Barn. 

Petrus Lorentz Abraham Bergström, f. 1844. 
Studerande i Hernösand 1854-57, i Sundsvall 1859— 
63 och i Östersund 1863—65; maturitetsexamen d. 23 
maj 1865; student i Upsala 1866. få. 11 Aug. 1872. 

Fredrika Bergström, f. 1846. Gift med landt- 
l rukaren m. m. Johan Alfred Boström i Indal, f. 1842. 

T/ieresia _ Bergström, f. 1848. Gift 18S1 med 
komministern i As Jon Jonsson, f. 1844. 

Carl Bergström, f. 1850. t 1862. 

Fredrik Bergström, f. 1852. Landtbrukare i 
Indal. Gift med Olivia Nilsson. 

Karin Bergström, f. 1854. 
^MMM 


m*-m 326 Konrad Erik Teodor Bergström, f. 1856 Sf 
derande i Sundsvall 1866-72, i Hernösand 1872-S 
(6 kl.); kassör vid Finnbodn slip. Gift 1856 med L\ 
kusin Anna Staaff, f. 1858. (Se tab. 10). 

{//rtftz Bergström, f. 1858. 

Laura Bergström, f. 1861. 

Kart Johan Agaton Bergström, f. 1S63 fetu 
derande i Hernösand 1873-82; student i Upsala hl 
1882; med. fil. ex. 10 April 1886. l 

Ferdinand Otto Ptaeidins Bergström, f. 1865 
Studerande i Sundsvall 1882—81, i Hernösand 1884 
87 (Vlln kl). 

Tolf Oskar Immanuel Bergström, f. 1868 
Studerande i Sundsvall 1882 -84 (4 kl.); Hernösnnri 
1884—87 (VLii kl.). *»«**- H 
*\.+3 .'-*.-- GENBERG 1 1 


■ 

■ I 

,J 


M 

'p 
j 
(Sundsvallsgrenen.) 

Tab. 1. 

Olof Genberg, student i Upsala 1659; borg- 
mästare i Sundsvall 1676. 

Barn. 

fonas Genberg, rådman, (se tab. 2). 

Tab. 2. 

Jonas Genberg, (son af Olof, tab. 1). Hand- 
lande och radman i Sundsvall. Gift med Sara Biberg, 
dotter af komministern i Tynderö, Carl Biberg. Ma- 
karne skänkte 1714 altartaflan till Sundsvalls kyrka. 

Barn. 

Carl Genberg, f. 1711. t 1799, teol. doktor, 
kontr.-prost, (se tab. 3). 

Olof Genberg, f. 1714. -j- 177^ prost? (se 

ab. 8). 

Tab. 3. 

Carl Genberg, (son af Jonas, tab. 2), f. 1711 
1 Sundsvall. Student i Upsala 1729; filos, dokt, 1737; 
prestvigd 1739, konsistorie notarie i Hernösand 1744; 
rfoqv. lektor vid Hernösands gymnasium 1752; teol. 
lektor derstädes 1760; kyrkoherde i Arnäs samt prost 
1763; kontraktsprost i Ångermanlands norra kontrakt 
1764; teologie doktor och riksdagsman 1778; jubeldokt. 
1788. Död som stiftets senior den 26 Maj 17S9. 

Gift 1755 med Margreta Kenzelius, dotter af wammmmmmm^ I 

T. » 

*f 

I 

I 

■ 
•V 332 kyrkoherden i Nordingrå. prosten Olof Kenzelius ort 
Margreta Diupaxlius. Barn. Jonas Genberg, f. 1759. 
prost, (se tab. 4). ISIS. teol.doktoi Ge rf nid Margreta Genberg, gift 1704 


kyrkoherden i Arnas, kontraktsprosten Olof Deudén 
Arnäs, f. 1758. t 1820; samt moder till profan, 
Carl Olof Deudén i Upsala. Tab. 4. Jonas Genberg, (son af Carl. tab. 2), f. 9_ 
Januari 1759 i Hernösand; student i Upsala 17;;~ 
promov. filosofie doktor i Upsala 1782; prestvigd 29 
Maj 1783 och huspredikant samt sekundadjunkt vid 
Härnösands gymnasium i Aug. s. a. och förordnad s 
att vikariera som lektor derstädes. Vice pastor i A 
näs 1786: komminister i Själevad 23 December 1795; 
vice pastor dcrstädes 21 Augusti 1797; kyrkoherde i 
Arnäs 12 Februari 1800: prost 7 Januari 1801; vi 
praeses vid prestmötet 1806; kyrkoherde i Bygdeå 2 
April 1806: kootraktsprost 8 April 1807; teol. dokt 
1809; riksdagsman 1809. 1812 och 1817, det sistnämn 
da aret jemväl revisor i stats-, banko- och riksgälds 
verken. Genberg var en lärd och nitisk församlings 
herde. Död 5 Mars 1819. Gift 1787 med Maria Kri 
stina Eurenius. dotter af hofqvartermästaren Car 
Eurenius och Brita Kräpp. 

Barn. 

(Dessa voro 15. 3 söner och 12 döttrar, af 
hvilka 1 son och 5 döttrar dogo före fadren.) 

Carl Jonas Genberg, f. 1795. f 1839, prov. 
läkare, (se tab. 5). 

Gertrud Wilhelmina Genberg, f. 1803. Gif 
med häradshöfdingen i Norrbottens södra domsaga 
Lars Olof Boström, f. 1794. f 1875. do q Olof Dam. I Genberg, f. 1804. f 1856, kom- 
inister, (se tab. 7). 

J hinna Genberg, gift med handlanden K. 
Rabm i Gamla Kaileby. 

Maria Genberg, gift l:a med komministern i 
Löfånger Isak Daniel Videmark, f. 1778 i Lockne. f 
1820; 2:a mod komministern i Styrnäs Jonas ftyllen- 
spetz. f. 1797. f 1842. 

Greta Brita Genberg, gift 9 Oktober 1809 
med kyrkoherden i Burträsk Per Vattrang, f. 177_ 
t 1818. 

L visa Genbf rg, ogift. 

Karolina Genberg, Ogift. 

Tab. 5. 

Carl Jonas Genberg, (son af Jonas, tab. 4), 
f 20 December 1795 i Arnas; gymnasi i i Hernösand 
1811, student i Upsala 17 Maj 1814; disputerade pro 

xercitio vt 1817; med. filos, kandidat 13 December 
1817; e. o. bataljonsläkare vid Vesterbottens rege- 
mente under möte å Gumboda hed från d. 1 Juni till 

1. 16 Juli 1817; med. kandidat 5 December 1821; sti- 
pendiat i fältläkarekåren 4 Mars 1822, med. licentiat 
5 Juni, pensionär i fältläkarekåren den 17 Juli samt 

romoverad med. doktor i l psala d. 11 November 
simma år; kirurg, magister 1823; t. f. provinsiallä- 
kare i Filipstad s. å.; provinsialläkare i Skellefteå d. 
17 Mars 1824; provinsialläkare i Umeå den 2 Juni 
1832; tillika stads- och lasarettsläkare derstädes Ok- 
tober s. a. Död den 3 Januari 1839. Känd och ak- 
tad för sin outtröttliga verksamhet och menniskokär- 
lek. Gift den 26 Augusti 1827 med Kristina Boström, 
f. d. 27 Juli 1798. f 11 Januari 1853. Dotter af kro- 
nofogden i Vesterbottens tredje fögderi, assessorn Carl 
Jakob Boström och Anna Katrina Fluur. 

Barn. 

Maria Katrina Genberg^ f. d. 7 Mars 1829 i 
Skellefteå. Ogift. 


TÅ 

■ Carl Jonas Genberg, l ,|. 29 Juni 18.'i0 i Sk- i 
loftcci: gymnasist i Hernösand 184-1, inskrift-en'* 
pra?liminarist vid universitetet i Upsala 22 Mai is« 
aflade fullständig studentexamen 31 Maj s -\ ■ ,« , 
filos, kandidat. 1 Mars 1851; underläkare vid Gn n\ 
sonssjukhuset frän 1 Oktober 1851 till 1 Mars iV"' 
Död i Umeå af lungsot 19 Januari 1853. ' 

Elton ra Wilkelmina Genberg, f. den lj | n r 

1832 i Umeå. f 17 December 1S65 i Upsala- eift 
med juris professorn m. m. Herman Ludvig Rvdin 

Upsala. f. 1822. ° yam ' 

10Q0 . Olof Wilhelm Genb rg f. d. 25 Decembi 

1833 i Umeå; gymnasist i Hernösand 1849; stud ut i 
Lpsala d. 2 December 1851; med. filos, kandidat <>7 
Januari 1855; med. kandidat 11 Mars 1861- med il 
11 Mars 1865 och atlade legit.-ed 16 Mars samma ar' 

^ ar extra bataljonsläkare vid Norrbottens fält- 
jagareeår under beväringsmanskapets vapenöfningar a 
Näsby hed friin den 2 till den IS Juni 1862 octi la- 
tradande läkare i Ofver-Luleå distrikt från d 15 A 
gusti till d. 11 September 1862 och från den 30 Sep- 
tember samma ar till den 1 Oktober 1863;provinsial- 
akar i pajala 7 April 1865: erhöll afeked 16 Sept. 
lS6o; distriktsläkare i Neder-Luleå den 11 November 
186-k ] rovinsialläkare i Haparanda distrikt 23 Nov. 
1866 och tillika sedan den 21 Oktober 1867 t. f. la- 
kar vid Haparanda lasarett och sedan sistnämnda år 
läkare vid kronohäktet i Haparanda. E. V. O. den 1 
December 1881: erhöll entledigande från förordnandet 
som lasarettsläkare 18^1. Ogift Yngve August Genberg, f. 
landss- kreterare. se tab. 6. 18* 1 o_). i t. 18S4; Sofia Eugenia Genberg, f. 28 December 1830 
l Umeå. t d. 10 September 1857 i Upsala af kolen. 

ioor • J> arolui(l Johanna Genberg, f. 8 Septeml 
1839 i Umeå. f 1862. - Tab 6. 

7**7* ^ ffust Genberg (son af Carl Jonas, 
tab. 5) f. fl. 12 Juni 1835 i Umeå; gymnasist i Her- 
nösand 1S49; student i Upsala d. 2 D r 1851- 

hofrättsexamen 8 December 1856; auskultant i Svea 
hofrätt rl. 22 December samma år; vice häradshöfding 
d. 14 Januari 1862; ordförande i gränstullrätten i 
Norrbottens län d. 3 Maj 1865; borgmästare i Pit< 
1866; landssekreterare i Norrbottens lån d. 18 Juni 
1S68. t d. 17 Mars 1884. Gift med Ulrika Boström, 
dotter af häradshöfdingen Lars Olof Boström och 
Gertrud Vilhelmina Genberg. (Se tab. 4.) 

Barn. 
Olof Vilhelm Genberg. 

Tab. 7. 

Olof Daniel Genberg, (son af Jonas. tab. 4); 
f. d. 11 Oktober 1804 i Arnäs; gymnasist i Hernö- 
sand 1821; student i Upsala d. 27 April 1825; prest- 
vigd d. 16 December 1827; predikant vid Rubertsfors 
rak den 19 december samma år; komminister i 
Attmar November 1844. f 1856. Gift med Margreta 
Katrina Turdfjcell. f. 1804. Dotter af majoren Nils 
Jakob Turdfjaell och Eva Margreta Graan. 

Barn. 

Nils Jonas Genberg, f. 1S32. t 1840. 

A/ar/a Margreta Genberg, f. 1829. t 3* a. 

[o kanna Vilhelmina Gin berg, f. 1830. Gift 
med Per Bylund. 

Karl Olof Genberg, f. 1834. Vistas i Amerika. 

Jakob Erik Genberg, f. 1837 '. Inspektor. Bruks- 
bokhållare vid Johannisfors 1S53; vid Franshammar 
1854; vid ströms bruk 1856; vid Sörfors bruk 1857; 
bokförare vid Galtströms bruk 1860; vid Horndals *a#; 


■■■■n i> o 


i ruk s. a.; sm ides verk mästare vid Nyköpings mekar 
verkstad 1863; vid Garbergs bruk 1865; vid HoriulaSl 
1S67; förvaltare vid Valla masugn i Byvalla 1873 ISarn. 007 

Maria A/ana Genberg, f. 1757. f ogift 
Gertrud Genberg, f. 1760. Gift 1 :0 med fu- 

nrcn Rickman, 2:o med handlanden Carl Hellström i 

V cstcias. 

Carl Genberg, f. 19 Januari 1762 i Offerdal. Erik Harry Genberg, f. 1870. På handclskontn, ■ r l tv • ' V l ' iy Januari 1/62 i Offerdal 

Stockholm 1887; elev vid Horndals bruk 1S88. l ■ Intagen i t roso skola 1771; gymnasist i Hernösand Helga Maria Eleonora Genberg, i. IS73. 
Kristnia Charlotta Genberg, f. 1840. 

Taft. 8. 

Olof Genberg, (son af Jonas, tab. 2) f. d. 14 

Januari 1714 i Sundsvall; studerade vid HernOsands 
skola och gymnasium 1721 — 1730; student i Upsala 
1730; filos, doktor d. 5 Juni 1740; prestvigd 13 De- 
cember 1741 och nådårspredikant i Selånger; adjunkt 
i Säl ra 1744; högm ssopredikant och vice konrektor 1 
Hernösand 1748: konrektor 1751: vice matem. lek 
vid Hemösands gymnasium 1752 1753; konsistori 
notari i Hernösand 1753; rektor vid Frösö skola 16 
Mars 1754: kyrkoherde i Offerdal 1760; tilltr. d. 1 
Maj 1761; prost 1764. Död d. 2 Juni 1775. Skicklig 
ska -karl och nitisk pastor. Gift d. 5 Oktober 1750 
med Marta Elisabet Kenzelius, f. d. 3 3 Oktober 172S 
i Xordingrå. f d. 21 Januari 1S05. Dotter af kyrk 
herden i Xordingrå, prosten Olof K nzelius och 'Mar- 
ta Gertrud Djupcedius. 

Barn. 

Sara Genberg, f. 25 Juli 1752 i Nordingrå, f 
d. 23 Februari 1798. Gift 30 April 1778 med prosten 
Olof Nordenström i Offerdal. (Se denna slägt). 

Jonas Genberg, f. 1754. Intogs i Frösö tri- 
vialskola 1764; gymnasist i Hernösand 1772; student 
i Upsala 1775; handlande i Yesterås. f 1798 i Ve 
sterås. Gift med en dotter af komministern i Als 
Salomon Nordin. 

Margreta Elisabet Genberg, f. 1755. 1778; student i Upsala Ä Ä^iTSS , 
Stode 15 .September 1787; erhöll 1795 tillstand att 
besöka akademien i Lund; vice e. o. bataljonspredi- 
kant vid konungens eget värfvade regemente i Land- 
krona och derjemte bestridt själavården vid slottsta- 
t n derstädes samt adjunkt vid nämnda stadsforsam- 

i Dg , U ^no ett år Mn Ma J 1797: Pastorsadjunkt i 
Stode 1798; promov. filos, doktor i Lund 1799; adiun! 
i Gudmundrd 1800; past.-exam. d. 14 Mars 1807- 
kyrkoherde i Lit 1810; tilltr. 1812; concionator vid 
prestmötet s. å.; kyrkoherde i Torsaker 1812 tilltr 
1813; prost 1815; ledamot af Evang. sällskapet 1814 : 
ledamot af Bibelsällskapet 1815, m. fl., kontraktsprost 
i Ångermanlands östra kontrakt 1834. f 21 Augusti 
1842. Gift med Kristina Margareta Rissler, dotter af 
kyrkoherden i Sveg Per Rissler och Anna Margreta 
Feltström. Äktenskapet var barnlöst. 

Johan Fredrik Genberg, f. d. 13 April 1764. 
t 21 augusti 1765. 

Anna Genberg, f. 27 Oktober 1765. f ogift. Barbara Kristina Genberg, f. 3 Maj 1767 
Fredrika Genberg, f. 6 Maj 1770. t 1782. ■"CEg>- VINNBERG 


B 

■ 
Den förste kände stamfadern Johan Ersson Vinn- 
berg var djurgårdsvaktare och gift med en Alander 
samt fader till 

Tah. 1. Erik Johansson Vinnberg, f. d. 30 Kov. 
1696 på skogvaktarebostället Risviken på Djurgården 
uti Danderyds skeppslag, Solna socken och Upsala 
län. Reste 1711 till morbrodern kronobefallningsman- 
nen sedan borgmästaren i Hernösand Bertil Alander 
i Brunflo och Grytan och intogs då i Frösö skola: 
uppbördsskrifvare i Jemtland i Jan. 1716; häradsskrif- 
vare öfver Jemtland d. 16 Juli 1718; bodde i Håkan - 
sta i Brunflo; kronobefallningsman i Sollentuna och 
Vallentuna härad i Stockholms län d. 10 Jan. 1727; 
l)Okhållare i Rikets Ständers Bank d. 30 Aug. 1738; 
revisor i nämda banks revisionskontor d. 16 Sept. 
1747; kamrerare derst. d. 11 Sept. 1751; afsked med 
pension (1,000 daler s. m.) d. 21 Dec. 1756; flyttade 
till Jemtland, der han bodde på egna hemman, först 
i Homsjöböle och sedan i Sunne, Brunflo socken, f 
d. 14 April 1778. Gift lista gången d. 1 Jan. 1719 
med Anna Maria Sparrman, f. t d. 2 Sept. 

1731 i Danderyd, dotter till häradshöfdingen i Brunflo, 
Erik Sparrman och Anna Margareta Blix. 2:dra gån- 
gen d. 5 Febr. 1730 med Anna Tranberg, f. 
t d. 26 Jan. 1747 i Stockholm. 3:dje gången d. 8 
Mars 1752 med Sara Brigitta Arbin, f. t d. 

8 Dec. 1755 i Stockholm. 4:de gången d. 7 Sept. 1760 
ined Kristina Margareta Trafvenfeldt, f. d. 3 Maj 1739. 
t d. 29 Dec. 1807, dotter till kaptenen vid Jemtland.^ 


IHi^MH ■■■§ •.> regemente Erik Gasimir Trafvenfeldt och Kristina 

Elisabet Planting Bergloo. 

Barn. 

(I l:sta giftet.) 

A)ina Margreta, f. d. 3 Nov. 1719 i Brunfl 
t i Danderyd cl. 3 Okt. 1825. 

Sara Kajsa, f. d. 22 Dec. 1722 iBrunflo. Gift 
med bildhuggaren Fast i Stockholm. 

Maria Kristina, f. d. 1 Jan. 1725 i Danderyd 
t derstades d. 14 Febr. 1731. 

Anna Margareta, f. d. 18 Febr. 1726 i Stock- 
holm, t i Bromma socken d. 8 April 1752. 

Johanna Elisabet, f. d. 1 Sept. 1827 i Spån; 
socken, f derstades d. 21 Okt. b. å, 

Erik, f. d. 20 Aug. 1728 i Spånga socken, f 
derstades d. 24 Sept. s. a. 

Johan, f. cl. 19 Mars 1730 i Stockholm. | i 
Danderyd d. 20 Juli 1831. 

(1 2:dra giftet.) 

Brita Elisabet, f. d. 12 Okt. 1730 i Stockholm, 
t d. 21 Okt. 1819. 

Johan Mait rit , f. d. 3 Sept. 1738 i Stock- 
holm, t derstades d. 16 Dec. 1738. 

Erik, f. d. 17 Nov. 1739 i Stockholm, f der- 
stades d. 1 Febr. 1744. 

Johanna Edla, f. d. 18 Febr. 1742 i Stockholm. 
Gift 1762 med Erik Tryggdahl, f. 1722 i Rödön. St 
dent 1739; auskultant i Svea hofrätt d. 25 Okt. 1744; 
t. f. borgmästare i Askersund 1751; v. häradshöfding 
cl. 2 Juni 1750; sekreterare vid en slottsrätt i Veners- 
borg 1757; auclitör vid Jemtlands regemente d. 2 Okt. 
1766; häradshöfding i Medelpads domsaga den 19 
Mars 1783. f 

Sofia Lovisa, f. cl. 31 Maj 1744 i Stockholn , 
Gift 1762 med fåltväbeln Gustaf Örbom, f. 173 . 
t 1807. (Se denna slägfc.) Anna Maria, f. d. 30 Nov. 1746 i Stockholm. ,- ,i. 5 Febr. 1747. (T 3:dje giftet.) Anna Ertka, f. d. 18 Maj 1753 i Stockholm. 
Magdalena Gustava, f. d. 29 Okt. 1754 i 
S ockbolm. f 

(1 4:de giftet.) 

L Inka, f. d. 15 Okt. 1761 i Brunflo. f d. 21 
\ T v. 1818. Gift 1785 med Elof Väström, f. d. 30 Jan. 
174S; student 1766; prestv. cl. 15 Dec. 1770; kommi- 
nister i Bo 1772; i Vermdö d. 19 Juni 1776; kyrko- 
r I i Fernebo (allt Upsala stift) 1803. f d. 26 Mars 1804. 

Bar 7i 

Agnes Charl (ta, f. 1783. Gift med apoiekareu Abr. 
Salom. Ljungberg i Norrte'ge. 

Anna Gu-tara, f. 1786 f 1814. 

Anders Vilhelm, f. 178G. Bankkamrer, f 

Axel Adolf, f 1793. 

Ikdvi'1 Johanna, f. 1798. f 1831. 

Carl Fredrik, f. 1801. 

Lisa Eleonora, f. 1804. f 1830. 

Kristina Gustava, f. d. 28 Okt. 1764 i Brunflo. 

t <1. 8 Dec. 1855 i Visby. Gift med kamrerare Pihl. 

Erik Casimir, f. 1767. f 1835. Major. (Se tak 2.) 

Vendia Charlotta, f. d. 29 Nov. 1771 iBrunflo. 

t cl. 25 Maj 1S49. Gift d. 14 April 1796 nu d kaptenen 

vid Södermanlands regemente, E. S. O., Carl Törner, 

f. 1768. f 1820. 

Johan Ludvig, f. 1774. f 1842. Major. (Se tab. 6.) 

Tab. 2. 

Erik Casimir Vinnberg, (son af Erik, se 
tab. l)f. d. 11 Okt 1767 i Brunflo. Mönsterskrivare vid 
artilleriet d. 27 Maj 1788; kvartermästare vid Jemt- 
lands regemente (kavalleriet) d. 24 April 1792; sekund, 
ljutant d. 22 Juli 1795; premieradjutant d. 23 Jan. 
1797; löjtnant d. 7 Juni 1806; kapten d. 23 Sept. 1813: ^m 


HBHH ■ 6 
Hofverberg. Barn. oherdi i />/*, f. 1790. t L86J. Kyrk 
(Se tal». 3). 

ZfMbug Magnus, f. 6 Juni 1801, f 18 Nov. 18 

/<?Aaö* Gustaf f. 20 Mars 1804. Intogs i Fi 
skola 16 Febr. 1812; till gymnasium 1820; stud n 
Upsala 1824; prestvigd 10 Juni 1827 och huspredikant 
hos grefvinnan Charlotta MCrn< r. Komministersadjunkt 
i Katarina församling i Stockholm 25 Okt. 1831: 1 
1 ga vid Katrina församlings högre apologistskola vt, 
1S32; vice kateket i Katrina församling 8 Jan. IS 
ord. kateket derstådes Q Åug. 1833; past.ex. 14 Juni 
1834; predikant och syssloman vid Sabbatsbergs 
tighusinrattning och brunnslasarett 2 Maj 1836. f 15 
Juli 1847. En utmärkt redbar man. Gift l:o 1; 
med Johanna Maria Björkman, f. 17 Fel r. 1809. 
14 Juli 1844; 2:o 1847 med Elisabet Charlotta Ly i 
f. 11 Febr. 1814, t 9 Sept. 1SS1. I båda äktensk 
pen barnlös. 

Kristina Magdalena, f. 12 Dec. 180(3. f 2u 
Maj 1857. Gift 24 Juni 1827 med hemmansega 
Johan Ersson i Mellbyn, Frösöns sorken, f 

Bar v 

Ursila Johansdotter, f, 20 April 1828. Gift 2 Uij 
1850 med hemmansegaren Jods Mårtensson f. 1815. 

Erik Johansson, f. 7 Juni 1830. Intogs i Frösö skola 
2 Febr. 1844 och kallade Mg då Mellgren. Hem man segare. 
Johan Gustaf Johansson, f. 30 mars 1833 
Erika Krigtina Johansson, f. 2 Dec. 1833 
Magdalena Margreta Johansson, f. 8 mars 1S38. 

Lovisa Charlotta, f. 29 Sept 1800, f 2G b 
1873. Gift IG Okt. 1831 med hemmansägaren O 
Persson å Fröeön och Östberg, f. 7 Febr. 1805. 
Barn, 

Karolina Erika, t. 2 Ana \mq 
Enk, f 21 Ang 1834, 
Per Casimir, f 24 Nov, 1837. 
(harlntt,, i 21 Aug 1810 
Gustaf, f. 24 Aug. 1843. 
Olava, f. 25 M«j 1846. 
Anna, f. 8 Juni 1851. 

Erika, f. 24 B c. 1814, j- 5 Sept. 1800 Gifi 
I Mars 1836 med hemmansegaren Jöns Bredholm i 
\ och Trättgärde, f. 23 Aug. 1808. j- 

Bar jk 

Johan Casimir Vmnlcnj, f J3 Aug. JS37. Bvgzmä- 
, , i Amerika Gift 10 Aug. 1860 i Sundevall n.ed sömmar 
»kan Johanna Charlotta JnusSöU. 

Erika Kristina Bredholm, f. 18 Jan. 1843 Gift med 
d f.mjunkaren vid Jemtlands baatjägarekår Nib Åeren, f 8 Jan. 
1837 i Ofttrdal. 

Casimir, f. 24 Doc. 1814, t 8 April 1815. T«&. o Erik Vinnberg, (son till Erik Casimir, Lab. 2). 

y. 27 Dec. 1790 a Frösön. Intogs i Frösö skola 1808; 
g nmasist 1815; student i Upsala 3 Mars 1819; prest- 
;d 10 Juni 1827 till huspredikant hos grefvinnan 
Ulr. Löwen; komministersadjunkt i Ulrika Eleonora 
samling i Stockholm 1830; past.ex. 1831; past.adjunkt 
mma församling 1 Jan. 1832; predikant vid Sera- 
irlasarettet 1 Juli s. a.; komminister i Jakobs och 
hannis församlingar 13 April 1833: kyrkoherde i 
g 25 Aug. 1845. f i Östersund 6 April 1861. 
Gift första gången 5 Dec 1835 med Karolina Dorotea 
Lägervall, f. i Stockholm 15 Kox. 1800. f 17 Aug. 
1S54 i Sveg, dotter till kramhandlanden Gabriel La- 
gervall ocli Anna Dorotea Zetterström; andra gången 

^ Juni 1855 med Brita Svensdotter, f. i Svea 4 Juli 
1829. t 25 Sept. 1858, dotter till hemmansegaren ^ n Olofsson i Elfros. 1 

■ I 

I 

i' 

.v 
S 

Garn. 

(i första giftet): 

Erik Casimir Gabriel, f. 1830. Länsman \ 
Brunflo. (Se tab. 4). ' 

Gustaf Axel Fi id ma ml f. 1838. F. d. k a 

rerare. (Se tab. 5). 

Algernon Mortimer, f. 31 Äoig, 184' >. g n 
karegesäll. f ogift i Stockholm 1873. 

(i andra giftet): 

Eleonora, f. 8 Nov. 1856, t i Sveg 16 Juni is:,? 
Herman, f. 24 Sept. 1858, f 25 Juni 18 9 i Elfros. T«&. 4. Erik Casimir Gabriel Vinnberg, (son till 
Erik, tab. 3). F. 11 Okt. 1836 i Jakobs försainlin 
Stockholm. Skrifvare å häradsskrifvarekontoret i Her 
jeådalen 1856; e. o, landskanslist i Östersund Okt-. 
1856; aflade länsmanscx. 12 Mars 1858; t. f. ländsk 
torist 20 Maj— 20 Juni 1858, 12 Aug. 1858 14 N 
1859; t. f. länsman i Berg 4 Juni— 16 Juli 1858, 
Lockne och Näs 14 Nov. 1859— 19 Maj 1860, i Brun 
19 Maj 1860 till 28 Dec. s. ä., da han utnämdes till 
ordinarie kronolänsman i sistnämda distrikt. Gift 1 
Juli 1873 med Hilda Elisabet Constance Edelsten, f. 
17 Febr. 1849 i Stockholm och dotter till snickare- 
måstaren derstädes Magnus Peter Edelsten och Sara 
Svensson. 

Barn: (alla födda i Brunflo). 

Gustaf Otto Gabriel f. 11 April 1874, 1 
Aug. s. å. i Brunflo. 

Otto Casimir Constantin. f. 26 Dec. 18/8. 
5 Febr. 1885 i Brunflo. 

Gustaf Hilding Gabriel, f. 1 Juli 1884. 

Fanny Matilda Karolina, f. 2 Augusti lo^ • 

Sigfrid Valil c mar, f. 11 Jan 1888. Tab. 5. Gustaf Axel Ferdinand Vinnberg, n till 
Erik, tab. 3). F. 12 Aug. 18% i Stockh ,. Kram- 
handlande ] Östersund 1863; kam re i Sundsvalls 
Handelsbanks afdelningskontor i Östersund 1*8 ;) - 
k d. Gift 12 Okt. 1869 med Katarina Amalia Å 

lm, f. 2o April 1846 å G sjö bruk, dotter till f - 
valtaren derstädes Gustaf Ludvig Aspholm, f. 1805, f 
1848 och Katarina Johanna Clason, f. 1816, t 1857. 

Barn. 

Ku lina Katrina, f. 31 Aug. 1870. Kartograf. 

Gerda Amalia, f. 24 Okt. 1872, f 28 Dec. 1874. 

Erik Ax>l Ludvig, f. 16 N 1873. Intogs 

i Östersunds läroverk ht 1884, afg. 1887 fr. 3 klass; 

\!ri notisbärare vid jernvägen 1887. 

Sven M>t i/nr, f. 27 Aug. 1875. 
Östersunds läroverk 2 S< pt. 18S6. 

Edgar Ferdinand, f. 10 Sept. 187'. 
Östersunds läroverk 3 Sept. 1889. 

Ture Gösta, f. 7 De . 1878. 

Olof Fredrik, f. 23 Juli 18S2. Intogs i 
Intogs i Tab. 6. 

Johan Ludvig Vinnberg, (s u af Erik, tab. 
1 . 1. 8 Juni 1774 i Brunflo. Volontär vid Jemtlands 
i gemente 6 Maj 1789; furir 4 Juli 1792; afsfc d 7 M 
1794; volontär-korpral vid Lifregements brigadens värf- 
\cido infanteri 7 Maj 1794; flirir 31 Juli 1795; under- 
officersexamen 29 Augusti 1795; förare 2 Juli 1798: 
fältväbel 4 September 1798; lifdrabant (kornett) vid 
hertig Carls lifdrabantkar 28 Maj 1800; underlöjtnant 
vid Jemtlands reg: te 19 Mars ISOS; offie rsexam n 19 
D cember samma är; andre löjtnant 13 Oktober 1809; 
förste löjtnant 18 December 1S10; erhöll tapperhete- 
medalj 12 Juli 1810; kapten 9 Juli 1816; erhöll afsked 
med majors n. h. o. v. 26 Mars 1828; t. f. förvaltare ^^■■■HHH I m 10 

föi kronomagasinet å Frösön 182S— 1835. FlvftaH 
1835 till Stockholm, i clerstädes 25 Mars 1842. (S 
l:o 1810 med Liga Margareta Vasenius, f. 28 Juli 1789 
i 16 Maj 1822 i Torp. dotter af kyrkoherden i Tor,/ 
prosten Petrus Hansson Vasenius och Anna Margaret-i 
Grundalj 2:o 182S mod Sara Katarina. Holmdahl frå! 
Piteå, f. 16 April 1805, t 20 April 1845. 

Barn. 

(i första giftet). 

Erik Ludvig Vinnberg, f. 27 Sep t. 1811 i 
Oviken. Intogs i Frösö skola 1 Febr. 1822; afg. frå 
I logistklassen 1827; förare vid Jemtlands reg: te i 
Januari 1820; erhöll afsked 3 Maj 1828; handland 
Sundsvall; bagare i Helgum. f i Lillandaberg 22 N 
vember 1855. Gift 24 November 1839 med Margar i 
Elisabet Nyländer, f. 3 Februari 1814, dotter af k 
mini tern i Fftrila Johan Nyländer. Barnlös. 

Per Teodor Vinnberg, f. 1813, f 1887. Kyrk 
i rde i Arvidsjaur. Se tab. 7. 

Johan Oskar Vinnberg, f. 1815, f 1870. Hand- 
lande. Se tab. S. 

Carl Vilhelm Vinnberg, f. 1817. Landtbru- 
ka re. Se tab. 12. 

Axel Fndnk Vinnberg, f. 1820. Kyrkoh ol . 
tab. 13. 

(i andra giftet). 

C la ra Ludovika Vinnberg, f. 19 Juli 1826. 

Amalia Margareta Vinnberg, f. 8 Februari 
1829 i Östersund. Gift med handlanden C. Viklund. 
Se tab. 14. 

Bror Guslaf Casimir Vinnberg^ f. 27 Mars 
1831 i Östersund. 

Fram Conrad Vinnberg, f. 25 Ang. 18S 
Östersund. Vid Frimurarebarnhusets skola i Stock 
holm 1841 1848; vid Östersunds läroverk 1 Se] 
1848; afg. 1853 till gymn.; gymnasist i Hernösa 
1853; student i Upsala 7 December 1855: kamcralexa 11 mön 1861; v. 
vt 1861; v. 

ht 1863 och 
ht \%M och 

1808- E. ... adjunkt xi<) Östersunds läroverk ht 1859 

kollega vid Jakobs läroverk i Stockholm 

vt 1864; d:o vid Maria läroverk derst. 

vt 1866; extra lärare der br 1865--ht 

. tjänsteman i Postverket och Kommers- 

kollegium m. fl. •;-. 

Matilda Augusta Vinnberg, f. 7 Mars 183S 
' L Ju }}. ( 1888 - Handelsidkerska i* ( md 1SG4- 

f% n lft i? ?-i° b ^,^ 8 7 2 nied förste tandtmatar 
It. V. O. Fredrik Vilhelm Jonson, f. 11 Sent 1820 

slägten Granbom, tab. 11). ] 

C har l tta Vinnbi rg, f. 1839, . 
Ve nde la Vinnbi rg, -j- 

Tab. 7. 

Per Teodor Vinnberg, son af Johan Ludvig, 
tab. G). F. 25 December 1813 i Ovik. n. Intogs i Frösö 
skola 1 Februari 1S22; afg. ex. till gymnasium 9 Juni 
1831; gymnasist i Hernösand ht 1832: inskriften som 
xaminandus vid Upsala akademi 10 Mars 1836; afl, 
fullständig studentex. ht s. &.; vigd 17 D 

1837 oeh pastorsadj. i Helgum till 1838, t. f. pastor 
rst. 6 Juni— 6 Juli 1838; pastorsadjunkt i Dorot 
Q 25 April till 25 Aug. 1839; pastorsadjunkt i Hel- 
gum Aug. 1839 No v. s. a.: v. komminister i Ytter- 
armas 23 Nov. s. a.; nådårspredikant i Umeå lar 
rsamling 17 Mars 1841; pastorsadjunkt iMol2A] 
1843; i Dorotea 8 Jan. 1844; exam n i lappska spra- 
5 Mars 1848; past.-examen 5 Mars 1853; t. f. pa- 
r i Arvidsjaur 8 Mars 1854; pastor i Årjeploug 13 
Juni 1854; tilltr. 1 Maj 1S57; kyrk herde i Arvidsjaur 
IS Mars 1874, tilltr. 1 Maj 1875. f 2 Maj 1887. Gift 
1845 med Märta Brigitta Michaelsdotter Paulin, f. 28 
1824 i Laiksjö by, Dorotea socken, bonddotter. Aug Barn. Johan Vinnberg, f. 6 Maj 1S4G. Småskoll&rare 

i Årjeploug. Gift 24 Juni 1873 med Sara Ulrika Carl- o I berg, dotter at kyrko väktaren Carlberg i ÅrjepL 
och Långnäs. 

Petrm Vinnberg, I". 28 Januari 1847. f{ L 
mansegare i Östansjö, Arjeplougs socken. Gift 8 Jj 
vember 1S68 med klockaren Löständers dotter j 
drika Charlotta. 

Barn. 

Selma Amalia Yinnbcrg, f. 30 Juli 1£69. 
Hulda Konhordia Vinnberg, f 2% P^ebr 1871 
Btrus Leopold Viimbetg, t. 22 febr. 1S73. 

Karin Vinnberg, f. 8 April 1850. Uift 24 
Juni lbö9 med hemmanse^aren Teodor Vallströni i 
Båtjaurs by, Årjeplougs socken. 

Anna Vinnberg, f. 2 Juli 1852. Gift 29 Di 
1872 med hemmansegaren Frans Vilhelm Carlberi 
östansjö, Arjeplogs socken. 

Inga Vinnberg, f. 28 Jul] 1853. 

.{inanda Charlotta Vinnberg, f. 14 Okt. 1856. 

Alfred Teodor Vinnberg, f. 15 Nov. IS . 

Vilade matur. examen i Luleå 9 December 18S0; * . . 
postexpeditör 2 Dcc. 1881; c. o. tjensteman vid Riks- 
bank ns afdelningskontor i Luleå 1881. 

Jonas Oskar Vinnberg f. 16 Okt, 1861. Hand- 
lande i Arjeploug. 

Matilda Paulina Vinnberg, f. 25 Nov. 180^. 

Freja Marta Eugenia Vinnberg, f. 1866. 1 21 
Sept. 1867. 

Axel Vilhelm Vinnberg, f. 1868, f s. ä. Tab. 8. 

Johan Oskar Vinnberg, (son af J< 
vig, tab. 6). F. 21 Oktober 1815 i Oviken. 
Prösö skola 2 Februari 1824; afg. 1S28 fr. 
klassen; kom i handel 182S: handlande i 
1839, i Östersund 1846 (burskap 29 Okt. 1 )han Lud 

Intogs i 

apologist- 

Sundsvall 
846); sta- d n Östersunds ordningsman 1849 1855; egde An 

t 9 Juli 
eta Char- bränneri och landtegendom i Brunflo socken. 
1870. Gift 15 Maj 1842 med Märta Margar 18 

t ta Engström, f. 23 November 1820, f 13 April 1874, 
dotter af kyrkoherden i Hede Erik Gustaf Engström 
h Karolina Sundqvist. 

Barn. 

Johan Gustaf Vinnberg, f. 28 Februari 184- 
i Sundsvall. Intogs i öst nds läroverk 1 April 
1851; afg. 5 Juni 1862 fr. 7 klass; student i Upsab 
ht 1862; e. o. tjensteman i Postverket 1868; Krono- 
änsman i Färila, Helsingland, 1870. f ogift 1879. 

Anna Margareta Miniberg, f. 1845. Gift med 
Ouchterlony. (Se tab. 9). 

Carl Teodor l lunberg, f. 1847. Landtbrukare. 
^>e tab. 10). 

Oskar Leopold Vinnberg, f. 1848. Kontors- 
>krifvare. (Se tab. 11). 

Axel Ludvig rinn berg, f. 13 Sept. 1850 
Östersund. Intogs i öst i sunds läroverk 2 Sept. 1859; 
afg. 33 Mars 1871 fr. 6:e klass; bokhållare, t i Gal- 
hammar, Bergs socken 15 September 1885; ogift. 

Hulda Karolina Vinnberg, f. 15 Februari 1854 
i Östersund. Genomgått Sundsvalls handelsinstitut 
1880; bokhållare i Sundsvalls handelsbanks kontor i 
Östersund 1882. 

Charlotta Vinnberg, f. 16 December 1857 i 
Östersund. Ogift. Bor hos sin svåger jägmästaren 
Ouchterlony i Torvalla. 

Olof Urban Vinnberg, f. 9 Juli 1861 i Östei 
sund. Intogs i Östersunds läroverk 25 Augusti 1871; 
afg. 1874 från 3 klass; handelsbokhållare; reste ti 
sjös och ar nu landtbrukare i Florida, Nord-Ainerik 
Gift med Mary Lawless, dotter af postmästaren Law 
less i New Berlin, Florida. 

Mana Kat rina Vinnberg, f. 27 Augusti 1863 
i Ange. t "S^ 18 April 1888. 

Ineebi n Vinnberg, f. 5 Januari 1866 i Äng< . 
i 3884. 1! i Tab. <J. 
t. 14 September 1S40 i Vernamo; son af härads} 
• lingen Fabian Constantin Ouchterlony; genomgick j 
köpings läroverk: studentexamen 11 December ia« 
student i Lund 14 December s. a.; examen fr sko 
institutet 1861; extra öfverjågare i Jönköpings län! 
Nov. 1SG2; landtmäterielev 31 Aug. 1863; extra öf\ 
jägare i Kristianstads lan 1S64; öfverjägare i Jemtlan 
län 22 Mars 1S6,; jägmästare i Jemtlands östrare- 
K» December 1869. Bor i Torvalla, Brunflo socken. 

Barn. 

Ernst Heribert Konstantin Ouchterlony f. ) 
September 1S69 i Östersund. Intogs i Östersunds 
roverk 27 Ang. 1879; aflade matur. ex. 1889- land 
mäterielev s. å.; skogselev. 

Oskar ViUiam Ouchterlony, f. 23 Aug. 1871 
i Brunflo. Intogs i Östersunds läroverk 1881; afg 
1889 från 7:e klass; jernvägstjensteman. ' 

Anna Charlotta Ouchterlony, f. 19 April 1873 
t 16 Okt. 1874. 

Ernst Hilding Ouchterlony, f. 1 November 

18/ 4 i Brunflo. Intogs i Östersunds läroverk 1883. 

Signe Maria Ouchterlony, f. 27 Febr. 1877. 

Ernst Sigurd Ouchterlony, f. 13 Juli 1878. 
Intogs i Östersunds läroverk 1888. 

Anna Amanda Ouchterlony, f. 9 Jan. 1880. 

Johan Bertil Helmer Ouchterlouv, f. 17 Maj 1881. 

Elsa C hart' tia Ouchterlony, f. 2 Dec. 1882. 

Edith Karolina Ouchterlony, f. 11 Febr., 1 21 
Juni 1884. 

Tab. 10. 

Carl Teodor Vinnberg, (son af Johan Oskar, 
rab. 8). F. 1 Mars 1847 i Östersund. Intogs i Öster- 15 

sands läroverk 12 April 1855; afe. 6 Oktobor i«rc> *■ 

4 klass; kom i handel samma åif egare . £ knåtm 
brännon i Brunflo 1869; landtbrukäfe i G?mdalS t 

hems socken Gift med Sigrid Marta Jonsson, f 
Sept. 18o.J, dol ter af hemman tren .Jöns Jonsson i 
fiimdalen. 

Barn. 

Johan Oskar Vinnberg, f. 15 Maj 1877. 
Hulda Katarina Vinnberg, f. 27 Nov. 187 

to i' S V^ C/Mr//fa Vnl,lb ^' f. 22 Sept 188K 
i i-' Jan. loJl. 

Anna Matilda Munberg, f. 19 Juli 1883. 

Fredrik Vilhelm Vinnberg f. 17 Juni 1880. 
t 9 Jan. 1891. 

Bror Karl Gustaf Vinnberg, f. 13 Juli 1887 

14 Jan. 1891. ' 

Tab 11. 

Oskar Leopold Vinnberg, (son af Johan 
(»skar, tab. 8). F. 15 November 184S i Östersund. 
Intogs i Östersunds läroverk 13 Januari 1857; afg. 2 
Aug. 1865 frän 6:te klass; kom i hand 1 samma år; 
bokhållare 1865—1875; handlande i Rätan 1876; posl 
stationsföreståndare derstädes 1876 78; kontorsskrif- 
are 1878. Bor i Bergs socken. Gift 9 December 
1875 med Anna Lovisa Rheborg, f. 15 September 185 
dotter af handlanden m. m. Carl Teodor Rheborg i 
Torp och Vilhelmina Speländer från Haparanda. 

Barn. 

Oskar Vinnberg, f. 1 Nov. 1876 i Rätan, t 
- } 1 Sept. 1882. 

Viktoria Vilhelmina Vinnberg , f. 1 November 
1881 i Berg. 

Syster Anna Charlotta Vinnberg, f. 19 Juli 
1885 i Ben?. 
16 Tab. JL v. ..i Carl Vilhelm Vinnberg, (son af Jchan Lud 
vig, tab. 6). F. 11 November 1817 i Oviken. [ n t 
i Frösö skola 2 Oktober 1826; afg. till gymnasium 
Mars 1S33; gymnasist i Hernösand 1S33; student j 
Upsala 14 April 1S37; landtbrukare å Karlsvik i o 
bola by i Umeå landsförsamling; revisor. Gift L 
med Helena Sundqvist, f. 5 Febr. 1825 i Orrb< 
Nordmalings socken; dotter af hemmansegaren d 
^tädes Olof Johansson och hans hustru Helena. 

Barn. 

Oskar Vilhelm Vinnberg, f. 1856. Landtbru- 
kare i Obbola. Gift 18b4 med Katarina Sofia, f. 1862 
Obbola, bonddotter. 

Barn. 

Ftanseda Helena Vinnbery, f. 1896. 
Carl Oskar Vinnberg, t 1888. 

Gabriella Vinnberg, f. 1868, f 1874. 
Johan Vinnberg, f. 1870. Slöjdare. 
En son, f. och f 1872. 

Tab. 13. 

Axel Fredrik Vinnberg, (son af Johan Lud- 
vig, tab. 6). F. 2 April 1820 i Oviken. Intogs i Frös 
skola 1 Oktober 1828; afg. till gymnasium 15 Juni 
1836; gymnasist i Hernösand ht 1836; student i Up- 
sala 16 Oktober 1840; prestvigd 11 Maj 1843 och 
pastorsadjunkt i Njurunda; v. komminister i Eätati 1 
Jan. 1845; pastorsadjunkt i Sveg i Mars 1846, i Nor- 
dingra Sept. 1847; past. exam. Okt. 1850; adjunkt i 
Torp Maj 1851; v. komminister i Sundsjö Juli 1854; 
t. f. pastor i Hede Maj 1857; komministersadjunkt i 
Lillherrdal Maj 1857; vice komminister i Hackas Nov. 
s. å ; kapellpredikant i Hotagen 9 Juni 1858; poststa- 
tionsföreståndare derstädes 1863: kyrkoherde i Frös 17 
iken 13 iMaj 1874, tilltr. 1 Maj 1876; åtnjuter tienst- 

t* ' St- % UStm \ t***™** f - 18 December 

1 i Ain Su' ; i0nS socken ' t 18 12 /n81; 2:o 1888 
ined Ada Billqvist frän Karlstad. 

Barn. 

(i första giftet). 

Axel Alfred Vinnberg, f. 7 Nov. 1861 i Hota 
-en. Intogs i Östersunds läroverk 27 Aug. 1878; afg. 
1884 fr. 6:te klass; extra kronojägare i Hammerdals 
l:\akningsdistrikt 19 Juli 1886. 

Inga Kristina Vinnberg, f. 27 rsept. 1863 i 
Hotagen. Gift 8 Ang. 1886 ined handlanden Erik Gu- 
^tin i Gäddede. 

liarii 

Magda Kristina Elisabet Gustni, f. M 787, f 8 »87. 
Betty Kristina Gustin, f. 18 8 6 89 

Viktor Emanuel Vinnberg, f. 20 Mars 1867 i 
[lutagen. Intogs i Östersunds läroverk 21 Jan. 1880; 
.iflade matur. exam. 17 Dec. 1888; student i Upsala 
ht 1890. 

Alexander Vinnberg, f. S Lee. 1870. Intogs 
Östersunds läroverk 27 Jan. 1883; afg. 1886 från 1 
kl.; handtverkare. 

Filippus Vinnberg, f. 14 Sept. 1872 i Hota- 
g n. Intogs i Östersunds läroverk ht 1884; afg. 1886 
rån 2 kl.; handtverkare. 

Tab. 14. 

Amalia Margareta Vinnberg, (dotter af Jo- 
han Ludvig, tab. 6). F. 3 Febr. 1829 i Östersund. 
Gift 11 Maj 1856 med Per Viklund, f. 3 Okt. 1832: 
Handlande i Östersund 1S55 (burskap 26 Aug. 1S55). 
Reste till Amerika, der han dog 1884 i Dovenport 
såsom värdshusvärd. 18 Barn. 

Hildur Kristina Viklund, f. 26 Febr 1857 
Östersund. Gift 3 Nov. 1S80 med biblioteksamanuei 
sen i Upsala, filos, doktorn Lars Åksel Anderssm 
1851 i Halmstad. ,u f - 

Tekla Viklund, f. 2 Juli 1858. 

Anton Viklund, f. 15 Nov. 1850. Handland 

i Stockholm. Ji 

William Viklnnd. f. 18(52. Vid Jakobs lär 

verk, Stockholm, 1872 7,; vid Stockholms gymnasim 
1877 78 och vid realläroverket 1878— 79 (6 kl). Tj , 
s teman i Brandförsäkringsaktiebolaget "Fenix". ®c ■■■■■■■■■■i 
FELTSTRÖM och RISSLER 
^^^^^^^^■■^■■■■■I^B Härstammar från Vester Falle by i GudmundrS 
socken af Ångermanland. Tab. 1. 

Nils Peltström, f. i V. Fäile 1708. Fadren 
var bonde och gift med en syster till teol. lektorn i 
Hernösand, sedermera prosten i Ljustorp Kils Nenze- 
lius, som upptog systersonen till vård och studier. 
Feltström blef student i Upsala 1726; fil. magister 
1737; kollega vid Hernösands skola 1747 och apologist 
174b; prestvigd 1750 blef han 1751 kyrkoherde i Lit 
och 1764 kontraktsprost. Riksdagsman 17ö5. f 3 
Sept. 1785. -Trösten Feltström egde ett godt anse- 
ende såsom verksam pastor och nitisk om församlin- 
gens andliga vård". Gift med Anna Medén, dotter af 
kollegan vid Prösö skola Lars Medén och Anna Huss. 

Barn. 

Erik, f. i Lit 1753. Student i Upsala 1775; 
engagerad vid landtmäterikontoret 1777: v. kommis 
sionslandtmätare i Jemtland 1783. f i Oviken 1785. 
Gift med Anna Brita Huss, f. 1759, f 1782, dotter 
af kyrkoherden i Oviken Samuel Huss samt omgift 
med exped. fogden Matias Sundström. 

Anna Margareta, f. 1755, t 1840. Gift med 
kyrkoherden i Sveg Per Rissler. Se slägten Riss 
ler ti b ^ 

Lars Johan. f. i Lit 1758. Studerade en tid 
vid Upsala akademi, men egnade sig ifrån år 1779 
egentligen åt kirurgien och blef kir. studiosus 1781; 
konstituerades 1787 till vice provincialmedkus i Ström 
stad; praktiserade slutligen i Jemtland samt dog 1*95. 


Gift 1790 med Kristina örbom, f. 1758. f 18 8 A^i 
potter af majoren Erik Johan Örbom och Helena RiW 

i*** J/^, f. 1763, f 1806. Gift 1790 meri 
komministern i Hackas Mikael Kloekhoff, f. 1747, f I805 

Kristina Magdalena, f. den 4 Mars 'l77q '.' ogift 185 ;W.r, f. 176S, t 1769. Härstamma i- från Kisnäs by i Stigsjo rocken al Vngermanland. Tab 1 Per Ersson Rissler, f. 1701 i Risnäs, der 

fadren var bonde. Student i Upsala 1722; prestvH 
till adjunkt i Ragunda 1729; komminister i Lit 1736- 
kyrkoherde i Sveg 1755, t 1776. Gift 1737 med Ma- 
na Knsina Bozieus, f. i Sunne 17 Dec. 1708, dotter 
af kyrkoherden derstädes Per BozcBiis och Märta Kri- 
stina Arosell. Barn. 

Per, f. 1745, t 1792. 
ter fadren. Se tab. 2. 
Maria. 

Tab. 2. Kyrkoherde i Sveg ei- g- Per Rissler, (son af Per, tab. 1). F. i Ha 
genas 1745; student i Upsala 1764; fil. kandidat 20 
mars 1769; promoverad 18 Juni 1770; prestvigd 1774; 
kyrkoherde i Sveg 1776. f 1792. Gift med Anna 
Margreta Peltström, f. 1755, f 1820, dotter af kyrko- 
herden i Lit, prosten Nils Feltström och Anna Medcn. Barn. 

,ol'" la rA Linf A>/ss/(r - »• " Mars 1780, f 3 
Mars im.). Gift med komministern Johan Huss i 
Ström, f. 1771, -j- 1844. (Se slägten Huss, tab. 21). 

Per Rissler, f. 1781, j- 1806. Provinsialläka 
,: se tab. 3). 

Brita Sofia Rissler, f. 1786. Gift l:o med 
kronolänsmannen i Lit, ehart* sigillatiie ombudsmannen 
ik Huss, f. 1780, t 1807 (Se slägten Huss, tal.. 24); 
:o med komministern i Ainas Per Backman. 

Nils Feltström, (antog modrens släktnamn». 
F. 1787, t 1837. Kyrkoherde i Lit. (Se tab. 6). 

Elsa Maria Rissler, f. 1791 i Sveg. Gift med 
kyrkoherden i Gudmimdrå Jonas Ahlberg. 1783. t 
1S41 i Styrnäs. 

Kristina Margreta Rissler. Gift med kyrk 

herden i Torsåker, kontraktsprosten Carl Genberg, f. 
1762, f 1842, barnlös. 

Magdalena Rissler. Gift med inspektören 
Vlenius. Tab 3. 

Per Rissler, (son af Per, tab. 
i Sveg. Gick i Hudiksvalls skola 1790—9 


F. 24 Nov. . 1781 

1 'rösö skola 1793 98, då han af brist på tillgångar 

att kunna fortsatta studierna vid gymnasium, antogs 

nom anhörigas rekommendation uti farmaceutisk 
lära på apoteket Lejonet i Stockholm, med hvilket 
yrke han fortfor i sex år och under tiden, 1802, aflade 
larm. studiosi examen. I slutet af 1803 valde han 

t kirurgiska studium, och efter att hafva 1S04 blif- 
vit chirurgiiu studiosus, bestridde han 3:ne år bataljons 
äkaretjensten vid Jemtl. regemente, men vistades un- 
der tiden i Stockholm, för att afhöra föreläsningarna 
<b besöka Serafimerordens lasarettet. Pa begäran af 
! rovincialmediciis i Sundsvall, assessor Noréns, förord- 
() nades R. 1S05 af K. Kolleg. att biträda honom i tjen 
sten, i .synnerhet i vaccination, samt belönades f 
nit i senare hänseendet mod 50 rdr banko, aren 180», 
och 1807; kirurgie kandidat i Maj 1S06; sidan de samiu i 
ar utkomne författningar påbjödo att regementsläkar 
tillika borde vara medicine doktorer, nödgades R 
ehuru medellös, för sin framtida uppkomst söka att 
äfven ernå denna grad, hvarför han ock med vårtor 
minen 1807 började sin akademiska kurs i Upsala. Så- 
som varande kirurgisk stipendiat, beordrades han i 
September samma år till tjenstgöring såsom uppbörds 
läkare på Kongl. Örlogsflottan, derifran han i Novem 
ber kom tillbaka till Upsala. Undergick i Mars 180S 
med. filos. kand. ex., och afreste i April äter i före- 
namde egenskap till Karlskrona, hvarest han sedei 
mera äfven gjorde sjukhusläkare tjenst till Oktober må 
nad 1809. Efter återkomsten till Upsala samnia år 
disputerade han pro exercitio (de Diabete), under 
doktor ö. Lidins presidium: blef 1810 i Juni medi in 
kandidat, 1811 i Februari licentiat, samt försvarad 
strax derpå disputation för graden. Kirurgie magister 
10 April 1811 och den 25 i samma månad samn 
manad konstitutorial att b strida regementsläkare tjen 
sten vid Jemtlands reg:te, hvarrned han fortsatte till 
dess han d. 23 Januari 1812 utnämdes till provinsial- 
läkare i Jemtlands />//. Promoverades till med. dok 
tor 3 Juni 1813; blef samma, ar af Svenska Läkare- 
sällskap t kallad till ledamot, och hade sedan 1817. 
jemte prov läkaresysslan, äfven vården öfver kurhus- 
lasarettet i Östersund; Ii. Y. O. 28 Jan. 1842; afsked 
från prov. läkaretjensten med pension 11 Jan. 1848; 
entledigande från läsaret tsläkarebef. 1858; erhöll 1 
Juni 1863 af Medicinska fakulteten i Upsala Jubel-m» >t- 
doktors diplom, t på Hornsberg d. 24 Mars 1866. 
>Senior inom läkarekåren. Gift 1813 med Margareta 
Charlotta von Horn, f. 12 Maj 1779, t på Hornsbei 
3 Juli 1862, dotter af bruksegaren på Delje i Tuna 
sucken Carl iEgidius von Horn och Anna Margareta 
Edström. Barn. 

Petronella Charlotta, f. 7 April 1819, -j- osifl 
18 Sept. 1852 å Hornsberg. 

Johan Albert, f. 1821, | 1887. Byggmästare. 

Se tab. 4). 

Per Gotttirb, f. 1824. Landssekreterare. (Se 
bell 5). 

Tab. 4. 

Johan Albert Rissler, (son af Per, tab. 3). 

K. i^O Juli 1821 i Östersund. Intogs i Frösö skola 1 
Oktober 1829; elev hos byggmästaren P. C. Dahlberg 
på Mattorp: byggmästare. Egde och bebodde Horn- 
berg h Fröson, hvilken egendom försåld s 1885. t i 
Östersund 3 Febr. 1887. Gift med Margareta Elisabet 
Åkerlund, f. 1831, f 29 December 1882" å Hornsberg. 

Barn. 

Alda Charlotta, f. 1860, ogift, bor i Hudiksvall. 

Per Albin, f. 24 April 1862. Intogs i Öster- 
sunds läroverk 23 Ang. 1872, afg. 1881 fr. 6:te kl; i 
Sundsvalls läroverk 1881—1884 (7 kl.); volontär vid 
.lemtlands fältjägarekar 10 Sept. 187S; v. korpral 1 
oktober 1880; afsked 4 Maj 1S85; vistas i Amerika 
( hicago). 

Anna Maria, f. 1864. Gift 1888 med stations- 
skrifvaren Oskar Ljunggren. 

Barn 

Anna Lisa Ljunggren, f. ibSO 

John Got/Inb, f. 1868. Intogs i Östersunds 
läroverk 1878: afg. 1885 fr. 5 kl.; sjöman. 

Karl Henrik, f. 1870. Intogs i Östersunds 
läroverk 25 Aug. 1880; ritare vid Qvamström k Jo- 
hanssons mekaniska verkstad i Vaplan, Nälden. 

8 Tab. .7 Per Gottlieb Bissler, (son af Per, tab. 2j- 
F. 8 November 18^4 a Hornsberg. Intagen i [\ { 
skola 1 Oktober 1832; gymnasist i Hernösand höstter- 
minen 1840: inskrifven i Norrlands nation i Upsala3i 
Maj 1844; aflade fullständig studentexamen 5 Jm 
samma år; hofrättsexamen 2 December 1847 och bl I 
auskultant i Svea hofrätt 16 December samma är; 
o. notarie derstädes 27 Mars 1848; vic notarie d 
städes 28 Sept. 1840; började tjenstgöra som t. r. 
domhafvande i Jemtland 30 Juni 1850; v. häradsh 
ding 2S Maj 1852; länsnotarie 27 Juli 1854; t. f. land 
sekreterare 29 Sept. 1855 samt derefter längre och 
kortare tider; ord. landssekreterare 2 Sept. 1856; B. 
X. O. 18G7; ledamot af Jemtland* läns sparbanks di- 
rektion; styrelsesupploant i Riksbankens afdelnings 
kontor i Östersund sedan 1880. Gift l:o den 29 Jun: 
1858 med Maria Helena Delin, f 26 Februari 1838 i 
Gefle, t 13 Juli 1866 i Östersund; 2:o 31 Maj 1870 
med Julia Andreetta Elisabet Delin, f. 9 April 1850 i 
Gefle; döttrar af kyrkoherden i Sunne Anders Fredrik 
Delin och Maria Charlotta Ström. 

Barn. 

(i första giftet). 

Per Fredrik Gottlieb, f. 22 Mars 1859 i Öst 
sund. Intogs i Östersunds läroverk 15 Jan. 1869; ma- 
turitetsexamen 13 Juni 1878; volontär vid Jemtlands 
fältjägarekar 6 April 1876; elev vid krigsskolan 
Carlberg 14 Juli 1S7S; derifrån han afgiek i Febr. 
1879; landtmäterielev i Jemtland 28 Juli 1879; aflad 
landtmäteriexamen i Stockholm 6 Maj 1882; landtm 
t rim dhjelpare i Jemtlands län sedan 1882. 

Hilda Mana Charlotta, f. 29 Mars och t ; 
J uii 1860 i Östersund. 

Ellen Maria, f. 21 April 1861 i Östersu 
Gift 28 Juni 1888 med länsbokhållaren, t. f. lands- 
kamreraren Otto Vilhelm Landén, f. 1863 i Söder Barn. 

Aina Mana i. 1880. 

John Gottlieb*, f. 21 Januari 1868 i Ösi ind. 
[ntogs i Östersunds läroverk 29 Augusti 1873 och af- 
lade maturitotseyamen derstädes 25 Maj 1881, student 
i Upsala i Sept. samma år; med. filos, kandidat der- 
städes 27 Maj 1882; med. kandidat 30 Nov. 1885; in- 
-kniven vid Karolinska institutet i Stockholm 1886; 
( . o. amanuens vid histologi^ka institutionen derstä- 
,ies. Med. licentiat 31 Maj 1890: prosektor i anatomi 
vid Karolinska Medico-Kirurgiska institutet i Stock- 
holm 8 Sept. 1S90; t. f. e. o. professor 1801. 

Fanny Elisabet, f. 21 Ang. 1864. t 16 Aug. 
1875 i Östersund. 

Ernst l ? . f. 23 Maj och död R Juni 1866 i 
Östersund. 

ii andra giftet». 

J ta dar Gottlieb Emanuel, f. 6 Mars 1874 i 
Östersund; intogs i Östersunds läroverk 8 Sept. 1883; 

Gösta G itlicb, f. 24 April 187(5 i öst rsund. 
intogs i Östi rsunds läroverk ht. 1885. 

Annie Maria Elisabet, f. 20 Maj 1878 i Öster- 

Otto Gottlieb, f. och t 2 Dec. 1880. 
Ivan Edvard Gottlieb, f. 21 Okt. 1883 i öster- 
s md. 

Sven Gottlieb. f. 25 Maj 1891. 

Tab O 

Nils Feltström, son af Per Rissler, tab. 2) 
t. 3 Nov. 1787 i Sveg< Intog* i Prösö skola 1796: 
gymnasist i Hernösand 1802; student i Upsala ISOi: 
prestvigd i Upsala 10 Juni 1813 och huspredikant 
8 mt förordnad att biträda komminister i Lidingön; 
promoverad i (Jpsala 1815; tool. kandidat samma ar: 
ibliotekarit vid gymnasium i Hernösand 13 Septem- 
ber 1815: vice kollesa vid Härnösands lardomsskola 


s 7 

•san 10 

från vt. 1818; kollega vid apulogistskolan derstädei 
Februari 1820; kollega vid lärdomsskolan 2(5 Jun sa 
ma ar: past.-exam. 18^2: billika aftonsångspredikant 
Hernösand ftån September samma år; kyrkoherde i i \l 
19 December 1^27; tillträdde 1 Maj 1828; prost 183<j 
oppon. vid prestmtftet 1889; kontraktsprost 1S4G- i 
9 Maj 1857. Gift 24 Juni 1S24 i Sollefteå med Marta 
Brita Sundberg, f. 17 Maj 1800 i Sundsvall; j- i jf aj 
1883 i Lit, dotter af kyrkoherden i Sollefteå, kontrakts 
prost. teol. doktor Abraham Sundberg och Margai 
Juliana Valanger. 

Barn. 

Ma) ta l-.uj ros\)n\ f. (i Aug. 1825 i 11 
nösand. Gift 1845 med kyrkoherden i Vesterlöfs 
Upsala stift, prosten, teol. doktor Carl Julius Lénstri 
f. 1811. 

Abraluim Immanuel, f. 24 December 1827 i 
Sundsvall: intogs i Frösö skola 1 Oktober 1840; gym- 
nasist i Hernösand 1845; student i Upsala 3 Be< 
r 1847. Död 25 December 1853 i Lit. 

Nils Ti odör. f. 1830. Prost i Hammerdal. 
tal). 7 k 

Märta Kristina, f. 23 Febr. 1835 i Lit. f 27 
Jan. 1862. Gift 2 April 1860 med lektorn i Öst 
sund Johan Erik Dalen, i hans första -ifte. f. 1825. Tab. 4 • Nils Teodor Peltström, ison af Nils, tab. 

6j f. 10 Juni 1830 i Lit. Intogs i Frösö skola 2 Oktober 
lb40: gymnasist i Hernösand 1846; student i Upsa 
31 Maj 1848; dimiss. exarn, 1854; filos. kand. 185(3: 
filos, doktor 5 Juni 1857: prestex. d. 8 och prestvigd i 
Stockholm d. 10 Juni 1857; blef genast der på vakan- 
predikant i Lit; komminister i Grundsunda i Novem- 
ber 1859; stadspredikant i Östersund 2 November 
1S64; past.-exam. 25 Oktober 1869; folkskoleinspektöi 
1870 -i87ii: kyrkoherde i Hammerdal 3 Juni 18 
11 

vice kontraktsprost 10 Juni 1874. ord. kontrakts 
19 Augusti s. a. U N. O. 1883. K0 ™a^pr 

Gift första gången 7 Augusti 1860 med Hilda 
Lovisa Sandberg, f. 8 Augusti 1834 i Karlstad. 1- 
ISOV. löul. ' 

Andra gången 26 Sept. 1862 med förra hustrun, 
syster Ida Mana Sundberg, f. 10 Sept. 1838 i Karl 

ft Q r i 1 Au 8- } 8G *i döttrar af bankbokhållai 
Olof Sundberg och hans hustru, född Wallmo 

Tredje gången 2 Nov. 1869 med Magda Karo- 
lina ^nberg, f. 2 April 1839 i Säter, f 11 Novem- 
ber 1890 i Hammerdal; dotter af brukspatronen Johan 
Kronberg i Säter och Ulrika Karolina Levin. 

Barn 

(i första giftet). 

Hildur Märta Maria. f. 1 Nov. 1861 i Grund - 
sunda, f 4 Dec. 1871. 

(i andra giftet). 

OloJ 7 codor Immanuel, f. 18 Juli 1863 i Grund- 
sunda, t 8 Nov. s. å. 

Ernst Teofil, fi 18 Mars 1865 i Östersund. 
Student i Upsala 1884; med. fil. kand. 10 Apr. 18S 
med. kandidat 30 Nov. 1889. 

Ester Ida Gabriella, f. 15 Okt. 1866 i Öst 
sund. f 15 Okt. 1871. 

A nid 7vacl Teodor, f. 6 Maj 1S6S i Öster- 
sund, f 24 Sept. s. å. 

(i tredje giftet). 

Emma Magdalena Karolina, f. 16 Okt. Iö70 
i Östersund. Aflade organistexamen vid Musik Aka- 
demien i Stockholm 30 Maj 1890. •••C-=A=r->"« 
c- * bW^é^W^W^W^W^ t ^>^ i^MB^^i^MBBMMBBB PERMAN 


Härstammar från Perno by i Finland, der äldst. 

/flnrf. }^ t r i* SOm var bonde och l ^ i början 
f 1600-talet. hade sönerna 

M/ ^ krögare och husegare i Stock- 
h lm. Gift med Gertrud Pedersdotter Yring. t barnlös. 

Henrik Perman, körsnär och hus* gare i Stock- 
holm, f 1681. Gift 2 gånger; 2:dra gången med Eli- 
sabet Berendts, dotter af nålmakaren Hans Berendts 
i Storkholm. 

Barn (i l:sta giftet): 
Brita Perman, f. 1672. 
Helena Perman, f. 1673. 
Henrik Perman, i. 167". 

Tomas Perman, f. lö2o. rådman. (Se tab. 1). Tab. 1 

Tomas Perman, (se ofvan) f. 1 639. Handland* 
i Stockholm; radman derstädes 1692; husegare. Gi 
1668 med Margareta Hallberg, f 1695. dotter af hand- 
landen i Stockholm Xiis Jonsson Hällbers och Brita 
Mikaelsdotter. 

Barn. 

Nils Pennan, notarie. (Se tab. 2). 

Tomas Perman, kammarskrifvare. lefde 169b. 

A/ar/en Per/nan. konstapel vid amiralitetet; 
var 1695 arkiimästare. f ogift 1696 eller 1697 i 
Spanien. 

Helena Perman, f. 1675. Gift l:o 1696 eller 
1697 med kaptenen Jakob Feif; 2:o med öfverstelöjt 6 3:o nanten och kommendanten Göran Eisenmenger- 
med rådmannen i Halmstad Petter Corall. 

Hans Perman, f. 1678 7 t 1740. Hofrättsräd • 
ullad 1719 Olivecrona. (Se Svenska adelns ättartaf- 
lor, del. III sid. 85 o. f.) 

Abraham Pr man, f. 1681 (tvilling), lefde 1698 

Isak Perman, f. 1681 (tvilling), landshöfding" 
adlad Olivecrona. (Se Svenska adelns ättartaflor del' 
III sid. 85.) ' ' 

Jakob Ptrmau, f. 1684, lefde 1698. 

Samuel Per man, f. 168 
mterare. (Se tal). 3). n 
i 1743. Landssek- Tab. 2. 
Nils Perman, (son af Tomas, se tab. 1). No- rie i Bergskollegium i Stockholm. 


1712. Gift med Eva Leyell, f 1705, dotter af brukspatronen Adam 
Leyell och Helena Randou samt enka efter bankokom- 
missarien i Stockholm Lars Nyman. 

Barn. 

Era Elisabet Perman, f. 169 , t 1763. Gift 
1747 med guldsmeden i Stockholm Henrik "Wittkopff, 
f. 1712 i hans l:a gifte. 

Tab. 3. 

Samuel Ferman, (son af Tomas, se tab. 1), 
f. 1687. Häradshöfding i Torneå 1718; landssekrete- 
rare i Elfsborgs län 1720. f 1743. Gift 172 m d 
Kristina Charlotta Snoilsky, f d. 24 Dcc. 1733, dotter 
af öfverjägmästaren, major Carl Emanuel Snoilsky och 
Augusta Hård af Segerstad samt enka 1719 efter kap- 
tenen Carl Magnus Silfversvärd. 

Barn. 

OloJ Per man, f. 1730 i Yenersborg. Efter an- 
lagda studier och slutade kirurgiska läroår i Veners- 
borg, reste han 1751 till Stockholm, hvarest han under Kongl. lifkirurgen, assessor Carl Fredrik Ril s hand- 
dning vidare förkofrade sig i vetenskapen och slut- 
igen aflade kirurgiska förhören. Blef sedermera stads- 
Kirurg i Venersborg och tillika läkare vid Billingfors 
i. fl. bruk i Dalsland. Ar 1759 utgick han i ställ 
r regementsföltskären Hjelming. som blifvit fången 
Ii hemfurlofvad, till Pommern, der han förrättade 
Hjelmings tjenst vid Vestgöta-Dals regemente den 
rstäende delen af krig t och undertiden erhöll 17o2 
ted. doktors diplom i Greifswald. Efter komsten 
si nma år återtog han stadskirurgsysslan i Venersl 
h var några år derjemte brunnsintendent vid Öl' 
ks helsokälla i Dalsland, ända till 1772, då han 
reste som öfverkirurg till Ostindien, hvarifrån han 

ikom 1773, men reste åter ut 1774 och dog 177 
innan framkomsten till Kina. Ogift. 

Magnus Perman, f. 172 , t 1770. Borgm 
e i . (S tab. 4). 

Tab. 4. 

Magnus Ferman, (son af Samuel, se . 3), 
. 172 . Borgmästare i V -bor:: 1769. t 1770. 
Gift med Anna Katarina Svinhufvud, f. 1736, f d. JO 
Okt. 1783, dotter af löjtnanten Carl Svinhufvud o< b 
Elisabet Maria Ehren< r n samt omgift med rådman- 
nen i Venersborg Erik Adolf Fahlgr n. 

Barn. 

Samuel Perman, f. 1760 f 1S39, apotekare i 
stersund. (Se tab. 5,) 

Tab. J. 

Samuel Ferman, (son af Magnus, se ta 

4), f. d. 6 April 1760 i Venersborg. Enär han uppnått 
kunskaper, som tillhöra en rättskaffens apotekare. 
Köpte han den 16 Ang. 1787 apoteket på Frösön f 
18.000 daler kmt och undergick d. 7 Sept, 1/87 apo- 8 

tekareexamen. V 1788 d. 7 Jan. erhöll han Kongl 
Collegii niedici öppna bref som apotekare i Östersund 
dit apoteket frän Frösön då flyttades, och hvarest 
han. enligt Konungens Befallningshafvand* s resolut 
(1 ii 30 April samma år, had i Uttighet att tillika idk 
annan loflig handel. Ar 1798 d. 20 Febr. fick haii 
Kongl. Maj:ts förnyade privilegi ni på Östersunds a] 
1 k. hvarest han. så väl förut, som sedermera, ut i 
tvenne söner, uppammal åtskilliga för skicklighet känd 

otekare. Fersåld apoti ket i Aug. 1820, men i i 
fv med handelsrörelsen. Stad n Östersunds ord 
ningsman 1793 182S. Rådman, t d. 19 Sept. 1839 
i östers md. 

"Apotekaren Pernian skötte ordentligt sin a; 
teksrör Is . G< nom sin outtröttliga verksamhet befrän 
jade han i hög grad stadens uppkomst samt egd 

n tillfredsställelsen, att få se den trakt, på hvilk 
Östersund i 1 f anlagd och den han så godt som först 
bebygde. ifrån till större delen skogs växt och träsk- 
. ktig, förvandlad till odlade falt, och sjelfva stad i 
efter hand taga ds nde af en väl bebygd småstad." 

(Apotekarehiatoria af Sackléo och Bruzelius.) 

Gift l:o d. 2S Der. 1788 med Margareta Vas 
f. 1763, t d. 25 Okt. 1815, dotter af tullinspektören i 
Hudiksvall Jakob Vasell och Elisabet Hofverberg. 
d. 9 Febr. 1817 med Katarina Ulrika Granström, f. d. 
1 Febr. 1789, f d- 5 Nov. 1852, dotter af postinspek 
tören i Östersund Carl Erik Granström, f. 1759, i 
1828 och Fredrika Regina Vesterman, f. 1770 1 1844. 
Enkefru Perman erhöll den 2< November 1844 bureka] a läderhand 1 i Östersund. Barn (i l:a giftet): 

Ma is Perman, f. 1789. f 1838. Handian 
(Se tab. 6). 

Samuel Perman, f. d. 28 Mars 1791 i Öster- 
sund; intogs i Frösö skola 1800, afg. 1803 fr. 3 klass; 
elev hos fadern a apoteket i Östersund till 1810 samt 
vistades derstädes äfven såsom farm. studiosus till 9 

ss han 1813 förordnades till förtapotekare så 
under fälttåget i Tyskland som k sedermera i Nor 
inkommen denfrån, inköpte han den 10 Maj 1815 
teket j Kristinehamn och und rgi k samm 
apotekareexamen i Stockholm. Afvttrade d. l Te 
1S20 apoteket och flyttade på en inköpt dom nära 
Kristi» hamn. Blef omkring 1840 handlande, med in- 

h utländskt växter samt fri . Död i Kristineha 
d. 21 Sept. 1849. Gift d. 20 April 1813 med Vnna 
Kristina Lindberg, f. 1776. t. Äktenskapet barnlö 
/ Penna /. f. d. 30 Sept. 1792 i Ös 

sund. f d. 24 Juni 1795. 

Jak J> rmcm, f. 1794. f 1850. A 
(Se tak. 10.) 

Nils Erik Perman, f. d. 14 Nov. 1795 i öster- 
suird; intogs i Fr- ! a 1804, afg. 1812 fr. 3 klass; 
\ å fodrens apotek 1812. f d. 25 Juli 1810. 

Anna Katarina Pennan, f. d. 23 Dec. 1796, 
t 1866. Gift d. 26 Dec. 1820 med J nas Vedin, f. d. 
31 D . 1790. Erhöll d. 7 sept. 1820 burskap som 
handl. i Östersund. Stadskassör 24 Maj 1821. 1 1849. 

Margareta Elisabet Perman, f. d. 18 Juli 1799, 
t d. 31 Dec. 1835. Gift 1821 med komministern i 
As Erik Sparrman, f. 1797, f 1880. (Sedel. I sid. 231). 

Maria Sofia Pennan, f. den 30 Alars 1S03 i 
Östersund, t ogift d. 6 Dec. 1836. 

(I andra giftet): 

Karolina Fredrika Pennan, f. d. 24 Jan. ISIS 
i Östersund. Ogift. Bor i Östersund. 

Ulrika Charlotta Pennan, f. d. 2 April 1819. 
Gift d. 6 Aug. 1848 med bagaren Carl August Lind 
n, f. 1817, f 1873. 

Carl Augnst Pernian, f. d. 3 Jan. 1821. f d. 
23 mars 1831. 

Nils Erik Pirman. f. 1823, f 1887. Mekani- 

k r. (Se tab. 11). 

Gustaf Adolf Pernian, f. 1S24. t 1883. Garf- 

vare. (Se tab. 12). 10 

Emilia Lovisa Perman, f. d. G Mars 1826 
Östersund, f ogift 1887. 

Fredrik Wilhelm Po-man, f. d. 6 Juli {$27 

Östersund. Garfvaregesäll. t 1865 i Norge. 

Erika Kristina Perman, f. d. 6 Juli 1829 
(1. 3 Mars 1830. 

<9//^ Fredrik Per man, f. d. 1 Febr. 1831 
Östersund, t derstädes d. 9 Juni 1S:»7. 

Tab 0. 

Magnus Perman, (son af Samuel, se tab. 5) 
f. d. 10 Ang. 1789. Intogs i Frösö skola 1799; a fg! 
lbOo fr. 3 kl.: bandiande och stadskassör i Östersund 
t d. G Aug. 1S38. Gift d. 24 Febr. 1S14 med Eva 
Kristina Fellborg, f. d. 1 Juli 1792, t 1884. Dotter af 
hamnfogden Erik Fellborg i Stockholm och Johanna 
Limnell. 

Barn. 

Nestor Samuel Pennan, f. 1815, t 1S83. Hand- 
land' . (Se tab. 7). 

inialia Maria Eleonora Pennan, f. d. 23 Okt. 
1816 i Östersund. Bor derstädes. Ogift. 

Viktor Emanutl Magnus Per man, f. 1818, t 
1887. Snickare. (Se tab. 8). 

Erik Emil Constantiu Pennan, f. 1819. Hand- 
lande. (Se tab. 9). 

^ lugn sta Vilhelmina Pennan^ f. d. 6 Mars, t 
d. 14 Nov. 1821 i Östersund. 

Tab. 7. 

Nestor Samuel Perman, (son af Magnus, se 
tab. (5), f. d. 18 Febr. 1815 i Östersund. Handlande 
i Sundsvall 1844; egare af kritbruk och bresiljcfabrik 
derstädes. t 1883. " Gift d. 30 Mars 1852 med Ulrika 
Fredrika Burman, f. d. 24 Okt. 1828, t d. 15 Maj 1882. 
Dotter af kyrkoherden i Ragunda Olof Elias Burman 
och Anna Helena Furtenback. 11 Barn. Fredrik Magnus Perman, f. 1853. sjöman 
Lva Helena Perman, f. 1854. 

Amalia Ulrika Perman, f. ,]. .3 Januari 18">7 
Kassakontrollant i Sundsvalls Handelsbank 1876- el. 
vid teknisk skola. 

Tab. 8. 

Viktor Emanuel Magnus Perman, (son af 
Magnus, se tal.. 6), f. d. 25 Febr. 1818 i Östersund 
Snickaremästare i Stockholm. Död 1887. Gift 1840 
med Anna Elisabet Colling, f. 1817. Dotter af bergs- 
mannen Johan Colling i Lind s ig och Anna Mndbfrs. 

Barn. 

Amalia Mana Elisabet Perman, f. 1846. Gift 
18G7 med skeppsredaren i Sundsvall, R. V. 0., Anders 
Peter Sundqvist, f. d. 5 Jan. 1S35 i Bodum, Ånger- 
manland. 

Jenny Eugenia Perman, f. d. 1 Febr. 1849 i 
Stockholm. Gift d. 11 April 1871 med lektorn i Ö^ter- 
sund, bankdirektören och riksdagsmannen filos, doktor 
bven Johan Kardell, f. d. 30 Jan. 1842 i Avesta. 

Eva Augusta Perman, f. d. 21 Okt. 1850 i 
Stockholm. Gift d. 4 Dec, 1871 med lektorn i Öster- 
sund m. m. filos, doktorn Peter Olsson, f. d. 11 De . 
1S38 i Hörja, Skåne. 

Nestor Emanuel Co u stan t in Pennan, f. d. 5 
Maj 1852 i Stockholm; intogs i Östersunds läroverk 
d. 30 Aug. 1861, afg. fr. 6 kl. d. 14 Aug. 1S69; g 
nomgick derpå Schartaus handelsinstitut i Stockholm; 
kontorist i nämda stad. t d. 22 nov. 18S9 i Stockolm. 

Viktor Per m vi. f. 1854. Handl. i Sundsvall. 

Anna Ulrika Pennan, f. 1857. Gift 1878 med 
handelsagenten i Stockholm Johan Arnold Österlund. 
född 1851. 

Fanny Lovisa Perman, f. 1858, t 1859; 

Fanny Lovisa Pennan, f. 1S60, t 8. a. 


wmm 12 Ta b. i K Ii i 

v 

1 

I Erik Emil Constantin Pennan, (sou af 
Magnus, se tab. G), f. d. 10 Nov. 1819 i Östersund. 
Handlande i Östersund 1844, (burskapsresol. 27 Nov! 
1844), egar af Annedals sågverk i Fors socken, ti 
varuhandlare i Östersund sedan 1869. Gift l:o d. 4 
Juli 1S54, med Märta Maria Burman, f. den 18 Nov 
1833. t d- 8 Okt, 1860. dotter af kyrkoherden i 1 
gunda Olof Elias Burman och Anna Helena Furtenba k 
2:o 1865 med Hedvig Juliana Göhle, f. 1839, dött i 
af postmästaren i Sundsvall, majoren Gustaf Ad 
Göhle och Carolina Tal k. Barn (i l:a giftet): 

Anna Kristina Perman, f. den 12 Maj 1855- 
Lärarinna vid elem ntarskolan för flickor i Östersund. 

Emil Samtid P rmav t f. den 6 Juni 1856 i 
Östersund. Intogs i läroverk flerstädes den 28 Ai 
1867; aflad maturitetsexamen d. 23 Maj 1876; st 
dent i Upsala 1876; med. fil. kand. 1877; med. kand. 
d. 28 Febr. 1882: studerade vid Karolinska med.-kir. 
institutet i Stockholm 1882; med. lic. flerstädes d. 2G 
Febr. 1887: med. doktor d. 31 maj 1889; stipendiat i 
fältläkarekaren d. 30 Mars 1882; pensionär derst. 1885: 
praktiserande läkare i Stockholm; docent vid Karo- 
linska institutet 1891. 

Olof Axel Pt rman, f. d. 16 Mars 1858 i Öst i 
sund. Intogs i Läroverket flerstädes d. 28 Aug. 1867: 
maturitetsexamen d. 13 Juni 1877; student i Upsala 
ht 1877; fil. kand. d. 13 Sept. 1882; genomgick profi 
vid Stockholms norra latinläroverk 1883- 1884; v. ad- 
junkt vid Örebro läroverk vt 1885; extra lärare i 
Göteborg. 

Carl Fredrik Pennan, f. 1860. t S. ä. 

(I 2:a giftet): 

Helfrid Amalia Carolina Per man, född 18ö7. 

död 1882. 

Gustava Dorotea Perman, f. 1869. Organist. 13 

Erik Magnu* Perman, t 1873. In ; i Öster- 
sunds läroverk 1882. 

J<n>n Maria Perman, f. 1882, \ 

Tab. 10. 

Jakob Pennan, (son af Samuel, s ak 5) f 
Lo JP^ 17 ?*] Östersund. Intogs i Frösö skola 

1802; ,^. frän 4 kl. 1810 och blef elev hos fadern a 
a] t ket i Östersund; aflade form. stud. examen der- 
städ s den 1 April 1815; tjenstgjorde till den 1 Ok 
1817 a Östersunds ap i k samt derefter till Mars 
1S20 ä apoteket Korpen i Stockholm: aflade apoteka- 
reexamen .1. 19 Okt. 1819; kondition rade derefter 
a] ofe ken i Ystad och Borgholm; erhöll den 23 Dec. 
1823 sundhetskollegii tillstånd att i Ljungby inri 
bt apotek och erhöll privilegium 25 Aug. 1824; 

såld apotek t d. 1 Dec. 1838 och s dermera und< 
några ar handlande och postmästare i Ljungbv. f d. 
1 Mars 1850 i Ljungby. Gift d. 3 April 1824 'i Trell 
borg med Maria Kristina Svensson, f. 1798, r d. i 
Nov. 1867 i Ljungby. 

Barn. 

Sofia Albertina Maria Perman, f. d. 22 Juni 
1822 i Trelleborg, f ogift d. 18 Maj 1870 i Nött k, 
Smaland. 

Matilda Charlotta Per man, f. d. 27 Nov. 1S25 
i Ljungby. Gift d. 23 September 1847 i Ljungby med 
rste landtmätaren i Kristianstads län Alfred Emil 
Modée, f. 1822, f 1882. 

Samuel Johan Pennan, f. d. IS Sept. 1835 i 
Ljungby. Elev å apoteket i Upsala, d refter sjöman; 
ieke afhörd sedan 1806. 

Oskar Fr it lin/ Perman, f. d. 24 Juni 1837 i 
Ljungby. Anstäld i "handel i Östersund 1851; blef 
lerefter sjöman och har ej afhörts s dan 1867. 


RUNEBERG. 


> I 

é' 

I 

I ^"O-neToezg*. Slägten härstammar från Runnphv i t, m , 

2fc&. 1. 

Dutak raube böneprest å Ulriksdal 17°15 

dikant och skolmästare vid Drottningh lm 171 t 

i ■■ i. ■ ,'•„' 28 0kfc ' 1773 såsom stiftets senior 
höll intill sm senaste ålderdom en ovanlig krona 

SsS ne ff?S- ,^ 'V , 17 ! 8 med AnnaES 
u&tnn, 1 1731, dotter af Carles Maistrin och Anna 

t £ ' g -1 af , f !" a,ls 3'^a hug n ttfanhljer. som 
efter nantesiska ■ edikteto upphäfvande utvandrat till 
„. , lg \ 2: ° . 1733 , raed Dorotea bona Fritz, ul 
11 ii dgta stjufmoder, såsom det antydes i Krygers 
tomnelsetal öfver stjuftonen Efraim Otto Runeberg. 

Barn (alla i l:a giftet): 

Pmcf Karl Maistrm Rimeberg, f. 1718. | 180J. 
11 ost. (&e tab. 2). 

Edvard Fredrik Rim rp, f. 1721. f 180° 
sekreterare. (Se tab. 5). 

i^faiM OZ/o Runeberg, f. d. 28 Juli 1722 
ttmngholm. Student 1733: volontär vid Fortifl I 

I 20 

kationen 174(5; underkonduktör 1748; kallades afgref 
Augustin Ehrensvärd att leda arbetena a Sveabi 
och" blef konduktör \id Fortifikationen 1750; uti 
des på Ehrensvärds förord d. 81 Oktober 1750 till 
direktor för g< ografiska mätnin ^kommissionen i Fin- 
land, hvilken af honom helt och hållet, ombildad 
ledamot af vetenskapsakademi n 1758 och af tal 
kommissionen 1761. t i Vasa d. 19 Jan. 1770. -All- 
mänt saknad både såsom nitisk embetsman och ini 
hafvare af flere gagnande insigter". Gift 1758 m 
Hedvig Fag , f 1772, dött r af öfverdin k örenJak 
Fa^got och Elisabet Ehrenström. 21 i &ö Ludvig Anton Rum ! rg, f. 1725, t IS' 
Land tar . (Se inb. 10). 

Inna Mana Rumberg, \ gil den 17 Se 
tember 1758. 

Hedvig Charlotta- Runeberg, gitt med vi 
pastorn P< tei R sencivist. 

Emerentia Runeberg, t d. 6 Sept. 1729, -j- 
9 Jan. 17(30. Gift 1755 med löjtnanten Fredrik Wil- 
h lm Egorstjerna, f. 1725, t 1756. 2:o den 11 Juni 
1763 med löjtnanten Henrik Herman Wrangel a S\ 
borg, i hans l:a gifte, f. 1780, t 1788. 

Tre barn s döda i späd ald r. Tab. o Karl Blaistrin Runeberg, (s< n af Lars, 

tab. 1), f. d. 11 bept. 171S a Drottningholm, Stud 
1733; prestvigd d. 16 D . 1/44; past.- xamen 1761; 
kyrkoherde i Arno d. 10 April 1764; i n ionator \ 
pfestmötct 1780; kyrkoherde i Håtuna den 24 D 
1788; prost den 26 Aug.1789. t den 18 April 1 I 
Gift 1760 med Katarina Brita Philp, f. den 22 M 
1729 i Åland. Upland, t d. 24 Mars 1798. Dotter 
löjtnanten i armén Anders Philp och Johanna Julia 
Stjernhjelm. Bar n. Karl Johan Runeberg, f. 1765, \ 1814 E 
sistrator. (Se tab. 3). ' [ 

' . . L " n R Heber Z> f - "68, t 1810. Notarie. 
b cao. 4j. Tab. 3. 

Karl Johan Runeberg, s f Karl Maistrin, 

tab. 2), f d. 20 Okt. 1765 i Arn . Student 1788- 

kultant i Svea hofrätt 1785; vice notari derst! 

1790; t. f. borgmästare i Enköping 1790. i Sigtuna 

1794; rättegängsskrifvar vid Jägerhornska 

Sv aborg 1800; auditör 1802 och derjemte t. f. 
auditör vid Enkedrottningens lii i | , , ad s 

1808; kanslist i Finska i g ringskons lj n d. 15 N 
1 09; registrator därstädes d. 29 Sept. 1812. fd 12 
M v. 1S14 i Abo. Gift 1S09 med Fredrika Gustawa 
Iholm, f. 1785. t 1829. Dött ■ fs sbygj 
n A Sveaborg Anders Tidholm. Barn. 

Karolin Fredrika Runeb rg, f. den 27 Maj 
1812, t 1$S5. Gift 1847 med länsbokhållaren i Ta- 
\ stehus Gustaf Vd -lf Aspelin, f. 1800. f 1861. 

Sel) i Gm \ R f. 1815, f ] ^ 

Gift 1S41 med lektorn vid Kuopio gymnasium, Karl 
Adolf Bygden, f. 1810. f 1854. Tab. 4 

Lars Runeberg, (son af Karl Maistrin, se tab. 
2), f. d. 7 Maj 17bS i Arno. Student 1783; auskultant 
i S\ a hofrätt 1785; kanslist 178/; e. o. notarie 1790 ; 

t cl. 30 Mars IS 10 i Sala. Gift 1803 med Johanna 
Maria Treuddéer, f. 1779. 00 Barn. 

Katarina Lovisa Runeberg, f. d. 14 Okt. ISO 
i Håtuna. 

Johanna Charlotta Runeberg, f. d. 6 Januari 
1802 i Håtuna. 

Karolina Kristina Runeberg, f. 1804 i Sala 
Hedvig Mana Runeberg. frdd den 25 Juni 
1810 i Si 


Tab. 6\ 

Lorentz Runeberg, (son af Edvard Fredrik 
s tab. 5), f. d. 17 Sept. 1763. kuttern 1781- magi- 
s atsnotane i Stockholm; violoncellist ochledamotaf 
musikaliska akademien 1788. f d. 5 Oktc r 1809 i 
S ockholm. Gift med Kristina Sofia Vestman, f 1796. 
tter af kronofogden i Roslagen ( a >riel Benjamin 
Vestman och Katarina Sandell. Tab. 5. 

Edvard Fredrik Runeberg, (son af Lars. se 
tab. 1), f. d. 17 April 1721 å Drottningholm; student 
1733; inspektor ofver mått, mål och vigt i Stockholm 
1747; justerare derstädes 1750; sekreterare hos Stock- 
holms borgerskaps femtio äldste 1765; borgareståndets 
sekreterare vid riksdagen 1786; ledamot af vetenskaps- 
akademien 1757. t d. 27 Maj 1802 a Vallby i Up- 
land. Gift 1754 med Katarina Faggot, f d. 12 Dec. 
1731, f d. IS Maj 1802 å Vallby; dotter af överdi- 
rektören Jakob Faggot och Elisabet Ehrenström. 

Barn. 

Fredrik Runeberg-, f. d. 13 Jan. 1755, f d" 
19 Dec. 1757. 

Elisabet Runeberg; f. d. 4 Dec. 1759, t cl. 2 
Febr. 1825, Gift med lärftskrambandlaren Ambrosius 
Cedermark, i hans andra gifte. 

Lorentz Runeberg, f. 1763, f 1809. Magistrats- 
notarie. (Se tab. 6). 

Hedvig Sofia Runeberg; f. d. 6 Nov. 1769 i 
Stockholm, f d. 15 Xov. 1829; gift 1787 med profes- 
sorn i Upsala Daniel Boethius, f. 1751, f 1810. 

Jakob Edvard Runeberg, f. d. 7 Jan. 1772, t 
d. 12 Aner. s. a Barn. 

Edvard Gabriel Rum b rg t f. 1792, f 1862. 
Lagman. (Se tab. 7). 

Lar Jakob Runeberg, f. den 23 Xov. 1793 i 
S ockholm. Student 1806; e. o. kanslist i Krigsexpe- 
ditionen 1811; underlöjtnant vid Fältmätningskåren 
1812; underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1813; 
anrik vid Helsinge regemente 1816; löjtnant 1816; 
kapten d. 3 Juni 1824; major i armén d. 30 Juni 1832; 
utredningsintendent vid Stockholms förråd; R. S. 0. 
736 t ogift d. 5 Mars 1842 i Stockholm. 

Geor& Runeberg, f. 17%. f s. m månader 
gammal. Tab. 7. Edvard Gabriel Runeberg, (son af Lorentz, 
* tab. 6), f. d. S Xov. 1792 i Stockholm. Student 
1806; filosofie doktor 1812; juris doktor ISIS; notarie 
vid Stockholms radstufvuratt d. 6 Ang. 1819; förste 
notarie i Justitiekollegium d. 3 Dec. 1824; sekreterare 
hos Stockholms borgerskaps femtio äldste d. 19 Jan. 
1827; magistratssekreterare d. 30 April 1831; lagmans 
titel 1885; borgareståndets sekreterare vid flere riks 
dagar; R. X. O. 1841; K. V. O. d. IS Dec. 1854. t 
d. 11 Febr. 1862 i Stockholm. Gift 1820 med Bir- 
gitta Johanna Dahlström, f. d. 19 Juni 1778. t cl. 12 
april 1859. Dotter af kyrkoherden i Adelsön Erik 24 Dahlström och Kristina Julin samt enka efter l<5 

nanten Gustaf Christi min. J ■ 


1855. Barn. 

Ed rrd Fred-h Runeberg* \. 1822 
Häradshöfding. ( s tab. S). 

Lorentz Gabriel Runeberg. X. d. l Dec. 18 Q 4 
i Stockholm. Fanjunkare vid Elfsborgs regemen! 
1847; underlöjtnant derst. d. 10 Sept. 1847; löjtnai 
(1. Ib Sept. 1850; adjutant vid öfverkammarexpediti 
nen för S kholms nison 1851; kapten i armén 
6 Sept. 1859; kapten vid reg ment d. 4 Okt. 1864 
t d. 29 April 1873 ogift. 

Tab 8. 

Edvard Fredrik Runeberg, (son af Edvard 
Gabriel, se tab. 7), f. d. 30 April 1822 i Stockholi . 
Student i Upsalal840; hofrättsexamen d. 30 Maj 184; 
auskultant i Svea hofrätt d. 2 Juli s. a.: e. o. n tari* 
derst. d. 29 Sept. s. a.: v. häradshöfding d. 20 D c. 
1850: v. auditör vid lifbeväringsregementet 1840; 
kanslist i U.- och Vattenbyggnadsstyrelsen 1851; 
kopist i Justiti- stats xpeditionen den 27 April 1853. 
t d. 2 Febr. 1855. Gift 1852 ined Kristina Sofia 
von Nackneij, f. 1822. Dotter af majoren Kristian Nik- 
las von Nackreij o h Sofia Teodora Boöthius. 

* 

Barn. 

Kristian Edvard Jakob Runeberg, född 1858. 
Stadsingeniör. (Se tab. 9). 

Hedvig fo/ia>/na Sofia Runeberg, f. d. 8 Sept. 
1855 i Stockholm. 

Tab. 9. 

Kristian Edvard Jakob Runeberg, (son a 
Edvard Fredrik, se tab. 8). f. d. ä6 Juni 1853 i Stock- 
holm. Studerad- vid Nva elementarskolan i Stock 20 

bolm 1868- 1872; maturitetsexamen derstädes 1872- 
v vid teknolog. institutet 1873- examen irtr.L' 
v d Vstads hamnarbete ocb vid CSeÄin£ 
, Smaland sommaren 1874; elev vid Berila"<X 
jeravfigsbyggnad sommaren 1875; elev vid statens 
J( rnvägsbyggnader Torpsbammar-Rikserttns. n 1876- 

sund. Gift 1884 med Elisabet Fredrika Johanna Ene 
rål bi 1884 g ' [,GlSb0 1881 ; erh öUafsked 

Barn. 

Evert Kun 1 Tg% f. 1885 i Östersund. 

Tab. 10 

Ludvig Anton Runeberg, (son af Lars, i 
b. 1), f. d. 17 Okt. 1725 & Drottningholm: kommis- 
sionsland tmätare i Uleå) b län 1757: transport till 
Sverige 1770 och åter till Finland 1775. f d s>9 
April 1703 i Vesilaks. Gift d. 3 Mars 17<53 med Ul- 
rika Tengström, f. 1/33. t d. 17 Juli 1808. Dotter af 
kaptenen i Solf (Finland) Georg Tengström och Anna 
C derberg. 

Barn. 

Lars Göran Runeberg, f. d. 23 Juni 1764 * 
Kalajoki. t d 12 Juli 1771 i Muhos. 

fohan Fredrik Runeberg, f. d 4 Febr. 1760 i 
Kalajoki. f <*• 16 Okt. 1769 i Muhos. 

Anton Ludvig Runeberg, f. d. 29 Jan. 1769 i 
Muhos. E. o. kammarskrivare i sjötullkontoret i 
Stockholm 1787; kontrollör vid tullkammaren i Kaskö 
1791 och i Helsingfors 1806: tullförvaltare i Uleåborg 
d. 8 Dec. ISOS. t d. 2 April 1SU. Gift l:o med 
Katarina Magdalena Tengström, f. 1765. t 1809. Dot- 
ter af sockenadjunkten i Gamla Karleby Johan Teng- 
ström och Maria Chvdenius. 2:o 1809 med Hedvig 
^^^^H ■ 
I 26 

(barlotta Ehrenstolpe, f. 1782, t 1848. Dotter 
landshöfdingen i Uleåborg Karl Henrik Ehrenstolpe 
och Anna Elisabet von Kotben. 

Lars U!nk Rim* berg, X. 1772, f 1828. sjö- 
kapten. (Se tal», il). 

Tab. 11. 

Lars Ulrik Runeberg, (gon af Ludvig Ant 
se tab. 10), f. den 17 Jan. 1772 a Ålunda pr , 
Student i VI o 1791; blef sjöman 179G och sjökapl 
1800. t d. 11 Det. 1S2S i Jakobstad. Gift 1803 i 
Anna Maria Malm, f. d. 7 Febr. 1782, t d. 15 Juni 
1834. Dotter af radmannen i Jakobstad Johann s 
Malm och Anna Maria Sten. 

Barn. 

fohan Ludvig Runeberg, född 180-1, t 1877. 
Professor. (S tab. 12). 

I Inka Karolina Rimeberg, f. d. 10 Jan. 180 
i Jakobstad. Skollärarinna i Helsingfors. 

Viktor Runeberg, f. 1S09, t 1849. Sjökapten. 
(Se tab. 17). 

Emilie Runeberg, f. d. 6 Jan. 1811 i Jakob- 
stad. Gift 1855 med kyrkoherden i Malaks, teol., m . 
och fil. doktorn Jakob Vegelius, f. 1779, t 1S61. 

Nestor Runeberg, f. d. 7 Jan. 1813 i Jakob- 
stad. Sjökapten, t tlen 1 Jan. 1839 i Re val. Gift 
1837 med Karolina Josefina Gautelle, f. 1810 i Sto t 
holm. Bor i Gamla Karlebv. 

Marin Matilda Runeberg, f. d. 23 Aug. 181 
i Jakobstad. Skollärarinna i Helsingfors, f den 12 
Okt. 1879. 

Tab. 12 

Johan Ludvig Runeberg, (son af Lars Ulrik, 

se tab. 11), f. d. 5 Febr. 1804 i Jakobstad. Student 
i Åbo 1822; fil. doktor 1827; docent i latin vid uni- 2\ rsit tet i Helsingfors 1830; lektor i n kiakasnräW 
vid Borga gymnasium d. 19 Alar, 1837- SS Ff r 

PoncrctrAm f ,!,.« o c ., « „^ . ' 1Kcl ^UariOtta Ba rn. . Anna Mana Run, rg, f. d. 3 April 1832 i 
Helsingfors, j- d. 15 Aug. 1833 derst 

Ludvig Mikael Run b rg, f. d. 19 Jan. 1835 

i Helsingfors. Student derstädes 1854: fil. doktor 

1860; lektor vid Kuopio gymnasium d. 22 April 1863. 

Jift 1861 med Hanna Öhman, f. 1840. Dotter af 

ymnasielektorn, prosten Johan Edvard öhman och 

Albertina Maria von Fi.-andt. 

LorenzoRun bcrg,f. 1836. Läkare. (Se tab. Ii 
l al/er Magnus Runeberg, f. 1838. Bildhus- 
are. (Se tab. 14). 

Johan Wilhelm Runeberg, f. 1843. Professor- 

S tab. 15). 

Jakob Rob rt Runeberg, född 1846. In. >r. 
b tab. 16). 

Edvard Moritz Adolf Runeberg, f. d. 3 Vua;. 

1848 i Borgå, f d. 26 Okt." 1851. 

Fredrik Karl Run berg, f. d. 7 Okt. 1850 i 
Berg, 5 !. Student i Helsingfors 186S; assistentkikare 
vid allm. sjukhus t derst. 1879; med. licentiat 1880: 
med. doktor, t 1884. Gift 1878 med Charlotta Turn- 
én, f. 1854. Dotter af vice håradshöfdingen Vdolf 
rngren och Charlotta Idestam. 

Tab. 13 

Lorenzo Runeberg, (son af Johan Ludvig, se 
ta,J . 12), f. den 8 Dec. 1836 i Helsingfors. Student 


^■■■■^■■■B 2S 

derst. 1854: med. doktor 18<i7: blotts- och lasaretts- 
läkare i Vasa d. 10 Nov. 1874. Gift 1870 med i 
briella Fredrika Le von, f. 1857: dotter af kommers] 
det Vugust Alexander Levon och Alexandra Teresi 
Gottsman. 

Barn. 

Usa Runeberg, f. den 13 Aug. 1877 i Vas 
likas 1 1 sysk nen. f d. 20 Sept. 1878. 

Esttid Run berg, f. d. 7 Febr. 1879. 
Märta Runeberg, f, 1880. 
B m Runeberg, f. 1882. 
Elsa Mana Rune b rg, f. 1884. Tab. 14 

Walter Magnus Runeberg-, (s n af Job 

Ludvig, se tal». 2). f. d. 29 Dec. 1838 i Borga, bi 
dent 1857; bildhuggare ; ledamot af akademien för <1 
fria konsterna 1877; R. V. O. 1880; vistas i Paris. 
Gift 1867 med Lina Elfving. f. 1841 i Björn borg. 
Dotter af provinsialläkaren, professor Johan Fredrik 
Elfving och Vendia Sucksdorff. 

Barn. Karl Mikael Runeberg, f. d. 13 Sept. 186" 
Rom. t derst. d. 15 Dec. 1871. 

Valter Fredrik Riuub rg, f. d. 1 1 Mars 1871 
i Rom. f derst. d. 4- Jan. 1872. 

Mina Krist 'nia Runeberg, f. d. 17 Okt. 18*- 
i Åbo. f i Rom d. 20 Okt. 1873 

Hjalmar Johannes Runeberg, f. den 27 Maj 
1874 i Rom. 

Vasthi Runeberg, f. d. 4 Okt. 1876 i Paris. 

Alfred Runeberg, f. 1882 i Paris. 2<J Ta b. 15. 


Johan Wilhelm Runeberg, (son af Joh 
vig, se tal». 12), f. d. 8 Febr. 1843 i Bong St 
t 1860: med. doktor 187 f; professor i medicinsk 
c inik vid universitetet i Helsingfors cl. 3 Okt 1877- 
R. St. Annie O. Gift 1872 med Edith Levon. f! 
52. Dotter af kommersrådet August Alex nder 
Levon och Alexandra Teresia Gottsman. 

Barn. 

Ester Runeberg, f. d. 9 Oktober 1873 i H 
s ngfors. i . 

Birger Runeberg, född den 26 Juni 1875 i 

Helsingfors. 

Einar Runeberg, f. den 16 S fcember 1877 i 
Isingfors. 

Hjördis Runeberg, född den (3 Juni 187 ( » : 
Isingfors. 

Lars Runeberg, f. 1SS1 i Helsingfors. 

Ester Arma Maria Runeberg, född 1850 i 
Helsingfi rs. Tab. 10. 

Jakob Robert Runeberg, (son af Johan Lud- 

ig, se tab. 12), f. d. 7 Mars 1846 i Borgå. Civilin- 

r; bor i Petersburg; R. R. St. Anna* 0.; R. R. 

St. Stanisl. O. Gift 1S82 med Xaema Maria Fors- 

n, t. 1859. 

Barn. 

Greta Maria Runeberg, f. 1S83. 
Amiiir Sarah Runeberg, f. 1884. 
Tom Robert William Rum . f. 1885. 
Bertha Fredrika Runeberg, f. 1SS7. 30 Tub. 11. Viktor Runeberg, (son af Lars Ulrik, se tal 
11), . f. d. 20 Sept 1809. Sjökapten, j- ,1. 28 Oktr.i 
1840 i Björneborg. Gift 1834 med Johanna Kristina 
Palm in, f. 1804. f 1852. Dotter af fänriken AuJ 
Palmen och Kristina Ulrika Renvall. ö 

Barn. 

Hilda Kristina Runeberg, f. d. 1 Jan. 1837 
Gift 1S(>0 med referend.-sekr t rar n i Senaten FraiK 
Erland Walmqvist, f. 1880. 

Olr 1 1 Wilhelmina Runeb rg, f. d. 25 Anril 
1829. f 1SS1. Gift 1863 med lektorn vid finska k 
dettkaren, hofrad t Johan Edvard Svan, f. 1837. -j- 188.,. .•• I BIBERG 


l (från Edsele) 
härstammar frän By i Edsele socken, Ångermanland. 

Tab. 1. 

Carl Abrahamsson Biberc f i e,. va , 
socken 1630; föräldrarne bondfolk Srs4L y Vnt ele 

1668 ei höll fur ålderdom embetsbiträde 1695 , 

kallade sig till en början Bidenius. Gift med en dot-' 
t r af nämndemann. n Per Nilsson i Skilsåker Barn. 

Upsala d 10 Okt. 1692; prestvigd och embetsbiträde 

1 Z iJ Ty T d ^L 1695; komminister derstädes 

Ull Barnlös t 1/28. Gift med Ingrid Hellberg, 
I ttei af kyrkoherden i Ljustorp Erik Hellberg och 
hans hustru född Nornan, samt omgift med kommi 
stern i Tynderö Jakob Thellberg i hans l-a gifte 

Isak Biberg, f. 1675, f 1743. Kvrkoherde i 

'. (Se tab. 2). 

Sara Biberg, gift med rådmannen Jonas Gen 
rg i Sundsvall. S länge Tab. 2. Isak Biberg, 

1 Tynderö; student 
Prestvigd och pastorsadjunkt (son af Carl, se tab. 1), f. 1675 
i Upsala 1694; magister 1703; 
i Maria församling I ^ BB MBH| ^^■■^H I i 

I 
I 36 

Stockholm 1704; huspredikant hos landshöfdingen tt v 
ban Hjarne 1706; kyrkoherde i Selånger 1713 t ivlo" 
"Ihagkommen som en from och arbetsam lärare» A * 
d. 19 Maj 1714 med Margareta Gripenclo f a* n ^ 
Dec. 1681, t d. 27 Dec. 1755 på Kung S gL e n ?d 
anger. Dotter af öfverkommissarien vid amiral f,f ' 
Samuel Palumbus, adlad Gripenclo, och Anna Hallberg 

Barn. 

■ tt , & :'^ ^f^' f - 1715 i Selånger. Student 
i Upsala 1733. t därstädes 1739 «då han hade 2 
första disputation färdig skrifven". 

(Se tab/*""' **** *""* M " 1718 ' La =™«- 
(Se tab. fo? ^ M " I8 + "55. Preditat. 

(Se tab.^f *** ' 1721 ' f 1778 ' Ky **'*- 

(Se tab/St ""* ^ "* f 1S04 ' Lekt0r ' 
7W jö«^ döde unge. Tab. 3. 

, 1 ^ J . 0han Fredrik Biberg, (son af Isak, tab. 2), 
£.,,. * Selån S er - Student i Upsala 1734; härads- 
nofdmg i norra Ångermanlands domsaga 1756; lagman, 
t omkring 1800. Egde Näsland i Säbrå socken. Gift 
med Gertrud Kenzelius, dotter af kyrkoherden i N> r- 
dingrå, prosten Olof Kenzelius och Margareta Dju- 
psedius. Barn. Fredrika Biberg, 
Rodling. (Se tab. 4). 
Sara Biberg, f. f. 1765, f 1834. Gift med 37 Tab. 4. se tab^Ä gtfoSTv* «jf. FredHt, 
I 1804 med Enk Rodlintr f \\ of c ? lft d - 4 Mars 
Selangers socken. Föräldrar wL« pt 1762 * Ro > 
son i Ro och Sara PeädS fgj «* Erik Pers! 
prestvigd och adjunkt I SSte^w^^i? 885 
adjunkt i Resele 1787, i Sala t 17 i? U °' er 1784; 
1799; v. pastor i Säbrå d 2 Jan ™vkJP$ ***** 
titel 1805; komminister i Sättna \lu- v ' P as * ors 
1812; concionator vid prestmölS i«J? J \ T P åetö 
Refsund 1818; tilltr 1820 S fl V k 7i rko , herde * 
kontrakt 1820. t 11 £ 183? Jemtl *Hfc södra 

^»>a«« a Ä rf/^ t 1805 ... 188 , 
Salomon Persson. (Se tab. 5). 

t egia cSTmoÄw» *"""'*' e d ' 5 NOT - 1S07 ' 

n.ed Nortta. 1Ä t"""'- ' 1S09 ' * 1857 ' Gift 

Taö. 5. 

.v* r E , riJ £ n ,7 a Rodlin &. (dotter af Fredrika Biberg 
och Erik Rodling. se tab. 4), f. d. 22 Aug. 1805, f 1 
btafre cl 31 Aug. 1881. Gift med hemmansägaren 
ocn nämndemannen Salomon Andersson i Stafre Ref- 
sunds socken, f. d. 1 Febr. 1805, f d. 19 Dec. 1857. 

Barn. 

Fredrika Salomon sdottcr, f. 1836. Gift med 
Carl Olofsson. (Se tab. 6). 

Erik Olof Salomonsson, f. 1838. Hemmans- 
ägare. (Se tab. 7). ■ ^■HBi^HBH^I 38 

Anders Gustaf Rodling, f. d. 25 Dec. 1841 i 
Stafre. Intogs i Östersunds läroverk d. 13 Nov. 1852- 
afg. fr. 6 1 kl. den 2 Sept. 1862; student i Upsala vt 
1863; kameralexamen 1864; e. o. tendskanslist 1865- 
t. f. kronofogde i Jemtlands norra fögderi 4 Juli 4 
Aug. 1S70; t, f. häradsskrifvare i Södra fögderiet den 
1 Dec. 1870 till d. 1 Dec. 1871; t. f. kronofogde i 
norra fögderiet d. 14 Febr. till d. 15 Maj 1874; kam- 
rer i Sundsvalls handelsbanks kontor i Östersund 1874- 
stadskassör i Östersund 1S75; kronolänsman i Hackas 
distrikt d. 30 Aug. 1881; häradsskrifvare i Medelpads 
vestra fögderi den 12 Oktober 1883. Bor i Edsta 
Stöde socken. 

Johan Fredrik Rodling, f. 1847. Inspektor. 
(Se tab. 8). 

Tab. 6. 

Eredrika Salomonsdotter, (dotter af Erijanna 
Rodling och Salomon Andersson, se tab. 5), f. i Stafre 
1836. Gift 1856 med Carl Olofsson, f. d. 1 Oktober 
1833 i An, Bräcke socken. Hemmansegare i Stafr 
till 1873, då han inköpte hemman i Krokom, Rödöns 
socken. Skiftesgodman inom Rödöns socken. 

Barn. 

Olof Emanuel Carlsson, f. d. 26 Sept. 1856 i 
Stafre. Snickare, bosatt i Krokom. Gift d. 10 Juni 
1884 med Elisabet Magnusdotter från Utgård, f d. 14 
Aug. 1888. 

Barn* 

Carl Emil, i. 1885. 

Salomon Carlsson, f. d. 28 Dec. 1857 i Stafre. 
Landtbrukare i Krokom. 

Anders Carlsson, f. d. 12 Jan. 1860 i Stafre. 
Målaremästare och gårdsegare i Östersund. Gift d. 39 

-Barn. 

Maria, f. d. 1 Juli 1887 i Östersund. 

Jenny Fredrika, f d. 16 Sept. 1888 i Östersund. 

Emma Chnstma Carlsson, f. d. 16 Maj 1864 
j otaire. 

Tab. 7. 

^ ir 381 ^^? 1 ?' Salomonss <>n, (son af Erijanna 
Kocilmg och Salomon Andersson, se tab. o), f. 1838 i 
Stafre. Hemmansegare flerstädes. Gift med En*la 
Olofsdotter. ö 

Barn. 

Emma Fredrika, f. 1865. 
Salomon Rodling, t 1867. Intogs i Östersunds 
läroverk 1880; afg. 1882; handlande i Stafre. 
Anna Karolina, f. 
Olof Anton m. fl. 

Tab. S. 

Johan Fredrik Bodling, (son af Erijanna 
Rodling och Salomon Andersson, se tab. 5), f. 1S47 i 
Stafre. Inspektor för firman Axell & C:o i Sundsvall; 
bosatt i Stöde, Medelpad. Gift d. 29 Dec. 1887 med 
Kristina Svedin. 

Barn. 

Salomon, f. 1S88. 
En dotter, f. 1890. 40 
* - 

H 
■ Tab. 9. Bil .t. 

i Sara Karolina Rodlingf, (dotter af Fredrika 
:g och Lnk Rodlmg, se tab. 4), f. d. 9 Jan. isoq 
d. 5 Jan. 1857. Gift med Å r ils Nordien f. d r 
April 1S01 i Rätan; fadern torpare. Intogs iiw 
skola d. IS Mars 1814 (då han kallade sig Nordström! 
gymnasist i Hernösand 1S19; student i Upsala 18° 
prestvigd d. 20 Juni 1824 och pastorsadjunkt i r" ' 
sund; t. f. pastor derst, d. 11 Nov. 1831—24 Juni 
1834; åter adj. derst. s. å.; v. kollega på Frösön d 1 
Okt. 1838; past.-ex. Juli 1839; kyrkoherde i Bodum 
d. 20 Sept. 1840; tilltr. d. 1 Maj 1841; kyrkoherde i 
Refeund 1847; tilltr. d. 1 Maj 1848; v. kontraktsprost 
1849; kontraktsprost i Jemtlands södra kontrakt 1853- 
L. V. O. 1860: kontraktsprost i Jemtlands östra kon- 
trakt d. 1 Maj 1865: erhöll afsked från denna befatt- 
ning d. 5 Nov. 1873. f d. 17 Febr. 1879. Nordi n 
Het omgift. Barn (med Sara Karolina Rodling): 

Sven Erik Niklas Nordien, f. d. 23 Jan. 1836 
i Piteå. Kom i skola d. 2 Febr. 1847; student i Up- 
sala d. 6 Dec. 1856; kameralexamen 1858; privatlä- 
rare; bor hos sin broder i Hackas. 

Olof Axel Emanuel Nordien, f. d. 31 M 
1841 i Bodum. Intogs i Östersunds låroverk den 11 
Nov. 1852; afg. fr. 6 2 kl. d. 16 Sept. 1862; student i 
Upsala d. 8 Dec. 1862; teol. fil. exam.-n d. 13 Sept. 
1871; dimiss.-examen d. 15 Dec. 1875; dispens frän 
prakt. teol. examen och aflade prestexamen i Hernö- 
sand d. 9 Dec, 1876; prestvigd d. 10 Dec. 1876 och 
pastorsadjunkt i Refsund ; t. f. pastor derstädes d. 21 
Aug. 1878; v. komminister i Undersåker d. 17 Mas 
1880; komminister i Hackas d. 20 Juni 1881. Gift 
d. 2 Aug. 1881 med Alma Hildegard Frykholm, f. d. 
19 Dec. 1854 i Tuna. Dotter af inspektören Lars 
Frykholm och Sofia Elisabet Arbman. 
Tab. 10. • c i ° arl S b ? r *' (son af Is ^ se tab 2) f 171Q 

SuSTos Ide n n f i? Sala 178 * *™& ^ ? ad 8 
des 1743 1 1?55 ff/ ; ^ predikanfc *» 

Barn (i l :a giftet): 

(Se tab. n{ Frednk ***' f • Landsfis ^ 

Margareta Katarina Biberg, f. 1747. f d 20 
April 1817. Gift l:o med brukspredikanten vid Ljusnedal 
Paul \agenius, f. 1737, f 1792. 2:o d. 2 april 1800 
med v. häradshöfdingen Per Hofverberg, f. 1737. 1 1815. 

Sara Sofia Biberg, gift med hemmansegaren 
Per Ersson i Skedom, Häggdångers socken. 

Tab. 11. 

Olof Fredrik Biberg, (son af Carl. se tab. 10). 
f. 175 . Student i Upsala 1770: landsfiskal i Jemt- 
land 1780. f 1810. Gift 1780 med Kristina Katarina 
Huss, f. d. 21 Sept. 1760, t d. 31 Jan. 1844. Dotter 
af kyrkoherden i Oviken Samuel Huss och Brita Kri- 
stina Klefberg. 

Barn. 

Johan Olof Biberg, f. 10 April 1782 i Sunne. 
Sjöman, f ogift.* 


^ 42 

Gertrud Biberg, f. d. 28 Dec. 1784 -;• H t~ 
Febr. 1860. Gift d. 25 Jan. 1829 med komiWnil ° 
i Hackas Nils Planting-Bergloo, f. 1761, t 1839 n 

Brita Kristnia Biberg t 17SG, t . Gift med 
komministern i Lockne Harald Gerdabl, f. 1788, f 1349 
Fredrika Biberg, f. tvill. d. 12 Jan. 1789. 

Sara Katarina Biberg, f. 1791. Gift med kom 
ministern i Elfros Erik Edvard Forslöf, f. 1795 -M9fi« 
i hans l:a gifte. ' ' öbb ' son. Tab. 12. 

Jonas Biberg, (son af Isak, se tab. 2), f. d 1 
Juni 1721. Student i Upsala 1738; promoverades 1746- 
prestvigd och nådfirspredikant i Ånundsjö 1749; i 
Brunflo 1753; kollega vid Frösö skola 1757; kyrkoherde 
i Sollefteå 1768; tilltr. 1769. f d. 24 Jan. 1778. Gift 
med Engela Margareta Holmberg, f. 2 Mars 1731; f; 
dotter af kyrkoherden i Brunflo Johan Holmberg och 
Helena Vackling. 

Barn. 

Greta Lena Biberg, f. d. 16 Juli 1758. 

Anna Sofia Biberg, f. d. 8 Juni 1760. Gift 
1787 med komministern i Hässjö Nils Ahlberg, född 
1741, f 1817. 

Isak Biberg, f. d. 28 Nov. 1765. "Lärer varit 
'vidlyftig' af sig". Skrifvare. f i Östersund den 5 
Juni 1822. Johan Samuel Biberg, f. d. 26 Sept. 1769. 
Mönsterskrifvare vid Jemtlands regemente den 30 
Okt. 1793; erhöll afsked d. 27 Naj 1825; var kyrko- 
gård i Östersund 1819; källarmästare i Östersund; 
Rådman, f d. 6 Febr. 1855. Gift d. 23 Okt. 1803 
med Anna Margareta Fahlström, f. d. 11 Juni 1762. 
t i Östersund d. 31 Jan. 1840. Barnlösa. 43 Tab. 13 Isak Biberg, son af Isak, se tah 9\ f 170* • 
Selånger. Student i Upsala 1744 ^ promovera 17^ 
hospitalssyssloman i Härnösand IT&^tT^SJSSSJ 

och kollega vid Hernösands skola 1763-177 T?£5? 

nasiead iunkt och konsistorienotarie i Hernösand 177 " 
lektor 1 grekiska vid Hernösands gymnas mn 17 l- 
teol. doktor vid jubelfesten 1793. t 1804 Gift 1775 
med Katarina Umeus, t 1741, t 1823. Dotter af lit 

177^ S V naBUS . ° Ch Mar S areta Sordlind samtenka 
1/71 eftei komministern i Hernösand Nils Bredberg. 

Barn. 

„ £** {"??'* Blber Z> f - 1776 > t 1827. Pro- 
iessor. (Se tab. 14). 

t- 1 ™ ^ Lber r f ' 1778 [ Hernösand. Student i 
Upsala 1/96; kanslist vid riksarkivet, t 1810 i Hernö- 
sand. Gift d. 26 Sept. 1805 å Stenhammar vid Hernö- 
sand med Anna Lovisa af Nordin, f. d. 24 Maj 1779. 
t d. 14 Juni 1852. Dotter af biskopen i Hernösand', 
doktor Carl Gustaf af Nordin och Margareta Elisabet 
Claesson. 

Jakob Biberg, f. 1779, t 1822. Hospitalssvss- 
oman. (Se tab 15). 

Margareta Katarina Biberg, f. 1789, f 1S69. 
Gift med kyrkoherden i Skön, kontraktsprosten Josef 
Backlund, f. 1785 i Indal, f 1867. 

Tab. 14. 

Nils Tredrik Biberg, (son af Isak, se tab. 13), 
1. d. 20 Jan. 1776 i Hernösand. Student i Upsala 
1793; filos, doktor (primus) 1797; docent i estetik 
1799; adjunkt i filos, fakulteten 1805; lärare for kron- 
prinsen 1806; professors titel 1808; professor i prak- 
tisk filosofi i Upsala 1810; juris doktor ISIS. Fram- 
stående akad. lärare. R. N. O. t d. 25 Mars 1827. 
Gift med Anna Sofia Lundström. u Barn. /sak Biberg, f. den 23 Okt. 181 o Gymnasist i Hernösand 1830; student i Upsala 1832 
med. fil. examen 1835; med. kand. d. 19 Juni isfe: 
med. licentiat d. 2 Juni 1841; kirurg, magister £% 
Maj 1842; med. doktor 1S42; underläkare vid garn 
sonssjukhuset d. 1 April 1836; e. o. regementsläE v 
vid Li regementets grenadierkår 1844 o°ch läkare v 
Sala silfververk 1S45. t d. 9 April 1848 i Sala 
iqh ■ f t , F r«trik Emil Biberg, t d. 22 Augusti 
Ät gymnasist i Hernösand 1830; studen 
Upsala 1832; disp pro exerc. 1834; jur. fil. ex. ht 
183o .amanuens vid akad. kansliet i Upsala 1840 
jund. fakultetens notarie 1841: hofrättsexamen den 3 
i ef- , i , 6, °- notane [ Svea h o»'ätt den 29 Sent 45 

vid Ulriksdal d. 21 Febr. 1839; past.-ex. 1849; sedan 
pastorsadjunkt; erhöll afsked från prestembetet d. 30 
Dec. 1863. Har utgifvit Hernösands stifts herdaminne 
;- i Hernösand d. 17 Nov. 1890. Gift 1850 med Amalia 
(Malla) Mana Lindberg, f. d. 8 Mars 1811 i Stockholm 
t d. 2 Juni 1852. Dotter af Lars Olof Lindberg och 
Beata Margreta de la Porte i hennes andra gifte ; hon 
hade jemte brodern och en syster spisinrättningen 
lör invalider vid Ulriksdal. o~lS^> Tab. 15. c ! h,H J f a ^? B , iber * so » a f Isak, se tab. 13), f. 1779 
sand V182? 1793> ^^yssloman i Hernu-" 

Barn. 

t d 8 Tnnf 1 9-T St^^ f " d " U Mare 1803. 

! rosten Snfxvt, &lft 182 , 9 med kohorten i Resele. 
pi osten oiof A ordensvan. f. 1794, -;- iggg 

29 vs/m-T L ° visa Blberg ' f ' 1807, f j Resele tL 

sand fS { . A f n A m frg, f. d. 23 Juni 1809 i Hemö- 
?9 Feb Ån St dei ' Städ ? S 1825 ^ stud ^ i Upsala 

t d To Marf 1 8^'f °w g H Ck te ° L semilia ™t i Upsala. 
i u. w mais 1837 1 Hede prest°-ärd 

Bemött ° b o™ drik , B -' b ^' f - å - I 7 Juni 1813 i 

riet dert' !oo? kfc0bei l 1S F : § enom gätt teöl. semina- 
net dei ot . 183o; prestvigd d. 6 Nov. 1836; predikant 
från Häggdånger. 
Tab. 1. 

i Kv ^ww e n Anders » on ' f - 1764. Hemmansegare 

i By af Häggdångers socken, f 1839. Gift 1792 med 
Anna Eriksdotter, f. 1761, f 1820. 

Barn. 
Brita Kajsa Michaelsdotter, f. 1796, i- 1874 
By. f 1879. ggmark ' f - 1796 - Hemmansegare i 

Anders Biberg, f 1800 + 1<U8 t -t 
(Se tab. 2). S ' 1 1848> Läkare - Tab. 2. t i 1 ^ U / e , rS Bihex S, (son af Michael Andersson se 

and MhtLt»? - 1 ?? ! B - v - Gymnasisti Hem ö 

sand 1820; student i Upsala 1825; med. fil e\- 1831- 

med. kand. d. 22 Juni 1835; med/lic. d. 4 Juni S 

Se H£T d - f A F nI 1S37: med doklor s fc 

ÄSV 1? A^i^ 1 " 88 ^ 1S36 0cb dis triktslakare 

FredYiÅ cL A, $ v 1 - 887 ' , t d " 8 Juni 184S - «ft med 
tredz^a Sofia Schone f. d 7 Juli 1815 i Stockholm, 

L , ,,' \ Ma J }^ 8 - Hon blef 1853 omgift med verk 
sta lande direktören för Norbergs jernväg R v o 
Enk Ferdinand Zetterström. J °' Y ' °' Norberg. 
Student Barn. 

Anders Gustaf Biberg, f. d. 25 Mars 1844 i 
Genomgick Upsala katedralskola 1S53-1S63- 
i Upsala 1863; prestvigd d. 21 Dec. 1868 ■' 4S 

pastorsadjunkt i Simtuna; kapellpredikant i Svaberis- 
verk 1871; komminister i V. Löfsta och Enåker 1873^ 
kyrkoherde i Loos 1878; i Skog JSS4; i Vänge och 
Säbv 1890, allt i Upsala stift. Gift 1878 med Augustn 
Matilda Lovisa Kjellin, f. d. 26 Okt. 1846. 

Barn: 

Erik Gustaf Biberg, f. d. 25 Sept. 1879 1 Loos 
Elisabet Biberg, f. d. 3 Maj 1881 i Looa. 
Martin Fredrik Biberg, f. d. 1 Nov. 1883 i Loos. 

Erik Villchad Biberg, f. 1847. Kontorist i 
Stockholm; agent i Stockholm för Rylanders och Ru- 
dolphs Fabriks- Aktiebolag 1890. ■-OSÄC~- VESTMAN. (Härnösands-grenen.) 

Tab. 1. 

Adolf Vestman, f. 1751. Inflyttade frän Hel- 
singfors till Hern' sand, der han blef handelsbiträde 
hos sin svärfader Söderberg; handlande i Hernösand; 

adman derstädes; vice borgmästares titel; t 1808. 
Gift med Kristina Margareta Söderberg, f. 1759, t 1834, 

lotter af handlanden i Hernösand, rådmannen och riks- 
dagsmannen Jonas Söderberg. 

Barn. 

Erik Johan West nian, f. 1781, t 1859. Borg- 
mästare. (Se tab. 2). 

Kristina Sofia Vestman, f. 1782, f 1856. Gift 
1S01 med hof- och fältkarnreraren Wilhelm Hessler. 

Elisabet Ulrika Vestman, f. 1784, t 1812. Gift 
1810 med högmessopredikanten Jonas Lindström, f. 
1779, f 1812. 

Anna Margareta J 'estman, f. 1786, t 1859. 
Gift 1814 med kyrkoherden i Öfver Luleå Erik Sjö- 
■ting, f. 1778, t 1840. 

Jonas Adolf Vestman, f. d. 9 Mars 1 /S9. Gym- 
asist i Hernösand 1803; student i Upsala d. 20 Febr. 
1806; fil. doktor 1812; v. kollega och v. rektor cantus 
t director music. vid Hernösands läroverk d. 12Aug. 
1812; ord. rektor cantus och director d. 9 Jan. 1819; 
konrektor d. 27 Juni 1832. t d. 3 April 1847. Gift 
1817 med Johanna Gavelius, f. 17S9, t 1868. (Inga 
barn efterlefde). 

Carl Joakim Vestman, f. d. 5 Aug. 1791. Gym- 
nasist i Hernösand 1806; student i Upsala d. 14 Ökt. 
1809; kameralexamen 1812; t. f. kassör i statskonto- 
ret 1830; ord. kassör derst. 1832. t d. 9 Sept. 1843. 
Gift med Ulrika Karolina Kihlstedt, f. 1803, t 1878. 
■IM HBH ■ ■w p«n 


H KO Ta&. 5 Erik Johan Vestnian, (son af Adolf, se tab. i), 
f. 1781 i Hernösand. Student i Upsala 1798; rådman 
i Hernösand; t. f. borgmästare derst. 1824; borgmii- 
stare derst. 1825; domk}Tkoorganist i Hernösand 1809; 
led. af musik, akademien, f 1859. Gift 1805 med 
Kristina Magdalena Ga velins, född 1780, t 1865. 

Bann. 
Adolf Peter Vestman, f. 1809, t 1885. Hä- 

radshöfding. (Se tab. 3). 

Erik Wilhelm. Vestman, f. 1810, t 1874. Kam 

rerare. (Se tab. 6). 

Krislina Magdalena Vestman, f. 1811, f d. 
26 Jan. 1891. Gift l:o 1831 med handlanden i Hernö- 
sand Carl Robert Fahlman, f. 1803, t 1840. 2:o 1845 
med kronofogden i Södra Ångermanlands nedra fögderi, 
landssekreteraren och ridd. Carl August Eckhell, född 
1808, f 1883. 

Johan Fredrik Vestman, född 1814, t 1854. 
Handlande. (Se tab. 7). 

Carl Gustaf Vestman, f. 1816, t 1862. Läns- 
man. (Se tab. 8). 

Karolina Sofia Vestman, f. 1818, f 1883. Gift 
1844 med kamreraren i Norrlands hypoteksförening i 
Hernösand August Wilhelm Afzelius, f. 1814, t 1883. 

Jonas August Vestman, f. d. 3 Jan. 1820 i 
Hernösand. Organistexamen vid musikaliska akade- 
mien 1844; folkskolelärareexamen i Hernösand 1846; 
folkskollärare i Luleå stad 1847, tillika organist och 
kantor derstädes 1855; bokhandlare i Luleä 1849—1888. 
Gift 1849 med Andrietta Emma Fredrika Norrbom. 
född 1828. 

Ulrika Susanna Vestman, f. 1824, t 1873. 
Gift 1854 med läroverksadjunkten Olof Nordin, f. 1811 
i Eätan, t 1868. 

Tab. 3. 
Adolf Peter Vestman, (son af Erik Johan, se 
tab. 2), f. d. 22 Juli 1809 i Hernösand. Gymnasist i 53 

Hernösand 1824; student i Upsala d. 28 Sept. 1828: 
kameralexamen vt 1831; hofrättsexamen 1832: vice 
häradshöfding i Flundre, Väne o. Bjärke härader i Elfs- 
borgs län d. 21 Nov. 1848; häradshöfding i Konga och 
fppvidinge härader i Kronobergs län d. 27 Jan. 1863: 
R. N- O. 1864; ledamot af riksdagens första kammar»' 
1866—1872. f d- 19 Maj 1885. Gift d. 5 Juni 1836 
med Kristina Elisabet Nordenfalk, f. 1801, t 1874. 
dotter af brukspatronen på Gårdsjö Carl Fredrik Xor 
denfalk och Hedvig Sofia Hjärne. 

Barn. 

Kristina Sofia Maria Vestmar, f. 1837. 

Ida Margareta Ulrika Vestman, f. 1838. 

Johan Karl Adolf Vestman, f. 1839. Rådman. 
(Se tab. 4). 

Robert Axel Fredrik Vestman, f. 1841. Kassör. 
<Se tab. 5). 

Tab. 4. 

Johan Karl Adolf Vestman, (son af Ado 
Peter, se tab. 3), f. a Boteå i Ångermanland den 14 
Febr. 1839. Genomgått Venersborgs läroverk; student 
i Upsala 1861; hofråtts- och kameralexamen d. 24 Maj 
1864: auskultant i Svea hofrätt d. 9 Juni s. å.; v. 
häradshöfding d. 1 Okt 1867; innehaft domareförord- 
nanden och förrättat ting i Östra Värends domsaea 
1866-1869, Nordmarks härad 1870—1871, Uplands 
södra domsaga- 18/2 och Ångermanlands södra dom- 
saga 1873—1 Sept. 1S74; biträde vid fiskalsexpedi- 
tionen i Svea hofrätt d. 14 Jan. 1873: rådman och 
notarius publicus i Hernösand 1874: vice auditör vid 
Svea artilleriregemente d. 14 Juni 1S75: ombudsman 
i Norrlands hypoteksförening i Hernösand 1873: t. f. 
borgmästare i Hernösand under 1SS4— S7 års riksdagar; 
direktionsledamot i sparbanken i Hernösand 1879: om - 
budsledamot derstädes 1888; vice auditör vid Tester 
Norrlands bataljon 1887: B. V. O. 1889. Gift d. 2s 
fcept 1874 med Katarina Maria Sparre, f. d. Juni 


■ 54 

1845, dotter af överstelöjtnanten friherre Ulf Spai 

h Kristina Ulrika Aurora Vult von Steijern. 

Barn. 

Kerstin Maria Vestman, f. d. 26 Juni 187: 
Karl Adolf Vestman, f. d. 7 Maj 1876. 
Erik Johan Vt st man, f. d. 20 Dec. 1878. 
Knut Bernhard Vestman, f. d. 10 Mars 1881. 
Ernst Rober/ Vestman, f. d. 11 Juli 1884,+ 
d. 11 Jan. 1885. 

Tab. o. 

Robert Axel Fredrik Vestman, (son af 

Adolf Peter, se tab. 8), f. d. 10 Febr. 1841 i Bot . 

udent i Upsala 1861; kameralexamen 1862; e. . 

mmarskrifvare i kammarkollegium 1862; o. o. kans- 

ibt i Poststyr Isen 1863; e. o. notari vid Statrns 

ernvägstrafik 1863; e. o. k i mmarskrifvare i Stat - 

kontoret 1804; biträdande notarie i Styrelsen för 

statens jern strafik 1864; kainmarskrifvare derst. 

d. 1 April 1865; kanslist i Generalpoststyrelsen 1870 

—74; kammarförvandt i styrelsen for Statens jern vägs 

trafik 1874; uppböjdskassör derst. 1874; R. V. 0. 1887. 

Gift 1869 med Clara Ottiliana Matilda Berggren, f. 1845. 

Barn. 

Sigrid Clara Elisabet Vestman, f. 1870. 
Ida Mana Vestman, f. 1872, t 1891. 
R b rt Adolf Magn is Vestman, f. 1873. 
Gustaf Axel Teodor Vestman, f. 1875. 
Lan ra Kristina 1' t st man, f. 1877. 
Nils Hjalmar Vestman, f. 1881. 
Carl Johan Fredrik Vestman, f. 1883. 
Ester Em ilm Vestman, f. 1885. 

Tab. G. 

Erik Wilhelm Vestman, (son af Erik Johan, 
se tab. 2), f. d. 15 Aug. 1810 i Hernösand. Gynu 
sist i Hernösand 1824; student i Upsala d. 28 Se • 55 1828; känn ralexamen vt 1836; e. o. kammarskrifvar 
i statskontoret 1836; t. f. kainmarskrifvare derstädes 
]843; kainmarskrifvare derst. 1849; kamrerare vid 

ra ff- och arbetsfångelset å Norrmalm d 2 Juli 1852. 

d. 4 Juli 1874. Gift 1842 med Judith Margareta 
Elisabet Sundbäck, f. 1818. 

Barn. 

Kristina Elisabet Wilhelmina Vestman, f. 1843' 
Hedda Sofia Vestman, f. 1847. 
Judith Eleonora J 'estman, f. 1848, t 1851. 
Johan Hjalmar Adolf Vestman, f. 1851. Vi- 
stas i Nya Holland. 

Ulrika Karolina Vestman, f. 1854. Gift 187S 
med apotekaren i Luleå Karl Napoleon Kant, f. 1843. 

Tab. 7. 

Johan Fredrik Vestman, (son af ErikrJohan, 
se tab. 2), f. 1814. Handlande, f 1854. Gift 1843 
med Anna Ulrika Edström, f. 1824. t 1877. 

Barn. 

Anna Sofia Vestman, f. 1S46. Gift 1876 med 
bankkamreraren i Örnsköldsvik Anton Nikolaus Hell- 
ström, född 184S. 

Gustava Magdalena Vestman, f. 1849. Gift 
1876 med kyrkoherden i Lvcksele Axel Teodor Frvk- 
holm, f. 1848. 

Johan Kristian Vestman, f. 1850 i Botheå. 
Genomgått Hernösands läroverk 1S60-1871: maturi- 
tetsexamen 1871; elev vid Östermyra i Finland 1871 
—72; elev vid Ultuna 1872; andre' lärare och bokhål- 
lare vid Såtenäs Landtbruksskola 1874—75; inspektor 
vid Adö och Säbyholm 1875 1880; lärare vid Stock- 
holms läns folkhögskola 1SS0— 81; inspektor vid Eka i 
pland 1881; förvaltare vid Edebv 1881- -1883; es;er 
af Qvedbv vid Runtima i Södermanland: nämnde 
' nn 1883. Gift 1883 med Hedda Jakobina Björkman. 
f dd 1864. ■■■ ^* c) 6 ,» Barn: 

Anna Malvina Vestman, f. 1884. 

Bo Gustaf Kristiansson Vestman, f 188G. 

Tnb. 8. 

Carl Gustaf Vestman, (son af Erik Johan, 
se tab. 2), f. d. 19 Maj 1816 i Hernösand. Gymnasist 
i Hernösand 1831; student i Upsala 1836—1842; kro- 
nolänsman i Grundsunda i Okt. 1847; kronolänsman i 
Resele d. 20 Aug. 1849. t 1862. Gift 1852 med 
Kristina Elisabet Bergvall, f. 1823, t 1872. 

Barn. 

Chris fina Gustava Vestman, f. 1853 i Resele. 

[o han Gustaf Vestman, f. d. 6 Febr. 1855 i 
Resele. " Studerande vid Hernösands läroverk 1865— 
1871 (6 1 kl.); sjökapten. 

Johanna Wilhelmina Vestman, f. 1856. Gift 
1876 med sekreteraren vid Flottans station i Karls- 
krona Wilhelm Teodor Falk, f. 1840. 

Ida Maria Vestman, f. 1858. 

Tekla Karolina Vestman, f 1859. 

Robert Vestman, f. 1861. Studerande vid 
Hernösands läroverk 1874—1882; maturitetsexamen 
1882; jur. prael. ex. d. 31 Jan. 1884; hofrättsexamen 
d. 24 Maj 1889; e. o. notarie i Svea hofrätt. GRAAN •-casao— ■■ ^■■H^BHi G-iaan. 

Härstammar från Lycksele socken i Vesterbotten. 

Tab. 1 

Olof Stefansson Graan, född i Lycksele af 
lappska föräldrar. Student i Abo; komminister i Åsele 
1655; predikant och skolmästare i Lycksele 1657; skall 
1673 hafva undfått konsistorie fullmagt att vara den 
förste pastor i Umeä lappmark. Uti betänkande den 
15 Mars 1686 om kristendomens upphjelpande i lapp- 
land, skrifver Hernösands konsistorium: u Umeå har 
nu en infödd lapp till rectorem schote och pastorem 
uti hr Olaum Steph. Graan, som in illa gente förer 
ett rart dygdelefverne, han har under sig en annan 
komminister och född lapp, som idkar sitt moders- 
mål." Pastor Graan var en mycket kunnig och ar- 
betsam man. f 1690. Gift med Anna Mört. Barn. 

Nils Graan, f. 1660, f 1714. Pastor i Lyck- 
(Se tab. 2). 

Christoffer Graan, f. 1662. Student i Upsala 
sqvadronspredikant på en expedition till Holland 
komminister i Umeå 1692. t 1695. Gift med 
Katarina Ulf, som blef omgift med kyrkoherden Elias 
Ask i Löfånger. 

En dotter, gift med pastor Magnus Bång i 
Lycksele. sele. 1682 
1688 Tab. 2. Nils Graan, (son af Olof, se tab. 1), f. 1660. 
Student i Upsala 1681; prestvigd och adjunkt i Bygdeå 
1682; skolmästare i Lycksele 1686; pastor derstädes 
1701. f d. 27 Mars 1714. Gift med Anna Margareta Ulf. ■EH 60 61 Son: Olof Graan, f. 1688. Student i Upsala 1712; 
prestvigd och n&d&rspredikant i Lycksele 1714; pastor 
derst. 1715: kyrkoherde i NederJKalix 1739. t d. 4 
April 1 759. Visitationsakter för Lycksele församlin 
vitsorda, att han med trohet och ospard flit skött sin 
tjenst. två gånger om året rest kåta från kåta, hus- 
håll från hushåll och med stor vedermöda och olägen- 
het vistats i vilda fjellen för att informera sina åhö- 
rare i deras kristendom, hvadan dessa sjelfkräfjandes 
levererat sina 'spätrummor' i sin kyrkoherdes händer-. 
Gift med Elsa Hernodius, dotter af kyrkoherden i 
Burträsk Lars Hernodius och Anna Hilleman. Fru 
Elsa kallades för sin driftighet "Pastor Elsa". 

Barn. 

Theofilus Graan. Kyrkoherde i Piteå (Se tab. 3.) 

Nils Graan, f. 1721. Student i Upsala 1742; stude- 
rande, först juridisk, men blef 1757 prest och adjunkt hos fadern; 
skolmästare i Jukkasjärvi 1760; pastor derst. 1762. f d 2 April 
1774. Gift med Barbro Margareta Turdfjell, f. 1731, t .1790, dotter 
af kapteoen vid Vesterbottens regemente Jakob Turdfjell och Eli- 
sabet Phragmenius samt omgift 1785 med komministern i Neder- 
Torneå Nils Viklund, f. 1732, f 1785. Graans äktenskap barnlöst 

Katarina Graan, f. . Gift med kyrkoherden i 

Arjeploug Johan Lasstadius, f. 1700, t 1755. 

Brita Graan, f. . Gift med kyrkoherden i Gelli- 
vare Carl Lund, f. 1710, t 1755. 

En dotter, f. . Gift med en skräddare i Luleå. 

Tab. 3. 

Teofilus Graan, (son af Olof, se tab. 2), född 
1723. Student i Upsala 1742; fil. doktor 1752; prest- 
vigd och adjunkt hos fadern 1753; skolmästare i Jokk 
mokk 1757; komminister derst. 1763; kyrkoherde i 
Piteå 1768; prost och insp. schola^ 1774; kontrakts- 
prost 1778: prseses vid prestmötet i Piteå 1782; teol. 
doktor 1793. t d. 24 April 1797. Gift l:o med Eli- 
sabet Svanberg, dotter af byggmästaren Seger Svan- 
berg; 2:o med Margareta Katarina Lang, dotter af 
prosten i Luleå Lars Lang och Elsa Margareta Hilleström. Barn (i l:a giftet): Seger Graan, f. 1762. Student i Upsala 1778; 
tullinspektor i Umeå 1785. 

Olof Graan, f. Tullinspektor i Luleå 1795. 

Elisabel Graan, f. Gift med majoren Joh. 

Jakob Bethén. 

Sara Maria Graan, f. Gift med handlanden 
i Gamla Karleby Johan Gustaf Hangell. 

(I 2:a giftet): 

Eva Margarela Graan, f. , f 1852. Gift 

1802 med majoren Nils Jakob Turdfjell, f. 1765, f 1842. oEB>- m* ■■ &* 
■ 

■ I 
5 mrm^^m ÖHRLING (Vesterbotten). ■■ 1 ■ O-b-xiiscLgr- 

(Vesterbottensgrenen). 

Samuel Samuelsson, nybyggare i örträsk af 
Lycksele socken, Vesterbottens län. Gift med Anna 
Adamsdotter. 

Barn. 

Johan Öhrling, f. 1718, f 1778, kyrkoherde, 
se tab. 1. 


Tab. 1. 

Johan öhrling, (son af Samuel Samuelsson- 
se ofvan), f. 1718 i Örträsk, Lycksele socken. Staf- 
vade namnet Örling. Student i Upsala 1738; prest- 
vigd och skolmästare i Arjeploug 1742: pastor derstä. 
des 1758; pastor i Jokkmokk 1775. Död 3 Maj 1778, 
Utarbetade jemte prosten Erik Lindahl i Lycksele det 
1780 från trycket utgångna lappska lexikon. Gift 
med Margreta Lcestadiue, dotter af pastorn i Silbojokk 
Johan Leestadius och Brita Fjellström. 

Barn. 

Johan Öhrling, f. 1744 i Arjeploug. Student 
i Upsala 1761; inspektör vid Näsa silfververk 1771; 
landskamrerare i Vesterbottens län. Död 1800. 

Samnel Öhrling, f. 1747, död 1799. Prost, 

se tab. 2. 

Emanuel Öhrling, f. 1751, död 180S. Pro^t, 

se tab. 3. t58 Tab. % 

Samuel ölirling, (son af Johan, tab. 1, \\ \ 
Febr. 1717 i Arjeploug. Student i Upsala 1764; pro 
möverad 1773; prestvigd och adjunkt bos biskop Kjör- 
ning 1774; nådårspredikant i Boteå 1777; hogmes.^ 
predikant i Hernösand 1778; pastor i .Jokkmokk 1770; 
opponent vid presfcmötet i Piteå 1787; prost 1704; 
kyrkoherde i Lycksele 1796. Död G Oktober 1799. 
dagen efter nya kyrkans i Lycksele invigning. Pro 
sten Öhrling var en aktningsvärd man och lyckli- 
predikant; deltog i öfversättning af gamla testamen 
tets skrifter på lappska språket; uti psalmboken al 
178H åro 4 af honom eftersatta psalmer intagna och 
alla bibehållna i 1819 ars upplaga. Gift 14 December 
1780 med sin kusin Ulrika Johanna L^stadius, f. 23 
September 1755. t 1800; dotter af kyrkoherden i 
Arjeploug Johan Lsestadius och Katarina Gran. Barn. 

Margareta Katarina Öhrling, f. 1781, f s. k 
Ulrika Johanna Öhrling, f. _1783, t S. å. 
[oJian Samuel Öhrling, f. 1*84, t 1786. 
Sara Ålagd il ena Öhrling, f. 1786, f 
Gift med prestmannen Carl Fredrik Alenius. f. 1781, 

död 1852. 

Margareta fohanna Ohrlino, f. 178S, f 
Gift med komministern i Nätra Per Nordenstedt f. 

1773. t 1837. 

Katarina Agata Öhrling, f. 12 Juli 1789, 1 
Gift med kyrkoherden i Vilhelmina Per 01 

Grönlund, f. 1788, t 1846. 

Johan Fredrik Öhrling, f. 20 Juli 1792 i Lu- 
leå. Gymnasist i Hernösand 1808; student i Upsala 
4 Oktober 1811; med. filos. kand. 1813; stipendiat i 
Fältläkarekåren i Maj 1820, hvarpå han gjorde tjenst 
vid Harnisonssjukhuset och Scralimerlasarcttet samt 
forordnades 1821, under doktor Kolsahms utländska ■MN^HHHI m 

p sa, alt bestrida bataljonsläkaresysslan vid Lifreg:ts 
husarkår; med. kand. 1S2J samt pen-ionar i Fältla 
Ivarekåren och kirurgie magister; med. licentiat 18. 
o h bataljonsläkare vid Vesterbottena regemente 7 
September 1824: lasarettskikare i Piteå och stads! 
käre derstados 1824; med. doktor 15 Juni 1827. D 
27 x\pril 1831 i Pitei. Gift 7 A igusti 1S25 
B *ata Johanna Lönnberg, dotter af konrektorn i Pit 
Andreas Lönnberg och Sofia Magdalena von Gerdt4 

Ulrika Samueli öhrling, f. 1796. Gift med 
ii oen Erik Östergren i Nyliden, Lycksele so k Tab. 3. Emanuel öhrling, (son af Johan. tab. 1). f. 
20 April 1751. Student i Upsala 1766: disp. pro 
exerc. 1772: prestvigd 1 April 1776 och adjunkt i 
J kkmokk; nådarspredikant derst. 17 7 n dito i Nede 
Torneå 1779; pastorsadjunkt i öfver-Torneå 1781: -k 
mästare i Arjeploug 10 December 1783: pa^t.-ex. 1786; 
kvrkoherde i Löfänger 7 Maj 17£S: opponent vid } 
mötet i Piteå 1806; prost 23 Mara 1807. Död 11 L 
cember 1808. Han hade mycken del i öfversåttningen 
af bibeln på lappska språket och förenade med vid- 
sträckta kunskaper en exemplarisk vandel. Gift med 
Katarina Zebulon, f. 1752. t 17 Maj 1809, dött 
en köpman i Torneå och Anna Margareta Grape. Barn. Emanuel Öhrling, f. 1786, 

stare, se tab. 4. 

Carl Fredrik Öhrling, f. 3 febr. 

■ i Upsala 26 Sept, 1512. Död 1823. 
[ohan Öhrling, f. 4 Januari 1 - 97 
övmnasist i Hernösand 1814: student Jent VaktmiV 

17^3. Stu 

i Arjeploug. 
i L T psala 24 gymnasist i Hernösand 1814: stuaent i l a l'4 
Februari ISIS: prestvigd 19 Juni 1S25 och adjunkt i 
Bjurholm; kapellpredikant å Holmen 4 Maj 1SS1. D Bju 

b Oktober 1863. 
1 70 Tab. 4. Emanuel öbrling, (son af Emanuel), tab. s 

f. 19 September 1786. Gymnasist i Hernösand 180 ■ 
vaktmästare vid lasarettet i Piteå, t 15 November 
1838. Gift med Anna Elsa Johansson, född 11 A 
gusti 1783. 

Barn. 

Lovisa Ohrhng, f. 18 December 1813. Ogift. 

flyttat till Haparanda. 

Elisabet Sofia Öhrling, f. 31 Januari 1821. 

Emanuel ~ Ohrhng, f. 28 Mars 1824. Hand- 
lande i Haparanda sedan 1862. ►<5®(=*0- 

^^^^^^^^^^^B^M^MI^^Bl ■■■■■■i OHRLING 

(Postmästapeslägten). ■ « (Postmästaregrenen). 

Tab. 1. 

Nils öhrling, f. 1758. Kom från Stockholm 
till Nätra socken i Ångermanland som skräddaregesäll; 
fick der arbete och qvarstannade; förvärfvade sig en 
torplägenhet; tillbytte sig sedan mot detta torp ett 
hemman i Norrsvedje by och idkade jemte jordbruk 
handel. När postmästaretjensten i Xätra blef ledig, 
skall han, säges det, hafva bekommit denna tjen^t 
genom köp. Han blef emellertid postmästare i Bjästa, 
Nätra socken, 1 Juli 1796. Död 1831. Gift 1784 med 
Brita Malmberg från Gefle. f. 1762. t 1830. Barn. 

Erik Pehr Öhrling, f. 1785, t 1847. Länsman, 
se tal). 2. 

Jonas Nikolaus Öhrling, f. 1787, f 1830. Post- 
mästare, se tab. 5. 

Karl Öhrling, f. 17S9, f 1867. Hemmansegare, 
se tab. 7. 

Tab. 2. 

Erik Peter Öhrling, (son af Nils. tab. 1), f. 
11 Februari 1784. Landskontorist i Härnösand. Kro- 
nolänsman i Hammerdals distrikt; vice häradsskrifvare 
i södra fögdenet 3 Juli 1817; afsked frän lansmans- 
tjensten 4 Okt. 1827; landskontorist i Östersund 1831; 
afsked 28 Juni 1841. Död 12 December 1847. Gift I 76 

1809 med Brita Katarina Hellström, f. 1783, -j- 16 
Maj 1843. 

Barn. 

Nils Pttcr öhrling, f. 10 Maj 1810. Frös< 

Carl Erik Öhrling, f. 10 Oktober 1813 i Ham 
merdal. Intogs i Fröso skola 1 Februari 1826; afg. 7 
Februari 1831; landtmäterielev s. å.; landtmätenauskul- 
tant 1825; v. kommissionslandtmätare i Östergötlands 
län 1839* kommissionsland tmfitare 1854; justerare 1856. 
Död 24 Maj 1872. Gift med Elisa Emelia Ullman. 

Jonas Axel Öhrling, f. 1816, t 1852. Lands- 

kanslist, se tab. 3. . 10l0 . TT 

Johan Gustaf Öhrling, f. 17 Juni 1818 i Ham- 

merdal. " Intogs i Frösö skola 1 Oktober 1829; kom i 

handel 1831; volontär vid Jemtlands Fältjägare-reg - 

mente 17 Jan. 1836; afsked 24 Maj s. å.; landskanslist 

i Östersund 1837; landskanslist i Hernösand 1841; 

lasarettssyssloman derstädes 1845; boktryckare. Död 

18 December 1848. 

Otto Reinhold Öhrling, f. 12 September 1826 
i Hammerdal. Landtmäteriauskultant 6 Juni 1857; 
landtmäterimeclhjelpare Död 1882. 

Tab. 3. 

Jonas Axel Öhrling, (son af Erik Peter, tab. 
(2, f. 17 Februari 1816 i Hammerdal. Intogs i Fröso 
skola 2 Oktober 1827; furir vid Jemtlands Fältjägare 
regemente 1 Augusti 1834; underofficersexamen 8 Sep- 
tember 1835; sergeant 13 April 1838; erhöll afsked 21 
April 1840; t. f. landskanslist i Östersund 1 Januaii 
1839; ord. landskanslist den 28 Juni 1841; erhöll al- 
sked 18 December 1845; erhöll burskap som handlande 
i Östersund 20 December 1845; t. f. stadsfiskal i Ostei- 
sund 18 September 18 Oktober 1847; stadskassör der- 
städes 1848. Död 9 Juli 1852. Gift med Edla Regina 77 Sunding, f- H November 1813 i As; bosatt i Öster- 
sund; dotter af landtmäteridirektörpn Martin Sunding 
och Edla Charlotta Berg. 

Barn. 

Edla Katarina Axelina Öhrling, f. 24 Augu- 
sti 1845, t 9 Juli 1865. 

Beda Gustava Öhrling, f. 22 beptember 1840, 

;- :)0 April 1847. 

Peter Martin Axel Öhrling, f. 28 Maj 1848, 

;- 19 November 1850. 

Karl Gustaf Zakanas Öhrling, f. 3 April 1850. 

Landskanslist, se tab. 4. ,,,••,, * ,n 

Martina Petronella Gunilla Öhrling, f. \U 

Januari 1852. Idkar modehandel i Östersund. 

Tab. i. 

Karl Gustaf Zakarias Öhrling, (son af Jo- 
nas Axel, tab. 3), f. 3 April 1850 i Östersund. In- 
togs i Östersunds läroverk 18 Jan. 1860; afg. 16 Mars 
1869 från 6:te klass; aflade länsmansexamen 1 Au- 
gusti 1870; t. f. stadsfiskal i Östersund under 8 dagar 
'22 Augusti 1871; t. f. landskanslist 26 Oktober 18/ 1: 
t. f. stadsfiskal under 8 dagar 20 Augusti 1872; lands- 
kanslist i Jemtlands län 29 November 1872. titt 10 
December 1876 med Märta Regina Josefina Fjellstrom, 
f 27 Augusti 1853 i Hammerdal; dotter af gränsnda- 
ren Nils Otto Natanael Fjellstrom och Hedvig Karolina 
Ulrika Sunding. 

Barn. 

Edla Karolina Axelina Öhrling, f. b Septem- 
ber 3 877 i Östersund likasom alla barnen. 

Hulda Valbar* Öhrling, f. 30 April IS ,9 
Näs Gustaf \ixel Öhrling, f. 1 Sept. 1880. 
Marta Beda Josefina Öhrling. f. 21 April 18S2. ■Bi JSa 78 79 M"Ä Axel Öhrling. f. 7 Mus 1884. 
John Olof Erik Öhrling, f. 23 Januari 1S8G. Tal). 5. Jonas Nikolaus Öhrling, (son af Nils, ta! . 

1), f. 3 September 1787 i Nätra, var 1809 skrifvai 
hos kronofogden Bonnedal i Sundsvall; stadsfiska] i 
Sundsvall; postmästare derstades 28 November 3812. 
Död 17 November 1830 genom sjelfmord. Gift 1812 
med Brita Cicilia Holmbeck, f. 12 December 1793. 

Barn. 

Nils Jakob Öhrling, f. 1813, t 1848. Fanjun- 

1, ire, se tab. 6. 

Clara Emma öhrling, f. 17 September 1814. 

Carl Otto Öhrling, f. 13 December 1816. 

R / rt Reinhold Öhrling, f. 12 Juni 1819. 

B da Corona Olympia Öhrling, f. 19 Mars 1821. 

fonas Richard August Öhrling, f. tvilling 9 
Oktober* 1S23. 

Jonas Leo Conrad Öhrling, f. tvilling 9 Ok- 
tober 1823. 

Ebba Matilda Rebecka Öhrling, f. 9 Juli 1826. 
Gift 19 December 1850 med hemmansägaren Anders 
Sandström i Tåsjö af Vesternorrlands län. 

Tab. 6. 

Nils Jakob Öhrling, (son af Jonas Nikolaus, 
tab. 5), f. 5 Februari 1813 i Sundsvall. Gymnasist i 
Hernösand 1831; postskrifvare i Östersund; sergeant 
vid Jemtlands Fältjagare- regemente 18 November 1832: 
underofficersexamen 2 Februari 1835; fanjunkare 26 
Februari 1838. Död 25 Juni 1848. Gift 30 Augusti 
1S38 med Kristina Brigitta Rödén, f. 17 December 
1815 i Östersund; dotter af v. haradsskrifvaren Nils 
Olof Rödén och Eufrosyne Justina Aninéus. Bern. Nils /mas Öhrling, f. 9 Juli 1839. Intogs i 
Östersunds läroverk 1 September 1849; bokhållai 
d 28 Juni 1873 i Gefle. 

Viktor Öhrling, f. 14 September 1841. In- 
togs i Östersunds läroverk 1 September 1849; afg. i 
Vugusti 1857 från 5 klass; handlande i Attmar. Död, 
ogift, 10 Februari 1868. 

Eufrosyne Cicilia Öhrling, f. 7 Juli 1844. 
rift, idkar handel i Östersund. 

Adrianne Karolina Öhrling, f. 14 Juli 1848. 
Gift 15 Oktober 1875 med förvaltaren vid Möns si 
\ rk vid Sundsvall Fredrik Erland-en, f. 13 Septem- 
ber 1S34 i Norge. 

Barn, 

Lilly Beret, f. tvilling 1 Juli 1876, t 18 Mara 1878. 
Tora Magda, f » 1 Juli 1676. 
KarsU n Albert Shadc, f. 1 Mars 1878. 
Henny Cicilh, f 25 Augusti 1SS3. Tab. 7. 

Karl Öhrling, (son af Nils, tab. 1), f. 1789 i 
Nätra. Hemmansegare å fadrens hemman i Norrsv 
f y i Nätra socken; handlande. Död 1867 i Norrsvee 
Gift med Brita Stina Forsberg fr. Nordmaling, f. 1798. t 5 Maj 1857. Barn. Nils lohan Öhrling, f. 1826. Sjöman; tillhörde 
sättningen å ett Hernösands-fertyg, "Starkotter", 

som år 1S43 förliste i Geflebugten vid klippan Björn. 
Öhrling räddade sig till klippan, der han dock frös 
ihjäl, innan hjelp hann anlända. Han var ogift. 80 t Karl Gustaf Ö hr lin g, f. 6 September 1827 i 
Nåtra. Handlande "och garfvare i Utvik, Ullångers 
socken. Död barnlös 20 Oktober 1858. Gift 1857 med 
Elisabet Jonsdotter. ••♦9130"- GRAHN \ 


Härstammar från Umeå. 

Tab. 1. 

Olof Grahn, f. omkr. 1683. Handlande och råd- 
man i Umeå. t 1741. Gift med Anna Grubb,f. 1665 
t 1743. Dotter af handlanden och rådmannen i Umeå 
Kils Grubb och Brita Sand samt enka efter handlan- 
den Moses Andersson i Umeå. 

Barn. 

Moses Grahn, kronobefallningsman. (Se tab. 2). 
Mårten Grahn, f. 1711 t 1792. Rådman. 
(Se tab. 3). 

Tab. 2. 

Moses G-rahn, (son af Olof. tab. 1). Krono- 
befallningsman och kamrerare. Gift. 

Barn. 

Olof Grahn, kronofiskare. 

Abraham Grahn, sidenväfvare. 

Hedvig Helena Grahn, gift med kamrera- 
ren Berg. 

Sara Lovisa Grahn, f. 1746, t 1S11. Gift 
med kamreraren Grim i Stockholm. Tab. 3. 

Mårten Grahn (son af Olof. tab. 1). f. 1711 i 
Umeå. Handlande och rådman i Umeå. t 1792. Gift 84 

1744 med Kristina Helena Kur, £ 1728 t 1762 dot- 
ter af radmannen i Umeå Peter Bmr och Anna Mana 
Arctfedius. 

Barn. 

(10 barn af hvilka följande efterlefde.) 

Olof Grahn, f. 1745, t 1815. Radman. 

(Se tab ' Mårten Grahn, f. 1758 i Umeå. Handland 
i Umeå; brukspatron, t ogift 1812. Namnes i finska 
fcrieet 1808- -1809 såsom den der med egen hfsfara 
lemnade Sandels upplysningar om fiendens åtgöran- 
den bvarför ryssarne redan utledt honom att hangas, 
då (len modig landshöfding Strömberg i sista stunden 

lyckades frälsa honom. 

* Anna Mana Grahn, f. 1761, t 1/94. Gift 

l-o med handlanden c h rådmannen i Umeå Jonas Es- 
ber^ f. 1745 t 1785; 2:o 1787 med handlanden i Um , 
riksdagsmannen och brukspatronen Zakarias Åberg, 
f. 1758, t 1798. 

Tab. 4. 

Olof Grahn, (son af Mårten, tab. 3), f. 1745 i 
Umeå. Handlande och rådman i Umeå, delegare i 
Fällforss sågverk, t 1815. Gift l:o med Anna Bm- 
gerns f. 1744, t 1785; 2:o 1787 med Margareta Lun- 
dahl, 'f. 1768, t 1795. 

Barn (i l:a giftet): 
Mårten Grahn, f. 1770, t 1^29 Rådman och 

brukspatron. (Se tab. 5). „..,„ 

Jakob Grahn, f. 1772, t 1836. Rådman. 

(Se tab " ötf Grahn, f. 1773, t 1839. Boktryckare. 

(Se tab. 11). 

(I 2:a giftet). 

Per Grahn, f. 1788, 1 1851. Rådman. (Se tab. 12). 85 Tab. .5. Mårten Grahn, (son af Olof, se tab. 4 , f. 1770 
i Umeå. Handlande i Umeå (firma Åberg & Grahn); 
brukspatron; delegare i Hörnefors jernbrak, Strömbauks 
aiasbruk samt Fällforss och Lejonströms sågverk. 1 1829. 
Gift 1801 med Elisabet Helena Mellin, f. 1769 1 1837. 

Barn. 

Mårten Grahn, f. d. 22 Juni 1801 i Umeå; 
student i Upsala d. 2 Mars 1819; handlande i Umeå. A. 1839. Olof Grahn, f. 1802 i Umeå: handelsbokhål- 
lare derstädes. t 1833. 

Jakob Grahn, f. 1804, t 1865; läroverksad- 
junkt. (Se tab. 6). 

Anna Helena Grahn, f. 1806, t 1862. Gift 
1830 med sjökapten Jakob Bäckman, f. 1796, t 1847. 

Johan Henrik Grahn, f. ISOS, t 1851. In- 
spektor. (Se tab. 7). 

Kristina Karolina Grahn, f. 1809. t 1852. 
Gift med häradsskrifvaren i Yesterbottens törsta fög- 
deri Bror Anton Stenman, f. 1810, t 1841. 

Tab. 6. 

Jakob Grahn, (son af Mårten, se tab. 5), f. d. 
20 Februari 1*04 i Umi å. Gymnasist i Hernösand 
1819; v. kollega vid Umeå lärdomsskola ht. 1822 och 
vt. 1823; student i Upsala d. 31 Oktober 1823; disp. 
pro exerc. 1825; v. kollega i Umeå vt. och ht. 1S27 
samt vt. 1828; skrifvit pro gradu phil. 1829; v. kollega 
vid Haparanda apologistskola vt. 1835 —vt. 1836; v. 
kollega vid Piteå lärdomsskola vt. 1837; vid Luleå 
apol. skola ht. 1837 vt. 1840; kollega vid Haparanda 
apologistskola d. 26 Febr. 1840; v. rektor der ht. 1S42; 
ht. 1846, vt. 1847 och vt. 1850; kollega i Piteå i April 
1851; kollega i Luleå 1859. t 1 d. December lS6o. 
Gift 1846 med Sofia Agata Grape, f. d. 30 Juni 1820, 

^_ 86 

t d. 12 Febr. 1852, dotter af kyrkoherden i öfver- 
Kalix, prosten Zakarias Grape (f. 1785, t 1847) otb 
Katarina Sofia Aström (f. 1795, f 1865). 

Barn. 

Zakarias Leopold Gralin, f. d. 30 December 
1S46 i Haparanda. Intogs i Luleå läroverk 1857; i 
Umeå läroverk 1865; maturitetsexam. derstädes d. 18 
Juni 1867; kadett vid Carlberg d. 1 April 1868; offi- 
cersexamen d. 8 Februari 1870; underlöjtnant vid Ve- 
sterbottens fåltjägarekår d. 17 Mars 1870; löjtnant d. 
11 Xovember s. å.; adjutant d. 7 November 1873; 
kapten och reg:ts:qvartermästare d. IS Aug. 1886; le- 
damot i styrelsen för Vesterbottens enskilda bank 1889. 
Gift 1880 med Nanny Maria Scharin, f. 1856. 

Barn* 

Signe Grahn, f. 1881. 
Mårten Birger Gralin, f. 18S3. 
Bengt August Grahn, f. 1885. 
Sven Otto Grahn, f. 1886. 
1 dotter, f. d. 30 Nov. 1890. 

Tab. 7. 

Johan Henrik Grahn, (son af Mårten, se 
tab. 5), f. 1808. Inspektor vid Sikeå. f 1851. Gift 
1845 med Stina Kajsa Byström, f. 1816, t 1850. 

Barn. 

Mårten Henrik Grahn, f. 1846. Inspektor. 
(Se tab. 8). 

*l?ina Elisabet Kristina Grahn, f. 1847. Gift 
1867 med läroverksadjunkten i Umeå, filos, doktor 
Edvard Mauritz Valdenström f. 1827. 

Lars Fredrik Gralin, f. 1848. Rådman i 
Umeå. (Se tab. 9). 

Sofia Helena Ivarolina Grahn, f. 1849. Gift 
1874 med sågställaren Carl Olsson, f. 1843; bo i Dal- 
kariså, Bygdeå. 87 

Eva Desideria Grahn, f. 1850. Git 1870 
med organisten och skolläraren i Burträsk r arl From- 
bold Mauritz Lundholm, f. 1826. 

Tab S. 

Mårten Henrik Grahn, (son af Johan Hen- 
rik, tab. 7), f. 1846. F. d. förvaltare vid Strörnbcicks 
glasbruk; bor i Dalkarlså, Bygdeå. Gift 1872 m^l 
Fredrika Sofia Rönngren, f. 1851. Barn. 

Anna Karolina Grahn, f. 1874. 
Hulda Fredrika Grahn, f. 1876. 
Signe Magdalena Grahn, f. 1878. 
Elvira Johanna Grahn, f. 1881. 

Tab. 9. 

Lars Fredrik Grahn, (son af Johan Henrik, 
tab. 7), f. 20 April 1848 i Sikeå. Studerade i Umeå 
till 1865 (5 kl.) Grosshandlare i Umeå (firma A. & 
0. Grahn); rådman 1890; godsegare; direktionsledamot 
i Vesterbottens läns sparbank 1890. Gift 1871 med 
Elisabet Löfgren, f. 1843. 

Barn. 

Betty Grahn, f. 1874. 
Maria Grahn, f. 1875. 
^Indreas Grahn, f. 1878. 
Gunnar Grahn, f. 1880. 
Hedvig Grahn, f. 1882. 

Tab. 10. 

Jakob Grahn, (son af Olof. tab. 4), f. 1772. 
Handlande och rådman i Umeå. Död 1S36. Gift 1801 
ined Eva Liljedahl, f. 17GS, t 1836. ■■HMB^MHBHHM^^H 88 Barn. Olof Grahn, f. 6 Juni 1S02 i Umeå. Student 
i Upsala 2 Mars 1S19; bofrättsexamen 1822; v. hä- 
radshöfding; v. auditör vid Lifgardet till bäst 1829- 
auditör derstädes 1S33. Död 1S38. 

Anna Magdalena Grahn. f. 1804, f 1869. 
Gift l:a 1S24 med kollegan i Umeå Carl Vilbelm Sund- 
baum, f. 1793, t 1828; 2:a 1835 med kronofogden, 
landssekreteraren Olof Peter Gerding, f. 1790, f 1849! 

Anders Grahn, f. 1805. Handlande i Umeå. 
Död 1S53. 

Tab. 11. 

Olof Grahn, (son af Olof, tab. 4), f. 1773. Bok- 
tryckare i Stockholm 12 Juni 1821, nedlade tryckeriet 
1827; föreståndare för konstförvandtskapets kassa 1818 
—1828; grosshandlare. Död 10 April 1839. Gift med 
Margreta Kristina Nordström, f. 1774, t 1859, dotter 
af boktryckaren Anders Jakobsson Nordström i Stock- 
holm, f. 1741, t 1821. 

Barn. 

Ebba Mathilda Magdalena Grahn, f. 1811, t 
1881. Gift med Gustaf Ekström, f. 1817, t 1881, för- 
valtare vid Gysinge bruk. 

Anna Charlotta Grahn. f. 1813, f 1861. 89 

Olof Grahn, f. 1819. Handlande i Umeå 1847- 
ridman flerstädes 1861. Död 1867. 

Anders Grahn, f. 1822. Handland* i Unv 
1845; rådman derst. 1883. Död i April 1888 Gift 
L867 med Maria Löfgren, f. 1838. 

Barn: 

Anna Maria Grahn, f. 1869. 
Edla Elisabet Grahn, f. 1870. 
Per Adolf Grahn, f. 1&71. 
Fanny Olivia Grahn, f. 1873. 
Henny Elvira Grahn, f. 1874. 
Olof Axel Grahn, f. 1875. 
Hedvig Andrea Grahn, f 1876. 
Elma Maria Grahn, f. 1878 
Carl Anders Grahn, f. 1879. 
Viktor Fredrik Grahn, f. 1882. 

Eva Mathilda Grahn, f. 1831. Gift 1867 med 
handlanden i Umeå Johan August Reinius. f. 1832. '•cSGo Tab. 12. 

Per Grahn, (son af Olof, tab. 4), f. 1788. Hand- 
lande och rådman i Umeå. Död 1851. Gift 1816 med 
Juliana Maria Vall, f. 1793, f 1864, dotter af hand- 
landen Anders Vall i Umeå och Juliana Magdalena 
Arcta?dius. ■ 

I ""*'■ ■ (Graan). 

Härstammar från Grans pastorat i Upland. Nam- 
net Graan antogs af 2 bröder Olof och Elias, som 
Wefvo prester i Piteå och Luleå. I senare tider har 
namnet stafvats Grahn. 

Xab. 1. 

Stephanus Stephani, komminister i Torstuna 
1619; kyrkoherde i öfver- och Ytter-Gran i Upsala 
stift 1628; riksdagsman i Nyköping 1640. 

Söner. 

Olof Stefansson Graan, kyrkoherde i Piteå, 
se tab. 2. 

Esaias Stefansson Graan, studerade i Åbo; 
filos, doktor i Tyskland omkr. 1650; regementspastor 
1660; prost och kyrkoherde i Arnäs 1673; prost och 
kyrkoherde i Luleå 1686. Död 23 April 1695. Gift 
l:o med Sabina Kruse; 2:o med Kristina Steuch. 

Tab. 2. 

Olof Stefansson Graan, (son af Stephanus 
Stephani, tab. 1), f. i Gran i Upland. Våren tid hof- 
musikus hos drottning Kristina, blef sedan legations- 
predikant 1648; lektor i Hernösand 1650; kyrkoherde 
i Piteå 1656; prost. Död 1689. Gift l:o med Anna 
Steuch, dotter af biskopen Peter Steuch och Brigitta 
Ilsbodina; 2:o med Brita Torna?a, dotter af prosten i 
Torneå Torna?us. 


92 93 Barn. 

Petei Gram, f. 1654, f 169-1. Kyrkoherde i 

Piteå. Se tab. 3. 

En k Graan, f. 165S i Piteå. Student i L> 
sala 1675; prestvigd 1682; pastor vid ett värfvadt r - 
gemen te hjelp trupper, som 1688 gick ifrån Göteborg 
till Amsterdam; kyrkoherde i Arnäs 1695. Död 7 
Juni 1698. Gift med Anna Plantin, dotter af kyrko- 
herden i Umeå Erik Plantinus och Anna Burman 
samt omgift med kyrkoherden i Arnäs Jonas Wagenius, 
t 1774. 

Barn. 

3 söner dogo uuga, 1 dotter gift 

Johannes Graan, pastorsadjunkt, f 

Brita Graan, gift l:o med kapten Loft- 

man i Luleå, 2:o med komministern i Luleå Erik Höi- 

jer, f. 1655, t 1734. 

Margareta Graan, gift med kyrkoherden i 

Bygdeå Jakob Burman, f. 1652, f 1726, i hans l:a gifte. 

Tab. 3. 

Peter Graan, (son af Olof, tab. 2), f. 1654 i 
Hernösand. Student i Upsala 1672; prestvigd och hus- 
predikant 1679, komminister i Piteå 1680; filos, dok- 
tor 1685; kyrkoherde i Piteå 1690. Död 1694. Gift 
med Katarina Lithonius, prostdotter från Österbotten. Barn. 

Mikael Graan, f. 1684, f 1755. 
i Hammerdal. Se tab. 4. Kyrkoherde Tab. 4. 

Mikael Graan, (son af Peter, tab- 3), f. 1684 
i Piteå. Student i Upsala 1702; nådårspredikant i kul* a 1712; andre komminister i Luleå 1714; kyrko- 
herde i Hammerdal 1715. Död 1755. Gift 22 Nov. 
1715 med Margareta Salin, f. 1 Juni 1699, dotter af 
kyrkoherden i Hammerdal Jonas Salin och Kristina 
Xoraaus. 

Barn. 

Petrus Graan, f. 27 Sept. 1716, 1 11 Okt. s. å. 

Kristina Graan, f. 30 Sept. 1717, f 14 Okt. s. ä. 

Jonas Graan, f. 26 Okt. 1718; student i Up- 
sala 1736: filos, doktor 1746; prestvigd 1749; sqva- 
dronspredikant vid Jämtlands regite 9 Aug. 1749; re- 
gementspastor derstädes 2 Ma] 1764; kyrkoherde i 
Ramsele Okt. 1768. Död ogift 1775. 

Greta Stina Graan, f. 7 Mars 1720, t 27 Aug. 
1797. Gift 8 Jan. 1744 med kyrkoherden i Hammer- 
dal Olof Forssman, f. 2 Dec. 1702, t 26 Maj 1782. 

Olof Graan, f. 24 Okt. 1721. Student i Up- 
sala 1741; tulltjensteman i Finland. Död 1755. 

Anna Katarina Graan, f. 21 Jan. 1723. 
Gift med kyrkoherden i Ramsele Anders Sellin, f. 
1726, t 1789. 

Brita Graan, f. 1724. Gift 1744 l:o med 

komministern i Ramsele Petrus KlockhofF, f. 1713, t 
1758. 2:o med komministern äfvenledes i Ramsele Nils 
Flodberg, f. 1710, t 1767. 

Elisabet Graan, f. 11 Okt, 1725. Gift 

med stadsfiskalen Edenmark i Hernösand. 

Petrus Graan, f. Kronobefallnings- 

man i Sveg. 

Daniel Graan, f. 16 April 1730, 1 1 febr. 1738. 

Marta Graan, f. 15 Okt, 1731, t 20 April 1732. 

Elias Graan, f. 28 Mars 1733, f 1784. Kyrko- 
herde i Skön. Se tab. 5. 

Mikael Graan, f. J7 Maj 1736. Bruksinspek- 
tör vid Seffle. ^r.v'..^".-..--*?* 94 Tab. S. Elias Graan, (son af Mikael, tab. 4), f. 28 

Mars 1733 i Hammerdal. Student i Upsala 1752- 
prnstvigd 1761: filos, doktor 1764; sqvadronspredikant 
vid Jemtlands regemente 26 Juni 1764: regementspa- 
stor 15 Mars 1769; kvrkoherde i Skon 6 Mars 1732 
Död 1784. Gift med 95 

Gift I 7 April 186 4 med Katarina Kristina Zetterq vist, 
l 13 Scpt. 1840 i Sättna. 

Barn. 

Magdalena Fredrika Grahn, f. 26 Juli 1865. Gitt 
19 November 1889 med byggmästaren Joh. Alfred Thureason i 
Östersund, f. 1848 i Söderköping. Barn. 

Elias Graan, f. 9 Dec. 1780 i Rödön. Bruks- 
patron. Se tab. 6. ■o&so Tab. 6. i 

ti 

ri Elias Graan, (son af Elias, tab. 5). f. 9 De . 
1780 i Rödön. Gymnasist i Hernösand 1800; student 
i Upsala 1804; brukspatron vid Gideå bruk. f i Fjell- 
sjö 1853. Gift 1810 med Magdalena Fredrika von 
Schoultz, f. 1778, dotter af kaptenen Martin von 
Schoultz och Anna Maria Ulfsparre. 

Sam. 

Ulrika Kristina Grahn, f. 13 Febr. 1811. 

Maria Fredrika Grahn, f. 11 Juni 1812. 

Lovisa Charlotta Grahn, f. 25 Aug. 1813, t 
18 April 1860; gift med länsmannen Bengt Aronsson 
Teurnqvist i Fjellsjö f. 1800. 

Jakob Elias Grahn, f. 9 Sept. 1817 a Forssa 
bruk. Gymnasist i Hernösand 1831; student i Upsala 
24 Okt. 1836; prestvigd 27 Nov. 1842; brukspredikant 
å Ljusnedals bruk 16 Jan. 1845; kapellpredikant i Ho- 
tagen 18 Dec. 1854; komminister i Sättna Dec. 1857; 
kyrkoherde i Gideä 8 Mars 1869; kyrkoherde i Rödön 
1 Aug. 1879. Död 13 December 1889 å Sabbatsberg. HOFVERBERG 


Harstammar från Åre socken i Jemtland. Nam- 
net taget efter Hofverberget i Bergs socken. 

Tab. 1. 

Johannes Sigvardi, bondson från Tand i 
Abpås socken; foräldrarne härstammade från Are soc- 
n. Studerade först i Trondhjem, sedan i Köpenhamn 
h var derefter docent vid en skola i Norge; kaplan 
i Ragunda 163...; den förste kyrkoherden i Berg 1650, 
som då skildes från O vikens pastorat. Död 1676 i 
hög ålder, Sigvardi var en from man och hade för 
sed att dagligen morgon och afton gå i kyrkan o h 
der på knä för altaret göra sin bön. Gift med Kri- 
stina Berg, dotter af kyrkoherden i Ragunda Hans 
N kol. Berg, hade med henne 6 barn, som antogo nam- 
t Hofverberg, efter Hofverberget i Bergs socken. 

Barn. 

Märg reta Hofverberg, f. 24 Oktober 1645, t 
24 April 1708. Gift med kyrkohprden i B^rs, Johan 
Drake, t 169S. 

Salomon Hofverberg, f. 26 Jan. 1648, f 1723. 
Kyrkoherde i Ragunda, se tab. 2. 

Kristina Hofvcrbcrg, f. 1660. Gift 1695 med 
kyrkoherden i Berg Magnus Flodalinu^, f 1713. 

Johannes Hofverberg. f. 21 Okt. 1652, t 1725. 
Prost i Malmö, se tab. 14. 

Elisabet Hofverberg, f. 1654. Gift med kom- 
ministern i Håggenås Petrs Klockholf, f. 1647, f 1715. ■a y*.*. 100 

Kristian Hofvcrberg, f. 24 Novoni r 1057. 
Student i Upsala 1675; komminister i Bede 1H80; re 
gementsprest vid generalmajor Gyllenpistols regemente 
i Skåne 1683. Gift med Ingrid Svedin, dotter af kyrko- 
herden i Ytterhogdal Svedin samt omgift med kyrko- 
herden i Vestra Alstad (Skåne) Sven Karström. 

Tab. 2. 

Salomon Hofverberg\ (son af Johann< s Sig 
vardi, tab. 1), f. 26 Januari 1648 i Ragunda (Håsjö). 
Student i Upsala 1667; kollega i Hernösand 1672; 
magister i AVittenberg 1675; prestvigd och huspredi- 
kant hos fältmarskalken fnh. G. Horn 1675; rege- 
mentspastor vid Jemtlands regemente 1676; kyrko- 
herde i Ragunda 1679, tilltr. 1681; prost öfver Jemt- 
lands norra kontrakt. Död 1723. Han beskrifves så 
som en verksam och liberal pastor, som till kyrkorna 
inom pastoratet skänkte altarduk, altartafla (Håsjö) 
och kalkkläden. Gift l:o med Elisabet Flodalin, dot- 
ter af kyrkoherden i Offerdal Olof Bartholinus eller 
Angdalinus (stamfader för slägten Flodalin) och Doro- 
tea Herdalina samt enka efter kyrkoherden i Offerdal 
Erik Steuchius; 2:o med Katarina Sternel, dotter af 
prosten Nils Sternelius i Boteå o h Katarina Burman. 

Barn 

(i l:a giftet): 

Dorotea Hofvcrberg, f. Gift 1:0 med 

lektorn i Hernösand Olof Plantin, f. 1666, t 1701; 
2:o med komministern i Häggenab Daniel Berg, f. 
1680, t 1734. 

(I 2:a giftet). 

Karl Hofvcrberg, f. 1695, t 1765. Kapten, 

se tab. 3. 

Nils Hofvcrberg, f. 1690, 1 1774. Kyrkoherde 

i Berg, se tab. 12. 


Sara Hofvcrberg* gift med konsistorienotarien 

i Ucrnosand Nils Granbaum, f. i Granbo, Selånger. 
1699, t 1752. 

Salomon Hofvcrberg, målare. 

Magdalena 7/ rberg, gift l:o med kyrko- 
herden i Undersåker Nils Jakob Åmann, t 1739; 2:o 
med kyrkoherden i Rödön Jonas Sellin, f. 1705, 1 1772. 

En dotter, gift med kaptenen 

En dotter, gift d kyrkoherden i Ragunda 
Kristofer Buscherus, f. 1679, t 1739. 

Tab. 3. 

Earl Kofverberg-, (son af Salomon, tab. 2), f. 
1695 i Ragunda. Student i Upsala 24 April 1712; 
fänrik 1715; löjtnant 31 Mars 1742; regementsqvar- 

termcistare 8 September 1744; kaptens n. h. o. v. 14 
Aug. 1750; kapten 15 December 1753; R. S. O. 1759; 
allt vid Jemtlands regemente. Löd 12 Mars 17ö5 i 
Berg. Gift 1732 med Kristina Huss, f. 29 Augusti 
1707, f 1787 på Åviken, dotter af kyrkoherden i Berg 
Erik Huss och Anna Drake. 

Barn. 

Fredrik Hofvcrberg, f. 1736, f 1799. Kyrko- 
herde i Umeå, se tab. 4. 

Katarina Margareta Hofvcrberg, gift med bruks- 
patronen Ludvig Pelt a Avike bruk i Hässjö socken. 

Erik Hofvcrberg, f. 1734. Frösö skola 1741 

— 1751; konduktör, t ogift. 

Carl Hofvcrberg. f. 1738. Frösö skola 1744 

— 1752. Korpral vid Jemtlands regemente 10 Juni 
1752; afsked för att egna sig åt landtmäteriet 2S Juni 
1760; kommissionslandtmätare i Gefleborgs län. t ogift. 

Johan Magnus Hofvcrberg, f. 31 Okt. 1740, t 
11 Febr. 1741. 

Nils Magnus Hofvcrberg. f. 1/42. Stadsin- 
geuiör, se tab. 7. 
■■■^■■■^^■^^■M^^HBH NB 


£±i 102 t 5 
i Hede O 

Kristina Marta Hofverberg, f. 1747, t 25 No- 
vember 1829 i Oviken. Gift med kyrkoherden Hons 
Lindholm i Lit, f. 1732. f 1799. 

Tab. 4. 

Fredrik Hofverberg, (son af Karl. tab. 3), f. 
12 Augusti 1736 i Berg. Intogs i Frösö skola 1744- 
gymnasist i Hernösand 1752; student i Upsala 1756- 
prestvigd 8 Maj 1761; filos, doktor i Upsala 1764: v! 
rektor vid franska lutherska skolan i Stockholm 1765 
och tillika komministersadjunkt i Nikolai församling 
derst.: pastorsadjunkt i Indal 1769; nådårspredikant 
derst. 1775: v. apologist vid Hernösands trivialskola 
1777; kyrkoherde i Botea 1 Oktober 1777; prost 1795- 
kyrkoherde i Umeå 9 April 1799. Död 21 Februari 
1809. Gift l:o 1770 med Anna Margareta Drake, dot- 
ter af kyrkoherden i Indal Haqvin Drake och Marga- 
reta Sebrelius; 2:o med Marta Brita Thelaus. dotter 
af prosten Johan Samuel Thelaus i Boteå och Anna 
Sebrelius: 3:o med Helena Katrina Olivenbaum. r 1837. Barn. 

(I 2:a giftet). 

Johan Samuel Hofverberg, f. 1778. 
Landsfiskal, se tab. 5. 

Carl Fredrik Hofverberg, f. 11 Aug. 
Boteå. Student i Upsala 13 Mars 1802; ined. filos, 
kandidat 1804; uppbördsläkare vid Kongl. flottan 1808 
och dog på hriggen "Vänta Litet" vid Karlskrona 15 
November 1808. Cteift. 1 '83 5. Tab. 

Johan Samuel Hofverberg, (son af Fredrik, 
tab. 4). f. 2 Sept. 1778. Student i Lund 27 Sept. 1795; 
filos, doktor derst. 26 Juni 1799; student i Upsala 27 103 

Oktober 1799; handlande i Urneå 1802; landsfiskal i 
Vesterbottera södra domsaga 1812. Död 1837. An 
lade sågverk och jernbruk vid Rodofors i Umeå, som 
dock i brist på medel icke fullbordades. Gift l:o 1801 
med Magdalena Vagelin, f. 1780. t 1811. dotter af 
kyrkoherden i Hede Carl Vagelin och Anna Elisabet 
Hofverberg; 2:o med Katrina Johanna Björkman, f. 20 
Kov. J790. t 2 Aug. 1877. 

Barn. 

(I l:sta giftet). 

Johan Samuel Hofverberg, f. 16 December 
1803. Gymnasist i Hernösand 1817; student i Upsala 
3 Februari 1821; kameralexamen 1822; hofrättsexa- 
men 28 November 1822; t. f. dornhafvande i Väster- 
botten. Död 1830 ogift. 

Fredrika Helena Hofverberg, f. 15 November 

1806, t omkring 1845. 

Dessutom 6 barn, som alla dogo i unga år. 

(I 2:dra giftet). 

Hedda Charlotta Hofverberg, f. 1818. f 1834 
Carl Fredrik Vilkhad Hofverberg. f. 1319. i 

1859. se tab. 6. 

Bruno August Hofverberg, f. 16 Sept. 1821 
Purir vid Vesterbottens fältjägare 20 Febr. 1S46; fan 
junkare 26 Augusti 1853; svärdsman 1860; afsked och 
underlöjtnant i armén 18 April 1S73: löjtnant 19 Maj 
1885. Gift 1871 med Vilhelmina Sofia Nordström, f 

8 Febr. 1850. 

Märta Johanna Hofverberg, f. 22 Januari 1824, 

ogift, bor i Backe, vid Umeå. 

Karolina Amalia Hofverberg. f. UDec. 1825. 

Tab. 6. 

Carl Fredrik Villehad Hofverberg, (son 
af Johan Samuel, tab. 5), född 1819. Landtbrukare. 104 

Död 1859. Gift med Maria Karolina Vidman f 97 
mars 1823. ' ' Z1 

Barn. 

r , C ? rl é xel Esb ' urn Hofverberg, f. 27 Juni 1846 
Jernkramhandlare i Skellefteå. ' 

Okt lut''^ Karol " m Sera M Hof ver berg född 17 

, oc « Sa>>' <cl Runhold Bruno Ilofverberp, f. 9 Sent 
1852. Bokhållare i Skellefteå, P ' 

Han na Hoficrbcrg, f. 5 Oktober 1856. 

Tab. 7. 

^ f^!o M v gnU f Hof ™ rber *. (^n af Karl, tab. 
t>Ä' c. /ronolånsman i Norrala; stadsingeniör 

n°i % l J" må , 1 Norrala - Dod af sla S 2 9 Jan 1813 
Gift 6 November 1777 med Anna Hambraus, f. 17 

December 1755 t 4 Januari 1831, dotter af lansman- 
nen 1 Norrala Michael Hambneus och Katrina Forss. 

Barn. 

t o ift \ShO h " a Katrina Ho f V£rbcr i' f- 15 Okt, 1778, 

Michael Ho/verbcrg, f. 1779, f 1824. Läns- 
man, se tab. 8. 

f h K ?l Ho/vcrbcrg, f. 1781, f 1805. v. bergs- 
fogde, se tab. 9. & 

En k Ho/vcrberg, f. 22 Nov. 1782. 
Olof Hofverbrrg, f. 31 Okt. 1784. 
• u 21 F ^ 7!n "/L fa £ dale,ia Ho/verbcrg f. 13 Okt. 1786, 

u -u ■ N 'i S Ma i nus Hofrerberg, f. 1 Jan. 1788, t 
14 Maj s. å. 

• u ,., Pe * Ma g™ s Ho/verberg, f. 1 Febr. 1791. Handl. 
1 Hudiksvall, se tab. 10. 

Johan Jlofverberg, född 24 Juni 1792, t 20 
Juli s. å. 
___ 105 

Ännu Margareta Ho/verberg, f. 10 Sept. 1793, 
| l Juli 1794. 

Tab. 8. 

Michael Hofverberg, (son af Nils Magnus, 
tab. 7), f. 19 September 1779 i Norrala. Kronoläns- 
man derstädes efter fadren. Död 23 December 1824. 
Gift 20 Augusti 1813 med Anna Kristina Schenler, f. 
22 Mars 1789, t 22 November 1824 i Gefle, dotter af 
sockenadjunkten Schenler. 

Barn. 

Anna Kristina Ho/verbcrg, f. 8 Okt. 1813. 
Gift med Handlanden Dahl i Hudiksvall. 

Sara Katrina Tio/ er berg, f. 7 Mars 1815, f 
13 Jan. 1821. 

Tab. 9. 

Karl Hofverberg, (son af Nils Magnus, tab. 
7 , f . 6 Juni 1781 i Norrala, vice bergsfogde. Död 6 
Maj 1805. Gift med Elisabet Helena Hammarlund, f. 
IG Juli 1792, dotter af kyrkoherden i Sköldinge af 
Strengnäs stift Per Hammarlund och Lena Hambneus. 

Barn. 

Elis Ilojrerberg. 
Ulla Ho/vcrbtrg. 
Ka roh na Tio/ 1 rberg , 

Tab. 10. 

Per Magnus Hofverberg, (son af Nils Mag- 
nus, tab. 7), f. 1 Februari 1791 i Norrala. Handlande 
i Hudiksvall. Gift 1815 med Anna Katrina Steinmetz, 
dotter af råd- och handelsmannen Steinmetz. 106 Barn. Karl Hofverberg, f. 1817, t 1877. Handlande 
se tab. 11. ^ 

n « *£? dnf i Hofverberg, f. Handland , 

Gefle 1S44, sedan i Hille. Gift med Gustava Roman 
fr. Norrköping. 

_ Per Edvard Hofverberg, f. 1824. Handland 

i Geflc 1858. Död 9 Febr. 1872. Gift med Erika 
Linde fr. Gefle. d 

Gustaf Hofverberg. bandiande, del- gare i Fre 
dnksfors pappersbruk. Gift med Charlotta Pihlgivn 
fr. Karlstad. 

Tab. 11. 

Karl Hofverberg, (son af Per Magnus, tal:. 10) 
f. 6 November 1817 i Hudiksvall. Handlande i öster' 
sund 1845 (burbkap 18 Juli 1845), landtbrukare i Fiäl 
Hässjö socken. Medelpad och poststationsföreståndaie 
derstädes 1869. Död 12 November 1877. Gift 21 Juli 
1846 med Edla Josefina Vilhelmina Bebm, f. 3 Sept 
1824, f 21 November 1859, dotter af lagmannen Jo 
han Magnus Behm och Johanna Rebecka Lindholm. 

Barn. 

Svea Alma Elvira Hofverberg, f. 7 April 1848 
i Östersund, likasom alla barnen. Gift 21 Aug. 1874 
med disponenten i Alafors sågverk Per Olson, i hans 
2:dra gifte, f. 31 Mars 1832. 

Helga fohanna Katrina Hofverberg, f. 21 Jan. 
1854. Gift 23 Aug. 1874 med ingeniören Anders Hen- 
rik Larsson, f. 29 Sept. 1842. 

Johan Alarik Hofverberg. f. 6 November 1859. 
Studerade i Hernösand 1870—76 (5 kl.): bokhållare vid 
Stocka sågverk 1876; kassör derstädes 1880; bokhål- 
lare i Helsinglands enskilda bank i Söderhamn 1881; 
kassakontrollant 1883; kassör 1890. 107 

Per Harald Hofverberg, f. 6 November 1859; 
Intogs i Hernösands läroverk 1870; matur.examen der- 
städes 10 Juni 1880; elev vid veterinärinstitutet i 
Stockholm 15 Aug. s. å.; af lade veterinärexamen 10 
Juni 1886; tjenstgjorde vid Kong). trängbatal jonen fr&n 
14 till 28 Juni 1886; t. f. länsveterinär i Vesternorr- 
lands län fr. 1 Juli till 1 Okt. 1886; t. f. länsveterinär 
i Gotlands län fr. 15 Okt. 1886 till 27 Jan. 1887: di- 
striktsveterinär i Lycksele distrikt. Vesterbotten. 16 
Febr. 1887. 

Tilda El/da Charlotta Hofverberg, f. 6 Novem- 
ber 1859. 

En dotter, f. 6 No\ . 1859. t strax efter födelsen. 

Dessa 4 sistnämnda barn voro -fyrlingar". 

Tab. 12. 

Nils Hofverberg, (son af Salomon, tab. 2), f. 
1699 i Ragunda. Student i Upsala '718; prestvigd 
1723 och pastorsadjunkt i Oviken; i Berg 1725: kom- 
minister i Berg 1729; kyrkoherde derst. 1746. Död 
1774. Gift med Anna Katrina Eurenius, dotter af 
kyrkoherden i Oviken, prosten Petrus Eurenius och 
Katrina Budin. 

Barn. 

Katrina Margreta Hofverberg, f. 1723. t 1813. 
Gift 1754 med komministern i Alsen Salomon Grun- 

dal. f 1721. t 1790. 

Brita Kristina Hofverberg, f. 172S. t 10 Juli 
1807 i Hackas. Gift 1776 med komministern i Un- 
dersöker Erik Ljungberg, f. 1732. t 178L 

Anna Maria Hofverberg, f. 1731, t 6 Mars 
1810 i Sunne. Gift med komministern i Brunflo Jo- 
han Bozém f. 1720 i Bodsjö, t 1792. 

Elisabet Hofverberg. f. 1732. t 10 Jan. 1772. 
Gift 28 Mars 1757 med tullförvaltaren i Hudiksvall 
Jakob Vasall. MHMHBMI 108 

Salomon Hofverberg, f. 1734. Intogs i Frösö 
skola 1740; gymnasist i Hernösand 1750: student \ 
Upsala 1754. Dö<] 1755. } 

Per Hofverberg, f. 1735, f 1815; häradsh 
ding, se tab. 13. 

Magdalena Hofvcrberg, f. 1738, f 8 Juni 1808 
Gift 1705 med rektorn i Frösö skola Erik Vag*niiK 
f. 1732, t 16 Dec. 1797 i Stocke. 

Tab. 13. 

Per Hofverberg, son af Nils, tab. 12), f. 1730 
Intogs i Frösö skola 1746; gymnasist i Hernösand 
1753; student i Upsala 1755; filos. kand. 1760; filos 
doktor 1701; vice häradshövding i Jemtland 1776; egde 
och bebodde hemmanet Eltnäset, Bergs socken, N*o 2 
om 2 1 i tunnland. Död 1815. Gift l:o 1777 med 
Sofia Margreta Sparrman, f. 22 Juli 1749, f 6 Maj 
1796 i Berg, dotter af brukskamreraren Erik Sparr- 
man i Trång och Maria Magdalena Sidenbom; 2:o 9. 
April 1800 med Margreta Katrina Biberg, f. 1747, 
20 April 1817, dotter af komministern i Selånger C 
Biberg och Katrina Buschcrus samt enka efter bruks- 
predikanten vid Ljusnedal Paul Vagenius, f. 1737, 1 1792. 
. L Barn. 

(I l:a giftet). 
Nils Hofverberg, f. 10 April 1782. 

Tab. 14. 

Johannes Hofverberg, (son af Johannes Sig- 
vardi, tab. 1), f. 21 Oktober 1652 i Bergs prestgård. 
Student i Upsala 11 Juni 1672. I December 1676 
kallad af öfverste Drake till predikant vid Adelsfanan, 
då öfversteiöjtnant von Huitfeldt, efter slaget vid Lund, 
kom till Stockholm för att komplettera sqvadronen; 
prestvigd i Linköping 19 Juni 1077 och reste dereft r 


109 

f Skån< för att tjenstgöra; bevistade slaget vid Ti- 
, L ips hed, der danska armen blef slagen och derefter 
öfver Landskrona retirerade till Seland. Tillf angata- 
g n af en dansk strof kår och mas to, utplundrad, utstå 
e n några veckors svår fångenskap i Köpenhamn, till 
<j ss han omsider med amiral Sjöblad på ett danskt 
fartyg kom till Halland, först till Varberg och 13 No 
\ mber 1677 till Göteborg, hvarifran han reste till 
Storkholm och erhöll 16 Januari 1678 krigskollegii 
fullmagt på regementspastorstjensten vid Adelsfanan. 
ste derefter till Jemtland. men begaf sig på våren 
till regementet, som låg i falt i Skåne och tjenstgjorde 
d r till 7 November 1678, då han erhöll regements- 
pastorsbeställningen vid generalmajor Lybeckers ka- 
valleriregemente i Skåne, emedan under fredstid nå 
g n prest icke bestods vid Adelsfanan; erhöll permis- 
sion och reste öfver vintern till Norrland, hvarest 
han den 16 Mars 1679 i Sunne prestgård förlofvade 
s g ined sin sedermera blifvande maka Rakel Petraea; 
i ste öfver Stockholm tillbaka till Skåne och inträf- 
fa le i Maj månad vid regementet, som låg vid Kri- 
s lanstad; tjenstgjorde vid detta ett och ett hälft år 
eller till 5 Januari 1680, da han tog afsked; utnämn- 
des 20 April 1681 till komminister i Malmö; erhöll 18 
Februari 1682, i anseende till komministerns ringa in- 
komst, Bjeresjö och Oxie såsom annex och förordna- 
des 23 April 1683 till prost öfver Bara härad: erhöll 
4] Augusti 16S5 Kongl. fullmagt på Landskrona. Ass- 
mundstorps och Tofta församlingars pastorat samt blef 
I rost öfver Rönnebergs och Harjagers härader, h vilka 
befattningar han tillträdde 16 Mars 1686 Riksdags- 
man 1686, 1689 och 1693; promoverad filos doktor 
25 November 1692 i Lund, efter att hafva varit den 
fi ste, som efter krigets afslutande derstädes exami- 
nerades, och disp. pro gradu de natura et usu phil. 
in theol. kyrkoherde i Malmö samt prost öfver Oxie 
härad 15 September 1696. Såsom en man af utmärkt 
Mexteritet och vigilans" och en nitisk befordrare af 
uniformiteten egde han biskop Hahns synnerliga yn- 110 

nest och förtroende. Presiderade vid prestmötet l?og 
Hofverberg var en verksam och driftig kyrkoherde 
häradsprost och skolinspektör. Lod 28 Mars 1728 
(iift 16 Mars 1681 i Sanne prostgård med Rakel IV 
tnea, f. 24 November 1665 i Sunne, f 24 Februari 
1728, dotter af kyrkoherden i Sunne, kontraktsprosten 
Johannes PetrsDus och Katarina Månsdotter. 

Barn. 

Katarina Hofverberg, f. 21 Juni 1682, t 1767. 
Gift l:o 1705 med komministern i Malmö Anders No- 
len, f 1709; 2:o 16 November 1710 med komministern 
åfvenledes i Malmö, sedermera kyrkoherden i Hörby 
Erasmus Bredahl, t 1737. 

Kristina Hofverberg, f. 26 Augusti 1683 i 
Malmö, t 5 November 1685. 

Margareta Hofverberg, f. 1 December 1<>84 i 
Malmö, f 3 Februari 1688 i Landskrona. 

Johannes Hofverberg, f. 30 Ang. 1686 i Lands- 
krona, f 1763, kyrkoherde i Barsebäck, prost, se tab. 15. 
Kristina Hofverberg, f. 29 Nov. 1687 i Lands- 
krona, f 25 Mars 1749 i Barsebäck. Gift l:o den 6 
Februari 1717 i Malmö med regementspastorn Fddo 
Engstedt, t 1718; 2:o d. 28 Oktober 1719 med kyrko- 
herden i Hesslunda Petrus Flintsberg, f 1738. 

Karl Hofverberg, f. 11 April 1689 i Lands 
derst. 30 Lee. s. å. 
Karl Hofverberg, f. 17 Juni 1690 i Lands- 
t 19 Oktober 1712 i Malmö af pest. 
Jakob Hofverberg, f. 28 Aug. 1691 i Lands- 
krona, t - Aug. 1712 i Malmö af pest. 

Helena Hofverberg, f. 26 Nov. 1692 i Lands- 
krona. Gift 3 Febr. 1720 med kyrkoherden i Norra 
Rörnm Hans Low, f. 1682, f 1754. 

Salomon Hofverberg, f. 23 Okt. 1694 i Lands- 
krona. Student i Lund 1715; prestvigd 1 Lee. 1727 
och adjunkt i Sallerup, tjenstgjorde sedan på flere 
ställen. Förföll och vann ej befordran oeh pastorat. 
Syskonen begärde att han under nådåren pftor fadren krona, 
krona. ! 

111 

ej skulle fä uppbära något af inkomsterna vid pasto- 
ratet. Han begårde 1765 att blifva intagen å hospital 

och dog 1706 

Zakarias Hofverberg, f. 12 Mars 1696 i Lands- 
tia. Tygskrifvare i Goteborg. 

Abraham Hofverberg, f. 19 Maj 1697 i Lands- 
krona. Artilleritygmästare, se tab. 22. 

Isak Hofverberg, f. 20 Aug. 1698 i Malmö. 
f 1718 rustmästare och sedan sergeant vid öfverste 
Hastfehrs regemente i Malmö; reste 1727 till Holland 
h derifrån till Ostindien. 

Elisabet Hofverberg, f. 17 Februari 1700 i 
Malmö, t derstädes 3 Februari 1706. 

Gabriel Hofverberg, f. 4 Maj 1701 i Malmö. 

Auskultant i (.ruta Hofrätt; borgmästare i Kongelf 

I 19 Nov. 1749. Han beklagade sig 1729, således 

i sin manliga ålder, öfver grym medfart af brodern 

omon; anledningen dertill var en i dennes rum be- 

igen stöld, hvarefter han velat tvinga sina bröder 

h andra personer i huset att med de ohyggligaste 

bannelser svärja sig fria från denna stöld; -Åfven 

hade han, enligt konsistorie citationsbref, "ofverfallit 

studiosus Gabriel Hofverberg med en bössa och slagit 

Hen venstra armen nästan skiämd, som kunnat träffa 

h ifvudet, der han icke vikit undan, dessutom kommit 

i led en knif emot honom och med en faslig uppsyn 

hotat att vilja mörda, om man än skulle blifva 

olj g som Cain m. mr 

Mina Elisabet Hofverberg, f. 24 Juli 1706 i 
Malmö, t 1776. Gift l:o d. 7 April 1730 med kvrko- 
h rden i Görslöf Nils Krutmeijer, f. 1699, f 1748; 2:o 
(1. 7 Tan. 1650 mod kyrkoherden åfvenledes i Görslöf 
Johan Georg Kistner, f. 1716, t 1765. 

Tab. IS. 

Johannes Hofverberg, (son af Johannes, rab. 
H , f. 30 Augusti 16S6 i Landskrona. Inskrefs i Malmö 
trivialskola 2 Juli 1698; dimitt 11 universitetet i I * — ->. •**»" 112 

Lund 19 Jan. 1704 och inslcrifven som student 22 
Januari a. å.; erhöll 27 Oktober 1707, till uppmuntran 
för sin flit och gjorde framsteg, stipendium regium på 
oommuni tetet och blef 14 Oktober 1709 af rektor 
magnificus Ihre förordnad att vara decanus på omfoi- 
malda communitet, disputerade 26 April 1711 pro 
exercitio, examinerades 2 Maj 1713 af teol. fakulte- 
ten och remitterades med berömligt bet} g till fiio bi 
fakulteten, hvarest han den 11 i samma månad un- 
dergick examen rigorosum. Efter föregången kallelse 
af dåvarande egaren till Barsebäcks säteri, öfveraudi- 
tören Johan Langenhielm, och sedan han undergått 
vederbörlig examen, blef han prestvigd 31 Juli 1713 
och tillträdde Barsebäck och Hofterups församlingars 
pastorat i April 1714, erhöll domkapitlets fullmagt 
dera 5 Januari 1715; disputerade pro gradu 28 No- 
vember 1719 och promoverades till filos, doktor 11 
December s. a.; erbjöds genom deputerade från Malmö 
stad 3 Maj 1728 kallelse till svenska församlingen 
derstädes och Sallerup efter hans kort förut aflidne 
fader, hvilket erbjudande han dock af kärlek till lan- 
dets lugn afslog; prost öfver Harjagers härad 18 Ja- 
nuari 1735. Död 16 Juli 1763 i Barsebäck. Gift 20 
April 1714 i Barsebäck med Katrina Margreta Holst, 
f. 3 Augusti 1683 i Helsingborg, f 5 Februari 1765, 
dotter af tullinspektören i Helsingborg Nils Holst och 
Margreta Fröllinghausen. 

Barn. 

Johannes Hofverberg, f. 5 Februari 1715 i 
Barsebäck, likasom alla barnen. Inskrefs i Malmö 
trivialskola 8 Febr. 1729; student i Lund 5 Januari 
1733; prestvigd 27 April 1742 och vice komminister 
i Efveröd och Sönnarslöf; kyrkoherde i Ingelstad och 
Östra Grefvie 19 Juni 1764. Död 23 December 1771. 
Gift 25 April 1765 med Greta Palm, f. 1731, f 1795, 
barnlös, dotter af kyrkoherden i Efveröd Jakob Palm 
och Anna Retzius. 11? i Margareta Hofverberg, f. d. 25 Febr. 1716. 
ft l:o d. 20 Juli 173S med härad sskrif var en i Ljunits 
h Herrestads härader Christian Prytz, f 1760 i Lands- 
krona; 2:o 1762 med tulln&ren i Landskrona Carl Fre- 
drik Bergman. 

Katarina Mani Hofverberg^ X. d. 12 Februari 
1717. Gift (1. 3 Juli 1750 med kyrkohorden i Lemme- 
strö och Borringe Mikael T ngvall, i hans 4:de ^'ifte; 
f. 1705, t 1777. 

Rakel Hofverberg, f. 1 April 1720. Gift i Juli 
1766 med kyrkoherden i Kärrstorp Johan Gadd, i hans 
2:a gifte, f. 1709, t 1773. 

Nikolaus Hofverberg, t. «l. 24 Jan. 1723, f 
(1. 26 Ang. 1724 af koppor. 

Nikolaus Ho /ver -b rg t f. d. 4 Juli 1725. t »1. 
7 Januari 17S9. Prost och kyrkoherde i Barsebäck. 
(Se tab. 16.) Tah. 16 

Nikolaus Hofverberg", (son af Johannes, se 
tab. 15), f. den 4 Juli 1725 i Barsebäck. Intogs i 
Landskrona trivialskola d. 29 Maj 1739; student i 
Lund d. 23 Jan. 1742; undergick examen stili 1/43; 
höll oration de eoncordia på akademien d. 6 December 
1746; undergick examen teologicum d. 28 Nov. 1747; 
disputerade under professor Sven Bringa prsesidium d. 
19 Dec. 1748; undergick examen rigorosum d. 19 Dee. 
1749; prestvigd d. 27 Mars 1751 för tjenstgöring i 
Barsebäcks och Hofterups församlingar: disp. pro ^radu 
d. 4 Ma" 1751 och prom. till filos, doktor i Lund den 
4 Juli .s. a.; tillbjöds 1752 af generalen grefve Gustaf 
David Hamilton att blifva bataljonspredikant vid hans 
regemente i Finland, men afsade sig denna befordran 
i anseende till sina föräldrars ålderdom; opponerade ■Ml mmu^M Ui 1"7C «i extra 1752 vid prestmöte i Lund: förde i/i>;> prot 
kollut under disputationsakten vid prestmöte derstäd v 
responderade på anmodan 1757 vid prestmöte derstä' 
des: erhöll d. 5 Sopt. 1764 efter förslag och kalle 
af generalen m. m. grefve Gustaf David llamilton 
ofriga församlingsbor fullmagt såsom kyrkoherde 
Barsebacks och Hofterups forsamlingars pastorat: ut- 
nämnd d. 22 Oktober 1783 af biskop Olof Celsius til] 
prost öfver egna församlingar, t d. 7 Jan. 1789^ Gifi 
d. 16 Okt. 176") med Anna Katarina Palm. f. den 1 
April 1740 i Efveröd. f d. 17 Maj 1782: dotter af 
kyrkoherden derstädes Jakob Palm och Anna Retzius. Barn. 

Anna Kåtan in Hofverberg, f. d. 15 Xo\. 
1766 i Barsebäck, likasom öfriga barnen. Gift den (i 
Jan. 1790 med e. o. regementspred. Petrus Timelin. 

/ han Hofverberg, f. d. 6 Juli 1768. f d. 27 
Mars 1835. Kvrkoherde i Barseback; kontraktsprost. 
(Se fcab. 17). 

/akofaHa Hofverberg, f. d. 13 Augusti 1770, 
t 1822 Gift d. 1 Juni 1 789 med kyrkoherden i Glad- 
sax, Lukas Gadd, f. 1755. t 1811. 

Jakob Hofverberg, f. d. 28 Juli 1778, t d. 22 
Sep t. samma ar. 

Jakob Hofverberg, f. d. 28 Aug. 1779. f d. 7 
Nov. samma ar. Tab. 17. 

Johan Hofverberg, son af Nikolaus, se tab. 
16). f. d. 6 Juli 1768 i Barsebäck. Erhöll hemma un- 
dervisning af sin fader och sedermera af svågern, e. o. 
regementspredikanten Petrus Timelin. hvarefter han 115 

1782 blef student i Lund; undergick d. 26 April 1782 
examen teologi ium; disputerade d 15 Febr. 1783 under 
domprosten, sedermera biskopen P. Muocks presidium 
,je mira< ulis in regno gratue; disp. pro gradu d. 20 
Dec. 178g under professor Erland Samuel Brings pre- 
sidium de constructione navis afirostati a; promove- 
rades till fil. doktor i Lund d. 28 Juni 1787. Efter 
faderns död, 1788, begärde generallöjtnanten grefve 
Hugo llamilton, att till kyrkoherde i Barsebäck få 
kalla sonen Johan, ehuru han ej uppnått laglig ålder, 
uch gaf KongL Maj: t härtill sitt bifall; prestvigdes i 
Lund d. 12 Juni 1790 och erhöll fullmakt att vara 
kyrkoherde i Barsebä k och Hofterup d. 15 Junis, å., 
alltså tre är tidigare an det d n tiden var tillätet att 
blifva prestvigd; tillträdde pastoratet d. 1 Maj 1791; 
kontraktsprost öfver Harjagers härad d. 9 Jan. 1812; 
damot af svenska bibelsällskapet d. 23 Maj 1832: 
ledamot af Linnéska samfundet i Stockholm den 27 
November 1832; kallad till ordinarie ledamot af danska 
KongL Nordiska OMskriftselskabet, hvilken utmärkelse 
han dock undanbad sig. Han egde en betydlig sam- 
ling skånska antiqviteter. t d. 27 Mars 1835. Gift 
il. 11 April 179G med Lovisa Regina Billberg, f. d. 26 
April 1772 i Bunkoflod, f d. 10 Mars 1S57 i Lands- 
krona; dotter af kyrkoherden i Bunkeflod, kontrakts- 
prosten Elias Billberg och Lovisa Maria Hjelm. Barn. Xils Kims Hofverberg, f d. IS Jan. 1798 i 
rsebäck, likasom alla barnen, v. 

stadsnotarie i Landskrona, f 1838. Häradshötcling; Anm t te Helena Hofverberg, f. den IS Mars 
1800. f ogift i Lund den IS No v. 1878. 

Otto Wilhelm Hofverbeag, f. d. 11 Juni 1801, 
i- 1663. v. Häradshöfding. ^e tab. IS) * 116 

Carl fakcb ffofverbertf, f. d. 20 Aug. 1802 i 
18S3. Prost, (Se tab 19). 

L visa Maria Ho/verberg, f. d. 5 Maj 1S04 
t ogift d. 29 Sept. 1878. 

fak bina Mathilda Hofverbefg, f. d. 14 April 
1806. f ogift d. 29 Mars 1883'. 

Charl tt i Sofia Ho/vcrberg t f. d. 27 Aug. 1S07, 
t d. 16 April 1S73. Gift med prebendekomministern 
i Kärrstorp Fredrik "Wilhelm Schlyter, f. 1805, 1 1848. 

G usla/ August Ho/verberg, f. d. 3 Juni 1810. 
Student i Lund '826; Hofrättsexamen 1836; bosatt i 
Landskr na som privatman. Skicklig violspelare, f 
d. 2 April 1SQI. 

/ohan Peler Ho/verberg, f. d. 11 Mars 1817). 
Kontrakts] rost. (So tab. 2) Tab. 18 

Otto Wilhelm Hofverberg, (son af Johan 
se tab. 17). f. d. 11 Juni 1801 i Bars la k. v. l\ 
radsböfding; stadsnotarie i Helsingborg, f d. 10 Fe r. 
1863. Gift med Beata Vejlander, f. . f d. 12 

Juni 1S43. 

Barn. 

/ filma fo hantia Wilhelmina Ho/verberg , född 
1837. Gift med postexpeditören Carl Henrik Vejlan- 
der i Kon-köping, f. 1^43. 
117 

Lund ht 1818; fil. dr 1826; v. kollega i Malmö s. a.; 
kollega i Ystad s. å.; prest- o<h pastoralexamen d. 13 
och prestvigd d. 15 Dec. 1832; kyrkoherde i Barsebäck 
d. 7 Okt. 1837>; tilltr. 1838: prost öfver egna fön 
lingar d. 1 Maj 1844; fil. jubeldoktor d. 6 Juni 1877. 
t d. 13 Nov. 1883. Gift d. 27 Ok . 1835 med Amalia 
Fredrika Gram, f. d. 14 Dec 1815, dotter af handl. 
Carl Gustaf Gram och Johanna Fredrika H n Barn. 

/ohan Gustaf fl 7 rberg, f. d. 5 Dec 1836 i 
Ystad, t i Köpenhamn d. 23 April 18S7. Gift i Kö- 
I nhamn; barnlös. 

Carl Wilhelm Ho/verberg, f. d, 17 Nov. 1837. 
Landtbrukare. (Se tab. 20). 

Axel Rudolf Ho/verberg, f. d. 31 Aug 1841 i 
Barsebäck, f d. 16 Okt, 1343 derstädes. Tab. 20. 

Carl Wilhelm Hofverberg, (son af Jakob; 
se tab. 19), f. d. 17 Nov. 1837 i Ystad. Landtbrukare 
1 a Wilhelmsberg i Asmundtorps socken. Skåne. Sty- 
relseledamot i Runnebergs sparbank 1882 Gift med 
Fanny Elvira Alfhild Nyman, f. d. 1 Maj 1850 i 
Halmstad. 

Barn. Tab. 10 Carl Jakob Hofverberg*, (son af Johan, se 
tab, 17), f. d. 10 A 1S02 i Barselack. Student i Amy Alfhild Eleonora Ho/verberg , f. den 
10 Okt. 1373. \ 

Carl Oskar Anders Uno Hofverberg, f. den 
15 Maj 1870. 

■■■i^^P^B^^B ^IV^ 118 119 Tab. 21 Johan Peter Hofverbergr, (son af Johan, so 
tab. 17), f. d. 11 mars 1815 i Barsebäck. Student i 
Lund ht 1830; ex. stHi pro gradu phil. den 11 Doc. 1834; filologie kandidat d. 19 De. i8bo filosofie kan- didat d. 6 Juni 1838; filosofie doktor s. ä,.; kollega 
vid Landskrona skola d. 5 April 1843; prestex. cl. 5 
prästvigd d. 8 och past.-ex. d. 9 Juni 1845; v. rektor 
i Landskrona ht 1853 och vt 1854; bataljonspredikant 
vid Vendes artillerigemente i Landskrona d. 15 Haj 
1846; kyrkoherde i Barkåkra d. 19 Nov. 1858; tilltr. 
d. 1 Jan 1859; inspektor vid Engelholms läroverk d. 
16 Jan. 1867; kontraktsprost öfver Bjäre härad d. 18 
Dec. 1872; L. V. O. d. 1 Dec. 1884; jubeldoktor d. 1 
Juni 1889; blef ledamot af föreningen för Skånes forn- 
minnen och historia d. 15 April 1869, mod uppdrag 
att hafva närmaste tillsyn och vård om de inom Bjäre 
härad befintliga fornlemningar ; ledamot af Sv. Bibel- 
sällskapet i Stockholm, Lunds stifts bibelsällskap m fl. 
Gift d. 30 Juni 1847 med Maria Henrietta Albertina 
Olivia Akerhielm, f. d. 2 Febr. 1822 i Engelhplm; dot- 
ter af löjtnanten friherre Fredrik Magnus Akerhielm 
af Margretelund och Anna Dorotea Meliander. Barn Helor Sigurd /o hannes Hc fr er ber?, f den 9 

Sept. 1381 i Rebbelberga. 

[ T erner Stellan Nikolaus I lo f ver ber <? f den 5 
April 1883 i Rebbelberga. Tab. 22. 

Abraham Hofverberg, (son af Johan, se tab. 
14), f. d. 14 Maj 1607 i Landskrona. Artilleribygg- 
mästare i Marstrand, f d. 28 Juli 1740. Gift med 
Katarina M. Adelbers. Barn. 

Inga Katarina Hof ver berg. Gift 1754 med 
löjtnanten Erik von Roland, f. 1714, f 1775. "■* c®ao- Son. i I 

■ 
I Johan Gustaf Fredrik Ilofverberg, f. d. 27 
Mars 1848 i Landskrona. Intogs i Lunds allm. Läro- 
verk ht 1864 (5 kl.); matur-ex. derst. d. 27 Maj 1870; student i Lund s. ä.; teor. teol examen d. t~ifj Sept. 1880; prakt teol. examen d. 28 Maj 1881; prestvigd 
i Lund d. 3 Juni 1881 och biträde i Barsebäck; v. 
pastor. Gift d. 4 Dec. 1880 på Kosenhult med Alma 
Johanna Maria Seholander, f. d. 16 Maj 1853 derst.; 
dotter af godsegaren Th^odor Seholander och Carolina 
Vieslander. 
Hudiksvalls- och Gefle-grenen af slägten IFofver- 
berg ar ofullständig till följd af bristande uppgifter frän 
slägt medlemmar och presterskap. 

Jöns Hofverberg, f. d. 7 Febr. 1S28 i Hof- 
vermo af Myssju socken i Jämtlands lån. Fadern: 
bonden Olof Jönsson derstädes; modern: Stina Gu- 
stafsdotter. Intogs i Frösö skola d S Okt. 1842; fu- 
rir vid Jerntlands fältjägare d. 25 Sept. 1845; sergeant 
d. 26 Maj 1851; inskrifven som praliminarist vid Up- 
sala universitet 1852; studentexamen d. 26 Jan. 1853; 
erhöll afsked från krigstjenst d. 15 Maj 1854. Bok- 
hållare, t 1871 i Hernösand. Munvig; dräpte alltid 
till sin motpart med denna kraftsentens: "Gå hem och 
skaffa dig ett bättre hufvud, innan du vill gräla med 
Jöns Hofverberg!" GRENHOLM Frans Adolf Conrad Hofverberg, f. d. 13 

Maj 1816. Kom i statens tjenst d. 19 Oktober 1842; 
tullvaktmästare i Stockholm d. 27 Okt. 1853. — 02=X=£0« ^■^^■■■■■■■^■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■B ^ Jemtländsk slägt från Greningen i Lits socken. Tab. 1. 

Erik Johansson Tallqvist, f. 1732 i Hand 
Lits socken. Korpral vid Jemtlands regemente; bör- 
jade 1776 i sjön Greningen, Lits socken, uppodla *n 
holme, der han bygde gård och bodde, f 1821. Gift 
med Ingeborg Persdotter, f. 1749, f 1820. 


Barn. 

Johan Ersson, f. 1780. Egare af Grtmingeholm. 
Död 183G. 

Per Grenholm , f. 1785, f 1855. Komminister. 
(Se tab. 2). Tab. 2. 

Grenholm, («on af Erik Johansson Tall- 
qvist, se tab. 1), f. d. 8 Dec. 1785 i Greningen. In- 
togs i Frösö skola d. 1 Okt. 1803; gymnasist i Hernö- 
*and 180S; student i Upsaia 1810; prestvigd den 31 ■*- 124 

Mars 1812 och pastorsadjunkt i Rödön: t. f. pastor 
derst d. 13 Febr. 1822 1 Maj 1824; äter pastorsad- 
junkt derst. d. 1 Maj 1824: komminister i Ås 1832; 
v. pastors titel d. 7 Åug. 1836. t d. 8 Mars 1855. 
Gift ho 1817 med Barbara Sofia Forsström. f. 1783, 
t 1832; 2:o 1834 med hennes syster Anna Margareta 
Forsström, f. 1786. t 186S. i hennes senare gifte. Barn. (I hsta giftet): 

Erik Magnus Grenholm, f. 1818, f 1889. Pro- 
vincialläkare. (Se tab. 3). 

Per Avg ist Grenholm, f. 1824. f 1884. Lektor. 
(Se tal). 4). 

Sofia Margareta Grenholm, f. 1826. f 1887. 
Gift med komministern i Sundsjö Isak Bergström, f. 
1825. (Se denna slägt . 12: ■) Tab. 3. 

Erik Magnus Grenholm, (son af Per, se 
tab. 2). f. d. 5 Nov. 1818 i Rödön. Intogs i Frösö 
skola d. 1 Okt. 1827; uppflyttad i öfre afdelningen 
1829, i rektors klass 1832: gymnasist i Hernosand 
1834; student i Upsala d. 27 Ökt. 1838; med. filos, 
kandidat d. 12 Juni 1841; med. kandidat d. 19 Dec. 
1845; med. licentiat d. 10 Mars 1850: med. doktor 
1850; kirurgie magister d. 12 April 1851; stipendiat 
i fältläkarekåren 1846; pensionär derstädes 1848—1850; 
vice stadskirurg i Arboga under 3 månader 1846; t. f. 
bataljonsläkare vid Jemtlands regemente under 1847 
års möten och från 27 Juli s. a. till årets slut: vice 
stads- och grufläkare i Sala en månad 1848: t. f. ka- 
rantänsläkare vid Slitö på Gotland från d. 26 Maj 
1848 till d. 1 Okt. 1849 och t. f. provinsialläkare i 

G flc distrikt från den 27 Juni till den 1 Dec. 1851; 
i ruksläkare vid Giinö bruk d. 21 Maj 1851 och s. å 
(j. 1 Dec. derjemte distriktsläkare i Skifthammars, 
Alunda. Ekeby och Morkarla socken i Upland; provin- 
sialläkare i Östersunds distrikt d. 2 Juli 1852 och 
derjemte fängelseläkare i Östersund den 15 Okt. 1861; 
restod tillika lasarettsläkaretjensten derst. frän 1859 
till 1868: R. Y. O. d. 29 Juli 1869; ordförande i Jemt- 
lands läns landsting 1871; provinsialläkare i Vingåker 
1876; erhöll afsked 1879; ledamot af riksdagens första 
kammare 1885; afsade sig uppdraget 1888; var ordfö- 
rande i stadsfullmäktige i Östersund, t d. 23 Febr. 
1889. Yar under studenttiden känd för sin goda l:a 
tenor. Gift d. 17 Dec. 1857 med Karin Maria Söder- 
berg, f. 1837, eger Maryhill vid Vaxholm; dotter af 
kronofogden i Jemtlands södra fögderi Veit Johan Sö- 
derberg och Brita Nordlander. 

Fosterdotfer. 

Hulda Fjelktröm, f. d. 5 April 1862. Dotter 
af gränsridaren "i Jemtland Kils Otto Natanael Fjell- 
strtJm och Hedvig Karolina Ulrika Sunding (se Norr- 
ländska slägter sid. 119). .Gift med verkställande di- 
rektören för A. L. Normans förlagsexpedition Per Otto 
Staaf. f. 1846. Tab. 4, 

Per August G-renholin, (son af Per. se tab. 
2). f. d. 7 Jan. 1824 i Rödön. Intogs i Frösö skola 
d. 1 Okt. 1833: gymnasist i Hernosand 1842: student 
i Upsala d. 5 Juni 1845; filos. kand. d. 29 Mars 1851: 
filos, doktor d. 16 Juni 1851; v. lärare vid Östersund* 
läroverk ht 1852— ht 1855; lärare vid Piteå skola d. 
8 Aus. 1855; kollega vid Luleå läroverk 1859: lektor 
i matematik och naturvetenskap vid Umeå läroverk 
■HBH HHHII^^HIH HH HIHHHI 126 i Juli 1860; v. rektor derst. vt 1865 10 Dee. 1869- 
rektor derst. 1869 74; skeppsmätare i Umeå I864' 
t d- 14 Mars 1884. Gift 1863 med Sofia SalanrW' 
f. 1828, t 1882. '' Doiier. (Hustruns stjufdotter). 

Julia Grenholm, f. 1855. Gift 1878 m^d läro- 
verksadjunkten i Umeå Erik Georg Lindahl, f. 184]. 'K>2&s> GRAPE G-xape. Arendt Arendtssou Grape, f. 1585. »ne- 
$%?r 0C ^ n b f nde i närheten af Lubeck. f 1665 eller 
666. Äldste sonen, hvars namn är obekant, öfvertos 
I ryggeriet. Grapeska namnet skall nu vara okändt 1 
Lubeck men en professor Grapius i Tvskland uppgif- 
ves hafva tillhört samma slägt. Arendt Arendtsson 
Grape var 7 gånger gift; dog likväl enkling. Son. 

Tab. 1. 

Arendt Grape, f. d. 21 Sept. 1612. Flvttade 
såsom köpman från Lubeck till Stockholm; erhöll 1646 
privilegium på bergsrörelsen i Torneå lappmark och 
anlade Kengis bruk, dit han flyttade; antog såsom 
meddelegare tvenne bröder Abraham och Jakob Morama, 
handlande i Stockholm. (Dessa bröder härstammade 
från Brabant samt adlades 1669 med namnet Reen- 
stjerna). Bolagsmännen erhöllo d. 16 Nov. 1652 för- 
nyade privilegier, hvilka följande året ytterligare för- 
okades och stadfästes. Bland annat erhöll bolag- 1 
rättighet att, mot en årlig arrendeafgift, uppbara 
Ofver- och Ncder-Torneå socknars räntor och utlagor 
m. m. Grape var kronobefallningsman i orten, t d. 
20 L>ec. 1687 i Nautopuodi hemman i TIelsingbyn 'af 
Öfver-Torneå församling. Gift med Clara Johansdotter 
Reutor, f. d. 25 Juni 1625. f d 4 Aug. 1692, hvars 
fader Johan Router var guldsmed och någon tid borg- 
mästare i Vesterås. 

32 133 Barn. 

Margareta Grape, f. 1642. Gift l:o med bruks 

bokhållaren, sedan borgaren i Luleå, Renmark; andra 
giftet är ej kändt. 

Johan Grapc. f. 1643, f s. å. 
Arcudt Grapc. f. 1645. Handlande i Torne, 
t ogift 1713. 

Johan Grapr, f. 1647. Student i Upsala 1(364- 
notarie i kommerskollegium ; landssekreterare i Åbo! 
t ogift 1715 i Göteborg. 

Anna Grapc, f. 1649, f 1730, Gift 1:0 med 

en rådman i Torneå; 2:o med kyrkoherden i öfver- 

Kalix Olof Halsius i hans tredje gifte, f. 1662, f 1729. 

Henrik Grapc, f. 1653. Kronobelallningsman* 

t ogift 1683 i Stockholm. 

Bnta Grapc, f. 1655, 1 1717. Gift med en bonde. 

C la ra Grapc, f. 1657, f . Gift med prosten 

Lars Lithovius i Lemingo, t 1702. De hade 16 barn. 

Jakob Grapc, t 1660, t 1720. Kronobefall- 

ningsman. (Se tab. 2). 

Salomon Grapc, f, 1662, t • Hemmans- 

egare. (Se tab. 4). 

Abraham Grapc, f. 1664, f . Handlande 

i Torneå. Gift. Enligt en uppgift har han aflidit 
barnlös, men enligt en annan haft 13 barn, alla döda 
i barndomen. 

Per Grapc, f. 1665. Inspektor. (Se tab. 34). 
Lorentz Grape, f. 16(57, f 1734. Bruksbokh. 
Nils Grapc, f. 1669, f s. å. 

Tab. £. 

Jakob Grape, (son af Arendt, se tab. 1), f. 1660. 
Kronobefallningsman. t 1720. Gift. w Johan Grapc. 
( 7a ra Grapt . Barn. 

Soekenskrifvare. (Se tab. o). 
t barnlös. Tab. 3. 

Johan Grape, (son af Jakob, se tab. 2). Soc- 
k<; nskrif vare i Nederkiilix. Lefde ännu 1754. Gift 
med Anna Strålberg. 

Barn. 

Elisabet Grapc. Gift med borgaren Torn r 
i Torneå. 

O loj Grap,. Volontär. 
,\rcndt Jakob Grapc 

Tab. 4. 

Salomon Grape, (son af Arendt, se tab. 1), 
t'. 1662. Öfvertog faderns hemman Nautapuodi i Öfver- 
Torneå. Gift med Margareta Isaksdotter Curtelius, 
dotter af komministern i Hietaniemi Isak Curtelius 
och Brita Amundsdotter, hvilken var enka efter kom- 
ministern derst. Samuel Mylander. 

Barn. 

Isak Grapc, f. 1692; f 1732. Kyrkoherde i 
Öfver-Kalix. (Se tab. 5). 

Clara Grapc. Gift med en bonde. 

Abraham Grapc. Bonde a Nautapuodi. 

Jakob Grapc. Bonde på Korver i Kojvukyl i. 

Margareta Grapc. Gift med en bonde. 

Dessa fyra sistnämnda syskon hafva eft i- 
lemnat talrika afkomlingar inom bondeståndet. 

Tab. 5. 

Isak Grape, (son af Salomon, se tab. 4). f. d. 
26 Kov. 1692 i Öfver-Torneå. Student i Upsala 1710; 
prestvigd 1713; skolmästare i Tomea 1716; kommi- 
nister i Neder-Torneå 1718; kyrkoherde i Öfver-Kalix 
1730. En from prestman. t d. 30 Maj 1732. Gift 
d. 29 Mars 1715 med Sofia Halsius. f. d. 30 Jan. 1691, 
— - ^^■■■1 134 

dotter af kyrkoherdan i Öfver-Kalix Olof Halsim 
Sofia Ralsius' förlofningsring finnes q var i släkten 
(Innehafves nu af major Grape, som erhöll den d r J' 
fader pä hans dödsbädd). ln 

Barn. 

Anna Margareta Grape, f. d. 1 Febr 1717 
t 1S00 i Löfflnger. Gift med hand]. Zebulow i Torneå' 

Salomon Grape, f. 1718, f 1765. Kommini- 
ster, (be tab. 6). 

t- i ,-?/ %?**' i, d ' L> JuIi 1719 ' Studenti 
Upsala 1/34; nadårspredikant i Hietaniemi 174g- kom 

minister derstädes 1745. f 1754. Gift med Margareta 

Vegelms. dotter af kyrkoherden i Sodankylä, sedan i 

S:t Mirkael Henrik Vegelms. Äktenskapet barnlöst 

Isak Grape, f. 1720, t 1788. Kyrkoherde i 
Ofver-Torneå. (Se tab. 7). 

Kristina Grape, t d. 3 Juni 1725. Gift med 
kapellpredikanten Kristian Antman, i hans första 
gifte, f 1 773. 

Några barn, d<»da i späd ålder. 

Tab. 6. 

Salomon Grape, (son af Isak, se tab. 5), f. d. 
24 April 1718 i Tornea. Student i Upsala 1734; prest 
och adjunkt i Xeder-Torneå. 1742; komminister der- 
städes 1744. f 1765. Gift med Kristina Vegelius, 
dotter af prosten i Uleåborg Johan Vegelius och 
Margareta Törner. 

Barn. 

Kristina Grape, f. 1751. Gift 1768 med kyrko- 
herden i Ofver-Torneå Jakob Turdfjeld i hans andni 
gifte, f. 1732, t 1785. 

icoo A*°/ a Mar £ ar * ia Grape* f. 175S f d. 4 Sept. 
lbdd. Cnffc med bonden Olof Karvolin pä Granerk 
i Mattila. 

Salomon Grape. Underofficer, f barnlös. 1 oO Tab. 7. Isak Grape, (son af Isak, so tab. 5), f. d. 15 
Sov. 1720 i Neder-Torneå. Student i Upsala 1734; 
I restvigd och pastorsadjunkt i Jukkasjärvi 1774; till- 
lika missionär der 1746; skolmästare 1752; kommini- 
ster i Neder-Torneå 1760; kyrkoherde i Öfver-Toroeå 
1762. f <*• 22 Juli 1783. Gift med Margareta Fjell- 
ström, dotter af kyrkoherden i Lycksele, prosten Per 
Fjellstrom och hans första hustru Margareta Burman. 

Barn. 

Per Gmpe, f. 1752, f 1810. Kyrkoherde i 

Jukkasjärvi. (Se tab. 8). 

fsak Grape, f d. 23 December 1752, f d. 28 
Mars 1753. 

Sofia Grape, f. 1754. t S, å, 

Erik Grape, f. 1755, f 1808. Kyrkoherde i 

Nederkalix. (Se tab. 20). 

Anna Ma roa reta Grapt. f. 1756. f 1785. Gift 
med expeditionsbefallningsmannen Zakarias HackzeLL 
f. 1751, t 1804. 

Katarina Grape, f. 1757. f 1823. Gift med 
häradsskrifvaren i Vesterbottens Qerde fögderi Isak 
Curtelius i Neder-Torneå. 

Eva Kristina Grape, f. 1759. Gift med kom- 
ministern i Pajala Henrik Tornberg i hans l.a eifte, 
f. 1756, t 1823. 

Isak Grape. £ 1764, f 183b. Kronofogde och 
kommissionslandtmätare. (Se tab. 25). 

Ulrika Grape. f. d. 19 Maj 1766. f d. 26 Ma j 
1845. Gift med kronofogden i Torneå fögderi Jonas 
Vestberg i Neder-Torneå. 

Johan Arendt Grape, f. 1768, t 1812. Landt- 
mätarc. (Se tab. 26). 

Magdalena Grape. f. 1774. t d. 29 Jan. 1849. 
Ogift. Moder till Katarina Ulrika, f. lSOi», som 1857 
blef gift med målaren Elias Svanberg i Haparanda. I ■■■ I 136 Tab. 8. Per Grape, (son af Isak, se bab. 7). f a Q 
Jan. 1752 i Jukkasjarvi. Student i Upsala 1770- disrl 
pro exerc. 1773; prestvigd och nådårspredikant vid 
ena sacellanien i Neder-Torneå d. 4 Sept. 1774- skol 
mästare i Jukkasjarvi d. 12 April 1775; past.-ekamen 
(L 3 Dec. 1/83; kyrkoherde derst. d. 18 April 1804 
t d. 7 Det. 1810. Öfversatt på finska språket Pon' 
toppidans Trosspegel. Genom försäljning af sin löno 
spanmal under krigsåren blef han skuldfri, i glädjen 
hvaröfver han fick en sömnlös natt. Gift med Anna 
Margareta Hackzell. f. 1749, f 1795, dotter af krono- 
fogden Anders Hackzell och Anna Katarina Plantin. 

Barn. 

Isak Gra,fe, f. d. 18 Okt. 1776 i Jukkasjarvi, 
liksom alla barnen, f s. å. 

,* u i änders Grape, född 1777. Landtmätare. 
(Se tal». 9). 

/so* Cw/r, f. 1779, f 1S55. Kyrkoherde i 
Piteå. (Se tab. 10), 

Margareta Grape, f. d. 31 Okt. 1780, f orift 
185v i Öster- Yåla prästgård. 

Katarina Grape, f. d. 19 Dec 1781, f CL 8 
Sept, 1853. Gift med ekonomiedirektören, häradsh , 
B. R. St. Stanisl. O. Nils Ekström, f. 1785, f 1870. 

Per Grape, f. d. 2 April 1783, t i barndomen. 

Ulrika Sofia Grape, f. d. 22 Maj 1784, f 186 . 
brirt med komministern i ryska Neder-Torneå, e. o. 
bataljonspredikanten Anders Forssell, f 1819. 

Zakanas Grape, f. 1785. Tvilling, f 1847. 
Kyrkoherde i Ofver-Kalix. (Se tab. 14). 

Erik Grape, f. tvilling d. 8 Nov. 1785, f 1795. 

■ Ä ,J hlta Kristina Grape, f. d. 18 April 1787, t 
ogift 1857. i t i 

Johanna Magdalena Grape, f. d. 4 April 1790, 
t ogift 1851. * 


137 

Anna Agata Grape, f. d. 30 April 1791. t 

ogift d. 29 April 1879 i Piteå. 

Elisabel Grape, i. 1793. j i barndomen. 

Tab. 9. 

Anders G-rape, (son af Per. se tab. 8). f. d. 2G 
Nov. 1777 i Jukkasjarvi. v. Kommissionslandtmätare. 
Bodde i Neder-Luleå. Begaf sig till Norge. Om hans 
dödssätt olika berättelser. Gift med en bonddotter. 

Barn. (Gifta med bönder i Neder-Luleå). 

Brita Margareta Grape. 
Kristnia Katarina Grape. 

Tab. 10. 

Isak Grape, (son af Per. se tab. 8), f. den 4 
April 1779 i Jukkasjarvi. Student i Upsala 1795; 
prestvigd d. 16 Juni 1805 och e. o. bataljonspredikant 
vid Vesterbottens regemente samt tillika pastorsadj. 
i Skellefteå; fil. doktor i Upsala 1806; v. kollega vid 
Hernösands trivialskola ht 1806; ord. kollega derst. 
d. 29 April 1809; v. konrektor vt 1810 ht 1812; v. 
konsist. notarie d. 8 Okt. 1806—1811: v. komminister 
i Hernösand Juli 1807— Febr. 1808; visitator i Ån- 
germanlands, A^esterbottens och Norrbottens lappmar- 
ker 1812; past.-examen d. 16 Jan. 1813: t. f. konsi- 
storienotarie Jan. 1813—1 Aug. 1814: komminister i 
Skellefteå d. 9 Sept. 1812: kyrkoherde i Burträsk d. 
S Mars 1819; concionator vid prestmötet i Piteå 1819; 
prost d. 23 Maj 1821 ; divisionsfullmäktig vid lagtima 
riksdagarne i Stockholm 1S23 och 1828: teol. doktor 
d. 10 Nov. 1830; v. kontraktsprost i Vesterbottens 
andra kontrakt 1830; inspektor vid Piteå skola 1831; 
kyrkoherde i Piteå d. 19 Nov. 1831: L. N. O. 1842. 
t cl. 3 Juni 1855. Skriftställare. Har utgifvit ett 
förtjenstfullt arbete "Minne af Presterskapet i Lapp- 13* 

marksiorsamlingarna inom Hernösands stift" isko 
Gift l:o 1810 med Eva Gustava Dillner, t 1 787 "" 
1823. dotter af kyrkoherden i Tnna, prosten ochteW 
doktorn Erik Johan Dillner och Katarina ElisahPt' 
Salta. 2:o d. 5 Okt. 1824 i Burträsk ined Katarina 
Solla Edelstam, f. d 16 April 1798, t d. 14 Juli 1875 
dotter af landshöMingen i Vesterbottens lan Gustaf 
Edelstam oi-h Karolina Agata Holmström. 

Barn (i 1 :st;i giftet): 

Petronella Elisabet Grape, f. d. 21 Kxxs 1811 
i Hernösand. Gift d. 2S Nov. 1834 i Piteå med of 
versten Otto Edelstam, f. 180<i, f d. 29 Juni 1880- 
enkan bor i Nysatra. 

Johanna Sofia Gustava Grape, f. d 17 Mii 
1813. Ogift. Bor i Umeå, J 

^ , n ar l hak f"' apc - f - 1815 ' t 1874 - ^pten 
och landrmatare. (Se tab. 11). 

K » r ^o/f Lov,sa Gra P e > f - ''• 2(3 Ma J isie, t d. 

ft IWrs 1S68. Gift med komministern i Piteå lands- 
församling Jonas Nygren, i han. första gifte, f. 1814 
i 188S. Äktenskapet barnlöst. 

n* , I9^ n " a Wilhel ™na Grape, f. d. 7 Juli 1818. 
Gitt d. 21 Feor. 1842 med kyrkoherden i Norsjö Erik 
Jota.n Solander, f. d. 24 De.. 1809. f d. 29 April 1887. 

k» t,i y fof y ' Grape ' f - I82h Major och landtmätare. 
(oe tan. 12). 

tJL A r?\ 18 ' T 8 - , Gift ''• 27 Au & I857 me 'J kyrko- 
herden . G.dea Karl Johan Hammargren, f. ,|. 17 Nov. 
1813, f d. 12 Juni 1868. 1 (i 2:a giftet). 

Karoltna Ulrika Grape. i 
bnt 1804 med komministern i Elfsby 
Nygren, f. 1S27, f d 26 Jan. 1873. 
barn os . d. 3 Auk. 1825. 

Gustaf Wilhelm 

Äktenskapet \. \ 139 


Gra/,, född den 14 Juni Kristina Fredriha 
1827. Ogift. 

Gustaf JM rus Grape, t d. 3 Okt. 1830 i Bur- 
träsk. Gymnasist i HernOsand 1846; student i Up- 
sala d. 25 Sept. 1848; fil. kand. d. 26 Maj 1860; v. 
kollega vid Luleå läroverk 1860 61, i PiteA läroverk 
ht 1861 -ht 1862; ord. kollega derstädes Okt. 1862; 
bokhandlare i Piteå 1863— 05. t ogift d. 26 Aug. 1871. 

Fabian Zakanas Grape, f. 1832. Komminister. 
(Se tab. 13). 

Erik Otto Gra/,, t d. 18 Jan. 1835 i Piteå. 
Gymnasist i Hernösand 1850; student i Upsala d. 7 
Juni 1852; fil. kand. d. 12 Sept. 1861; v. adjunkt vid 
Umeå läroverk ht. 1861 och vt 1862; ord. adjunkt 
derst. Maj 1862; aflade lektorsprof d 19 och 20 Jan. 
1865; fil. doktor d. 31 Maj 1866; lektor vid Östersunds 
läroverk d. 3 Okt. 1866; lektor vid Umeå läroverk d. 
23 Okt. 1867. t d. 15 Jan. 1884. Gift d. 30 Sepi. 
1876 med Augusta Mathilda Södermark, f. 1845, dotter 
;if handlanden och rådmannen i Umeå Nils Södermark 
ch Kristina Karolina Ekström. 

Tab. 11. 

Karl Isak Grape, (son af Isak, se tab. 10), 
f. d. 2 Febr. 1815 i Skellefteå. Gvmnasist i Hernösand 
1833; inskriften vid Upsala akad. d. 29 Sept. 1836; 
atlade fullständig studentexamen vt 1837; prom. atleth. 
artisque nandi magister (primus) 1838; sergeant vid 
Vesterbottens fältjä-areregemente 1839; underlöjtnant 
vid Norrbottens fåltjågarekår d. 2 Nov. 1S40; landt- 
mäteriauskultant cl. 6 Maj 1843; afvittringslandtmätare 
i Norrbottens län d. 30 Nov. 1847: löjtnant d. 22 Maj 
1849; koinmissionslandtmätare d. 3 April 1856; kapten 
d. 14 Aug. 1857; P. S. O. d. 28 Jan. 1865; kompani- 
chef 1866; afsked frän karen och kapten i armén, 
qvarstäende d. 21 Okt. 1870; vice teckmn^slärare vid 
Luleå M-overk ht 1870 -vt 1S74; Bodde i Råneå. t 


J\ 140 *' o< b ? L 1S :LL Glft 1844 med Matild ^ Salandor f 
Q. 24 Aug 1822, dotter af handlanden i Piteå Erik 
And. balander o. Anna Yidbom. hvilka båda dogo 1833. 

Barn. 

Eva Matilda Grapc, f. d. 27 Okt. 1846. Bo- 
Ma i x Amerika och nift der. 

/*** ^'v/v <5V«/^ f. d. 9 Aug. 1848 i Råneå 
Intog* i Luleå läroverk 1860; afgick 1866 från 6 k 

%** \ b o- lf, ;'r Uirovei " k 1866; maturitet ö examen der-' 
siades d. 2, Maj 1868; student i Upsala 1871-1874- 
\ ice kollega vid Piteå läroverk ht 1874 och vt 187*,' 
t ogift d. 80 Mara 1875. ' 

„r . .* 5" r/ ^ r ' /j/ Gra * e ' f - d - 1S Sept- 1850 i Råneå 
Matuntetsexamen i Luleå d. 2 Juni 1873; e. o tele 
gralassistent; drunknade under seglin<> 1883 

nel vi n ZiS Ö ff^ rap€ ' l d> U Ma J 1852 * Ba- 
ned, bift 1879 med lansmannen Hörman Lidström i 

Haparanda, f. 1852. (Se tab. 31). 

»»„*• F kV'\ F { cn ' l( !" Gra Pc- f- d. 13 Mars 1854 i 
Afg. fr Luleå läroverk 1871 (4 kl.) Sjöman. 

RW» J tZ Hj " l "' a '\ Gr " pe - K d - 21 Se l' fc - 1856 i 
Kaneå Intogs i Luleå läroverk 1868; maturitetsexa- 

8. a., ele\ vid krigsskolan A Karlberg d. 14 Juni 1876- 

ffiSS^fi 27 , 0kt -, 1877 = underlöjtnant vid Kor -' 
bottens faltjagarek.ir d. 30 Nov. 1877; landtmäteri- 
anskultant d. 10 Maj 1878; löjtnant d.' 8 ian 1883- 

ÄZ^f^ [ KoiT ^ttens län 1888. 
vilt imb med Anna Bexehus. 

in Ida Amalia Grape, f. d. 21 April 1859. 
Elm Brynkdda Grapc, f. 1861, f 1863. 
Axel Air, k Grapc, f. 1862. f s. k. 

Tab. 12. 

tviin,,, f ?^ 11 .^»P* ( S011 af Isak, se tab. 10), f. 

s ar 5 V«-* / J Ä ! ' BurträSk - G >™^«t i Hernö- 
«and 183<; underlöjtnant vid Norrbottens fältjägare- 


-ri*. 


Hl 

år d- 17 April 1844; landtmäteriauskulfcant d. 12 Maj 
1848; löjtnant d. 11 Dec. 1852; afvittringslandtinätare % 
i Norrbottens län d. 13 April 1854; kommissionslandt- 
mätare d. 7 Febr. 1862; kapten d. 18 Sept. 1862; 
kompanichef s. å.; R. S. O. d. 3 Maj 1866; afsked frän 
karen och major i armén d. 14 Maj 1875; ledamot af 
riksdagens Andra kammare 1877—1878. Eger och 
bebor Björknäs i Neder-Kalix socken. Gift 1855 med 
Emilie Bergman, f. d. 19 Sept. 1832, dotter af hand- 
landen Gabriel Bergman i Torneå och Kristina Jo- 
hanna Vestberg. ■ Barn. 

Erik Emil Grape, f. d. 2 Aug. 1856 i Neder- 
Kalix. Intogs i Luleå läroverk 1870 -77; matuntets- 
examen d. 6 Nov. 1877; elev vid krigsskolan å Carl- 
berg d. 14 Juli 1878; underlöjtnant vid Norrbottens 
ialtjägarekår d. 5 Dec. 1879; vice gymnastiklärare vid 
Luleå läroverk d. 1 Nov. 1882 till vt 1885; ordinarie 
gymnastiklärare flerstädes 1885; löjtnant den 6 Au- 
gusti 1891. 

Karl Gustaf Grapc, f. d. 7 Okt. 1857 i Neder- 
Kalix. Intogs i Luleå läroverk 1870; maturitetsex. 
derst. d. 2 Juni 1882; landtmäteriauskultant i Norr- 
bottens län d. 6 Juni 1888. 

Dagmar Kristina Linnma Grapc, f. d. 5 Juni 
1867 i Nederkalix. 

Alma Svea Götilda Grapc, f. d. 10 Mars 1869, 
i- d. 11 Febr. 1874. Tab. 13. 

Fabian Zakarias G-rape, (son af Isak, se 
tab. 10), f. d. 25 Dec. 1832 i Burträsk. Gymnasist i 
Hernösand 1850; student i Upsala d. 7 Juni 1852; 
dimiss.-examen 1857; prestvigd d. 13 Juli 1S57 och 
i astorsadjunkt i Neder-Luleå; t. f. pastor i Öfver-Kalix 
d 11 Juli 1860; adjunkt i Neder-Luleå d. 10 Oktober ■■■i 142 

1860; komminister i Piteå stadd. 22 Febr. 1864- tilltr 
d. 1 Maj 1865; v. kollega vid Piteå läroverk vt 186rt 
till vt 1869, ht 1870- vt 1871. vt 1873; ht 1875^ 
vt 1879; past.-exomen d. 11 och 12 Juni 1875 Gift 
I86o med Charlotta Calvagen, f. 1839, t d 4 Dec 
18/4, dotter af kyrkoherden i Luleå, prosten Per Cal" 
vägen och Kristina Norrbom. 

Barn. 

Anna Grapc, f. d. 13 Okt. 1868 i Piteå. 
Charlotta Grape, f. 1870 i Piteå. 

Ernst Grapc , f. 1871 i Piteå. Intogs i läro 
verket derst 1881; i Luleå läroverk 1885; maturitets 
examen 1889. 143 5 Tab. 14. 

r m Z ^^ las T f™»*> ( so « af Per, se tab. 8), f. d. 
on"l° ii ^ l - J " kkas J äm - Var en tid bodgosse hos 
en handlande i Torneå, men hade ej håg och fallenhet 
for handel samt började studera vid 20 års ålder 
gymnasist i Hernösand 1807; student i Upsala d. 12 
X*niL t ' F e T ! fc "gd d. 14 Febr. 1813; pastor och 
skolmästare i Karesuando d. 19 Maj s. å; distrikts- 
prost oiver stiftets norra lappmarker d. 25 Okt. 1820- 

V^tfTvf v 1( ! J , l I ni 1821; L f - generalvisitator i 

189fi cni ? 1 oo a Tb0t 1 t6 l 1 L lai)1)marker ål ' en 182 3 OCh 

5 L? iU ^.^If 2;. komminister i Pajala d. 

Gustaf ,i * 't Vqo 1 ; * L f, aj 1826; kyrkoherde i Kari 
Gustaf d. 7 Juni 1834. tilltr. d. 1 Maj 1835; prost- 

opponens vid prestmötet i Piteå 1842 kyrkoherde i 

mi cm Ä 1 18 Ä tilltr ' 1845 - > i 19 %r 

Anrii rv m /™ å f Katanna Sofia Aström, f. d. 9 

i SJnf irJ h t MaiS 1865 ' dotter a f kyrkoherden 
i Refsund Karl Astrom och Sara Elisabet Nordenström. Barn. Karl Johan Grape, f. d. 10 Aug. 1816. Tings- 
folk. (Se tab. 15). 

Per August Grape, f. d. 7 April 1818 i Ka- 
resuando. Gymnasist i Hernösand 1835. t i Upsala 
d. 14 Okt. 1839. 

Sofia Agata Grape, f. d. 30 Juni 1820. j- d. 
12 Febr. 1852. Gift 1846 med läroverksadjunkten i 
Luleå Jakob Grahn, f. 1804, t 1865. 

Isak Grape, f. d. 29 Aug. 1822, f d. 26 Febr. 
1873. Kyrkoherde i Karl Gustaf. (Se tab. 16). 

Erik Grape, f. d. 27 Aug. 1824, f d. 8 Febr. 
1857. Handlande i Neder-Torneå. (Se tab. 17) 

Zakarias Grape, f. d. 7 Dec. 1826 i Pajala. 
Gymnasist i Hernösand 1843; student i Upsala d. 5 
Juni 1845; fil. kand. d 22 Mars 1851; fil. doktor d. 
16 Juni s. å.; v. kollega vid Haparanda skola ht 1851 
till vt. 1854; ord. kollega derst. d. 4 Juli 1854; präst- 
vigd d. 6 Sept. 1856; t. f. pastor i Karl Gustafs pa- 
storat i December 1857; t. f pastor i Xeder-Torneä 
d. 1 Maj 1859-1 Nov. 1861; ledamot af riksdagens 
andra kammare 1867—1869; folkskoleinspektör 1867; 
t. f. visitator i Karesuando och Jukkasjärvi försam- 
lingar 1873. t <l 9 Juli 1874. 

Josefina Elisabet Grape, f. d. 12 Mars 1829, 
t cl. 2 Juli 18(52. Gift 1854 med lansmannen i Neder- 
Torneä Israel Stenudd, i hans första gifte. f. 1828. 

Barn. 

Elisabet Stenudd, f. J855, f 1876. 

Elof Israel Stenudd, i. 1857. Maturitetsexarnen 1 
Luleå d. 2 Juni 1877; student i Upsala s. å; fil kand 18S0 ; v. 
adjunkt vid Luleå läroverk 1880—81 ; extra lärare i Umeå ht 1883; 
genomgick profår i Stockholms Norra latinläroverk 18S2— 83; v 
lektor i Umeå vt 1884- vt 1885; fil. lic. d 28 maj 1890; extra 
lärare vid Umeå läroverk ht 1890, vt 1801. 

144 

ir r ™, C 2 r L Zal< i iria6 Stenudd, t 1651 Handlande i Neder- 
Kalix. Gift 18b8 med Ester Jacobson. r 

Son, 

Per Olof Wilhelm Stenudd, f. d. 6 Jan. 1890. 

^ u , r, Ä f € ?? ^ Ätowd* f. 1861. Gift 1881 med läraren 
Zakarias Grape i Haparanda. (Se tab. 15). 

7*?<frr Gra^, f. d. 17 Sept. 1831. Kollega 
i Haparanda. (Se tab. 18). b 

Hilda Karolina Gustava Grape, f. d. 27 Juni 
1834. Skollärarinna i Gefle. t d. 25 April 1874. 

WSn* Leonard Grape, f. d. 7 Augusti 183S 
Landtmätare. (Se tab. 19). 

Tab. 15. 

i^ f K f r ?n J ? >Ilan Gra P e > (son af Zakarias, se tab. 
14), f. d. 10 Aug. 1816. Provisor; tingstolk och hem- 

S S lPo e 2 Arvi(lsiaur - Gift med Ulrika Torna»*, 

Barn. 

Johan Erik Grape, f. d. 3 April 1845. 
P-fl. Katarina Kristina Grape, f. d. 24 Juni 1S46. 
Gift med hemmanseg. Johan Fredriksson i Lappträsk. 

Anna Sofia Grape, f. d. 11 Dec. 1849. 

Brita Maria Grape, f. d. 3 April 1851. 

Zakarias Grape, f. d. 27 Mars 1853 Folk- 
f£™ ^ to« vid smaskole^ninS 

mS Kna ^ Giffc 1S81 

med Hplena Sota Stenudd, f. 1861. (Se tab. 14). 
hak Grape, ti 11 Mars 1855. 
WÄ Gn#*, f. d. 15 Juni 1860. 
Eva Johanna Grape, f. d. lo April 1862 
Emma Charlotta Grape, f. d. 27 Aug. 1864. 
Henrika Grape, f. d. 25 Juni 1866. 14: Tab. W. Isak Grape, (son af Zakarias, se tab. 14), r. d. 

29 Aug. 1822 i Karesuando. Gymnasist i Hernösand 
1842; student i Upsala d. 5 Juni 1844; dimiss -ex vt 
1846; prestvigd d. 17 Okt. 1846 och förordnad att bi- 
träda pastor i Neder-Torneå; derjemte vice kollega vid 
nidomsskolan i Haparanda ht 1849 och vt 1850- t f 
pastor i Neder-Torneå d. 18 Okt. 1854. i Karl Gustaf 
d. 23 Mars 1859; kyrkoherde derst. d. 14 Sept 1860 
rillrr. d. 1 Maj 1861. t d. 26 Febr. 1873. Gift 1854 
med Sofia Margareta Lisananti, f. 1835. •;- d i Febr 
1884 i Upsala. 

Barn. 

hal Arvid Grape, f. .1. 6 Sept. 1857 i Neder- 
Torneå, i 1862. 

Johan Helmer Grape, f. d. 7 Sept. 1862 i Karl 
ttustaf. Aflade maturitetsexamen i Umeå d. 8 Juni 
1880; student i Upsala 1880— 18S7; tandläkare. 

Johanna Maria Grape, född i Januari 1872 i 
Karl Gustaf. 

Fyra barn. döda i späd ålder. Tab, tf. 

Erik Ghrape, (son af Zakarias, *e tab. 14), f. d. 
27 Aug. 1824 i Karesuando; handlande i Neder-Torneå. 
t d. 8 Febr. 1857. Gift 1847 med Margareta Johanna 
Malmström, f. 1827. 

Barn. 

Soja Margareta Grape. t. d. 1 Maj 1S4S. Gift 
1870 med Johan Peter Forsström i Karl Gustaf. 

Axel August Grapt. f. 1850. Hemmansegaro 
i Karl Gustafs socken. 

10 » "*-'**fV . "j^-, 


146 

.... a A "" a nI 'J'" Gr«pr- f. 1853. (Ull 1871 
Nils Benjamin i freder-Torneå. 

Zakarias Grapc, t. 1854, f i späd ål* t 
Ar//-,/ ^w/V, I. 1857. j- i spad Jlder. 

2&&. 18. 

Teodor Grape, (son af Zakariaa, >e tal... u, 
. d. U bept 1831 i Pajala. Gymnasist i Heraöeai: 
184,; student i Lpsala d. 4 Dee. 1850; skollärare- oh 
organistexamen i Hernösand 1855; folkskollärare 
Haparanda 1806-1858; telegrafassistent i Haparanda 
d. 30 Juni 18o9; erhöll afsked d rifrån 1871: v. kollera 
vid Haparanda läroverk vt 1862- 1870: ord. kollega 
derst. d. / Juni 1871; lasarettssyssloman; agent för 
bolaget , Skandia; verkat, direktör i Haparanda bok 
tryckeriaktiebolag; redaktör i Haparanda for "Nyast 
Riksgränsen-' 1872. för -Haparandabladet" 1881 sam* 
for -Haaparannan lehtr. Gift 1866 med Matilda Silf- 
verbrand, f. 1840. Dotter af kaptenen Matias H 
Silfverbrand och Maria Grahn. 'Ii. dl ) Barn. 

IHro n -'TV Ulnk G ' lp '- f> ,L 1(i Mars 1869 i 
Haparanda, liksom alla I »a men, f d. 10 Okt 1870 

ceraber 187a ** ari * a Grape > l tvillin S <*• 28 De 
f-ember 1870*' (h " rloU " Grapl - t: fcvillin § ''• - 8 D <?" 

Sofia If,lr,m Grapc. X. d. 3U Aug. 1872. 
Arv/ Amanda Grapc. f. d. 19 J an t874 
Agda Elisabet Grafit, f. d. 17 Febr. 1877 
l.ai/h Sofia Grafit, f. d. 25 Dec. 1879 rt\ Tab. 19, 

fmh iYw k i L - eo , nai : d Gra P e > (8on af Zakarias, se 
»JLi , 1 o-- Al,nl 1838 j K arl Gustaf. Gymnasist 
Hemösand 1&>5: student i Upsala 1858: landtmftt 147 

riaiiskultant d. 8 Jun, 1861; mc, köinmissionslan< 
mätare i Norrbottens län d. 31 Maj 1869; afvittrings 
[andtmåtare d. o Okt. 1871; kommissionslandtmätai 
d. 16 Juni 187o; R. Et. St. Stanisl. 0. d. 3 Okt. 188^- 
t. f. förste landtmätare o<h afvittringsstvresman und 
en del af aren 1884—1880. Bor 1 Luleå. Gift d 7 
April 1880 med Hilda Gustava Strömberg, f. 1S5 
dotter af färgaren Johan Strömberg i Haparanda t 
1812, f 1878. och Johanna Gustava Ekdahl, f. 1830 Barn. 

Zakarias Grapc, f. d. 19 Febr. 1877. Stu 
rar sedan 188(5 vid Luleå läroverk. 

Frida Grape, f. 1878, f s. a. 
Johan Allvar Grape, f. d. 30 .Mars 188u. 
Malm Johanna Grape, f. d. 14 Okt. 18öl. 
Teodor Lennart Grapc. f. d. 23 Aug. 1885 
Erik Einar Grop ■ f. d. 1 Maj 1888. 
Areridt Petrus Grapc. f. d. 30 Okt. 1890. 

Tah. 20. 

Erik Grape, (son af Isak, st tab. 7). f. d. 4 
April 1755 [ Jukkasjärvi; student 1 Upsala 1770: pres 
vigd d 24 Okt. 1777 och pastorsadjunkt i Öfver-Torne 
komminister i Pajala 1781; pastor i Eimntekis lapp 
marksförsamling 178S: past -examen d. 11 Juni 179» 
kyrkoherde i Neder-Kalis d. 26 Alar- 1S06. f d. 26 
Nov. 1808. Var entomolog och ledamot af vetenskaps 
akademien. Gift 1787 med Elisabet Margareta Turd- 
fjell, f. 1769, t d. 29 Maj 1851. dotter af kyrkoherd 
1 Öfver-Tornea Jakob Tuidfjell och Kristina Grape. 

Barn. 

Margareta Kristina Grape. t. 178S. | 1797 i 

Karesuando. 

Isak August Grape, f. 1790. f 1866. Sko 
rare. (Sr tab. 2J). I 


148 Johan Jakob Grafit. t. d. 22 Sept. 1792 i Enori 
tekjs. Gymnasist i Hernösand 1811: student i Un 
sala (I. 29 Mars 1814; utkommenderad med studen 
terna till kampanjen mot Norge 1814: placerad som 
underofficer pa Vestcrbotten* regemente s. å.; belönade* 
med medalj för tapperhet i falt; prestvigd 1815 och 
adjunkt i Pajala; adjunkt i Karl Gusrafs pastorat 1817- 
r. f. pastor derst. 1818; komminister i Hietaniemi 1899 
t ogift d. 13 Mars 1828. 

•,*. &£%.**■■ • l7! ' 7 > ' ,85 "- «■■»*<» > 

Erik Gustaf Grape s f 1800, f 1801 

i O*. % £"&*"* ' 1Sm - ♦ I878 '' B « 

>*«« «Sn* r? w / f -. t. 1805, f 1820 
hltsabct Karolina Grafit; f. 1807, f 1814. 

Tab. 21. 

Isak August Grape, (son af Erik, se tab. 20) 
^\JiJ" U§U % 179 ° j Enon tekis- Lärare vidta 
J5SSf«; K ^!? 255 "** folkskollärare 
skri ? »„ fiål o h ^ ] ken befattning han 1862 erhöll a 
•,o ' ,' lo Se P f - 1S67 - (J ift med Margareta TJI- 
nka Stenho hn, f. d. 25 Mar. 1801, + d. 27 Okt 1852 
i Hernösand. • tö04 

Barn. 

gusti 182&^ ^ A "" i ' //w ^V**** <*w/*. f. i Au- 
Juni isått*' Kat ° Una L " f,t '" Gra fa m,M ^n 9 

1S31 > E A ka J a . oU ™ Ad °!fi™ Gra M i- 'I- 19 Jan. 

skoMraren" ä • 1891 ' HeIIesj °- Gift liJed folk " 

HelS f ,, o 1 01 ; ga 'V S 1 fcen Ni,s Abrahain Cellus i 

ttelirsjo f. d. 24 April 1829 i Hernösaud. t "1879 

Augusti IST «*»«**« <W*^ C „„. r . i 


149 

Sofia Charlotta fohamia Grape, f. i »Septem- 
ber 1835, f. 

Erik Jakob August Grape, f. 1838. Folkskol- 
lärare. (Se tal». 22). 

Anders lönas Ulrik Grape, f. ii. 3 Jan. 1841 
i Hernösaud. Studerade vid Hernösands läroverk fr. 
1850; skollärareexamen i Hernösaud 1861; folkskol 
rare i Skorped 1862; kantorsexamen 1864 och orga- 
nistexamen 1867: folkskollärare och organist i Öfver- 
Jännäs 1879. (Upplysningar om familjen ha ej erhållits). 

Justina Katarina 11 rika G ra pr, f. 1844. f. 

Tab. 22. 

Erik Jakob August Grape, (son af Isak 
August, se tab. 21), f. d. 16 Maj 1838 i Hemösand. 
Skollärareexamen i Hernösand 1862; folkskollärare i 
Gagnef 1863. Gift d. 20 Dec. 1864 med Sofia Karo- 
lina Schollin. dotter af handlanden Nils Jakob Schollin 
i Grangärde. 

Barn. 

ixel iugnst Grape. f. den 5 Februari 1870 
i Gagnef. 

Anna Sofia Ovidta Grape, 1. den 6 Juni 1873 
i Gagnef. Tab. 23. 

Per Adolf Grape, (son af Erik. se tab. 20), f. 
1/97 i Enontekis. Handlande i Gefle och rysk vice- 
konsul derstädes. t d. 21 Juli 1857. Gift' l:o d. 4 
Juni 1827 med Charlotta Lsetitia af Uhr, f. 1810, t d. 
10 Febr. 1833 i Gefle, dotter af grosshandlaren i Lon- 
don Anders Reinhold af Uhr och Marianna Garbutt; 
2:o med Alida Charlotta Albertina Lundberg, f 1835. 
3:o med Helena Wilhelmina Odelstjerna, f. 1815; bor 
i Upsala, dotter af fänriken Fredr. Wilh. Odelstjerna 
Dch Helena Hjelte. 150 

Barn. (I l:sta giftet): 
David Adolf Erik G ra pr. f. 1828, f s. a. 
Mananna Charlotta Mahiua G ra hr f ,1 i 
April 1829. Otti 4 Sept. 1853 mod riklmWnen 
^efle, v. harailshöfilmgen, R. V. O. Julian Viktor Löf 
änder, f. 1823. 

re i oSTiaf 6 * *'* *** ' ' K '^ b -- 

Julia Elisabet LaUtm Grape, t . Gift med 
grosshandlaren och ryske vice konsuln i Geile Frans 
Maunt/ Berndtsson, f. 1826. (i 2:dra giftet): 
////«// . !//,£? L<r ti tu, Grape, f. 

(i 3:dje giftet): 

uun r 7 '''""'' f"*£ ^^W 6r^, f. d. 24 Ma/ 

,^/ TUver " a - nt \ Glft d - 17 Okt. 1866 med läns 
bokhållaren i L mea Magnus Huss> j hans M(1ra ^^ 

• Xölö. } Jobb 

>Åa« 7;>/vÄ/ J/,dW ftr«^, f. ,|. 10 Juli 1841. 
Handelslärare. 

i p„« ^S? O^&V*" Grape, f. d. 5 Sept. 1842 
) (>efle. Malaregesäll. 

„„„. • i ^f *^ £«•?**/ £*#<?, f. 1845 i Gefle. Ge- 
nomgick läroverket i Geile 1855-1863; studentexam. 
löbd; studerade vid Upsala universitet 1865-66. 

,, , f Carl A,M f Maximilian Grape, f. 1 847 i Geile. 
;nen d d. f 80\fl87? X - "' " "* 1868; V*»»™» 

Arnold Helmer Emanuel Grape. 
A dr le Eugenia Wilhelmina Grape. 
Anna Hilma Malvhm Grape. 151 Tab. 24. Erik Daniel Grape, (son af Erik, se bab. 20), 
f. d. 27 Jan. 1802 i Enontekis. ÅnstäW å kontor hos 
A. Berggren i Gefle 1816; grosshandlare i Gefle 1830; 
rådman derst. d. 16 Dee. 1843; riksdagsman 1844 
1865: ordförande i sjömansbusdirektionen 1841—1852; 
Telle handelsförenings ordförande 1846 1854; direktör 
] Helle Dalajemväg; Rysk konsul i Geile; Kamrerare 
] Gefle bank R. V. Ö. 1864. f d. 18 Febr. 1878. 
Gift med Sofia Katrina Rydvall, f. 1806, dotter af 
kyrkoherden i Munsö Anders Rydvall och hans första 
husfru Anna Margareta Ek. Barn. Carl Edvard Grape, f. 1841 i Geile. 

Anders Herman Grape t t d. 29 Okt. 1842 i 
Geile. Afg.-ex. fr. Gefle läroverk d. 7 Maj 1861; stu- 
dent i Upsala s. å.; kansliexamen 1S63; e, o. kanslist 
i Finansdepartementet s. å.: hoii ättsexamen d. 13 
Dec 1866: auskultant i Sven hofrätt d. 18 Dee. s. å.; 
o. notarie derst. d. 14 Jan. 1867: länsnotarie i 
Hernösand 1869- 1874; v. auditör vid Svea artillerire- 
gemente 1871—1874; v. håradshöfding d. 30 Maj 187:); 
e. o. tjensteman i Riksgäldskontoret 1877. 

Erik Adolf Grape, f. d. 30 April 1844 i Gefle 
Student i Upsala d. S Sept. 1862; med. fil. kand. d. 
:*0 Jan. 1864: med. kand. d. 15 Dec. 1869; med. lic. 
d. 29 Maj 1874; med. doktor d. 6 Sept, 1S77; andre 
stadsläkare i Gefle d. 1 Okt. 1882; förste stadsläkare 
derst, i Febr. 1891. Gift d. 10 Juni 1875 i Stockholm 
med Anna Lovisa Oélanire Rydvall. f. d. 20 Juli 1849 
. Stockholm; dotter af landssekret råren i Hernösand 
arl Wilhelm Rydvall h Aurora Thor sia f 'lanire 
Tottie. w 152 Bar ii. 

pfGrapc 122 Jnm 1876 i Gefle, t 4 Mara lMi 
Erd Grapc. f d. 24 Maj J878 i Gefle uaralb81 « 
Anders Wilhelm Grape, i. d. 7 Mara 1R90 i rvn 
Argt Edvard Grapef i d. 13 JuHlSsf i aSf " 
Om Gn,/*, f d I Nov. 1885 1 Gefle. 
Jfcrrf Gra,;e. f d. 17 Aug. 1887 i Gefle. 

ftoHicl Grape, f. d. 31 Okfc. 1846 i Gefle 8h, 
;erade , Gefle; var Cmksbokhållare i Attmar ifS' 
• rf. sjöman. (Se polisunderrättelser). OiaGe le-renn 
^•^»pplv-sniiigai- kunnat erhåltoi, eSmf fleST 

Tab. 2S>. Juli 

matar 

Okt 

Johan 
Barn. Brita Katarina Gråte f 17m»; -•- iqt«- m ■«. 

1320 med kronofogden i fti Se fi v? 
Hans Wilhelm Hackzell, f- 1789 t 1870. 

A/// G ra pr. \ ung. 
>/y?// /fefo* Cfa^? f -j- uno- f. 

n ' Joh v n ^ endt G y ape ' (son «* **■ » **■ ?), 

Ivbvmki/; 1 k ;™; 11 f si01lsl ^^inätare; skollärare och 
lyoyggare i Lnonfcekis. •;• isi2. Gift. Barn. 

Johan Arndt Gro fr. ; i NoT ge. 
/•«* ReinkoU Grafie, f. 1796, i 
(Se tal». 27) i ISttt. Tull- 

IO--Ö 

,« . . ?*? W "* ^"'^ f ' 17 '' 7 - f 184T - Länsman. 
(ou Lat). 28). 

(Se tab 29) M ^" ^ f " 18 °°' Hemman «»"«- 

yiww* Gf^ f. 1803. Klockare. (Se tab. 30) 
Zakarms Anders Grape, f. 1805, f 185 Or- 
ganist. (Se tab. 33). ' 

Magdalena Grafie. Gift iiteil vaktmästaren 
btranuman i Etarnösand. 

x«&. sr. 

Isak Reinhold Grape, (s n af Johan Arndt, 
se tab. 26) 7 f. 1796. Tullfiska] i Tornea. f 1863. 
Gift med Marin Elisabet, f. 1793. f 1863. 

Barn. 

Margareta Grape. f. 1820. G-ift ined hand- 
landen, kommunalordföranden och postetationsförestån- 
daren i Yittangi Lars Olof Berggren, f. 1807. 

Otto Reinhold Grapc. f. 1827 i Öfver-Torne 
F. d. guldsmedsarbetare och tullvaktmästare. FArer 
ett oregelbundet lefnadssätt. 

Elisabrt Charlotta Grape, f. 1829. 

Isak August Grape, t. 1831. Sjöman. 

Maria Gustava Grape, t. 1835. 

Tab. V8. 

Erik Ulrik Grape, (son af Johan Arndt, se 
tab. 26), f. 1797. Kronolnnsman i Enontekis, sedan i 
Neder-Tornea. f 1847 i Keder Toruefi. Gift med Brita 
Maria ServiG. f. 1798, t 1867. 

Barn. 

foimn Peter Grape, f. 1821, t 1S4U genom 
vådaskott. 
iHimm w^mm lod 

Zakaria* Grape, f sum barn 
r> .%fe ///^ w ,;,„ At f: ]S26 
i t psala. ö " u '»"i 

AV//^ Kristina Grape, f 1«07 ft;« T oi P 

»Mn.llan.len Grejner i Finnnirkens i a"mt i NoJi ^ 
rik arap^getr^ 183 °- Gift ^ ^n H 6n 

.anden ^ÄS^' fl 183a G ^ 1S?6 med ha " d 
lande Vif f Ne^ A ' ! ' '^ <iift med eu ba »« 

Maria Magdalena Grape, f. 1840. Bosatl iGefle 

RM,,n. / '" w/ "' f " 1S42 - förvaltare vid 

h.odnp])S sågverk i Ofverkalix. 

Taft. ?<?. se 
land ni, ^f ^f nUS .? rape ' lö0n « J<*« An.it, 
• '- Mtt 1820 mod Katarina Johansdother f 17Q0 Barn. \ Knm\!* argarettt ******* GrapC - l ]8 -°- B »** 
/r// r; ; „/,, Fiskare i Norae 

-W ^wåa 6>( ,/,-, i; ,|. jo Mars 1826. t. 
> Paj™ " NHs PeteJ ' KarSikk0 Kuostamuto 

_.,, -J'^" >W« r; ; « A , f . ( |. HNov.1834. Gift 
med gäötgifV-aren Johan Peter Pfctulo i Karesoando. 

inr,l vJTJfn 1 ™ Gr ' l t"'> £ ''• 22 Mars ] 8 ; ^- Gift 

med Peta Olof Naimakka i Karesuando. 
/ n tna Grape. Gift i Norge. 
Magdalena Grape. Gift i Finland. 
Agata Grape, Gift i Norge. 
J.V Tub. 80. 1 1Q £ 0n S? ? rap6 ' (son af Johan Arendt, setab.26), 
i. 180o. Klockare i Karesuando, f 1874. Gift , T d 
Margareta Olofedotter, f. 1806, t 186 . 

Z?ar/7. AV/ /V/ Katarina Grape, f. 1828. Gift i Finland 

med hemmansägaren Manuolo. 

. I//w Margareta Grape, \. 1829. Gift med 
Lidström. (Se cab. 31). 

Sofia Magdalena Grape. f. 1832. Gift med 
(ii hemmansegare. 

Johan Henrik Grape, f. 1834. Skollärare. 
(be tak 32). 

Kristina Hcnrika G ra pr, f 1836. i. Gift 
med Jonas Boes i Finland. 

Kart Grape, f. 1837. | ogift. 

Matilda Willielmina Grap(, i. 1842. f. Gift 
ined Olof Riska i Idinuoma. 

A?;/«9 August Grape. f. 1845. Landtbrukare. 
Enkling. 

Gustava Johanna Grape. f. 1848, t- ( ' lTr 1874 

med Isak L&hti i Norge. 

Tab 31. 

Anna Margareta Grape, (dotter af Jonas, se 
rab. 30), f. 1829. Gift med Johan Jakob Lidström. f. 
1820. Kronolänsman i Enontekis och Karesuando ii. 
20 Maj 1843; postuppsvningsman ; kronolänsman i 
Pajala 1860-74 

Barn. 

Frans Wilhelm Lidstram. f. 1847. Kyrko- 
herde i Jukkasjärvi. 

Gustaf Adolf Lidstram. f. L860. Kronojägare 

i Jukkasjärvi. 


■^^■^■1 mmmam er 156 

Trm • '?£** ^ /V/; 'T' l 1SÖ2 - länsman i Ned 
Lomea. uifl med Anna Grape. (Se tab 11) 

SS. SSSt. ^sa£— » ' ■«-«* 

Hilda fMktröm. Ogift. 157 Z'a&. 3'i. 
Johan Henrik Grape, (g 30). f. a io j M . is34 rasÄ^tTSaffiÄ 

i Karesuando och bosatt derstades. Gift 1857 S 
Agata Grape, f. 1830. (Se fcab. 28). 

/ w All a I Grape, !. 1858. Fiskare i Norge 

Jgr/ M «r aA?f f . lö61 . piskare . „ 

•drnil .v ; «f ", ff ( \ rape - l cL 4 F ebr. 1863. Folk- 
Ä i885 884: Iära ™ na vitl folk ^olani 

/stf/ Wilhelm Grah< f IRA* p.i.K.n,, 

smedsgesail i Öfver-KalLx. Bokhållare; 

//>/«/,/ GW^ G«^, f. 1867. ogift Bor i 
kai fsuando. ° 

Maria llh.abrl Grop*, f. 1869, f 1871. 
, ' <to,„* £m«i C*»/,, f. l872 . småskol- 

lai.umna i Kopparbergs lan. Tab. 33. 
Barn. Johan August Grape, f. 1882. t 185 . Ogift. 

Erik Wilhelm Grape, f. 1834. Stadsfiskal i 
Toraeå, Landtbrukar* . Gift l:o med Maria Ulrika 
Linros, f. 1835, f 1806. 2:o med Tekla Wacklin. 

Zakarias Grape, f. 183(3. Provisor. t 1873. 

Reinhold Grape, i. d. 30 Juni 1839. Made 
folkskoll.- \\. i Stockholm 1858; folkskollärare vid 
Fred&hammars bruk 1859; klockare och skollärare i 
Orsa 1864—81; föreståndare för Orsa handelsförening : 
l okhandlare i Mora 1877. (lift. 

Arndt Ulrik Grape, f. 1842. Sjökapten. Tab. 34. 

Per Grape, (son af Arndt, se tab. 1>. f. d. 
29 Juni 1665. Hospitalssyssloman i Vadstena. Gift 
ined Margareta Rosvall. 

Barn. 

Johan Arndt Grape.. f. 1704. t • Prest. 

(Se tal).* 35). 

Klara Grapr, f. 1708. f 1733. Gift. 
Olof Grape. f. 1710. Prest. 
Regent dus Grape. 
Tre barn doso i barndomen. Tab. 35. 

Johan Arndt G-rape, (son af Per, se tab. 34). 
f. d. 6 Aug. 1704 i Vadstena. Student i Upsala 
1726; filosofie doktor 1737; Rektor i Wimmer- 
b\ 1737; prestvigd 1738; k\rkoherde i Södra Vi 158 

och Djuraiala, Linköpings stift, 175U; profet. Plägade, 
mot, slutet af sin lefnad af mjeltsjuka och fanns d, c 
i sjön Krön den 19 Maj 1767. Gift med Anna Si 
*U>et I--. Enka efter rådmannen Helle,- i vfmmerbv Barn. i 28 w'V?f7 A '' !'■ ; f d - 2 Juli 1817 - U ^ 

''■, ,. . P K 1<6 ° me ' 1 1'iofe.bfeorn i Lund. R. V O 
ink Gustaf Lidbeek, f. 1724. ■!- 1803. -OBä-O.. \ Uiilirt 
hav upptagits af Pehr Pch/sson från Öfver-Kalix. t 
likhet med många andra obemedlade bondsöner lem 
nade han fädernehemmet för att på annan ort söka 
sin utkomst. Han var i ."> års tid i tjenst hos en 
kronofogde Hackzell, hvilken bodde på nflidne krono- 
fogden Grapes hemman i ÖfVer-Tornet, hvilket hemman 
af allmogen ock kallades "Grapes hemman". För hans 
långvariga tjenst a detta hemman började man kalla 
Pehr Pehrsson Grapens Petter, hvilket tillnamn ock 
sedermera inflöt i husförhörsböckerna för att åtskilju 
honom från de inånga andra Pehr Pebrssöner. Son. Per Olof Grape, f. d. i Sept. 1844 i öfver 
Totnea. Shident i Dpsala 18G5: prestex. d. 10 Febr. 
1808; prestvigel i Stockholm den 12 i samma månad 
och v. komminister i Hietaniemi; tillika, t f. pastor 
i Karl Gustaf mesta tiden från den 1 Febr. 1871 till 
den 1 Maj 1874; past.-ex, d. 1 och 2 ukt. 1874; t. i. 
pastor i Ofver-Tornca d. IS Juli 1877; kyrkoherde der 
stades d. 3 Mars 1879; tilltr. d. I Majs.å.; folkskole- 
inspektör lb81; kontraktsprost 1890. Gift med Anna 
Kristina Heikel, f. d. 22 Jan. 1849 j Uleåhorg, dotter 
af prosten i Finska öfVer-TomeS Ubert Beikel. !♦)() Barn. 

Anna Mana. i. <j. 23 Dec. 1S69. 
Johanna Kristina, f. d. 5 Okt. J871. 
ftr Oskar. \. ± 4 Sept, 1873. 
£#/xw? Elisabet, t. d. 6 Maj 187(). 
Sofia Albertina, f. d. 3 Sepr. 1S78. 
Ht lena Matilda, f. d. 9 Aug. 1882. 
AW Henrik, f. d. 11 Sept. 1883. 
AV^ Alfhild, f. d. 26 Jan. 1885. 
'/r///// v FmmanueL f. d. 21 Juni 1^8(J. 


NORDLANDER. 11 IfcTord.lsirLd.er. 

Härstamnuu (VAn Bjerträ so b i i vn« im 

Tub. 1 

Nils Danielsson var bemmansegare S Kungs- 
barden i Bjertrfi socken, derift-ån han flyttade till byn 
tforrland i samma socken. Söner. 

Daniel \ rdlatnier, \. 1763. \ 1842. Sjökapti i . 

(Se til). 2), 

Per Värdländer. f. 1766, i 1827. Ilemm. 
ire Se tab. 5) Tab. 2. 

Daniel Nordlander, [son al N T ils Danielsson, 
>■• tab. lj, f. 1763. Sjökapten; deltog j Finska kriget 
och erhöll tapperhetsmedaljen ; bemmansegare i Vik, 
Torsåkers socken, t „1842. Gift 1795 med Gr ta 
Abrahamsdotter från Öfverfölle i GudmnnchA socto 
i hennes 2:a gifte, f. 1765. f 1821. Barn. 

Nils Nordlander, f. 1796, i 1874. Hotpn 
kant. (Se tab. 3). 

Dantél Nordlander, f. 1803, i 1836. Styi 
man. (Se tab. 4). 164 l<5: Tab. 3. Nils Nordlander, (son af haniel, se tab. 2 , 
i. d. 30 Juli 1796 i Torsåker. Gymnasist i Hemö 
sand 1816; student i Upsala d. 20 Okt 1818; presl 
vigd d. IG Lee. 1821 och kallad till huspredikant ho* 
grefvinnan Elisabot Charlotta Mörner. f. Arvedson; 
pastorsadjunkt vid Jakobs och Johannis församlingar 
i Stockholm d. 27 Juni 1826: vice notarie vid hoi 
konsistorium d. 2 Aug. 1826; past.-examcn i Upsala 
s. a.; fil. doktor 1827; v. pastor vid Upsala domkyrko- 
församling s. å.; teol. kandidat 1832: Kongl. hofprc- 
dikant s. a.: kyrkoherde i Skellefteå d. 1 Mars 1834; 
tillträdde d. 1 Maj s. a.; prost öfver Vesterbottens 
.mdra kontrakt d. 10 Sept. 1834; prseses vid prest 
mötet i Piteå 1842; teologie doktor 1845; L. N. O. 
1849; K. V. O. 1861; riksdagsman 1853. -j- d. 28 
Vpril 1874. Gift 182S med Anna Maria Gestrin, f. 
1802, dotter af kyrkoherden i Maritim, Upsala stift, 
Natanael Gestrin och Maria Magdalena Pihlman. Barn. 


Daniel l.noJi Natanael Nordlander, f. d. 
Jan. 1829 i Upsala. Gymnasist i Hernösand 1843; 
student i Upsala d. 7 Dec. 1846; furir 1849; under- 
löjtnant vid Nerikes regemente d. 9 Juli 1850; genom 
att högre artilleriläroverket; löjtnant d. 2 Nov. 1855; 
tjenstförrättande generals tabsofficer i Landtförs\ ars 
departementets kammarexpedition 1855; generalstabs- 
officer d. 18 April 1856; ordonnansofficer hos konun^ 
Carl XV d. 5 Mars 1861; R. af Ital. St. Maur. o< h 
Lassar. O. 1861; 2 St. O. O. 1862; II. D D. O. 1862; 
kapten i armén d. 27 Mars 1862; adjutant hos konun- 
gen d. 28 Jan. 1864; kapten i regementet d. 7 Mars 
1865; major i armén d. 15 Febr. 1867; souschef i 
Landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition d. 
11 Febr. 1867, entledigad derifrån d. 10 Maj 1872; 
K. Nederl. Ekekr. O. 1867; R. Pr. ft. Ö O. 3 kl. 1%7; 


K. Fr. II. L. 1867; R. S. O. d. 28 Jan. 1871; ofverst< - 
löjtnant i armén d. 12 April 1872; intendent i tele- 
grafstyrelsen och chef för norra telegrafdistriktet 187^; 
ledamot af krigsvetenskapsakademien 1871; afsked ur 
krigstjensten 1874; generaldirektör och chef för tele- 
•rafverket 1874; K. N. O. d. 30 Nov. 1878; TC. R, St. 
o. 2 kl. med krasch. 1879; II. Carl XIII O. d. 28 Jan. 
1881; K. T). D. O. 1 gr. 1885; K. ni. st. k. N\ O. d. 
30 Nov. 1889; erhöll afsked i Jan. 1890. i den ^7 
Febr. 1890. Carl XV;s gunstling. 

NI Johan Nordlander, f. d. 14 Nov. 1834 i 

Skellefteå. Student i Upsala d. 18 Maj 1854; prelim. 
< xamen i Jan. 1855: bofråttsexamen d. 21 Maj 185S. 
auskultant i Svea hofrätt d. 14 Juni s å.; e. o. notarir 
derst. d. 17 Febr. 1859; viue hiiradshöfdinu d. \ Okt. 
1863; e. o. fiskal i Svea hofrätt d. 31 Maj 1864. -?- i 
Stockholm d. 17 Mars 1866. 

Maria Magdalena Nordlander, f. 1836 i Skel- 
lefteå, t 1874. Gift med s i \ rkseg. Garl Rönngren. 

Emma Nordlander, f. 1839. t 1869. 

Emerentia Nordlander, f. 1839. Gift 18ö7 
ined t', d. jägmästaren i Skellefteå revir, öfverja^ma 
staren. 11. V. O. Oskar Eugene Hjalmar Grahl. f. 182S. 

Anna Nordland r, f. 1843 i Skellefteå, t 187'». Tab. 4 

Daniel Nordlander, (son af Daniel, se tab. 2 . 
f. 1803 i Torsåker Styrman; hemmansegare i Vik. 
Torsåkers socken, t 1836. Gift 1829 med iVnna Lisa 
Höglund från Högsta i YTtt* rlännäs. f. 1807. t 1830 

Son. 

Daniel Nordlander, f 1830. Huinmansogan 
i Aik: kommunalordförande; bosatt i Hernösand. Gil 
1860 ined Anna Sofia Melander. f. 1836. 166 Ha m DamA Albert Nordlander,! 1861. HamieliibokhÅ»- 
iflre; agent i Kramfors; hand!, i Bjorsta, G udmundrft socken, 1890 

u •• , x? l °f r Edvard Nordlander, f. 1862. Studerade >id 
Hernosands läroverk 18S1— 1887 (VII 2 kl ) 

Anna Margareta Nordlander, f 1804. 
läroverk 1881^ Jl>fm Nordkmder * f - 1S6fJ Icto £ s i Heruösands 

Erika $ fia Nordlander, f. 18130. Skolka 1 Bjasta 

5w Leo Nordlander, f 1870. Infogs i Hcrnö- 
fcsnds läroverk 1882. 6 

-Berta Elisabet Nordlander, f. 1873, f 1873. 
Otötfa Elisabet Nordlander, i 1S7C. 
Ji Ärt« August Nordlander, f. 1879. ZV?6. J 
. 100 - A '"t '°J%L V rÄ/ ^ '• f - 1801. Landbbrukare. 
T 1882. Gift 1829 mod Stina Ersdotter frän Knäfta. 
Gudmundra socken, f. 1799. f 1871. 

Brita Lisa Nordlander, l 1803. f. Gift 18^7 
med heraniansegaren Jon Persson i Strmne, Bjertråsm. 

Anna Stina Nordlander, f. 1804. Gift med 
bemmansegaren Erik Johan Jansson i Älfed. 

Erik Nordlander, f. 1807. f 1861. Hemmans- 
egare. (Se tab. 6) 

Kajsa Greta Nordlander, f. 1809. Gift med 
bemmansegaren V:mU] Ersson i Norrland, Bjertråsm. 


167 

r,r A * *"d • f. 1810. sjöman, f utrikes. 

Maria Lena Nordlandet f. 1813, f 1876. Gift 
med faktorn l. Edholm i Nyland. 

Dan ' Nordlander, f. 1815. Ifrminans^d 
(Se tab. 8). Tab. 6. 

Erik Nordlander, (son af Per. - ii . 5). f. 
1807. Hemmansegare i Lännäs by af Öfverlånnäs 
ocken. f 1861. Gift 18S8 m d Kajsa Greta Johans- 
dotter, f. 1812. f 1806. s 8arn. 

Johan Pti ) Nordla fr/-, f. 1842. Sjökapten. 

(Se tab. 7). 

.../////# 7-/v/^ Nordlander, i. 1845. Gift med 
snickaren Johan Nordenberg i Lo», Styrnäs socken. 

Eva Kolarn i X rdlander, f. 1848. Gift 1881 
med sjökaptenen Olof Sundqvist, t. 1S4L Bo i 
Sundsvall. 

Erik Ok \ rdlander, f. 1849. Sjöman. 

Kristina Maria \ rdlander, f. 1854. Gift 

med bemmansegaren Per Nordlander i Roo (son af 
\nna Nordlander och Erik Johan Jansson i \lfed). 

Tab. ;. 

Johan Peter Nordlander, (son af Erik. 
tab. 0), f. 1842. Sjökapten uch skeppsredare i Sunds 
vall. Gift 1873 med Brita Kristina Tvdrén. född 
1848, t 1877. 

Barn. 
Jo lin Ernst le närd \ rdlander. f. 187( 


IhS Tab. S. Daniel Nordlander, (son af Per, se tab. 5), 
l. 1815. Hemmansegare i Norrland, Bjertrå socken; 
©gare af badinrättningen derstädes. Gifl 1838 med 
Anna Kristina Jansdotter, f. 1814. Barn. 

/V; Nordlander, f. 1842. Styrman. 
Johan Nordlander, f. 1847. 'Sjöman. Död i 
Australien 1883. 

Kristina Nordlander, f. 1850, f 1885. Gift 
1875 ined faktorn i Sandö Johan Arnfeldt. f. 1843. 
Maria Nordlander, f. 1853, f 1857. 
Daniel Nordlander, . f. 1857. Hemmansegar 
Norrland. Gift 1886 med Margareta Bergström 
:odd 1854. b 

Son. 
Johan Dan l \ rllmhr. f. 1880. FALCK 


Palck. Härstammar från Alseiis socken i Jemtland, Tub. 1. 


Carl Falck, f. d. 9 Äjig. 1743 i Alsen. Stu 
«lent i Upsala 1765; Bl. doktor 1773; skolmästare i 
\.spön i Södermanland <len 29 Dec. 1771: kollega i 
redje klossen vid Frösö trivialskola d. 17 Juli 1782; 
orator vid prestmötet 1785; skolmästare i Umeå d. 
24 Sept. 1795; vice rektor vid Frösö skola d. 27 Sept. 
1797, ord. rektor derst. d. 22 Nov. 179S; transport, 
ill Ilernösands .skola 1808; var derefter tjenstfri. t 
d. 11 Jan. 1813 i Vaglod ,i Frösön. Gift d. 7 No\. 
1790 med Brita Elisabet Renström, f. d. 7 \uz. 1760, 
t 1852, dotter af länsman n u i Frösön Jonas Ren- 
ström och Eleonora Sedemus, f. 1735, f d. 10 Sept. 
1810 samt systor till prosten Abraham Renström i 
Nordingrå. Barn. Anna Eleonora Falck. f. i Nov. 1790, i d. 

14 Ang. 1817. Gift d. 24 Okt. 1811 med Kornetten 

Ludvig Wilhelm Berlin, f. 1779, t 1851. (Se denna 
slägt, sid. 135). 17fj Brita Lusa Falck, I. d. 19 Nov. 1791. \ d 20 
Der. 1820 i Vagled. Gift d. 22 Okt. 1813 med lands- 
s krereraren i Jemtlands län, assessorn Gabriel Ifao- 
f/i/jf Ramstrdt. f. 1781, f 1823. Barn. 

a X- i ^n/n Ör/We * Kcnnstedt, f. d. 5 Oktober 181C, i d 

2 > November 1817. ' ' 

Amalia Matilda. Ramstedt, f. d. 2 April ISIS f ti 
-> Mars 1S78; gift med ryttmästaren Johan Peter Staafl, f.'l813* 
(be denna elagt). 

*a k S? , S a - S ll8ahct Äwwfe^j f - <*. 1 Maj 1820. Gift 

med bagaren Dahl i Norge. 

r>/ ^Ar/' f (. d ii 24 April 1793, f den 7 
M irs 1795. 

, J ll!l l F*l •• f. d. 2 Juli 1794, fd. 28 

Jan 1877. Gift 1820 med kyrkoherden i Undersåker 
Isak Byström, f. 1789, f 1862. (Se donna slägt). 

0£ve*3 Knstma Falck, f. d. 28 Dec. 1795. i 
ogift il. 27 Juni ^873 i Jensta, Säbrå socken. 

, , . !°* uu ! '' ■ K )797 t t 1848. Qvartermästare. 

CW,™ /;,/, , i; 1799, t 1885. Gift med 
f'Ohl . (öe t b. 3). 

OT& BundiUa Falck. f. d. 4 Jan. 1801. •}. 
;iff d. 25 Mars 1821 med komministern 1 Anundsiö 
bnk Olof Sidenmark, f. 1793. f 1854 Tab. 2. 

* * ^nf S FalCk ' fS ° U af CaiL Se «*■ 1), t d. 7 

10V0 i 797 a Frösön - Intogs i Fröfifl skola 1805; afg. 
■it , a; Symnabist i Ileinösand 1813; korpral 
vid Jemtlands hastjagare d. 3 Juni 1817; Qvartermä- 
stare derst. il. 10 Jan. 1827. f 1848 i Siengärde, Näs 173 socken. Gift d. 

Sandell -1 Juli 1833 med Kristina Märta 
bandell f d 11 Maj 1805 i Sundsjö, f 1880, dött, , 

ni mästersknfvaren Johan Sundell or.h Kristina Helena 

< >rnnberg. Barn 

Kristina Elisabet (Elise) / f. ,|. 14. j uni 

1834. llandi lsidkerska 1 Östersund. 

Karl fohan Fal k, f. d. 24 No v. 1835 1 Näs. 
intogs 1 Östersunds läroverk d. 3 April 1850; afg. fr 
6 kl. d. G De.. 1859; stud nt i Upsalad. 18 Maj 1860 : 
kameralexamen d. 20 Maj 1864; studerad, juridik till 
1S68, dä han antogs till e o. landskontorist i Öster- 
sund; kontrollör vid Ange bränn- ii 1868: t. f. lins- 
man 1 Offerdal d. 4 Jan. 1869; länsman derst. d. 31 
Juli 1872; t, f. häradsskrift are under bevillningsta; 
ringar och kronouppbörd aren 1868, 1874, 1875. 1876 
1877, 1878. Ogift, f d. 20 Sept. 1881 i Östersund. 

Anna Brita Falck, f. d. 15 \ vember 1837 
Näs. f 1838. 

Anna Kat a Falck. f. d. 29 Nov. 1839 i 
Nas. Gift med kronojägaren Erik Sahlin i Hafverö, 

Ödd 1840. 

Bänt: 

Marta Sahlhi, f. 1871. Gift d. 11 Nov. 1890 med 
ndidaten Carl Gideon Edlund, f. 1861. (Se denna slägt sid. 56). 

Kristina Sahlin, f. 1S72. 

Olof Abraham Teodor Falk, L d. 28 Sept. 
1841 i Nas. Intogs i Östersunds läroverk d. 11 Okt. 
1851; afg. fr. 4 kl. 1856 och kom i handel; handlande 
1 Hackas. Försvann spårlöst i Stockholm 1865. 

Ulrika Eleonora Falck, f. d. 19 \ug. 1847. 
Handelsidkerska 1 Östersund. 


:; i 4 Tab. 3. 


1 * •) Carolina Falck, (dottei af Carl, .se tab- 1), f. 
(1. 28 Aug. 1799 d Frösön, f. Gift med Gustaf Adolf 
Gohle, f. d. ] Nov. 1790 i Finland; sergeant vid Ltf 
grenadierregementet d. 4 Febr. 1808; officersexamei 
s. .; erhöll afsked d. 9 Febr. 1810; underlöjtnant vid 
Jcj itlands regemente d. IS Sept. 1810; andre adjutant 
d. 19 Der. 1812: andre löjtnant d. 6 April 1813; förste 
löjtnant d. 11 Juni 1816; kapten d. 20 [) . 1S22; 
kompanichef d. 25 Jan. 1833; erhöll majors namn. 
hedej o<-b värdighel d. 2 Aug. 1830; riddare af Svärds- 
orden d. 28 Jan. 18o7; afsked ur krigstjänsten och 
postmästare i Sundsvall d. 12 Jan. 1S47; erhöll aftked 
cterifr&n d. 9 dec. 1871. j d. 20 Okt. 1877. 

Barn, 

Regina Elisabet Göhlc, 1. d. 25 Juni 1617, f 
d. 19 April 1818. 

Gustava Karolitia Gohle, f. 1819, \ L871 
Gift med Palm. (Se tal». 4). 

Ulrika Elisabet Göhlc, f. d. 12 Nov. 1820, +. 

Carl Georg Gohle, f. d. 14 Sept. 1822 i Der-. 
Intogs i Frösö skola d. 2 Okt. 1833; gymnasist i 
Hernösancl 1842; Furir vid Jemtlands fältjägarerege- 
mente d. 1 Dec. 1838; underofficersexamen i Juni 1840: 
sergeant d. 16 Okt. 1844; landtmäteriex. d. 15 Maj 1S47; 
fanjunkare d. 27 Juni 1848; underlöjtnant d. 1 Maj 1855; 
\ire kommissionslandtmätare d. 21 Maj 1855; andre 
löjtnant d. 30 Aug. 1858, förste löjtnant d. 8 Febr. 
1865; kapten d. 16 Jan. 1868; afsked d. 28 Dec. 1872. 
Ogift. Bor i Dillne, Ovikens sorken. 

Regina riconora Göhlc. i. d. 1 Jan. 1824 i 
Hammerdal. j ogift d. 26 Juni 1890 i Östersund. 

Gustaf Efraim Gohle, 1. d. 2 Febr. 1826 i 
Hammerdal. PkMp Maximus Göhlc, (. d. Ii) Nos. 1827 i 
Berg. Intogs i Frösö skola d. 1 Okt. 1838: handlande 
i B( rg. f 1864. Gift med Märta Jonsdotter. 

Barn. 

Karolina Gohle. Gift med S\ en Andersson i Bergsbyn. 

Jonas Adolf Gohle, i. d. 4 Okt. 1829 i Ham- 
merdal. fritogs i Frösö skola d. 1 Febr. 1839. Snickare. 

Son. 

Johan Erik Gohle, f d. 28 Oktober 1848 i Långsele 
Inspektor i Ström. 

Vendia Sofia Gu hl . f. d. 20 Febr. 1832 i 
Hammerdal. Gift med Sjökaptenen ni. m. Fr. Ram 
ström i Hernösand. 

Wilhelmina Charlotta Göhlc* t. cl. 23 Okt- . 

1833 i Hammerdal t- 

Birgitta Amalia Gohle, !. il. 23 Okt. 1885 
i Berg, f. 

Hedvig Juliana Gohle, f. 1839. Gift mod 
handlanden Erik Emil Constantin Perman. (Se denna 
slägt, tal». 9). 

Tab 4 

Gustava Carolina G-öhle, (dotter af Carolina 
Falck och Gustaf Adolf Gohle, se tab. 3), f. d. 29 Maj 
lil9 i Berg, t 1871 i Upsala. Gift d. 31 Aug. 1847 
med kyrkoherden i Sunne Gustaf Pahn. f. d 5 April 
1802, f d. 14 Juni 1852. 

Barn. 

Samuel Gustaf Patén, f. d. 9 Yiu. 1848 \ 
Östersund. Intogs i läroverket derst. d. 14 April 
1857; matur. ex. d. 9 Dec. 1869; Student i Upsala J7G 

1870; prestvigd cl. 12 Mars 187(3 till pastorsadjunkt 
i Fellmgsbro; past.-ex. 1878; kyrkoherde i Garpenber* 
(Vesterås ^tift) d. 28 Febr. 1879; kyrkoherde i Ve 
storvik d. 15 Maj 1891. Gift 1880 med Charlotta 
Helena Nystedt, f. 1854, dotter af prosten i Fellin^s 
bro Anders Nystedt o< h Elsa Kristina Vgren (Se 
1 del., sid. 106). l 

Änder* Gustaf Paulus, i. 1881 

-4«w /bgröa Ar/m, f. ( |. 8 tfaj i 850 Lär; 
rinna i Sundsvall. 

Vendlo Gustava Polen, X. d. 10 ing 1859 
Bor ] Östersund. •o=x~o«. STENBERG och STENBORG. 12 v U rstanunar frai V- sterbotten. w Tnh. 1 Erik Persson, f. 1733. HemmansegareiStöcke 
aJ örnen landsförsamling. Gift; med Anna Eriksdotter. Barn dt hade 13 barn, af hvilka ma nämnas) 

Per Stenberg, f. 1758. t 1824. Komminisn 
Se tah. 2). 

Anders Hrssoti, hemmansegare. (Se tab. 12). To b. 2. 

Per Stenberg, (son af Erik Persson, tab. 1). 
f. d. IS December 1758 i Stficke. Student i Upsala 
1779; prestvigd d. 4 Oktober 1786; huspredikant: filos. 
doktor i Abo 178*); adjunkt i Degerfors s. a.; i Bygdeå 
1790; adjunkt i UmeA landsförsamling 1792; v. 'kom 
minister i Umeå stad d. 1 April 1792: ordinarie kom 
minister derstådes d. 8 Augusti s. a.: past. examen 
d. 2S November 179S; komminister i Umeå landsför- 
samling d. 12 Januari 1803; respondens vid prestmo 
tet i Piteå 1S06. t 4 maj 1S24. Gift l:o 1794 med 
Elisabet Alund \)\ Burträsk, i 1796. 2:o 1796 med 


t bl Elisabet Katriiw Tunitjall. i. 1770. \- iss ,dofct 1 
majoren Jonas TiuilQa-Il i Nysäti-a och Mai>! itaVid 1 rk. 

Barn. 

I först iftet. 
• f ; ' '■ Stenbt rg. ;. 1 797. j s 

I cind giftet. 

l) " la j/ "s . f. 17 Juni I79S 

• (i Mars 1850. Ogift. 

//*v4 /. /, .sy/v/ ', a n . t. isoo. . soi iaj-ji. 
V ,;//N ' V s rg. 1; iso). •;- [,sr, 
) »rst lamir.it il in . (Se tak 3.) 

, p,} s " • f- »* ; 1890. Kommimst, 

os. bal . 4,. 

^' // r. 1803. 1 sm 1 1 

idshflfding. 3 tab s.i 

äw» .W/W Stenberg. t som barn. 

^ ' A '-.- f. tvilling, i som bi rn 

Johanna Slenb \. i 1 1 1 - _ . ;• som | M!J| 

• i SOI i f 'IM: 

Tal». ;;. 

Jonas Gustaf Stenberg, n i Per, bal 
f. d. 18 Februari ISO] i Umeå; kommissionslandtmä- 
tar i Vesterbottens lan 1S24; afWttringslandtraätare 
flerstädes 1620. mdre landtinatare 1838: först. I ndl 
natare 1845; styresman för afvittringsvarket \. 
sterbotten samma är. -;• 21 December 1851 Gift 
med Beata Sofia Strinnholm, dotter af förste' landt- 
raätaren 1 Vosterbotten Anders Magn Strinnhnlm 
ocn Beata Zimmermann. 

V 7, . t. <!. I l>« - mber : ^->r, 

T 1 1'anidoim n. 181 

, r ' Slt ■ r. d. 26 Juli 1827. i 1 

. J/ "-'-- Shnherg. f. ,|. ;, Januari 1829. t 1 

111 'l(Hll''Il. Per Stenberg, l8 on af In, .al, 2) t. ->\ V) 
802 1 Umeå; gymnasist i Hernösand 1819; student i 
U Pf Ja " Novembei 1828; lärare vid Bell-Lancasterska 
skolan 1 ( mci d. 26 Januari 1826; prästvigd d. 17 
)C(0 ' n!,(L , s - ;i - : nftdårspredikaut 1 Umeå landsförsam- 
ling Iran (I. ta Decembei 1826 till d. lMaji827-d( 
jfter pastorsadjunkt i Umeå stad till Septemb 1 is 
•la ian biel vice komminister och nädårspredikant der- 
stade»; ord. komminister 1834; tilltr. 1837: kommun 
ster i Umeå landsförsamling 1840; tilltr. d. 1 Maj 
184: Stiftets senior. ; d. 25 Februari 1890 Gift 
l:a in cl Anna Magdal. na Strinnholm. f d. 22 April 
1840. Dotter af förste iandtmätaren Anders Magnus 
Strinnholm och Beata Zimmermann. imedKatrina 
Magdalena Vincent. \ d. 1") Juli 1872. Dotter af in- 
sp »ktor Vincent i Sal 

Barn. 
I först a) 11' 

Per Ma& St N . t. 1826 1 Umeå lika- 

Si >ti illa barnen, f 1883. Förvaltare. (Se tab. 5.) 

Katrina Sofia X erg,. f. d. 19 Septemlx 
1S2S. Gift med förvaltaren Olof Edvard B ii 

I raknäs. 

I antlii ftefc. 

Hilda Johanna Stenberg, f. d. U Augusti 1846. 

'«tli med fältskären Vxel Henrik Ferdinand fthngren 
i r me&. ! d. 1 Maj 1887. 182 Jeten Gustaf Slenber*, f. KS-Is. [nsi km 
(»Se fcab. 6.) 

Matilda Kat lina Stenberg {'. d. Ii Sentein 

ber 1849. | d. 11 Juli 1856. 

Elist Wilhelmina Stenberg, \. c\. 21 \j 
1851. Gift niedinspi ktor» n PerStenbi rg. (Se tab. 30.) 

t/*nä AV,/// Shu< . f. il. , Juni JS52. ; .1 
1 let i . L879. Ogift. 

Hedvig Maga > s . |. d. { VpriJ 1854 

■ 25 Juni 1855. 

Hedvig Charlotta Stenberg, t. I. 34 Juni L855. 

Laura Matilda s . ; ± 18 Septeml* 

IS56. f 14 Januari 1857. 

A/7/ Algot S rg, i. d. 20 februari 1858. 
i n. 12 Januari 1865. 

/%r Teodor Sten d. l Oktober 1859. folk- 

skollärare. (Se tab. 7.) 

Katrma Eng* St rg, !. d. 31 Mars 1862 

t <1. 27 Oktobt r s. A. , , ^.Magnus Stenberg i v >n af l'd. ab. 4.) 

xt t ' 182B * UméL Förvaltare furst a Håknäs 
i jNordmahngs socken, sedan å Johannisfors jernbruk 
i Säfvar socken, t å. 14 ipril 1883. Gift med Erika 
Sona Nygren frän Bysdeå. Barn 

Per Josef Albin Stenberg. j som barn. 
Enk Magnus Verner Stenbe, -;■ son. barn. 

i au »T , a/ IIaraUi Si *"*"gi f. cl. 1 Mars 
1864 i Nordmahng. Intogs i Umeå läroverk 1S74- 
matar examen 1888; student i Upsala ht. s. a.; med." 

SStJÄ*^ ?, ?* ,884; Student vkl ^rolinska 
''6 'lfaU888 ' med " kandidat ' ,0rsf - d ' l«3 A/// / td /, Hjalmar Stenberg . ,|. o VugU 
sti is(>(). Intogs i Umeå läroverk 1877- afa 1884 
in 5 klass. 

Sigm Erika Stenberg. \\ <!. l>v) OM JS68. Tab. 6\ Johan Gustaf Stenberg, t { i , 

I), l. d. S Mais 1848 i l meå. faspek i Kläm 
penbofgs ångsåg i Njurunda socken. Gift med Hilma Uustava Ortman, doft af ttillöfveruppsvningsmannen 
Klas Johan Ortman i Nyland och Johanna Valländer. I. lo Barn. 

Valter S g, f <|. | \[ : j 1882. 

Elsa Stenberg, f. cl. IS Oktober 1884. 
Göran Stenberg, f. ,|. ig September 1SS7 
November l sski. Tab. 4. 

Per Teodor Stenberg, mw a h ab. 

. f. d. 1 Oktober 1859 i l meå. Intogs i Umeå lä- 
roverk 1860: afg. JS7S frän klass o.-_<; aflade folkskol- 
lärare- och organistexamen i Hernösand 1881; folkskol- 
lärare i Uraefl landsförsamling s. SL,; folkskollärare och 
organist i Lycksele 1885; kommunalordförande; ombud 
for Stockholms och G-efle köpmannaföreningar: agent 
lör försäkringsbolagen Norden och Svens] Brand. 
Gift med Olga Öhlén, dottei af bruksförvaltaren Per 
\ illielm Ohlén a Bag&höli Barn. 

Erik Vilhelm SU s , f d. 12 Juli 18S1 
Karm Vilhelmina Stenl i. d. 25 Tan. IsSVJ. 

Gr) hud Elisabet Stenb rg. I. d. 15 Maj 1890. IM Tab. S. Carl Erik Stenberg, (sou af Pe tab. 2). 

i. ■ . < Juli 1803 i Umeå. Gymnasist i Hernösand 
1820: studem i Upsal d. 22 Uns 1824; hofr&ttsex- 
amon ilen 1 December och kameralexamen d. 8 De 
eembei 1825; auskultant i Svea hofrätt s. a.: borg 
nästan ' ,Vi 1829; bäradshöfding i Norrbottens 
norra domsaga d. 6 Maj 1848; R. X. o. 1875: härads 
höfding i Torn.. i domsaga 1876: afsked 1S7S. fd Ii 
Augusti 1880. Oifl med Maria Ottiliana Ottomus. f 
d. ; Novemli 1808; t d. 22 November 1885; dottei 
al iftntmslstareu. assessor Jonas Vilhelm Ottonius 
Piteå M irg i I Kar mi Pifelth. 

Barn. 

^ ,l Fl/s Mar^rrta Stenbe> \ ,i 9 

J 1 1 1832. i il. ^> Juni 1886. 

f v// Vilhelm S |. J. 21 \pnl J s, :, 

handlande, ise tab. 9). 

/J " - v/ " /j • d. is \. g. 1834. insp kl 1 

(se tab. lu . 

. " //V ' Aa/ ' Mmbcrg. \. d. 20Sept ra ber 1835 

ni A. Uvmnasisi 1 Hernösand 1854: Sjökapten- 
drunknad* 1 MedelhafVet d. 22 Maj 1867. 

1C . fo'** Ottiliana Stenberg* f. d. 10 December 
16*. 1 d. 29 April 1865. Gift med handland n Jonas 
Boström, f. .1. 7 Augusti 1832. ; d. 21 Augusti 1870. 

6 /v-^/a//; .s , v t. .1. 6 Oktober 1838 

T d. Ii. Vngusti 1842. 

)( ^f*«* / AV /,y, N . ,. d. 26 April 1840. 

1 u. 24 J11111 S. ;|. 

Karolina Elisabet Stenberg, i. rj. b Juni 1841. 
um i.so gängen m d kommissionslandtmataren Pe 
August Brännström 1 Neder Luleå, f. 1833. t d 8 
Maj 1881; 2:dra gången med läroverksadjunkten 
wiea earl Magnus Hjalmar Vlarik ETelledai f 1844 18d 
Sofa Amaida Simkrg. 1. d. 2 November 

1 fa->lien 1 Ofver-Kahx Viktor Krook. 

Gusla) Brynolf Ste* f. d 4 il 1844 

I Ii! iranda. Stud rad. i Haparanda 18Ä4 • i Hei 
nösand 1859 1805: maturitoteexamen d. » Ma, 1865 
student , Qpsala ht. s. u; h bts xamen den 12 
December 1870: auskultant 1 , hofhitl don fe 

pecember och e o notarie derstädes d. 20 December 
1870; vice häradshöfding d. 29 Maj 1874: ordförando 
ttaparanda stads kommunalstyrelse 1878: kamreran 
i vesterbottens msk. banks kontor i Haparanda 1883 
agent for försäkringsbolagen Penix och Victoria- t f 
tillsvningsinan vid kronohåktet I H; rida 1889. 

Jonas Edvard Stenberg . rl IS \his 1841 
M a lare. (se t I). 11). 

hrik Alfred St nber», . d. o Februari IM» 
« i. 28 Juli 1858. 

Fredrik Valdemar ,S d. 14 April 

1850 i Neder-Torneå. In 1 Hernösands 1 verk 

1862; -if: :... 1871 från klass 7.->; bokhållare. 

Elis Alfred Stt s . f. d. 19 Nov- m ei 1855. 
Studerade i Hapai t, i - 1865 71; bokbållar 
26 P< < emb< 1 1875. Tab. 9. 

Carl Vilhelm Stenberg, [son af Carl Erik, 
t tab. Sj. f d. 21 April 1833. Handlande i öfver- 
Kalix; ordlurande 1 kommunalnämnden derst&des; före 
ståndare för Öfvi r-Kalix hushållsföreningsaktiebolag 
1S73. Gift lista gången med Anna Sofia Ottonius, 
£ d. 22 December 1841; f d. 27 Juli 1879: dotter af 
bäradsskrifvaren änders Daniel Ottonius och Sotia 
Antman i Haparanda; 2:dra gången med Hilma Doro- 
tea Hjerpe; f. d. 1 1 Juli 1845, dottei af inspektören 
Gustaf Hjerpe och Gertrud Dorotea Öström Rån måmmBMmmm 

Barn 

(1 första gifte i i. 

I ilhäm Stenberg, i. cl. 22 Deueml 
18»?ö Vfg. lian Haparanda läroverk 1882, 3 klass. 

.7////,/ A'/// Stenberg, f. .1. 2] Uicusti ISbs 
t d. 24 Ulg isti 18150. 

6>/Å AV v.;// .V/ ;/ w s . r. ,|. 7 Juni 1870. In 
r >gs i Luleä läroverk 1885. 

r ' Edvard S s . i. ,1. 31 oktob 

1874. Intogs 1 Luleå läroverk 18S5. 

rt i. mil St , i. (1. 20 Juni 1872 f <| 

I < i nian 1881. 

/; ' ' ' s *bcrg, 1. d. 18 Februari 1877. 
ur William Stenberg, f. tvilling 26 Juli 
1879. t <l. _>:; A ig. s. . 

/V/ It/alntai V w a s t', tvilling d. 25 Juli 
1879. is \ng. - k. 

il andra giftet . 

V / / sabel A/V/// ) , 1 ,| i.j 

Mars !ss4. ' ' ' 

Tab 10 

Per Stenberg-, (son af Cai Erik, se tab. 8). 
f. d. 18 Augusti 18:34. Inspektor vid Selets bruk 
NuierLui . Död. Gift l:sta gången ined Maria 
Charlotta Zakrisson, dotter af snickaren Zakarias 
Zaknsson; 2:dra gängen 111 d Elise Vilhelmina öten 
berg f. 1851, dotter af komministern Per Stenberg 
"h Katrina Magdalena Vincent (se tab. 4). 

Barn. 

(1 första giftel i. 

Mana Stenberg, i. .1. 6 Januari 1862. j d. 
15 Juni 18Gb. 

Petras St . / r g, t d. 28 Augusti 1864. i d. 
3 April 1865. 1> 

18(*. Intogs , I meä läroverk 1878. afg. 188 ii, 

/v«e//i '/■„,-/,//., .Si i :. q Jan. 1868. 

I andra giftet). 

Gi ut n / h sal SL t 
I ti I 'illirt nu 1 Stel hr; (* is t a 1 1 \/, ,/, é Tab. 11. 

Jonas Edvard Stenberg, son af ( ,,k. 

f tab. b), r. (I. 18 Mars 1846. Snic G 

<-ift med Augusta Maria Brorkman Ba rn. lilin Muta Sten . ,|. - o 137(5 

20 Juni 1877. 

Anny Elfrida Stenberg, f. d. 7 Mars 1878. 
Svea Ottiliana Stenberg, 1. d. L6 April 1880. 
Fredrik Vilhelm Sfenb, \\ d. 14 Dec. 1882. -^ *=»*<>.. t' 
M 
il. Tab* 12. 

Anders Ersson, son af Erik Pen» 
11 « r i Stöcke; dn nknad . ,Si Barn. d . . • ISO], i |86u. Kollepi, 

I o). 

s / l il mmanseg. i Stöcke fti 

Af/w Ar;// 1 / rsdf>ticr l ogift Xab. 13. 

I9k ? e * s * en borg, (so,, ft f vriders Krason. ,■ 
il™ i i 2 6 1c Ja "uan 1801 , Stock . Gymnasist i 
Keinösand 1818; student i \ u d. 3 Oktober 182 

ff g V 2 ° Jmi 1S24 " dl Pastorsadjunkt i Carl 

2f *< * r £™? m f °^ Past flerstädes frä, 

början al September 1803 till slutet af Mars 18» 

acans predikant i Pajala < till slutet af Augusti 

iaS- SS ^ a r l0 ^ tsk0km ] Hapw^a i April 
18.18, tilltr. 1 Ok ol r s. i. j isfio. Gift med Sån 

Mana Burman, f. ,800. -;- 1M9 . [) S ui i 

to den . Carl Gustafs forsamlin* Erik Burmai och 
►Sofia Margreta Omber' 1827 i B a r n. 

Xnäcn S/enborg, f. 
< arJ Gustaf. Ovranasisl d. 2< SeptemJ 
Hernösand 1845: *9 

, '^' lt K vid mh l " ' ■' d. 12 Oktober 184; 
atUide fullständig studentexamen d. 3 December s 

?ÄS d ' - ■ ,im ^' IS5S = *«*"*! i Luleå d. 19 
Ii *854. i battnad. 13 September] 854, i A Inö annex 
församling cl. 10 Mars 1858. i Ljustorp il [OFetaSri 
18o9: ^l»«l|pi^likani. h skollärare i Korpilombolo d. 
; Juli 18o9; kyrkoherde i Jukkasjärvi d. 6 Juni 1864. 
tilltr. genast; kyrkoherde, i Carl Gustaf d. 28 Novem- 
er 18,3, tilltr. 1 Maj 1874. Gift med Katrina (Karin) 
Maria tastren, »lotter af v. pastorn , Kemi fSrsaml. 
i !• inland ( hneter Johan Castrén och Brita Margreta 
Burinan. 

,, , , !> ' j s ] - 'i. 16 April 1830 i 

1 arJ (rls{ Gymnasial i Hernösand 1840: student i 

d 81 Maj 1^4^: vice koll ga vid Haparai 
läroverk ht. IS4S 52; prestvigd d. 8 Juli 1854 ■ 
pastorsadjunkt LM ; vice komminister i Lu 
stol ,] - 13 - s Pt 1854: v. komminister i Skellefb 

,L ' Mars 1855; r i Jukkasjärvi d. 15 Ai 

IS5d; kyrkoherde derst, d. 3 Y ibei 1S58; kyrk 
herde i Pajala i Maj 1868. 

Gnsta) Gt t. d. 26 Maj 1832 i 

arl Gustaf. Gymnasist i II» i d 1849; t i 

^alu d. 30 No m [S5J; filos, k; 50; 

fil s. doktor 1866. Död 18 Do L87U i L T psala. 

Ixet AVi rg f f. d. 10 Juni 1 i Pajala. 

Gymnasist i Hernösand 1851; sti r i Upsala d. o 

l)e< mber 1856; dimissexamen d. 31 Januari 1862: 

prestvigd d. 13 Juli 1862 och vice kommin 

Hi' taniemi; komminister derstädes i Maj 1868. unk- 

"■M< Maj 1860. 

Carl Mickael S L d. 22 Januari 1840 

i Haparanda. Gymnasist i Hernösand 1861: ter 
«Tlialkn dispens frän studentexamen prestvigd d. 27 
September 1863 och t. f. pastor i Jukkasjärvi: v. k 

lipredikant och skollärare i Korpilombolo frän 1 Juli 

1864; t. f. pastor och vice skolmästare i Gellivarc d. 

10 Jan ari 1866; och skolmästare derstädes d. SSep- 

nbe 1866; kyrkoherde derstädes d. I Juli 1870. J<H> tilltr. i Maj lS 73; kyrkoherde i Hietaniemi 

1N<S: kyrkoh( j-de i Willinee 18<)n i <1 11 Juni Oftfew Immanuel Stenbor^ f d 23Anril 1*u 
; Haparanda. Studerade i Haparanda lÄS 85 
(5 kl.), Härnösand 1861) 03 Rtudmi f \iv! V 
1863 1865; bokhandtan \skcrs Una * ,J 

ringsagent. 844 

858 

Upsala 

sund 1876; försäk- Lvtli i S'/t '/I 1 


I 


ORSTADIUS och BACKMAN 13 OxstetcLiMs. 

H&istammai fr&n Orsta by i Nordingrå soctei 

af Ångermanland. Tab / 
Lars, hemrnansegare i Orsta bj i Nordingrå. 

Barn 

.htders Orstadius, f. 1650, t 1685. Koinim 
raster. (Se tab. 2.) 

Olof Orstadius. t. 1658. i 17 1 i. Kyrkoherde 
(Se tab. 7.) 

Johan Ors/adim, f. 16'. 1764 Kommini 

»ter. rSn fah. S). Zto*. *> 

Auders Orstadius, (son af Lars, se tab. 1>, 
t. 1650 i Nordingrå; student i Upsala 1675; koramini 
ster i Vibyggerå 1683. t 1685 i Ullånger. Enligt ett 
protokoll något af åren 1684 eller 1685 skulle Orsta 
dins byta komministratur med komministern i Ullan 
ger Per Christian Hornens i anseende till församlingens 
missnöje med Orstadius, men döden förekom det ifrå 
gasatta tjensteutbytet. Gift med en dotter af läns 
mannen Elias Salin i Nordingrå samt enka efter kom 
ministern i Ullånger Johan Ask. ■1H ■■■ »1 Son fohan Orstadius, f. omkring it&O i Ullans 
Student i Upsala 1702; prestvigdes J70r, till fcjenst 
gönng i Välliifs och Raus församlingar i Lunds stift 
adjunkt hos _sin farbroder prosten Olof Orstadius i 
Karlshamn 1^07: kvrkoherde i Frillestad och Bto 
af Lunds stift 1711. Han dog i början af 1712 
pesten i Finja, dit han rest for att utreda, affären 
efter kyrkoherden Vitus Boring, ined hvars enka, Gu 
Dilla Berckman, han blifvit gift 1711. Hon blef omgift 
med efterträdaren i pastoratet Olof Lundahl och lefdo 
ännu 1739, sodan hon 1725 blifVit enka efter Lundahl. 

Söner. 

lrvrirr.1 i f ohan Chstadius namnes i haodlingarne anande 
kyrkoherden von Bergens prnc»* och kallas nppbördsmau ; han 

e$! föhande ' ^ h?,lken ej Wnilt * "^ Sd att ,M * Gunilla Kristina Orstadius. t d. 26 Uec. 176!. Gift ^L^TF^ °k 5 ^Ä™ -00 j Felleberga af No™ Wram" 
socken i Skånp; de had«t.lf barn, hvilka dock alla numera äro döda 
Johan David Orstadius Kamrcrare. (Se tab 3)' 
Ludvig Orstadius, t 1783, f 1849 (Se tab 5). 

i Hillwhn* «£* y^sy*^ ™ r gift aed sjökaptenen Afcraw* 
Lm.ntl^jr Wskrooa »amt efierleninade endast en «on, re- 
gementen l.loren v,d , 10 rra SkAnska infanteriregementet, R V O 
Johan Magnu, Petersson, f. 1810. ,1880. Gift med Emelie Trttow Barn. Urie X Mf'mi le0d0r **"»••»*»* f- '840. Kyrko- 

-».* vid ÄtÄS^" '" I8 ^ R ^ 
Bmil Pp.iersson-7re'o,e, elefantjagare i Kaplaodet, Tab • » m^/f Ä D *Y} d , Orrtadlns, (son af Johan, se 
»nder tab. 2, Fralsekamrerare hos excellensen Piper pa Snogobohn i Skåne. Barnlös i börja 
talet. Gift med .Villa Finnbera. ;• 1828. 


197 
1820 Fosterson. 

VA (} > r. 1811. Landthrukare 1SM 

(Se (ah. 4i. Tab. 4 

Nils Orstadius, iR son 
s< ub. 3). f. 1811. Landtbrukan 
.luli 188!. Lill Johan David. 
1 i itfariero d, Söner. Il tUiclm /.. (Jr sia \ d. 15 Ukt. \bib i 

Uögestad, Skåne. Studerade vid Lunds al lm. läroverk 
1861 67 (G 1 kl.); droskegare i Göteborg. 

Johan David Orx/ad f. ,| f;> Qkt. 1846 i 
riögestad. .Studerade i Lund 1861 1864 ( 4 kl.): hand 
lande och bagare i Billesholm 18SS. 

F? faJcob Orsi is. i. d. Il' Jan. 1850 
Uögestad. Studerade i Lund 1861 18(57 (5 kl.); an 
stäld i bokhandel 1807 i. if Richters bokhandel 

i Göteborg 1874. 

Mäs Mat/nas (Jrstadms. i. d. 7 febr. \^:>\ 
Högestad. Studerade i Lund 1861 70 (6 1 kl.): bok 
hållare vid statens jerni rs maskinafdelning i Gr 
teborg 1877. 

Tab. ,> 

Ludvig Orstadius. (son al Johan, sr und< 
iab. 2), f. d. 19 September 17S3. Hade i yngre aren 
varit t. f. häradsskrifvare oeh äfven tjenstgjort å kro 

nofogdekontor, men efter detsamma, beläget i Fjerre 
stad i Luggude härad, blef härjadt af äskeld, fick han 
befhttning, for sin ovanliga handstil, såsom redogöran 19b 

föj ett i (Jlumslöf, nära Öresund, beläget kronobrän- 
nen, hvarifrän han dock omkring 1812 afflyttade sa 
som förvaltare och kassör till Skottorps och Dämes 
torps gods i södra Halland hos den på sin tid namn 
kunnige Petei Möller, kommerseråd och handlande , 
Helsingborg. I början af 1828 flyttade han därifrån 
till Vhlestadtorp, beläget t Pars härad af Malmöhus 
lan, och hvilkei han inköpt j)d exekutiv auktion efter 
major Coijet - d. o Mars 1849. Gift 1828 med 
Mana Magdalena Vouth, f. rf. 12 april 1793. i d. '4 
Mars 1S70 i Tfelsingbon 

Barn 

David [hraham < >r\ lhi'4. 

K ouol »gde. iSe tab. ii 

Orstadius. f. d. 2 Juli 1826. im Boj 
Bii hfelsingbort i j Ogin 

Ogift. 
1832 i Kristina Orstadius. f. d. 10 Auk. 1829. 
Ifelsiiigboj 

Carl Giista/ Orstadim, I. d. 3 Aug. ioo^ i 
Kärrstmp. Student i Lund 1851; aflade kameralexa 
men d. 2, Maj 1854; häradsskrifvare i Vaxholms fog 
den af Stockholms län d. 8 Juni 1864: bodde i Prötuna 

?ooo ,88S V då hM fl y ttade til] Österåker. ; d. S Jun] 
1888. En träns och heders man. Gift d. 11) Okt 
1804 med Hedvig Eleonora Uner. i. d. 19 !><<-. 1881 
i Vro pä Gotland, dottei af kaptenen vid Visbv stads 
beväring Samuel hi.i \kfcenskapel barnlös] 

Tab. 6\ 

Johan David Abraham Orstadius. ison af 
Ludvig se tah. 5), f. d. 22 Nov. 1824 i Kärrsforp. 
student i Lund 1842: kameralexamen 1844- e o 
kammarskrivare; t. f. kronofogde i Färentuna fögderi 
rf. 1 April 1850; kronofogde i Vestra fögrferiet af 
Stockholms län d. 3 Februari 1855: R. V. O. d. I 
Dec. 1876; eger och bebor Kolhammar i Odensala soc- Sde? Ä h °S ! f U i ^f^^tionsföreståndare det 

« i?\Äfci fÖK , M c almö k "P™nnaförening. 
ioo. i ?} Maj 1So1 m(,i Se Ina [Jnér, f d u M?i 

SÄ; " k " ptore " •" "*> **■£*! A'/ Orstadru,. f ( |. ] Mars 18 -_, ,. ft ? 
med rektor,, vid tekniska skolan i Eskilstuna civ 
mgemören Axel Waldemar Karlsson, f. 1837 Snl.ia 

I FreSrik (Slim t0 " civili "geniören Knut TakoJ» 

Elsa Olga Mana ErUing, f. d. 13 \ov. 1881 

Zto». ; 

Olof Orstadius, (son al Lars. * tab. 1). t 
omkring 1658 i Nordingia. Student i Upsala 1679: 
fil. doktoi d. 28 Nov. 1688: pastor vid konungens 
tfg&rde ; kyrkoherde i Helsingborg och prost i Luggude 
och S. Åsbo härader d. 17 Nov. 1701: kyrkoherde i 
Karlshamn .1705: tilltar. 1707 och var riksdagsman 
1710. Dog af pesten i början af Juni 1711. Om hans 
presterhga gåfvor och verksamhet är intet bekant, 
men han vai utan tvifvel en man med hufvud och 
nergi: föi yttre ordning \ai han nitisk och gaf icke 
efter i de processer, hvilka han förde för kyrkans och 
hospitalets rättigheter. Af hospitalshjonen föröfvades, 
nligt hans anmälan till domkapitlet, signeri och sväi 
ande pa salt och bröd. Med hospitalsföreståndaren 
och med borgmästare ooh rad höll han sträng uppsigt, 
hvilket också väl behöfdes i anseende till deras egen 
mäktighet och värdslösa embetsförvaltning. Borgmä- 
staren Anton Perment blef med anledning häraf afsatt 
1704. Cavathn . Gift. men hustruns namn är 

1 kändf. 


200 Barn >,//„„ Kteatot OrsiaJnu. , .„ pesten d. 28 

Greta Orstadius, j af pusten j Aug. 17U 
Inna Ka I mm Orstadius, f: 1702. 

Olof Orstadius, från hvilken härstamma llere 
tam, hvars afkomlingar flyttade till Småland, der i 
Vexio en -ron innu fortlefver och skrifvéi sig 
\stadius. !01 

A?/z<z*/ Orsiadiu 

Olof Orstadius. målar* i FelJingsbro. Gift 

b hade en dotter, som blef gift m n korpral i 
Stockholm. 

Anna Kristina Orsladius, (. 1764. Gift dun 
10 Dec. 1780 med länsmannen Lars Bergfeldl i ncdr- 
f. 1751. i 1811. * 

lT , 7 i n/(/ IWsabct Orstadius gifl med länsmannen 
Vallin : Sveg h Nilsvallen. 


Tab S. 

i. 1W5 i Oista, Nordmgrå socken. Student i Upsala 
\llt' P ^i tV,gd , ^ k °™n™ster i Hackas 1743. t 
sSn i IS R $T Omberg, dotter af kommini- 

MdVak? Stn " Hamberg ° ch bans h » 8tr «. Barn herde . Eslatf Ot \iuiiii: 
llede. (Se tab. 9). 
Brita Orstadtux. i. I. 1729, , 1774. Kyrko 
1733, , ogift. Tab i). 

tab £ 8 ?V&* te $ ? rstadius . ison af Johan, se 
;!' , 8 h , f - t' 29 • ' Hack ås- Student i Upsala 1751 • 
p estvigd och adjunkt hos sin fader 1754; kommini- 

774 ' llSt" *IT' k r k0herde j He <*e 17™ t £ ar/7 herde. Daniel Orstadius, f. 
'Se tab. 10). 17«1 LS40. Kvrku Daniel Orstadius, (son al /Estai 9), 

l. d. 5 Jan. 176 J i Hackas. Student i Upsala 1782- 
prestMgd d. 8 Aug. 17S4 och komministersadjunkt i 
Liden; adjunkt i Selånger 1787, i Tuna 1788: bruks 
predikant vid Ljusnedals bruk 1792; brukspredikant i 
Bremön 180G; andre lärare vid Sundsvalls pedagogi 
1846; komminister i Attmar 1809. i Yttorlännäs 1812: 
kyrkoherde i Gudmundra 1819, tilltr. 1820; prost 1827: 
t Cl. 13 Jan. 1840. Gift med Ulrika Dillner. f. d. 16 
Febr. 1762. dotter af sergeanten Sivert Dillner i Klöf 
sjö och Eva Margaret;) Björkebaum se del 1. sid. 
80, tal». 18). 

Barn 

Sivert Ulrik Orstadius. f. 1794. Inspektor: 
hemmansegare i Leringen, Torps socken. I 1880 i 
Sillre. Gift. men barnlös. 

Emanuel Orsfadi/is. f. 1795, r \S7'-',. K O mm i 
mster. (Se tab. 11). 

Inna Lovisa Orstadius. f. d. 12 Febr. 1800, 
t d. 20 Aug. 1869. Gift med kyrkoherden i Hafverf. 
Anders Johan Amnéus. f. 1804. t 1866 (se del T, sid. 
143, tab. 5). 

fohan A\et Orstadius, i', d. 21 Mars 1802 i 
Ljusnedals bruk. Gymnasist i Hernösand 1818; stu- 
dent i Upsala 1822: fil. doktor d. 16 Juni 1*30: v. 201' 

kollega i Umeå Ut 1830; vice rektor 183 j och 1833 ; 
ord. kollega v.d Umeå skola 1833 ■;• gS "Ä 

iv, tv/ 7 '" ^2**'/ J&0;; - '' ,),ft '™« bonden 
i ei hnksson i Gudmundrå. 

7V/&. //. 

d Tm ?'? : l udent ' ^P^a 1816; prostvigd 

a. H Jun 1820 och pastorsadjunkt i Gudmundrå- 
vakanspredikant j Hö - ö LS22 - afijulll 7 1 u, g u r ^ 

mundi* s ,., i f. jnstor i Säbrå d. 4 Aug 1830 la 
saretts. och hospitalspredikant i Heroösand d 21 Jan 
1835; vice pastors titel ,1. 2-", Maj 1835- vice kommi 

"te isÄS^Ä ,S42: k «&ter ? A 

» L>ec. lö4o tiJltr. 1S44. t d 24 Inril iqtq c^s 

gldningsman, ifrig nykterUtvtf ^klif katÄ 
Gift, första gången med Charlotta Kristina Lundbom 
mdra gången med Amalia Fältström i KmuS u 

8 a rn 
Daniel Etnai I Ontadim I. 1822 i Gud 

StL Folk8 kollärareexamen i Heraösand 1848 

S:^Ä och sanga wo - ! »«.* 

(8. tab. Ig' ^ "''""'" 4 '• I828 ' ^cltmätare. 
\ fat ilda Charlotta Orstadius f ix^r; i r.,i 

"undriL Fotograf. Ogift, Ror i iJrngscle " 

Kerstin Margareta Orsiadms. f. 1837 i Sährft 
lO«tod poststationen i Junsele från 1876 til 1886 
*edan , Lan gsele 1885 86. Ogift. Bor i Langsele: 

Tab. 12. 

tal, f^f F5 \ °* B ** äirX8 (-" af Emanuel, se 
fal,. 11). f. d. 20 Maj 1828 i Gudmundrå. Gymnasist HBMI 203 ■■H i . Hernosand 1644: landtmäteriauskultant d. 21 Juni 

850 medhjelpare i Jemtlands län; vice kommissions 

andtmätare derstädes d. 21 Maj 1855; afvittrings 

ndtmätare i Vesterbottens lan d. 14 Mars 1864- 

koramissionslandtmätare d. 24 Maj 1807; transport 

till Norrbottens lan 1878; bosatt i Umeå till 1879 

derefter i Gäddvik vid Luleå till 1888 och dorefter i 

Piteå tandsförsamlin Gift med Matilda M irin Obar- 

lotta Norberg. 

Barn 

\\ l Erna t i (Jrsiadu \ f 1856 i Suun 
rutlands lan. Atlade matnri tetsexamen i Umeå d. 
25 Maj 1877; landtmätaroelev bos fadern d. 6 Maj 
1878; landtmäteriauskultant d. G Maj 1881; vice kom 
nissionslandtmätare i Norrbottens län 1890: bosatt 
Öjebyn inom Piteö landsförsamling. 

Anna Charlotta Orstadius. f. 1857 i Sunne 
Bosatt i öjebyn. 

Sivert I ig \i Orstadtus. t. d. JO b 1^58 
Sunne. Aflado farm. stud. examen d. 4 Nov. 1878; 
konditionerad.- å åtskilliga apotek: apotekare och fält- 
läkare i statens tjenst i \rgentinska republiken: bo- 
satt i Buenos \vres. 

Charlotta Amalia Orstadius, t. 1860 i Sunne. 
med postmästaren ' Råneä Minus Ejfrid Lun- 
r. 1856. 

Ernst traden Orsiadms f. d. 25 Febr. 1862 i 
Sunne. [ntogs i UmeS läroverk 1871 79 (7 1 kl.); i 
Luleå läroverk 1870; aflade ma tur. ex. d 14 

Juni 18*1 : vice- adjunkt vid läroverket derst. frän 13 
April till 3 Juni 1882; student i Upsala ht 1S82; jur 
fil. examen d. 29 Januari 1886; student i Lund 1888: 
bofrättsexamen d. 15 Sept. '890; e. o. notarie i Svea 
hofrätt d. 7 Okt. 1800: biträde hos domhafvanden i 
Piteå domsaga. 

Marta Charlotta Orstadius, f. 1864 i Umeå 

landsförsamling. Bosatt i öjebyn Gift 
din. I ÄKiJ-AC^ (Frän Lockno) Tab. 1 

Per Bacfrman, bondson frän Lockne, f. d. 1 
Jan, 1784. Intogs i Frösö skola 1796; gymnasist i 
EJernösand 1802; Student i Upsala 1806; prestvigd d. 
26 Juni 1808 och pastorsadjunkt i Ragunda; pastors 
adjunkt i Offerdal d. 1 Maj 1810: vakanspredikant 
derst. d. 14 April 1819; komminister i Liden den 12 
Maj 1819; tilltr. d. 1 Maj 1820; komminister i Alnön 
1830 tilltr. 1833; past.-ex. 1836. t d. 11 Aug. 1860. 
Gift med Brita Sofia Rissler, f. 1 786 i Sveg, dotter af 
kyrkoherden Per Rissler och Anna Margareta Feltström 
samt enka efter länsmannen Erik Hus* i Lit. 

Sam. 

Olof Backman, f. d. 18 Juni lblö i OÖerdal. f. 

Erik Backman, f. d. 1 April 1818 i Offerdal. 
Land t matare. Se tab. 2. 

Carl Backman. 

Brita Sofia Backman, i. Gift med kyrko- 

herden Per Elfström. (Se tab. 3). 

Elise Back vi av. Tab. »> Erik Backman, (son af Per, se tab. 1), f. d. I 
April 1818 i Oflerdal. Landtmäteriauskultant d. 17 
Maj 1839: vice kommissionslandtrrAätaiT i Vester 20H 

£« 5? ,?\ hS5,; J usterar e d. 2 Juni 1856: juste 
raie i Stockholms stads norra distrikt 1871- juste 
nngskontroilor , distriktet N:o l i Stockholm K; 

Z7'm l f\ 1S8 °- r d - ,2 Ma < »886. Gift 

fri, T Ma f daIen « Dill,,e '-' t. d. 12 Januari 1824 

dottei af prosten Olof Dillner i Brunflo och Brit* 
Margrota Svedberg 

Barn. 
Olivia Sofia Margreta Backman, J d || h, 

lakaien vid blfeborgs regemente. I-?. Y. o. Bror Guvtat 

lan// Ljung}. [\ JS40. 

Ba**n. 

Erik m, nd Ljungberg f. d. 29 Au K . 1873 
luva Gustaf Ljungberg, f. d. 5 Nov 1878. 

Vfa^da Back?nan. f. J862. 207 Barn Johan Bernhard /il/ si mm i ,\ v. t ,,.. 

Ä f tu «T le vid Ue ™ =s ÄS 

(6 l klass); utlade matur. ex. i Hudiksvall a,,-- ? [ * ,' 

74, i Sundsvall 1874-81; matur ex derst 1KR1 
Student i Upsala 1881; med. fil. ex', d 14 Nov 1883 
med kand. d. 14 Mars 1887; amanuens vid medicS 
POhkhmken , Opad» 1890; , d. lic. d. uSS 
1890. t. i. lasarettsläkare i Sundsvall. 

Conrad Elfström, f. d. 21 Okt. 1863 i HäE^l- 
ånger. studerade vid Sundsvalls läroverk 1874 °°7u 
(5 klass), t. Tab 3. 

1) (ifft^m ^ B *?* man ' ldottc ' ; " p <*> se tan 
wSS , " fi^iW*. f. d. 23 Mars 1815 
La ngsele och son af bonden Erik Persson och Brita 
Lnksdotter. Gymnasist i Hernösand 1855 studen 
Upsala ± ^ Nov. , 83 9; dimiss. ex. 1841 prestld 
<*■ 25 Juli s . a . och t. f. komminister Burträsk 
pa Jtonjatyunkt , Indal d. I6I>ec.l841: tamlS ' 

ster , 4, alSl, , dCn ,n d - 8 Ap,il 1842 5 l - f - kommim 

TmULÄ* 8 ,tr° A,,ril s - L '> vakanspredikant i 

Anrii ?L <\ 844 ; PMtowäU™» i Bote,, den 8 
apiu ,84(.; t, f. pastor derst. d. 21 Juni 1848- bruks 

ioisåke, d 6 Maj 1857; past. ex. d. 25 Jan. 1856, 

' Ahi 1«,M ' f ^ 1 ^- / Maj ,859 ' j HSggdånger d 
Gi/t l ^ ;„ kyrkoherde i Selånger d, 30 Maj 1873. oese»-. NOIDEXURK och KEBFSTEDT 14 
«ar8tammaj frun Nordingrå socken, dei stam- 
t 5 , Lnk f Ör i:^ Kvrkovard och hemmansegan 
."ff- * s f fanskap medBiitaPersdottei 
iarl( hnn. bland andra barn, ^onen Tab. / 

Per Nordenmark, i. d. 22 Juli 17?:> i Bind 

VV k °n m ^ ar gammal tm Härnösands skola och 
>lef 1/99 student i Upsala: prestvigd den 21 Sept 
1800 och nadarspredikant Vibyggen. Sedan han 
slutligen erhållit en första och sista penningehjelp af 
lädren samt med hopsparda medel kunnat 1808 re^i 
till Upsala för att ytterligare förkofra sig i studier 
biel han informator, först hos en enkefriherrinna Taube 
och sedan i horgarehus i Stockholm. Fil. kand. 1800 - 
promoverad s. a.; adjunkt i Torsåker 1806, i Ainas 
1808: extra komminister i Pal 1809; komminister i 
Torsåker 1820; pastoralexamen 1822; vice pastors 
fullmagt i Sept. 1829; kvrkoherde i Offerdal d. 26 Juli 
1831; tillträdde d. 1 Maj 1833; prost d. 3 \ug. 183t>. 
Hade ett musikaliskt sinne och mekanisk konstför 
tlighet samt skall före den bekante Johan Dillner haft i 
uppfunnit 'PsalmodikonV- Förfärdigade en kammai 
orgel, sällsynt den tid n. Jubelprost 1850. Trösten 
>Jordenmark var en lika ömsint som trogen herde, 
som genom sm lårdom och utmärkta töresynlighet 
gjort sig i lifvet älskad och i döden saknad". \ d. > 
April 1853. Gift med Sofia Magdalena Tillroth, f. 1790, 
i 1872 i Östersund, dotter af tullförvaltaren i Hemö- 
sand Nils- Tillroth och Magdalena Burenius 21.0 B orn 
\/A Oskar X id,irm,i)k. I IV:: ■;- i«7u r 
pellpredikant. (Se tab. 2). ' " Vl 

/»V/A/ Sofia \ >rdenmark, f. 1815. Gift med 
kapten \spgren. (Se tab. 7). 

Zö»w« Wråfc,. Nordenmark . f. 1818. (iifr hip.I 
kapten Palmcrantz. (Se tab. 8). 

/Vr Johan Nordenmark. t. d 22 No\ lx'>> 
sergeant vid Jemtlands fältjägareregemente .1. 22 Ä 
1838. •!• d. 29 Ar- iv 1838. 

Trt&. 2. 

is4- inSrK; f :r Dal ; G »a*t i Heraösand 
18.9, lobkiifven vid Qpsala universitet d. 22 Nov 

. 19 Det. 1839 ocb kommhustersadjunkt i Alsen- 
pastorsadjunkt derst. d. I Juni 1842-1871- under 
tiden t. f. pastor j 852-57 m fl . t f ' . »' 

T ; , ° J T, 7 1S7J ; ^PeHpredikant i J otag^n 187 

Johanna F C nJ,WV, G ? ,l lb JaiL > 841 med L °^ 
Stentti i ^rströmer, f. d. 31 .lan. 1818 , 

S^i 08lll8a i £ otter af kronofogden Lars Fre 
dnk Ohrstraner och Regina Fredrika Forell. Bor pä 
fu-itzhem vid Östersund. 

fio/77. 

1841 - Åtii"t7 L ■ S ° fi " VordeumarJk. t. ,J. S Maj 
1841 i Oflerdal hksom alla barnen, f d. 28 Juni 1878 

(Se til! 8) ' " 1P härads sb"fvareu Forssell. 

15 Jan ''?£'? f 'rT Ck ? rhtUl ^denmark, f. d. 
<ÄtS>4) m, ' (1 rantmä «taren Nilsson. 

184<i T.v 7 ^T* t * r * Br N ^denmark, X. d. 24 Nov. 
]84i,. Komminister , Söderfcelge. fSe tab. 5). 211 1S4 ' i < m Ä f " '^ /W VW ' ' « "*■ f: å - IS Fela 
A'/ Cl -. Jansm , anncn Livén - (^ tal, 6 >. Un. K-V A /^' AW/ ^ Vordenmark I. d. 17 

SK- ii 18TO^ S "'u Ster r dS Iär0Verk « J - JS ^n 

ÄkrT.l ? ;„°£ VOl0ntä1 ' vkl Jemtlands fält 

1S?4- ^ ri • t .^'^f^Jl^' officersexamen Sept. 

iw c ..«■':* 0V lb7 V andre sergeant d. 29 Dec. a.; forsti sergeant d. 29 April 1880- bataljons 
potent ^f /um 1880; tanjunkL d. 27 Äi 
1 • ,J- r avvM// ^'A^ Nordenmark f a 1 , 
1SSo! 8 Sf , | P,,kh:,1,:,,P j Varuhandel, t d. 28 Sep^ 

Taft ;;. 

( . * Pet ™? 1 ella , B erta Emelie Nordenmark, 

Klotter af Nils Oskar, se tab. 2. r. «i. 27 Vpn) 184: 
Offerdal. ;- d. 19 Dec, 1882 f. Frosta. Gift mod 
ff ^f^ «*«*« £ d. 25 Mars 1840 i Hassela. 
Infogs ! Östersunds läroverk d. 11 Sept. 1851; afe.il 
30 Juni 861 (6 l kl.); volontär vid Jemtlands flUöä- 
garekår d. IG Juni 1857: afsked d. 29 Febr 1859- 
myo volontär d. 31 Dec. 1859; studentexamen d. 10 Bev 
1861: afsked frän kåren d. 14 April 1862; kameralev 
<• 19 Det 1862: e. o. landskontorist i Stockholms kin 
d. 19 Jan. 1863: r. o. kammarskrivare i Kammarkol- 
legium d. 30 Jan. 1868: .. ... kammarskrifrare 1 Tull 
verket d. 31 Jan. s. å.; e o. kontorsskrifvare i Stock- 
holms allmänna pantlåneinrättning d. 11 Fela. 1863: 
länsman i Offerdal d. 31 Dec. 1864; landskontorist 1 
Östersund d. 9 Juli 1869; kronofogde i Jemtlands södra 
fögderi d. 20 Nov. 1872; häradsskrifvare 1 Jemtlands 
vestra fogden d. 13 Okt. 18S6; direktionskdamot i 
Jemtlands läns sparbank, i Smidsvalls handelsbanks 
kontor i Östersund 1876: ombudsman vid Jemtlands 
läns brandstodsbolag sedan 1S70: direktionsledamot 1 Sundsvalls ensk. hank- kontor 
fullmägtk m. ni. 1 Östersund: stads ■ 
H ■212 Son. Ernst Fredrik Oskar Forssell t Js71 m.u , 
Mimi Intogs i Östersunds läroverk ,|. 26 A. J sso- 
ifgi.k 1SS7 .fl' klass); ele\ \ irf Teknisk-i if l i , ■ 
Stwkholm »ekiuska Ffögskolan i Tab. 4. 

Vendela Lovisa Charlotta Nordenmai-k 

(dotter af Nils Oskar, se tab. 2). f d 15 J ln ??- ' 
lerdal Gifi d. 13 April 1873 med YTA W,2J7 

\ilsMu, TnV 1836 a . Ha,le l 1 ' * on *f länsmannen Per 
Nilsson. Intogs i Östersunds läroverk il 2 Okt 1847 

student , U P salal858; kameralex. d. 14 Dec iSo- 

landskonto, ,st i Östersund d. 9 Der. 1862 L s bok 

togden i K, April 18u9; häradsskrifvare i .lenitlands 

SS*??? De '? M '1 T. : , tranSP ° rt «°^ 
•U» Dec 1885 *" '' : ,andtrtatma 8tare i Östersund t: d. _>., 

19 April 
14 \pril Barn 

"Kr. 1874 j \emdalen. 

£%»* Pet ™ Oskara V/Ar, „ f d 
18/6 i Östersund. 

r>>> i Östersund. 

Ta6. 3. 
\ik ,?? Fred *7 k ° ska * Nordenmark, son al 

maturitÄ , iä,0Verk ' l 15 Jiln - 1856 ; a « aaV 

Upsaa ht S ^ , A 3 3mi 1868; sfc,ldenc 
d^nk t , Ii , ,869: .^stvigd d. 18 Aug. 1877; pastors- 

t o"f ,Vq s , å - : fc - f: pastor derst - 187S ; ; Vin- 

r.rosa 1879, viee komminister i Södertelge 1880; kom 


218 ministei ilei-stiides d. 29 \ov igfco riiiti i i m 
'>#. (alli i Strengnas stift). Gift d 21 Mar-, 18<& AAv /-W/v/tv, Varde»,»*, . ,[. L , 1890. 

ii ^ii td ficL SOiIa ff edrika Wordenmark, (dött 

■ I Nils Oskar se tab. 2,, i. d. 13 Febr. 1849 i Offer 
dal. &jt( d. 29 September 1888 med Emerik Emanéc 
J '.tvrN f 1861 i Östersund. Intogs , Östersunds Lä- 
roverk d. o April 1872: maturitetsexamen d. 12 Juni 
1882: fogdeskrifvare s. a., aflade länsmansexamen d. 
-J) Jan. 1885; Kronolänsman i Ovikens distrikt 1 -n 
Juni 1890. 

Ztad. ; 

Brita Sofia Nordenmark idottoi rf Per, - 

tal.. 2), f. cl 14 Ugusti 1815 i Dal. Gift 1839 med 
Chnsttan Christiansson Aspgren, t. 24 December 179?' 
i Mattmar. Intogs i Fröse skola 1809; gymnasist i 
Hernösand 1818; student i 1 psal.i 1823: fältvabel vid 
I em t lands ftltjSgareregemento d. 24 Jan. 1881; landr 
måteriexamen d. 30 April 1825; fanjunkare d. 5 Haj 
s. a.; underlöjtnant d. 15 \"o\ 1825: officers, xa men 
d. 30 April 1827; andre löjtnant d. 20 -Tan. 1832; v 
kummissionsLindtmätare d. 28 Jan. 1833; förste löjt- 
nant d. 19 Oktober 1839: regenrantskvarbermästaré d. 
7 Nov. 1848: kapten d. 9 \o\. 1850: R. S 0. d. 18 
De< 1854; erhöll afsked d. 2 Nov. 1855; regemente 
kommissarie d. 29 Sept. L85ö D<»d d. 9 Juni 1870. 1839 / ; / r ( kristia i i - i ///w/ / \/; > // . 
i ofin . Mattmars socken: infens d. 22 okt. 
(W<a sunds HH ■MH Hl 214 

läroverk d. Lo Januari L860; afg. d, ;su April 1859 fi 
) kl.; student i LTpsala 1S0J: landtmäterielev d. 29 
Uars 1864; landtmäteriauskultant d. 6 Juli 1867 \ 
kommissionslandtmåtare i Jemtlands lån d. 11 ka i 
IS74: kommissionslandtmätare d. 16 Maj 1870- bor i 
Odensala, Brunflo socken. Gift med Agnes 'Beata 
Maria Hessling, f. d. 12 December 1848 i Falkenberg 
dotter af haradshöfflingeTi i Jemtlands södra domsara 
uu-l 3 mink Dossling, f. 1812 i 1876 och friherrinnan 
Anna Vlana Helena Krims? af Vercbou f. 1819 ; ,i 
1 l ■:. 1890. 

XmantM Sofia Valbon tspfren. f, d 4 s< »a 
164, Offne. Gift 1878 med kyrkSherden i UnS 

^ kontraktsprosten Olof Vilhelm Gustaf Norrman 
i. Iöoo i Km 11. 

»So//. 

AV//. Kristian Norrman, f. 187d 

f™ Lovua Hilma Aspgren, f. d. 16 Ok t. 1844. 
|*ifl 1865 med forrådsförvaltaren vid Jemtlands fäll 
ägarekål /'■ / mgström t f. d. 24 Febr. 1S:^7 i Tånnäs. 

Erik Kristum Långström, f. d. 20 Jan. 1808. student 
-P^r % W rd Långström, f. d. 8 Jan. 1875. 

>* Oskar Nesto* i spgrtm. t d. 27 Mars 1847 

oq Sf i Ä 1 ^" l 1 * ™* 4 IBSqrt. 1856; 
ud Aug 186/ fr. b kl.; volontär vid Jemtlands 

?Ärf ,?•■ Ö , ,)ec " ,S(i3: ^^^fiieersexameri. 
P^ii??' T,-? 24 April 1867; ^njunkure d. 28 

St iÄfi %fH TFZ thll ^>nin.cenrralinsti 
lutet 1S76- adjutant d. 3 Oktober 1881: reeeinents 
'ivartermastare d. 5 Maj 1882; kapten d. i Julf?887« 
kompanichef 1890. Gift 1883 med Brita Mamarcta' 
Holm. i. d 8 Aug. 1862.1 Ström, dotter af Se uns Offne. 
afg. d. 215 Barn. Per Oskar Kristian Aspyre», t å X Sov 1-84 
Xatartna Sofia Aspgren, f d 22 Febr. 1887^ 

i Offne. 11 ÄIS^^- f ' * 18A * 18 « 
^W Tyko Aspgren. 1. d 23 Juli 1852 i 

ÉKTS' fr °/ s L ös ^ un T ds läroverk d - 31 *w! 

fi r ,V XL ' kL cL 4 Jum 1873 - volontär vid 
Jemtlamls fältjägarekår d. 24 Juli 1870; furir d 4 
Maj 18.1; sergeant af 2 klass .1. 29 Dec 1875- matu 
ritetsexamen i Strengnta i Maj 1876: elev vid* knes 
skolan a Carlberg d. 14 Juli 1876; sergeant af 1:L 
Klass d. 4 Maj 18/7; officersexamen i Xovember 1877- 
underlöjtnant vid Hallands infanteribataljon d. 16 \o\' 
s. a; andre löjtnant d. 8 Sept. 1880. oeift d 11 
Mars 1883 ohne. Frösn socken. 

Tab. H. 

Lovisa Ulrika Nordenmark dotter al Pei 
se tab. 1) f. d. 25 Mars 1818 i Dal. Gift d. 3 Mai 
1840 med Per Gustaf Palm r tant . X. d. 6 Sept. 1806 
Genomgick kursen vid Skara högre lärdomsskola 1823; 
rustmästarc vid Elfeborgs regemente den 3 Maj 1824: 
under officersexamen s. a.: furu 1825; fänrik vid Gott 
lands Nationalbeväring d. 16 Juni 1829: underlöjtnant 
vid Jemtlands fåltjägareregemente (i. 20 Januari 1832 
andre adjutant d. 25 Januari 1833: andre löjtnant d 
4 Mars 1833; förste adjutant d. 7 Maj 1836: förste 
löjtnant d. 11 Sept. 1841; kapten d. 1 Mars 1855, 
R. S. O. d. 30 April 1S59: kompanichef d. 20 Oktobei 
1859: erhöll afsked med pension .1 u Maj 1875 
Bor i Vjgge, Bergs socken. 

Barn 

P&r hg// Po/kr Pairncrantz, f. d. 7 April 1841. 
Intogs i Östersunds läroverk d. 16 Jan 1851; afg. d 
13 vSept. 1860 fi. 5 kla— student, i Upsala vt. 1862: m IV 


j™"*"™' 1863; -. , landskoncorisf i Upsala 

mu i kMua f^tv*r e i kammarkollegium 

ifeb4, e. .,. kaimnarskrifVare i Tullvorkol i<ww- 

v-ce lan.ro vid Klar, läroverk i StockhX 1.866 ^' 

«>. kanslist i generalpoststyrelsen d. 26 Voril 1 866-' 

^epostexped^ö, vid vestra stambanan , !' 

868 postmästare , Säter d. 28 November 187(7 T 

o^ tetegrjtojjtont 1876; t. C telegi^fforestandare i 

*atei «.. a., postmästare i Lindesberg d 21 Mars is7<>- 

, j ; ;Y^r;tr v'r- ^ oi ^^- . : 

mea i. ,, Majs 1884; R. V. o. igga Gift 1-qfi om 

Swn Harald Folke Paimcmntz, f. 1873 
•Utrid Ingegerd Oicilia Palmerank i. 187'» 
Helge Sigurd Valdemar PahncranU, f. 1881* 

Borg. f. ££ 6 . 2:dra " m "" IW me,, mima >1 " 17 "\[;iru JBa?*n. 

G östa Palmcrank, f. 1888 

teknologiska institutet 1864; cxame, , ?864 sysi 

SS 1S7" ,S-iW i m iv- kOnStr0kti T r iSt ^" 
1868 med 'koSuktionJr th «iKÄW?? 
kulspruta; erhöll patent dera lSroTd?ft2» eu?ö 

och c "b? ta e n f ii? *"*, ^ ko ««tmerade 

^itiyji patent ,i slattermaskin I87iv nnterfp <»n 

Sr iS^/S n!', V l nb ° rg ***** ÄÄ 
J£? 187. r f kn, , ng af k «'si>nitoi- hvilken verk 
st.au ]87o ofvergiek till Aktiebolagel Palraerant? * 
Komp, forestmidare m, .amma yBriSLiA^!%t •' d. ^2 Nov. 188U. 
Vinborg i. 1838. Gift 1874 ined Susanna Josefina ^-'i. Barm. 

Nils Gustaf Pakntrantz, f 1875 
Susanna Brita Palmcrantz, f. 1878. 

Boi i Viggp. Ogift. 
///,■ GwAg/ ..I™//,,/ Palmeraul \*#\ 

LancItbrutaPB . Vigge, Berg, socken. " 

P Vn T 7 ^ ÄHAi « 0skar PMmcranh. f. 1S47 

b. o kcmtoiMknfvare i postverket; t. t reseDoscex" 
peditte; afsked 1873; landtbrukare i Vigge. a?Ä 
i ned Känn Olsson, f. 1853. 

1 »au n ^ 1 7 ^'T Ma £ tM *™ J»1>* 1'alnn rank . f. 
1849. Ogift: bor i Vigge. 

1**1 (Kl^Ji ädu I Ros ? Bri * tita ******** t 

iöoj . (ritt 18 * 3 med grosshandlaren Johan Oskar Pira 
Pi# ioon* tf ™'*™ fifefami Palme rantz, f. 1857. 

• a , rned extra .^gmastiiren Carl Erik Hansson: 

hor i Örebro. «•-<>♦ 

mtartammar fn.n Hlärfsta i Stöde socken i Medel oad. lelpad.) Taft / i?An In > g ?-^ *«**»«, var länsman , Stöd, 
>'«>. och 1 ,70-taIen; namnes 1810 såsom t; d. l£SnL! flotfer. in J^aAei ^/v^/, gift ^ hemmansegar 
a niai Jonsson i Kjälsta, Stöde socken. Son. Jon* KujsU-dt. f. d. 12 Aug. 1810 i StödÉ 

U>mi)asist i Hernösand 1828; student i Upsala d. 16 
Mars 1632; prestvigd d. 6 Juli 1834 och kallades atr 
Di träda vice pastor i Nora; komministersadjunkt i L 
den och Indals pastorat d. 3 December 1834; v. kom 
.minister i Hernösand i April 1735; pastorsadjunkt 
barnsele i Oktober 1835; adjunkt i Nora i Jan. 1836 
pastorsadjunkt i Haggdånger i April 1838; pastorsex 
amen 1845; v. pastor 1S46; kyrkoherde i Bodum 
Januari 1852; kyrkoherde i Rödun i Oktober 185b. 
tilltr. d. 1 Maj 1858; t. f. kontraktsprost d. 22 Sept. 
1869 till d. 10 Juni 1874; erhöll ofsked från cmbete 
och tjenst d. 1 Maj 1877; bosatte sig i Lund. j 1887. 
frift 1838 med Karm Brandell. f. d. 19 November 181 3 
bor i Upsala; dotter af komministern i Ullånger, 

yo 


pastorn Per Br.iudell (i 178] t 184 1 . och Vuna Bril 
Getmg -f. 170.-] t 1849.. 

A*na Kerfsieét, f. d. 10 Juni 1839 i HWj. 

>titt, Lars Johan Ostman, t. 182".. 

Jokatuus Kerfstedt, t. ,1. 17 Januari 1841 i 
Häggdänger. Intogs i Härnösands läroverk ht 1851 
och i Östersunds d. 7 September 1857; student' i fj, 
sala 1861; prestvigd i Upsala d. 22 Maj 1764: kom 
nimstersadjunkt i Ström s. a, v. komminister ders 
I. 22 lebruan 1865; folkskolinspektör i Geneborgs 

i'so (m re s°s Vld , B y Brt ^W« skolan i rjpsak, 
S f • / !X \ m,d S;u ' 1 Fr edrika Charlotta Nar- 

I« i 8ta«*h«to?** M ^^^ f ' I86S K,eT vid te ^''«ta sko- 
ft/n« A«j**A ,. ,i. 7 < »ktober 1S42 i Haggd- 

sunds ,1 % ' f Her r ,sands boverk ht. 1853; i öste, 
»unds d. , September 1857; afg. ti- klass 6 i ,1 

ekroi P i ?- ; ° mCU - Wos - dokfor d - - 1 Maj 1872: 
> • \wrli J r'SS P " Va TT a ei f m entariäroverk samma 

Hilda Augusta Hallström i 1835 dött ^ i\ 

kSoterden lii" landa Dybeck 8ajld ™ka efter 

gren i hans itÄ^^ ^ Beil S fc Gustaf Lind 

Ke stedMn, lfr S ° I855 ' f " 1795 f 185S - Amanda 
enreur tiai g J0rt * lg namri af SQi] skriftst:ll1a(i ) > 21 Hur ti. ■ 


W Wiy ^riiia A>,/*^. f. lb7 , 
fifos ftrfrig, Kerfstedt. f. 1874 v 1875. ' 

^2 lan 1863 6 'Te 1 " I858; afgan * en ™»S «S 
• i. J- .tan. 1863 elev å apoteket i Sundsvall d <** 

September s. å.; aflade larm. stud.- xamen .1 or , c ~ 

. )!% , ' fd a !X-»tekar, examen -I. 25 Mai 1870 
.-. - jl förste ' rec ej 4atieplats a akad,apoteket Sva^; 

fabrik I dt : ; mlaile 1872 cn kemisk-teknisk 

t oktobei 18f3; sålde apoteket d. ; J > Sent 1878- ann 

"vari L V:lVb ^ !, 879 " ° rdförand ÄfuflmäktS 
\arbeig: verkställande direktör , Varbergs badhus 
aktiebolag; ledamo af riksdagens första* kammare 
i888; styrelseledamot i Hypoteksföreningen för vosi 
kustens städer 1887; dito i Hallands enskilda bank 
1889 och dnektoi \ i.l samma banks afflelningskontoi 
i Varberg s. a.; K. V. 0. 1890. Gift d. IQ Maj 187.; 
) Lund med Alm Maria I harlotta Humbla. f. d. 

m ,, 6 J Lund ' ,|,t,fct af Professorn, juris doktoi 
ihilibert Humbla t. 1814 t 1891) och \v,m Karolii 
Vilhelmina Maria Rverlöl (f. 1824). 

Har n. 

,„..„ . Alma Katarina Zeltna Marta KerfsiedtJ.d i" Mur? 

1öi7 i Malmö 

fv Kerfstedt, f. 1881 i Vwber«r 
LINDAHL. ir> 
Tab. J- 

Olof Lindahl, från Galagök i Dals socken, 
Ångermanland och son af bondfolk derstädes. Student 
i Upsala 1708; prestvigd 1711; skolmästare i Umeå 
1715; förste komminister i Umeå socken 1723. t 1754. 
Gift 1 :o med Sara Hellberg, dotter af kyrkoherden i 
Ljustorp Erik Hellberg och Sara Moman; 2:o med 
Margreta Djurman, köpmansdotter frän Umeå. 

Barn. 

Erik Lindahl, f. 1717, f 1703. Pastor i Lyck- 
sele . (Se tab. 2). 

Israel Lindahl, f. 1718, t 1793. Pastor i 
Nordmaling. (Se tab. 7). 

Tab. 2. 
Erik Lindahl, (son af Olof, se tab. 1), f. 1717 
i Umeå. Student i Upsala 1735; prest vigd och adjunkt 
i Umeå landsförsamling 1740; adjunkt i Lycksele 1743; 
komminister iSorsele 1749; past.-examen 1758; pastor 
i Lycksele 1767; prost 1774; vice prseses vid prest- 
mötet i Piteå 1787. f d. 19 Nov. 1793. Denne för 
lära och vandel högt värderade herde utarbetade till- 
lika med pastorn i Jokkmokk, Johan öhrling, ett vär- 
defullt lappskt lexikon, som hugnades med forord af 
kanslirådet Johan Ihre. Gift l:o med Anna Agata 
Pjellström, dotter af kyrkoherden i Lycksele, prosten 
Per Pjellström och hans första fru Margreta Burman ; 
2:o 1769 med Brita Katarina Vidmark, f. 1750, dotter 
af handlanden i Umeå Abraham Vidmark och Mar- 
greta Sjöberg. 

Barn (i första giftet). 

Sara Margreta Lindahl f. 1757. Gift 1:0 
med komministern i Skellefteå Petrus Högstrom, f. • ,0 h 1717, t 1790; 2:u med komministern, äfvenledos i 
]] fteå, Nils Anzenius, K 1746, i 1811. 

[braham Lindahl, f. 17H0 i Sorsele. Stntjeiii 

; 17, ..,.,1.. l?on. i t-i — '**..,..« i. nm : i . i i Pifl san.. w^ oJ 

Lorenz Svanberg. 

Barn. 
Eva Agata Lindahl. 

Anna Katarina Lindahl. Gifl med pastorn 
i Arvidsjaur Jonas Grönlund, f. 1759, ) 1804. 

(1 andra giftet). 
Christoffer Lindahl Kronofogde. (So Lab. o). 
Olof Lmdahi f. 1771, f 1852. Prosl i Äselc. 
I il. 5). 

Tab. 3. 

Christoffer Lindahl, (son af Erik, s< tab. 2). 
Kronofogde i Jokkmokks och Gellivare lappmarker 

till 1823. 

Barn. 

Enk Anton LmdahL f. 1801, | 1890. Kyrko- 
herde. (Se tab. 1). 

Tab. t. 

m ? rl ? ^ nton LindaW > (son af Christoffer, se 
tab. S), t 16 Der. 1804 i Lycka le. Gymnasist i 

Hernosand 1823; student i Upsala d. IB Okt. 1827; 

L ? r g toon d Umoå skola ] Pebr - 1829; prestvigd d 

8 Juli 830 och t. f. pastor i Dorotea vice Äga 
vid ! m^ sk.la d. J Maj 1882; vice missionär i Ar 
jeploLigs och Arvidsjaurs lappmarksdistrikt d. 12 Sep t. 
1W2, pastorsadjunkt i Asele .d. 9 Jan. 1833- t f 

v. skolmästare i Lycksele d. 1 Maj 1841; t f , astm- 

ftgn^W^ törsamlin^ d. 23 

S äJ i d oi Maj 1854 ^ Poststationsförestån 
^iaie i Hedn-a 1868. f d. 25 Dec. 1890. Gift lo 227 

me.1 sin ktwin Tekta Dorotea Lindahl, dotter afkyrko 
hud,,. Asele, prosten Olof Lindahl och Maria Kri 
stmaOman (so tab 5j; 2:o mod Maria Charlotta Wos 
»n& dottei -ii länsmannen Weatliog i Sorsele. 

Barn (i första giftet). 

Lovisa Antonia Lindahl 

Erik Georg Lindahl, f. cl. 11 Nov. IMI j 

Ly< ksele. Afgängsexamen fr. Umeå läroverk 1862- 
T 4UiHS a (L »^M^j 1862; filosofie kandidat 

rfmS EK? a? ; VM ? ,(ijankt vid allnL 'boverket i 
Umeå 1867 68; ordinarie adjunkt dersttdes d. 29 

Juni I8b8; ni för försäkr.-bolagen Svea och Fylgia. 

(I andra giftet). 

i* • / ut?'n4t\ Lindahl Studerade i Umeå till 
Ihbd (•> kl.); Ilofirimf , Ramsele, sedermera handlande 

i Junstk . 

Axel Edvard Lindahl, f. d. <) lm. 1850 i 
Vrjeplog. Aflade matur.-examen i ( mcä den 8 Juni 
1871; student i Upsala 1872; toor. teol. examen 14 
bept. 1881 och prakt. teol. examen d. 11 Dec. s. a.; 
auaele prestexamen d. 21 och prästvigdes d. 22 Dec 
1881; pastorsadjunkt i Fredrika s. å.; komminister i 
Laxsjö d. 5 Febr. 1M)(). 

Israel Albert Lindahl, f. 1S55 i Fredrika. 
\ fl ide matur.-examen i Umeå d 25 Mai 1877; landt 
mätenelcv i Vesterbottens län d. 24 Mars 1879, landt 
mäteriexamen d. 6 Maj 1882 och medhjelpare i nämda 
lan; vice kommissionslandtmätare d. 3 April 1880. 

Olivia Lindahl, f. d. 10 Okt. 1857 i Fredrika. 
Folkskoll.-examen i Umeå 1881; folkskollärarinna i 
Njur unda. 

Tab. 5. 

Olof Lindahl, (son af Erik, se tab. 2), f. d. 29 

\|>Hl 1771 i Lycksele. Student i Upsala 1791; disp. 

pro oxerc. 1702; prestvigd d. 21 Juni 1706 och nad- 

ärspredikant i Wilhelmina; komminister derst. d. 28 

Dec. 1790; kyrkoherde der 1813; kyrkoherde i Lyck ek 1827; kyrkoherde i Asele 1828, lillli. d. 1 Maj 
1830; prost 1840 j (i. 12 Dec. 1852. Gift med Maria 
Kristina Öman, dottei af komministern i Ytterlännäs 
Pei öman och hans hustru, född Hellman. 

Barn. 

Olof Lindahl, f. 1811. Kyrkoherde (Setab.6). 

Carl Otto Lindahl f. d. 2 Okt 1819 i Wil- 
helmina. Oymnasisl i Hernösand 1838; biträdde en 
ful landtmätare, sodan ti rpare i Asele. f. Gift. 

Erika Brita Lindahl. Gift med kyrkoherden 
i Wilhelmina, Magnus Hultin, f. 1797, f 1873. 

Maria Kar lina Lindahl Gift med vice kom- 
missionslandtrnätaren Jonas Aron Sollén. 

Tekla Dorotea Lindahl Gift mod sin kusin. 
kyrk fa iden i Fredrika, Erik Anton Lindahl (se tab. 4). 

Lovisa Ulnka Lindahl Gift l:o med pastors- 
adjunkten Johan Zakarias Lindberg, f. 1811, f 1839; 
2:o med bokbindaren J. A. Nygren i Umeå. 

Tab. G. 

Olof Lindahl, (son af Olof, se tab. 5), f. d. 20 
Nov. 1811 i Wilhelmina. Gymnasist i Hernösand 
1829; inskrifven vid univ. «i Upsala d. 17 Okt. 1832 
uth atlade fullständig studentexamen d. 14 Juni 1834- 
prestvigd d. 29 Maj 1836; pastorsadjunkt i Sorsele; 
pastorsadjunkt i Jokkmokk d. 11 Juli 1838; i Lsete 
d. 17 Mars 1841; t. f. pastor därstädes d. 2 Mars 
1842 till d. 1 Maj 1854; bitr. pastor i Dorotea d. 2 
Dec. 1857; kapellpredikant i Mala i November 1862; 
visitator och kontraktsprost i södra lappmarkens kon- 
Makt 1865; kyrkoherde i Wilhelmina d. 4 Jan 1874- 
tdltr. d. l Maj 1875. Gift 1842 med Erika Bernhar- 
dina Rhen, dotter af vice komm.-landtmätaren Erik 
bamuel Rhen och Brita Helena Nygren. 

Barn. 
Carl Teodor Lindahl f. d. 11 Jan. 1M3 i 

Asele. Afgangsexamen från Umeå läroverk d 22 

Aug. 1863; studont i Upsala s. a.; til. kand. d. 28 - 229 - 

Maj 1868; vice adjunkt vid Umeå allm. läroverk 1868; 
läroverksadjunkt i Sundsvall sedan d. 22 De< . 1869; \ 
rektor 1875 76; drätselkammarens sekreterare. Gift, 

Erik Olof Lindahl. kbållar 

Ernst Albin Lindahl, f. 1848 i Asele. Matur.- 
examen i Umeå d. 8 Juni 1871. 

Bernhard J 'iktor Emanuel Lindahl, f. d. 1 
Juli 1853 i Asele. Förste bokhållare i Sundsvalls en- 
skilda bank 1878. 

Rudolf Lindahl, I. 1858 i Asele. Studerade 
i Umeå 1872—1881 (7 kl.); vice länsman. 

Selma Lindahl. Gift med disp. Ole Dahl. 

Ida Wilhelmina Lindahl. Gift med kommi- 
nistern Seth Nikolaus Sundelin, f. 1849. 

Tab, 7. 

Israel Lindahl, (son af Olof. se tab. 1), f. 171 
i Umeå. Student i Upsala 1735; fil. doktor 1749; 
prestvigd 1750; komminister i Umeå 1756; kyrkoherde 
i Nordmalmg 1773. t å. 17 Sept. 1793. Gift med 
Anna Elisabet Bjur, dotter af rådmannen Bjur i Vnv 
och hans hustru, född ArchtSBdius. 

Barn. 

Olof Lindahl, f. 1762, f 1832. Lektor. (Se tab. 8) 
En dotter. Gift med skolmästaren i Luleå 

Olof Renhorn, f. 1749, f 1797. 

Katnna Charlotta Lindahl, f. d. 15 Juni 1770. 

Gift 1795 med kyrkoherden i Berg Abraham Sjölander, 

f. 1763, f 1833. 

Carl Petter Lindahl, f. d. 30 Mars 1775 i 
Nordmaling. Student i Upsala 1795; fil. doktor i Abo 
1798; vice konsistorienotarie i Hernösand och tillika 
vice kollega vid skolan derstftdes 1800; konsistorieno- 
tarie d. 4 Dec. 1805; prestvigd d. 4 Febr. 1806; kyrko- 
herde i Boteå 1812, tilltr. 1813; prost 1815; teol. 
doktor d. 10 Nov. 1830; v. kontr.-prost s. å.; riks- 
dagsman 1834; kontraktsprost öfver Ångermanlands 
vestan kontrakt d. 2 Sept. 1840; preeses vid prest 


230 mötet i Hemösand 1839. f d. 5 Juni 1848. En from, 
hedersam och verksam prest. Gift med Anna Elisabet 
Stridsberg, f. 17SG, få. 13 Juli 1843 i Boteä. [riga 
barn efterlefde. 

Tab. 8. 

Olof Lindahl, (son af Israel, se tab. 7), f. cl. 
27 Okt. 1702 i L ni a socken. Student i Upsala 178J ; 
lil. doktor 178S; vice konsist.-notarie i Härnösand d. 
27 Januari 1790; vice gyninasiiadjimkt derst. 1791; 
konsist.-notarie cl. 23 Maj 1792; gymnasiiadjunkt d. 
26 Mars 1801; v. lektor i grekiska vid Härnösands 
gymnasium 1803; ordinarie lektor d. 20 Mars 1805. 
t d. 29 Aufr 1832. Gift 1795 med Magdalena Katrina 
Nordeström, f. d. 24 Febr. 1773, f d. 13 Febr. 1855 
i Härnösand, dotter af radmannen och handlanden i 
Hemösand Isak Nordeström och Helena Hellström. ilen Barn. 

Anna Elisabet Lindahl. Gift med kyrkobcr- 
Löfanger Jonas Seherdin, f. 1791, f 1860. 
Helena Charlotta Lindahl, f. d. 28 Okt. 1799 
ogift d. 18 Febr. 1857. 

Pifl ^Jf^/^ Lmdahl, f. 1806, t 1833. 
i*in 1831 med kyrkoherden i Nordmaling, kontrakts- 

isoo • i 1 ^7 li \/ ak ;1\ Bo ! I 1 in l hans »»to gifte, r. 

1800, j 1887. (Se del I, sid. 127, tab. 9). i 


■-Ofefr*^.